Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
НазваМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей
Сторінка1/16
Дата конвертації12.03.2013
Розмір2.66 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний транспортний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять

з дисципліни «Цивільна оборона»
для студентів усіх спеціальностей
(в рамках проведення педагогічного експерименту щодо

впровадження кредитно-модульної системи)


Київ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять

з дисципліни «Цивільна оборона»
для студентів усіх спеціальностей
(в рамках проведення педагогічного експерименту щодо

впровадження кредитно-модульної системи)


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

^ Національного транспортного університету

Протокол № ___ від „___” ________ 2009р.

Київ – 2009
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи) /Укладачі: С.Т.Сусло, Г.М.Харамда, Є.А.Шестаков. – К.: НТУ, 2009. – 87 с.

Відповідальний за випуск: В.П.Матейчик, професор, д.т.н.


Укладачі: Степан Тітович Сусло, доцент;

Геннадій Михайлович Харамда, доцент;

Євген Анатолійович Шестаков, асистент.

^ Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку

на засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Протокол № ___ від „___” ________ 2009р

ВСТУП
В умовах сучасної кризи в економіці та соціальній сфері України збільшується негативний ефект стихійних лих, антропогенних катастроф та будь-яких інших надзвичайних ситуацій (НС). Наукові обґрунтування та практика свідчать, що інтенсивність ризиків небезпек постійно зростає.

Значне збільшення населення на Землі, науково-технічний прогрес сприяють цьому. Небезпеки та катаклізми є постійними супутниками людини. За таких умов зростає відповідальність керівного складу за безпеку та захист людей, навколишнього природного середовища, господарської інфраструктури, соціального середовища та безпеки держави.

Отже безпека людини – це така характеристика існування людини в певному місці її перебування, яка відображає збалансованість між діями чинників, що запобігають наслідкам дій таких загроз.
^ Мета практичних занять
З метою попередження надзвичайних ситуацій та проведення рятувальних та аварійних робіт в Україні створена система цивільного захисту населення – цивільна оборона.

Формування у студентів поняття оцінки обстановки у НС та надання їм відповідних знань, які дозволять майбутнім фахівцям не лише оцінювати обстановку у НС, але й вести цілеспрямовану роботу по захисту людини у НС.

Основне завдання практичних занять – допомогти студентам набути вмінь і навичок щодо:

 • оцінки інженерної та пожежної обстановки у НС;

 • навчитися працювати з приладами радіаційної і хімічної розвідки;

 • навчитися готувати до роботи дозиметричні прилади і вимірювати дози опромінення;

 • навчитися виявляти і оцінювати радіаційну обстановку на зараженій місцевості;

 • навчитися оцінювати хімічну обстановку;

 • навчитися прогнозувати й оцінювати обстановку на об’єкті у разі вибуху газоповітряної суміші та планувати відповідні дії начальника ЦО об’єкту.


^ Місце практичних занять

у структурі навчальної дисципліни
ЗМ

Назва змістовного модулю (ЗМ)

Кількість годин

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Самостійна робота

^ Семестр 9. Модуль 1. Характеристика осередків ураження та оцінки обстановки у них

ЗМ 1

Осередки ураження та захист населення у них

24

14

-

-

10

Всього

24

14

-

-

10

^ Семестр 9. Модуль 2. Захист населення та ліквідація негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС)

ЗМ 2

Організація проведення РіНР та підвищення стійкості підприємств у НС

30

-

-

14

16

Всього

30

-

-

14

16

^ Всього за семестр

54

14

-

14

26

Форма проведення модульного контролю – контрольна робота

Форма підсумкового контролю - залік


^ Зміст практичних занять та форма контролю


№ п/п

Назва практичної роботи

Форма поточної успішності

Кількість балів

1.

Практичне заняття №1

^ Оцінка інженерної та пожежної обстановки

Перевірка відвідування.

Перевірка виконання роботи

1 - 4

2.

Практичне заняття №2

^ Прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Перевірка відвідування.

Перевірка виконання роботи

1 - 4

3.

Практичне заняття №3

^ Оцінка радіаційної обстановки

Перевірка відвідування.

Перевірка виконання роботи

1 - 4

4.

Практичне заняття №4

^ Засоби індивідуального захисту населення

Перевірка відвідування.

Перевірка виконання роботи

1 - 4

5.

Практичне заняття №5

^ Прогнозування і оцінка обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші

Перевірка відвідування.

Перевірка виконання роботи

1 - 4


^ Оцінювання знань студентів

під час виконання практичних занять
Контроль відвідування лекцій і практичних занять:

Присутність на занятті – 1 бал

Відсутні на занятті – 0 балів

Пропуск трьох занять підряд – мінус 1 бал
^ Практичне заняття (0-4 бали):

4 бали – роботу виконано самостійно і правильно;

3 бали – роботу виконано самостійно з деякими похибками;

1 бал – роботу переписано;

0 балів – роботу не виконано.


^ Практичне заняття №1.
Оцінка інженерної та пожежної обстановки
Мета роботи: навчитися визначати характер руйнувань і пожеж, радіуси зон руйнувань і пожеж в осередку ядерного ураження (ОЯУ).
Завдання :

1. Записати вихідні дані для дослідження знаходження підприємства в зонах руйнувань й зонах пожеж.

2. Дослідити вплив надлишкового тиску на руйнування будівель.

3.Запам’ятати що промислові споруди в залежності від пожежо- та вибухонебезпечності діляться на 5 категорій (А, Б, В, Г, Д) і по ступеню вогнестійкості на 5 ступенів (І, ІІ, ІІІ, ІУ, У).

4. Знайти радіуси зон руйнувань і пожеж в ОЯУ.

5. Зробити висновки.
План проведення заняття:

 1. Визначення. Що розуміють під оцінкою інженерної обстановки.

 2. Попередня оцінка інженерної обстановки.

 3. Вихідні дані для оцінки інженерної обстановки і розгляд прогнозування інженерної обстановки в ОЯУ:

 • визначення радіусів зон руйнування в ОЯУ;

 • визначення руйнувань окремих елементів підприємства;

 • висновки.

 1. Визначення. Що розуміють під оцінкою пожежної обстановки.

 2. Вихідні дані для оцінки пожежної обстановки і оцінка пожежної обстановки (прогнозування):

  • ділення промислових будівель за пожежо- та вибухонебезпечністю на категорії (БНІП): 5 категорій (А,Б,В,Г,Д);

  • ділення промислових будівель і споруд за ступенем вогнестійкості: 5 ступенів (І, ІІ, ІІІ, ІУ, У). Коротка характеристика;

  • визначення радіусів зон пожеж в ОЯУ;

  • визначення елементів будинків і матеріалів, які будуть горіти;

  • висновки.


Звіт

про виконання розрахунково-графічного практичного заняття «Оцінка інженерної та пожежної обстановки»
Група__________________________

Прізвище, ініціали студента______________________________

  1. Вступ.

  2. Визначення зон руйнувань в ОЯУ (табл. 1).

  3. Малюнок зон руйнувань з визначенням місця підприємства в цих зонах (мал. 2).

  4. Визначення руйнувань різних елементів підприємства (табл. 2). Висновки після табл. 1 і табл.2.

  5. Визначення зон пожеж в ОЯУ (табл. 3).

  6. Малюнок зон пожеж з визначенням місця підприємства в цих зонах (мал. 3).

  7. Визначення елементів будинків і матеріалів, які будуть горіти (табл. 4).

Висновки після табл. 3 і табл..4.

Загальний висновок.
^ ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ


 1. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РУЙНУВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТУ.

Ліквідація наслідків стихійних лих (землетрусів, пожеж, повенів та ін.), великих виробничих аварій (вибухів, пожеж та ін..), а ядерного вибуху починається з оцінки обстановки у зонах лиха, з цією метою необхідно з’ясувати:

  • характер і масштаби руйнувань будівель, споруд, комунікацій, виробничого обладнання і технологічних систем (тобто виявити інженерну обстановку);

  • пожежну обстановку на території об’єкту (р-ну) та її вплив на хід рятувальних робіт;

  • радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку в районі рятувальних робіт і їх вплив на проведення рятувальних робіт.

Після оцінки обстановки в районі робіт керівництво приймає рішення на проведення рятувальних робіт.

Розглянемо методику деяких варіантів оцінки інженерної і пожежної обстановки після вибуху на території, де розташований авторемонтний завод (АРЗ).

Задача. Оцінка інженерної обстановки.

Під оцінкою інженерної обстановки розуміють визначення масштабів і ступеню руйнування наземних будівель, заглиблених споруд, кабельних енергосистем, гідротехнічних і дорожніх споруд від дії ударної хвилі і вторинних уражаючих факторів.

Оцінка інженерної обстановки провадиться з метою виявлення сил і засобів, необхідних для проведення рятувальних робіт в осередку ураження.

Вона провадиться в два етапи:

 • попередня оцінка можливої інженерної обстановки провадиться до виникнення осередку ураження;

 • прогнозування інженерної обстановки в осередку ураження зразу після виникнення осередку ураження і уточнення обстановки після одержання розвідданих.

Попередня оцінка інженерної обстановки провадиться у наступному порядку:

 • збираються, вивчаються і узагальнюються вихідні дані;

 • розраховуються параметри зон повних, сильних, середніх і слабких руйнувань;

 • визначається ступінь руйнувань будівель, споруд, сховищ, укриттів,

технічного обладнання і кабельної енергомережі по кожній зоні руйнувань;

 • виявляються розміри завалів по кожній зоні руйнувань;

 • визначаються об’єми інженерних робіт по основних видах:

  • прокладання проїздів (проходів) до місця ведення рятувальних робіт;

  • розкопування (відкриття) завалених сховищ;

  • подача повітря в завалені сховища;

 • провадяться невідкладні відновлювальні роботи на енергомережах.

Після надходження даних про вибух (час, місце, потужність і вид вибуху) визначають зону руйнувань, в яку потрапив об’єкт, виконують попередню оцінку інженерної обстановки, а після надходження даних розвідки уточнюють її.

Приклад. Розглянемо прогнозування інженерної обстановки в осередку ядерного ураження (ОЯУ). Для цього задамося наступними вихідними даними: стався повітряний вибух потужністю q = 500 кт, епіцентр якого знаходиться на відстані 4,3 км від території підприємства на захід.

Примітка. Коротка характеристика підприємства:

 • на підприємстві працює 250 співробітників;

 • найбільша зміна – 150 співробітників;

 • захисні споруди на 150 осіб (витримують надлишковий тиск.300 кПа);

 • підвальні приміщення без підсилення на 200 осіб;

 • промислові споруди з легким металевим каркасом на 200 осіб;

 • цегляні будівлі на 100 осіб;

 • дерев’яні будівлі на 50 осіб;

 • енергетична мережа складається з кабельних повітряних електромереж, підземних і наземних трубопроводів.

Визначити які виникнуть руйнування будівель та споруд заводу, енергомереж та ін.
Р І Ш Е Н Н Я

Використовуючи Додаток 1 («Справочник. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения» авт. Демиденко Г.П. и др. -К.: Вища школа, 1989, далі «Довідник») знайдемо радіуси зон руйнувань, які відповідають надлишковому тиску

∆ Рф 10; 20; 30 та 50 кПа. Ці величини для даної ситуації будуть дорівнювати 11,5; 6; 4,2 та 3 км, відповідно. Занесемо ці дані в табл. 1.

Таблиця 1

Радіуси зон руйнуванняз/п

Назва зон руйнувань

Надлишковий тиск ∆ Рф , кПа

Радіуси зон руйнувань Rзон, км

1

Слабких

10
2

Середніх

20
3

Сильних

30
4

Повних

50

За цими даними у масштабі 1 см : 1 км малюємо схему зон руйнувань (мал. 2):


М


ал.2. Схема розташування зон руйнувань в осередку ураження.
Наше підприємство знаходиться від епіцентру вибуху на відстані

4.3 км, тобто в зоні середніх руйнувань. Надлишковий тиск в цій зоні


З

20-30 кПа.

Згідно із Довідником (Додаток 2), при такому надлишковому тиску у зоні середніх руйнувань будівлі, захисні споруди та інші споруди набудуть наступних руйнувань (табл.2).

Таблиця 2

Руйнування різних елементів підприємстваз/п

Назва елементів підприємства

Ступінь руйнування

повні

сильні

середні

слабкі

1

Захисні споруди на 300 кПа

2

Підвали без підсилення

3

Промислові споруди з легким металевим каркасом

4

Цегляні будинки

5

Дерев’яні будівлі

6

Кабельні електромережі (наземні)

7

Повітряні електромережі низької напруги

8

Наземні трубопроводи

9

Залізничні колії під’їзних шляхів

10

Шосейні шляхи підїзду

11

Станки середні

12

Крани

Отримані дані з Додатку 2 Довідника (див. табл.2) дозволяють зробити завчасну оцінку інженерну обстановку, яка буде уточнена інженерною розвідкою.

З цих досліджень виходить, що захисні споруди, в яких були робітники і службовці найбільшої робітничої зміни, ушкоджень……….

Підвальні приміщення дістали………………….

Промислові споруди з легким металевим каркасом отримали……..

Дерев’ні будівлі………..

Кабельні електромережі (наземні) отримали………..

Повітряні електромережі отримали………

Наземні трубопроводи отримали…………..
ВИСНОВКИ:

 • для проведення робіт з ліквідації негативних наслідків вибуху необхідно направити об’єктову рятувальну команду, посилену формуваннями комунально-технічної, інженерної, протипожежної і медичної служб;

 • для евакуації постраждалих виділити автоколону з 10-12 автобусів для перевезення людей;

 • для доставки необхідних ремонтних матеріалів, будівельних матеріалів, запчастин і агрегатів виділити автоколону з 7-8 автомобілів;

 • робітники і службовці в сховищах ушкоджень не отримали і можуть бути використані для рятувальних робіт.
 1. ^ ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ.

Для визначення зон пожеж в осередку ураження задамося необхідними вихідними даними:

 • потужність та вид вибуху;

 • місце знаходження центру (епіцентру) вибуху;

 • вогнестійкість будівель і споруд та вибухонебезпечність виробництва;

щільність забудови;

 • метеорологічні умови (швидкість, напрям та вертикальна стійкість вітру).

Ті райони, на території яких більшість будинків і споруд охоплені вогнем, називають зоною суцільних пожеж. Райони, на території яких мають місце окремі пожежі – зоною окремих пожеж. Райони, на території яких внаслідок вибуху будівлі отримали повні руйнування, характеризуються як зона горіння і тління у завалах.

Зовнішньою межею зони окремих пожеж є умовна лінія зі світловим імпульсом потужністю 100 – 200 кДж/м2 (для вибухів потужністю до 1 Мт береться нижчий рівень, а для вибухів потужністю 1 Мт – верхній рівень потужності світлового імпульсу).

Зовнішнім кордоном зони суцільних пожеж вважається умовна лінія зі світловим імпульсом потужністю 400-600 кДж/м2.

Зовнішньою межею зони пожеж горіння і тління в завалах вважається межа зони повних руйнувань, де потужність світлового імпульсу ≤ 1200 кДж/м2.

При пожежній оцінці промислових об’єктів, як правило, виходять з категорії пожежо- та вибухонебезпечності технологічних процесів, які обумовлені в будівельних нормах і правилах (БНІП). Згідно з ними нормами і правилами промислові будівлі в залежності від технології виробництва поділяють за пожежо- та вибухонебезпечністю на 5 категорій: А,Б,В,Г,Д. Найбільш небезпечні виробництва категорій А і Б, де у технологічному процесі мають справу з горючими рідинами, вибухонебезпечними газами і деякими дуже небезпечними твердими матеріалами (металевий калій, натрій та ін.).

До виробництва категорії В належать технологічні процеси обробки твердих горючих матеріалів і горючих рідин з температурою спалаху парів 120о С і нижче. Це лісопильні заводи, столярні і лісо тарні цехи, склади масел, текстильні та ін. виробництва.

Найменш пожежонебезпечні категорії Г і Д. До категорії Г відносяться виробництва з термічної обробки металу, а до категорії Д відносяться цехи холодної обробки металу.

Будівлі і споруди за ступенем вогнестійкості класифікуються п’ятьма ступенями І, ІІ, ІІІ, ІУ, У.

До І і ІІ ступеню вогнестійкості відносяться будівлі і споруди, основні конструкції яких зроблені з негорючих матеріалів.

До ІІІ ступеню вогнестійкості відносяться цегляні будівлі з дерев’яними оштукатуреними перекриттями.

До ІУ ступеню вогнестійкості відносяться дерев’яні і оштукатурені будівлі.

До У ступеню вогнестійкості відносяться дерев’яні не оштукатурені будівлі.

^ Під оцінкою пожежної обстановки розуміють масштаби і вид пожежі в осередку ураження.

Щоб зробити оцінку пожежної обстановки для підприємства пожежонебезпечністю категорії Г і ступенем вогнестійкості ІІІ, скористуємося Довідником.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічний аудит» для студентів напряму підготовки 070801 та 070801...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний...
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, Вінниця, 2002. с....
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни національний транспортний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка