Книга п'ята
НазваКнига п'ята
Сторінка1/21
Дата конвертації27.02.2013
Розмір2.82 Mb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Банк > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
КНИГА П'ЯТА
ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВОРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯГлава 47
ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІСтаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення

1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона
(боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони
(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати
послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а
кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11
цього Кодексу.

3. Зобов'язання має грунтуватися на засадах добросовісності,
розумності та справедливості.

Стаття 510. Сторони у зобов'язанні

1. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

2. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть
бути одна або одночасно кілька осіб.

3. Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права,
і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана
вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому,
що вона має право вимагати від неї.

Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні

1. Зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи. У
випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати
для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.

Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні

1. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою
внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином
(відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем
(майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

2. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших
випадках, встановлених законом.

3. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це
встановлено договором або законом.

Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у
зобов'язанні

1. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у
такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло
зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

2. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло
на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути
зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього
правочину, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у
зобов'язанні

1. До нового кредитора переходять права первісного кредитора
у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент
переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не
допускається

1. Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях,
нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях
про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю.

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні

1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди
боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну
кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання
несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання
боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним
виконанням.

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні

1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому
кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та
інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому
кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового
кредитора прав у зобов'язанні.

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового
кредитора у зобов'язанні

1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у
зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора
на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну
кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги
нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного
кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або,
якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги
новим кредитором, - на момент його виконання.

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у
зобов'язанні

1. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим
кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає
за невиконання боржником свого обов'язку, крім випадків, коли
первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.

Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні

1. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою
(переведення боргу) лише за згодою кредитора.

Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у
зобов'язанні

1. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні
визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.

Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні
проти вимоги кредитора

1. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти
вимоги кредитора всі заперечення, що грунтуються на відносинах між
кредитором і первісним боржником.

Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні,
забезпеченому порукою або заставою

1. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється
після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не
погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

2. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається
після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або
законом.

Стаття 524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці
України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання
в іноземній валюті.

Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від
зобов'язання

1. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння
зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Глава 48
^ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯСтаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання

1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно
до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно
ставляться.

Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами

1. Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор -
прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором
або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового
обороту.

2. Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів
того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання
приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і
несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою

1. Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу
особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів
цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає
обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі
кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за
боржника іншою особою.

2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку
боржника іншою особою цей обов'язок боржник повинен виконати сам.

3. Інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди
боржника у разі небезпеки втратити право на майно боржника (право
оренди, право застави тощо) внаслідок звернення кредитором
стягнення на це майно. У цьому разі до іншої особи переходять
права кредитора у зобов'язанні і застосовуються положення статей
512-519 цього Кодексу.

Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами

1. Кредитор має право не приймати від боржника виконання його
обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами
цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи
звичаїв ділового обороту.

Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання

1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його
виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений
вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з
настанням цієї події.

2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не
встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор
має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен
виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення
вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору
або актів цивільного законодавства.

Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання

1. Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо
інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або
не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Стаття 532. Місце виконання зобов'язання

1. Місце виконання зобов'язання встановлюється у договорі.

Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі,
виконання провадиться:

1) за зобов'язанням про передання нерухомого майна - за
місцезнаходженням цього майна;

2) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає
на підставі договору перевезення, - за місцем здавання товару
(майна) перевізникові;

3) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає
на підставі інших правочинів, - за місцем виготовлення або
зберігання товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові
на момент виникнення зобов'язання;

4) за грошовим зобов'язанням - за місцем проживання
кредитора, а якщо кредитором є юридична особа, - за її
місцезнаходженням на момент виникнення зобов'язання. Якщо кредитор
на момент виконання зобов'язання змінив місце проживання
(місцезнаходження) і сповістив про це боржника, зобов'язання
виконується за новим місцем проживання (місцезнаходженням)
кредитора з віднесенням на кредитора всіх витрат, пов'язаних із
зміною місця виконання;

5) за іншим зобов'язанням - за місцем проживання
(місцезнаходженням) боржника.

2. Зобов'язання може бути виконане в іншому місці, якщо це
встановлено актами цивільного законодавства або випливає із суті
зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в
іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається
за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший
порядок її визначення не встановлений договором або законом чи
іншим нормативно-правовим актом.

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних
документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на
території України за зобов'язаннями допускається у випадках,
порядку та на умовах, встановлених законом.

Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим
зобов'язанням

1. У разі недостатності суми проведеного платежу для
виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає
вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено
договором:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані
з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі
за грошовим зобов'язанням

1. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим
зобов'язанням фізичній особі (на відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, за договором
довічного утримання (догляду) та в інших випадках, встановлених
договором або законом), пропорційно збільшується.

2. Якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка
зобов'язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання
яких вона могла розраховувати при укладенні договору, на вимогу
цієї сторони договір може бути розірваний за рішенням суду.

Стаття 536. Проценти

1. За користування чужими грошовими коштами боржник
зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено
договором між фізичними особами.

2. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами
встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного
законодавства.

Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
нотаріуса

1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення
належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит
нотаріуса в разі:

1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці
виконання зобов'язання;

2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від
прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;

3) відсутності представника недієздатного кредитора.

2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому
законом, про внесення боргу у депозит.

Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання

1. Виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно
до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку,
є зустрічним виконанням зобов'язання.

2. При зустрічному виконанні зобов'язання сторони повинні
виконувати свої обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено
договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті
зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого
обов'язку, повинна своєчасно повідомити про це другу сторону.

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого
обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не
виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає
його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити
виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково
або в повному обсязі.

4. Якщо зустрічне виконання обов'язку здійснено однією із
сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов'язку,
друга сторона повинна виконати свій обов'язок.

Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання

1. Альтернативним є зобов'язання, в якому боржник
зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має
право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено
договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті
зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь
кілька кредиторів або кілька боржників

1. Якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або
кілька боржників, кожний із кредиторів має право вимагати
виконання, а кожний із боржників повинен виконати обов'язок у
рівній частці, якщо інше не встановлено договором або актами
цивільного законодавства.

Стаття 541. Солідарне зобов'язання

1. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у
випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі
неподільності предмета зобов'язання.

Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів

1. У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних
кредиторів) кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові
вимогу у повному обсязі.

До пред'явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник
має право виконати свій обов'язок будь-кому із них на свій розсуд.

2. Боржник не має права висувати проти вимоги одного із
солідарних кредиторів заперечення, що грунтуються на таких
відносинах боржника з іншими солідарними кредиторами, в яких цей
кредитор не бере участі.

3. Виконання боржником свого обов'язку одному із солідарних
кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті
солідарних кредиторів.

4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника,
зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних
кредиторів у рівній частці, якщо інше не встановлено договором між
ними.

Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників

1. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних
боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і
від будь-кого з них окремо.

2. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному
обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати
недоодержане від решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній
обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

3. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги
кредитора заперечення, що грунтуються на таких відносинах решти
солідарних боржників з кредитором, у яких цей боржник не бере
участі.

4. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із
боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед
кредитором.

Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний
обов'язок, на зворотну вимогу

1. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на
зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у
рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за
вирахуванням частки, яка припадає на нього.

2. Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку,
належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав
солідарний обов'язок, несплачене припадає на кожного з решти
солідарних боржників у рівній частці.

Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання

1. Прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на
вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання
частково або в повному обсязі.

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ,
кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його
боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа
кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

3. Наявність боргового документа у боржника підтверджує
виконання ним свого обов'язку.

4. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або
видати розписку боржник має право затримати виконання
зобов'язання. У цьому разі настає прострочення кредитора.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Книга п\Тест №2 Тема: "Текст. " І варіант Розташуй за алфавітом слова, беручі...
Матіола, резеда, м'ята, сальвія, настурція, флокси, троянди, нагідки, маргаритки, ромашка
Книга п\Наснились мальви, рута й м'ята

Книга п\Книга-перелік рідких тварин та рослин
Кроссворд по предмету "Тварини та рослини (укр.)" на тему "Червона книга України"
Книга п\Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціалізація «Книгознавство І організація розповсюдження друкованої продукції»
Книга п\Першим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Книга п\Дитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Книга п\Книга. Матеріал уроку
Матеріал уроку. «З історії книг», «Як з´явилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем
Книга п\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Як її тільки не називали: І джерелом мудрості, І цілителькою душі, сонячним сяйвом І рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась...
Книга п\Книга представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Книга п\Книга, про бережне відношення до неї, як до свого товариша, порадника
Мета. Ознайомити дітей з тим, як народилась перша книга, поглибити їх знання про книги. Розвивати інтерес до читання. Виховувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка