Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників
Скачати 400.15 Kb.
НазваРозділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників
Сторінка1/5
Дата конвертації25.03.2013
Розмір400.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ……………………………………………………….4

  1. Роль статистичного аналізу інтенсивності динаміки в економічних дослідженнях………………………………………………………………………………………….4

  2. Інформаційна база аналізу інтенсивності динаміки…………………………….11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ………………………………………………………………….19

  1. Абсолютні та відносні показники інтенсивності динаміки……………………19

2.2 Порівняльний аналіз інтенсивності динаміки складових активних операцій………………………………………………………………………………………………………..22

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………….27

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………………28

ВСТУП

Трансформація національної економіки, яка активно відбувається на сучасному етапі розвитку держави, зумовлює об'єктивну необхідність підвищення ефективності всіх сфер господарювання. Це повною мірою стосується й банківської системи як однієї з важливих складових ринкової інфраструктури, де формуються механізми перерозподілу грошових потоків між суб'єктами господарської діяльності. Щоб виконувати взяту на себе місію збереження і примноження суспільного капіталу, банки мають постійно вдосконалювати інструментарій управління, оперативно реагуючи на зміну поточних суспільних потреб.

Банківська статистика, будучи частиною загальної статистики соціально- економічних явищ та процесів, є тим засобом, за допомогою якого можна обробляти та аналізувати інформаційні потоки в сфері банківської діяльності. Вона призначена для забезпечення потреб інформаційно-аналітичного та прикладного характеру в діяльності певної банківської установи.

^ Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки України роль банків як активних учасників підприємницької діяльності постійно зростає. Вихід українських банків на міжнародні фінансові ринки потребує адаптації їх управлінських систем до рівня світових стандартів банківської діяльності. Протягом останніх років намітилася тенденція стрімкого зростання активів українських банків, що зумовлює активізацію процесів управління банківськими активами. За умов високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального варіанта розміщення ресурсів, можливості оцінювати та контролювати ризики. Зазначені процеси вимагають розроблення адекватних методів управління банківським портфелем активів з урахуванням не лише їхньої дохідності, а й відповідного рівня ризиковості. У зв'язку з цим актуалізується необхідність створення теоретико-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення та розроблення комплексного підходу до формування та управління банківським портфелем активів, орієнтованого на врахування як доходів, так і портфельних ризиків. Такий підхід забезпечить підвищення надійності та ефективності банківської діяльності.

^ Предметом дослідження курсової роботи є активні операції банків України.

Мета і завдання дослідження полягає у визначенні головних понять активних операцій банків, та визначити динаміку інтенсивності банківської діяльності на основі активних операцій банків України.

Об’єктом дослідження виступають показники активів банків України за чотирма групами.

Інформаційна база дослідження – Активи банків за станом на 01.01.09р., Активи банків за станом на 01.01.10р., статистичні матеріали НБУ, Держкомстату України, Асоціації українських банків.
^ РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.

1.1 Роль статистичного аналізу інтенсивності динаміки в економічних

дослідженнях.

Статистичний аналіз є необхідною складовою інформаційно – аналітичного забезпечення управління активними та пасивними операціями банку з метою отримання достатнього рівня доходів від активних операцій, покриття витрат банку й одержання прибутку. У наукових публікаціях присвячених дослідженню кредитування банками у регіональному аспекті, багато уваги приділяється аналізу активних та пасивних операцій. Зокрема це праці С.С. Герасименка, А. М. Єріної, В. Б. Захожая, І.В. Ковалевського, Н.О. Парфенцевої, А.П. Ревенка, Б. Ренца. В контексті теоретичних, методичних та організаційно – практичних питань функціонування банківської системи важливе значення мають праці В.В. Вітлінського, О.Д. Загруби, А.М. Мороза та ін. Проте, на мою думку залишається поза увагою дослідників такий негативний фактор як вмивання коштів з регіону. Банківський бізнес зазнав суттєвих змін протягом останніх десятиріч. Процеси лібералізації, дерегулювання фінансових ринків, глобалізації та технологічного прогресу значно змінили середовище, в якому функціонують банки, загострили конкуренцію на ринку та створили об’єктивні передумови для оцінки та подальшого управління своєю ефективністю на ринку. Загальні теоретико – методологічні основи організації аналізу ефективної роботи банків знайшли своє відображення у працях таких закордонних вітчизняних науковців як Є. Брігхем, О. Васюренко, А. Єпіфанов, Г. Карчева, О. Лаврушин, А. Мещеряков, С. Моісеєв, Дж. Сінкі, О. Примостка, П. Роуз та ін. Вагомий внесок у дослідження окремих питань оцінки та аналізу ефективності зробили С. Буєвич, А. Герасимович, В. Кочетков, Р. Ольхова, Г. Панова, І. Парасій-Вергуненко, М. Поморіна. Під ефективністю банківської діяльності, на мою думку слід розуміти, його здатність досягати поставлених цілей шляхом оптимального використання ресурсів, враховуючи при цьому не лише мікроекономічну, а й макроекономічну функції банків у ринковій економіці. Забезпечення ефективного функціонування банку, у свою чергу, потребує раціональної організації аналітичної роботи, результати якої слугують основою для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. За допомогою аналізу стає можливим :

 • Визначення тенденцій та закономірностей діяльності банку, оцінка характеру впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на його функціонування;

 • Наукове обґрунтоване планування подальшої роботи та контроль її виконання;

 • Визначення потенціал розвитку банку та резерви підвищення ефективності його діяльності.

Під зобов’язаннями банку слід розуміти вимоги то активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму грошей у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському обліку включають кошти на поточних рахунках клієнтів: кредиторську заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами відстрочену дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрішньобанківські рахунки. В економічній літературі зобов’язання прийнято поділяти залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною зобов’язань банку. Це основне джерело формування ресурсів банку, які спрямовані на проведення активних операцій. У банківській практиці залучені кошти називають депозитними зобов’язаннями. Банківська діяльність є специфічним видом підприємницької діяльності сутність якої проявляється через виникнення певних відносин з приводу залучення та розміщення грошових ресурсів, посередництва у платіжних та розрахункових операціях і т.п., що здійснюються через особливий інститут – банк.Активними називають операції, за допомогою яких банк розміщує власні та запозичені кошти на певних умовах з метою отримання прибутку. Серед активних операцій розрізняють кредитні операції та інвестиційну діяльність.

У процесі управління активами банку розглядаються й вивчаються кількісна та якісна сторони активних операцій у таких аспектах:

 • перелік активних операцій банку, тобто напрямки та кількісні співвідношення розміщення його коштів;

 • склад кредитного портфеля за сегментами ринку;

 • зміни напрямків та обсягів вкладання коштів з плином часу;

 • відокремлення активних оперецій із загального обсягу за деякими ознаками (наприклад, між підрозділами чи філіями одного банку або на міжбанківському рівні);

 • участь власними коштами в розміщенні ресурсів;

 • якість активів з урахуванням показника ступеня їх ризику;

 • обсяги доходів та рівень доходності активів і капіталу банку;

 • роль окремйх видів активних операцій' у формуванні прибутку банку й забезпеченні належного рівня прибутковості;

 • роль доходів від активних операцій у формуванні маржі.

Завдання статистичного аналізу активних операцій полягає в наступному:

 • Аналізі фізичного обсягу та структури активних операцій банку у статиці та динаміці;

 • Аналізі кредитного портфеля банку;

 • Аналізі інвестиційного портфеля банку;

 • Анізі пропорції між власним та залученим капіталом;

 • Статистичному вивченні фінансового ліверіджу;

 • Статистичнму вивченні та аналізі правосторонніх ризиків;

 • Статистичному вивченні активів з точки зору їх доходності та ліквідності;

 • Статистичному аналізі забезпечення правосторонніх резервів, встановлених нормативними актами.

30 грудня 2008 року з метою підвищення ефективності банківського нагляду, оптимізації розподілу функцій і обов’язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Національного банку України щодо нагляду за банками визначено граничні межі розміру активів і регулятивного капіталу для окремих груп банків. Так, залежно від величини активів усі банки регулятором поділено на чотири групи:

 • Група 1 – з активами понад 14000 млн. грн.;

 • Група 2 – з активами від 4000 млн. грн. до 14000 млн. грн.;

 • Група 3 – з активами від 1500 млн. грн. до 4000 млн. грн.;

 • Група 4 – з активами до 1500 млн. грн.

Залежно від розміру регулятивного капіталу:

 • Група1: регулятивний капітал більше 1500 млн. грн.;

 • Група 2: регулятивний капітал більше 500 млн. грн.;

 • Група 3: регулятивний капітал більше 200 млн. грн.;

 • Група 4: регулятивний капітал менше 200 млн. грн.

До першої групи належать національні банки, що мають лише невелике іноземне відділення, на яке припадає незначна частка активів, прибутків і персоналу. Такі відділення звичайно фінансують торговельні угоди, разові валютні операції, надають послуги із застосуванням акредитивів клієнтам у країні перебування, здійснюють обмежені кореспондентські відносини з іншими банками.

^ Друга група — банки, міжнародні операції яких дають від 5 до 10 % їхніх прибутків. Для завоювання репутації конкурентоспроможного міжнародного банку цього явно замало. Такі банки розширюють свою участь у міжнародних операціях через створення окремих філій і представництв у основних світових фінансових центрах, проведення оптових валютно-кредитних операцій, зокрема шляхом участі в різних міжнародних кредитних угодах. Іноземна мережа таких банківських установ має підпорядкований характер і в цілому виконує пасивну роль.

Дедалі численнішою стає третя група — транснаціональні банки. Ці міжнародні банківські угруповання є новим типом міжнародного банку і посередника в міжнародній міграції капіталу, їм належать сьогодні провідні позиції на світовому ринку капіталів.

^ Четверта група - глобальні банки. У межах глобального банку окремі міжнародні операції не виділяються, вони ніби не мають самостійного значення. Стратегією діяльності таких банків виступає потенційна прибутковість певного ринку незалежно від місця розташування, отримання конкурентних переваг на цьому ринку, підвищена привабливість угод для конкурентних клієнтів.

Для розв'язання завдань статистичного аналізу активних операцій банку використовують комплекс статистичних показників і методів. Для розрахунку кожного аспекту активних оперцій застосовують кілька методів залежно від поставленого завдання. Крім того, доречно використовувати одночасно кілька методів для дослідження окремого явища чи процесу - це дає змогу перевірити правильність зроблених висновків або одержати додаткові результати.До основних показників й методів статистичного вивчення активних операцій банків відносять:

1. Розмір абсолютної зміни показника, який визначається за наступною формулою:де уо, у1 - рівень показника у базовому та звітному періоді.

Доцільно розраховувати базисні та ланцюгові показники абсолютної зміни, оскільки це дає змогу не лише визначити зміну показника за тривалий період часу, а й дослідити його поведінку в певних межах.

^ 2. Темпи зростання:Темпи зростання показують, наскільки показник змінився у звітному періоді порівняно з базисним. Помноживши значення такого показника на 100%, дістанемо процентну величину показника звітного періоду відносно базисного.

 1. Темпи приросту:4. Абсолютне значення одного процента приросту, яке можна розрахувати за наступною формулою:Даний показник показує, скільки натуральних або грошових одиниць припадає на один процент приросту. Він важливий для порівняння, коли застосовується як абсолютна, так і відносна величина показника, оскільки за його допомогою можна дійти висновку про розміри збільшення показника в абсолютному вираженні.

^ 5. Середній темп зростання за період:Тенденція - це основний напрямок розвитку. У рядах з чітко визначеною тенденцією її описують аналітично за допомогою функції:

Yt=f (t)

де t=0,1,2..n- зміна часу; Yt – теоретичні рівні ряду.

Зазначену функцію називають трендовим рівнянням. Вибір функціонального виду тренду залежить від характеру динаміки. Так, при відносно стабільних абсолютних приростах використовують лінійний тренд Yt=a+bt , при стабільних темпах приросту – показову функцію . Відповідно параметр b характеризує середній абсолютний приріст, у показовій- середній темп зростання.

^ Структура активів банку (зокрема попит на кредити), а також структурні зрушення в ресурсній базі банку формуються під впливом певних чинників. Вплив чинників вивчають, розподіливши їх за такими групами:

1) трендові — показують довгостроковий середній темп зростання кредитів та депозитів, який екстраполюється на майбутнє;

2) циклічні — відтворюють коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу;

3) структурні — виявляють загальні тенденції зміни в структурі активів та ресурсної бази по групі чи системі банків;

4) сезонні — визначають зміни у стані кредитів та депозитів протягом певного періоду (тижні, місяці) порівняно із середньорічним;

5) випадкові та надзвичайні, пов'язані з особливостями діяльності клієнтів.
табл.1

^ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ

Активи

Сума

Частка,%

Валюта

279,04

1,93

Кошти на коррахунках у НБУ

0

0

Кошти на коррахунках у інших банках

3478,26

24,07

Депозити та кредити в інших банках

0

0

Цінні папери у портфелі банку

0

0

Кредити надані

10053,1

69,58

Інвестиції капіталу

0

0

Нематеріальні активи

0

0

Матеріальні активи

610,25

4,22

Інші активи

28,3

0,2

Всього

14448,6

100


^ 1.2 Інформаційна база аналізу інтенсивності динаміки
  1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconВступ
Розділ Теоретичні засади функціонування банків як основної ланки кредитної системи
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconКурсова робота на тему: «Статистичне вивчення виробництва льоноволокна» План: Вступ
Розділ 1 Предмет, завдання І система показників статистики рослинництва
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconТеоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний досвід
Молдавчук В. С., Товма М. І., Іллюк О. О. Теоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи оподаткування підприємств
Розділ Аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність дп «Миргородський лісгосп»
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconМетодичні рекомендації по обчисленню І оцінці демографічних показників...
Лисицин Ю. П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. 1987, т. І, гл. 5, разд. Методика изучения заболеваемости...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. Теоретичні засади цінової політики
Вступ
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка