Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників
Скачати 400.15 Kb.
НазваРозділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників
Сторінка4/5
Дата конвертації25.03.2013
Розмір400.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5
^

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ.


2.1 Абсолютні та відносні показники інтенсивності динаміки

Для оцінки та відображення динаміки змін використовують абсолютні або відносні величини. Абсолютні показники характеризують розміри явища або його змін у розмірному зображенні і якщо вони розташовуються в ряд, то дають наочну картину динаміки. Відносні показники, такі як, наприклад, коефіцієнти зростання, приросту, виконання завдань, координації, інтенсивності тощо, — дають кількісну безрозмірну оцінку змінам, завдяки чому можна порівнювати між собою явища різного походження.

^ Абсолютні величини – це іменовані числа з певною розмірністю й одиницями виміру, які відображають розміри (рівні, обсяги) соціально-економічних явищ та процесів, наприклад обсяг промислової і сільськогосподарської продукції, розмір потреби в сировині і матеріалах, робочій силі тощо.

Абсолютні величини можуть виражатися в таких одиницях виміру:

– натуральні;

– умовно-натуральні;

– вартісні (грошові);

– трудові.

Натуральні одиниці виміру відповідають природним або споживчим властивостям досліджуваного об'єкта та виражаються у фізичних одиницях (кількості, ваги, довжини, площі, об'єму та ін.). В економічному аналізі натуральні одиниці виміру характеризують результати господарської діяльності, виробництва і споживання домогосподарств, підприємств, держави.

Натуральні одиниці виміру бувають прості – коли використовується одна натуральна одиниця виміру (т, км, год, кг, л), і комбіновані (складні) – коли використовують другу одиницю у поєднанні з першою. Наприклад, обсяги виконаних транспортних робіт автомобільного парку вимірюють у тонно-кілометрах – ткм (1 т-км дорівнює перевезенню 1 т вантажу на відстань 1 км), а затрати робочого часу на виробництві певного виду продукції – у людино-годинах (люд.-год).

Для того, щоб отримати узагальнені відомості, натуральні одиниці переводять в умовно-натуральні, вартісні (грошові) за допомогою застосування коефіцієнтів та грошових вимірників.

Умовно-натуральні – одиниці виміру, які використовують для вимірювання об'ємів однорідних, але неоднакових явищ, їх отримують шляхом приведення різних натуральних одиниць до однієї, прийнятої за основу, еталон. Так, перераховуються за допомогою коефіцієнтів синтетичні миючі засоби, мило в 40% -й вміст жирних кислот, різні види великої рогатої худоби – в умовні голови, паливо – в умовне паливо (тонна палива з теплотворною здатністю 7000 кілокалорій приймається за одиницю).

Вартісні (грошові) одиниці виміру абсолютних величин виступають у формі грошових одиниць, таких як гривні, долари, євро, франки та ін. У грошовому вираженні визначають вартість виробленої і реалізованої продукції, вартість основних засобів, розмір витрат, прибутку тощо.

Для точнішого уявлення про розміри досліджуваних явищ застосовують укрупнені вимірники. Ступінь укрупнення їх залежить від розміру досліджуваного об'єкта. Зокрема, обсяг товарообороту магазину показується в тисячах, а міста, району, області – в мільйонах гривень.

До трудових одиниць виміру належать комбіновані одиниці, які виражають затрати робочого часу: людино-година, людино-день, людино-рік.

^ Відносні величини:

Відносна величина (у статистиці) є мірою співвідношення статистичних

показників і відображає відносні розміри соціально-економічних явищ.

Отримують її шляхом ділення однієї величини на іншу.

Відповідно до аналітичних функцій відносні величини в аналіз і

класифікуються як відношення однойменних або різнойменних показників.

Розглянемо відносні показники, які використовують у

фінансово-господарській сфері діяльності.

Відносні показники структури характеризують склад суспільного явища і відображають частку, яку становлять окремі частини в усьому явищі. Вони визначаються шляхом відношення абсолютної величини кожної частини сукупності до абсолютної величини всієї сукупності і виражаються, як правило, у процентах (база порівняння бере за 100) або у частках одиниці (база порівняння дорівнює 1)або:Відносні показники структури однієї і тієї ж сукупності за різні відрізки часу дають змогу прослідкувати структурні зміни, завдяки чому вони широко використовуються в аналізі господарської діяльності, зокрема для вивчення складу: товарообороту за асортиментом, витрат виробництва, фонду оплати праці, працівників підприємства за різними ознаками (стать, вік, стаж роботи, освіта).

Відносні показники виконання договірних зобов'язань відображають рівень виконання суб'єктом господарювання зобов'язань, передбачених у договорах. Вони розраховуються шляхом співвідношення обсягу фактично виконаних зобов'язань (обсяг фактичної поставки товарів, наданих послуг) та обсягу зобов'язань, передбачених в угоді (обсяг поставки товарів, надання послуг згідно з укладеною угодою) і подаються у формі коефіцієнтів, процентів:^ Динаміка розвитку активів вітчизняних банків

табл. 3

Рік, дата

Розмір банківських активів

Абсолютний приріст, млн. грн

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1 % приросту млн. грн

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

01.01.08

599396

-

-

-

100

-

-

-

01.01.09

926086

326690

326690

154,5

154,5

54,5

54,5

5993,96

01.07.09

864695

-61391

265299

93,37

144,26

-6,63

44,26

9260,86

01.10.09

889959

25264

290563

102,92

148,47

2,92

48,47

8646,95

01.01.10

880302

-9657

280906

98,91

146,86

-1,09

46,86

8899,59

З другої половини 2009 року фінансовий результат вітчизняних банків став від’ємним. Це насамперед пов’язане з тим, що зріс рівень простроченої заборгованості.


    1. ^ Порівняльний аналіз інтенсивності динаміки складових активних операцій

Розвиток банків в макросередовищі оцінюється порівнянням динаміки та структури розвитку основних статей його активних операцій.

^ Динаміка розвитку активів протягом 2009-2010р. табл. 4

Найменування статті

За станом на 01.01.09р.

За станом на 01.01.10р.

1

Кошти в національному банку України та готівкові кошти

38953536

37101997

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

22220650

9720545

3

Кошти в інших банках

90836447

81611826

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

5611020

7028755

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

10433193

9914865

6

Кредити та заборгованість клієнтів

741815978

430052037

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

846729

787286

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

14998850

1237362

9

Основні засоби та нематеріальні активи

37578404

27646303

10

Нараховані доходи до отримання

13548004

5832730

11

Відстрочений податковий актив

823934

311614

12

Інші активи

8095401

7246769

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

139742

47100

14

Усього активів

926086498

599396103

За наведеними даними станом на 01.01.09-01.01.10рр., можно побачити, що у 2010р., активи банків значно скоротились це пов’язано з тим, що зріс рівень простроченої заборгованості, також це пов’язано зі світовою фінансовою кризою яка суттєво вплинула на банківську систему України в цілому.

2009 рік був для банківської системи досить складним і характеризувався початком глобальних трансформацій на фінансовому ринку. Показовим було друге півріччя року, коли можна було спостерігати послаблення нормативного регулювання, а також пруденціального контролю з боку НБУ (вочевидь, під тиском міжнародних фінансових організацій).

Впродовж останнього року кредитна активність банків була слабкою. Основні зусилля були сконцентровані на роботі з проблемною заборгованістю, включаючи її продаж і реструктуризацію. Але це не допомогло поліпшити якість активів, значна частина банків мала проблеми з ліквідністю через низьку якість вкладень.

Не дивлячись на застосовані заходи для стабілізації фінансового стану банків, ключові ризики для банківської системи країни (втрата активів та зниження їх ліквідності) зберігаються на високому рівні.
^ Показники розвитку вітчизняних банків 2008-2010рр

табл.5Показник

01.01.08

01.01.09

01.07.09

01.10.09

01.01.10

Кількість діючих банків

175

184

187

185

182

у т.ч. з іноземним капіталом

47

53

51

49

51

Регулятивний капітал БСУ

72265

123066

119 476

128051

135802

Рівень простроченої заборгованості

1,31%

2,45%

5,69%

7,56%

9,36%

Чисті активи (з урахуванням резервів) млн грн

599396

926086

864 695

889959

880302

Чистий фінансовий результат, млн.грн.

6620

7304

-14 321

-20944

-38450

Офіційний валютний курс UAH / USD

5,0500

7,7000

7,6405

8,004

7,9850


Як видно з таблиці кількість діючих банків залишається відносно сталою проте розвиток вітчизняних банків супроводжується зменшенням активів, доходів та збілшенням простроченої заборгованості.

Фінансовий результат діяльності банків протягом 2005-
1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconВступ
Розділ Теоретичні засади функціонування банків як основної ланки кредитної системи
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconКурсова робота на тему: «Статистичне вивчення виробництва льоноволокна» План: Вступ
Розділ 1 Предмет, завдання І система показників статистики рослинництва
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconТеоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний досвід
Молдавчук В. С., Товма М. І., Іллюк О. О. Теоретичні засади реалізації морально-психологічного забезпечення дій військ: міжнародний...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи оподаткування підприємств
Розділ Аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність дп «Миргородський лісгосп»
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconМетодичні рекомендації по обчисленню І оцінці демографічних показників...
Лисицин Ю. П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. 1987, т. І, гл. 5, разд. Методика изучения заболеваемости...
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. Теоретичні засади цінової політики
Вступ
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
Розділ теоретичні засади вивчення інтенсивності динамікиекономічних показників icon1. теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Теоретичні засади дослідження кредиту та його впливу на розвиток економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка