Договiр
Скачати 100.89 Kb.
НазваДоговiр
Дата конвертації28.05.2013
Розмір100.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы

ДОГОВIР


про надання гарантії № 777
м. Київ «05» серпня 2010 року
СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ЕРДЕ БАНК», надалі – «Банк», представником якого є Заступник Голови Правління – Начальник Центру обслуговування клієнтів Третяк Вікторія Павлівна, та діє на підставі Довіреності №929/1 від 28.04.2010 р., та

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України Приватне підприємство «Юнона» (далі – «Принципал»), представником якого на підставі Статуту є Директор Краснов Олександр Павлович, уклали цей Договір про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ


У цьому Договорі, якщо не встановлено інше, визначення вживаються у наступному розумінні:

Бенефіціар

Юридична особа за законодавством України Державне підприємство "Український державний центр радіочастот", Україна, 01601, м. Київ , просп. Перемоги, 15

Тендер

Тендер (торги) на закупівлю: Обладнання електротехнічне, 31.10.4 (комплектні трансформаторні підстанції)

Гарантія

Письмовий документ (гарантійний лист), підписаний Банком, за яким Банк гарантує перед Бенефіціаром виконання Принципалом свого обов'язку.

Проценти

Плата, що сплачується Принципалом Банку за Гарантією та/або користування коштами Банку.

Забезпечення

Передбачені цим Договором правочини, що здійснюються у письмовій формі для забезпечення зобов’язань Принципала за цим Договором.

Гарантійний випадок

Порушення Принципалом умов Тендеру при наявності його вини, за яке Принципал має нести перед Бенефіціаром встановлену законодавством та Тендером (тендерною документацією) відповідальність, з урахуванням умов Гарантії та протягом строку дії Гарантії.


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За заявою Принципала Банк надає на користь Бенефіціара Гарантію, за якою зобов’язується сплатити Бенефіціару на його письмову вимогу грошову суму у разі Гарантійного випадку та дотримання умов Гарантії та цього Договору.

1.2. Сума Гарантії складає 10 000,00 грн.( десять тисяч гривень 00 копійок).

1.3. Відповідальність Банку за Гарантією та/або у зв’язку із цим Договором обмежується сумою Гарантії та зменшується відповідно до виконання Принципалом умов Тендеру.

1.4. Гарантія видається строком дії з дня укладення цього Договору по «12» грудня 2010 року включно.

1.5. У разі зміни умов Тендеру Банк не відповідає перед Бенефіціаром за нові умови Тендеру, якщо про такі зміни Банк не був письмово інформований та не надав на це письмову згоду.
^ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2.1. За цим Договором Принципал відповідає перед Банком усім належним Принципалу майном і коштами, на які може бути накладене стягнення в поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.

Принципал підписанням цього Договору надає Банку доручення на списання коштів для сплати комісій та будь-яких платежів та/або боргів Принципала за цим Договором з будь-яких рахунків Принципала (договірне списання), що відкриті в Банку.

У разі ухилення Принципала від надання Забезпечення Банк може вимагати від Принципала надання Забезпечення або відкликати Гарантію та/або відмовити у наданні Гарантії, в т.ч. в судовому порядку.
^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ УМОВ ГАРАНТІЇ

3.1. Оформлена відповідно до законодавства України та цього Договору Гарантія передається Бенефіціару Принципалом самостійно.

3.2. У разі Гарантійного випадку, якщо:

а) Принципал відкликає або змінює свою пропозицію після кінцевого терміну її подання;

б) Принципал відмовляється від підписання Договору на закупівлю після оголошення його переможцем торгів.

в) Принципал, після оголошення його переможцем торгів та після акцепту його тендерної пропозиції, не надає необхідних гарантій щодо виконання Договору про закупівлю, якщо надання таких гарантій передбачене тендерною документацією.

Письмова вимога Бенефіціара за Гарантією може бути пред’явлена лише до закінчення строку Гарантії. Після закінчення цього строку Гарантія безумовно втрачає силу і повинна бути повернена Банку Бенефіціаром.

3.3.Передача Бенефіціаром та/або іншою особою вимоги за Гарантією установі зв’язку до закінчення останнього дня строку Гарантії не може розцінюватися як своєчасне пред’явлення такої вимоги, якщо така вимога отримана Банком після закінчення строку Гарантії.

3.4. Гарантія може бути відкликана Банком у будь-який час, але до моменту пред'явлення вимоги Бенефіціаром.

3.5. Права Бенефіціара за Гарантією та/або за цим Договором не можуть бути передані іншій особі без письмової згоди Банку. Правочини із передачі прав за Гарантією, що укладені із порушенням цієї вимоги, є недійсними із дня їх укладення.

3.6. Банк розглядає вимогу Бенефіціара із доданими документами у розумні строки і має право проявляти обачливість задля встановлення відповідності вимоги та/або доданих до неї документів умовам Гарантії.

3.7. Після розгляду вимоги Бенефіціара Банк:

- або переказує на рахунок Бенефіціара суму, розмір якої не перевищує суму Гарантії (п. 1.2 цього Договору);

- або повідомляє Бенефіціара про відмову у задоволенні його вимоги.

3.8. Банк має право відмовити Бенефіціару, якщо вимога та/або документи, що мають додаватися до неї:

- не відповідають умовам Гарантії та/або цьому Договору;

- отримані Банком після закінчення строку, на який видана Гарантія.

3.9. Принципал зобов’язаний негайно, але не пізніше двох днів, повідомити Банк та Бенефіціара про настання таких обставин:

- виконання Принципалом умов Тендеру;

- скасування чи припинення Тендеру;

- акцепті тендерної пропозиції Принципала.

3.10. Банк має право вимагати від Бенефіціара та/або Принципала як солідарних боржників повернення здійсненних Банком платежів за Гарантією, якщо такі платежі отримані Бенефіціаром безпідставно.
^ 4. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Банк має право перевіряти наявність та стан предмету Забезпечення, в тому числі, за місцезнаходженням Майнового поручителя.

4.2. Принципал зобов'язується за вимогою Банку надавати йому всю необхідну інформацію і документацію щодо Забезпечення, проведення та виконання Тендеру.

4.3. Принципал сплачує Банку на його рахунок № 3739532 комісію за управління Гарантією у розмірі 1 485,00 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять гривень 00 копійок).

4.4. Якщо на вимогу Бенефіціара Банк виплачує кошти за Гарантією (п. 3.7 цього Договору), Принципал зобов‘язаний протягом 1 (одного) робочого дня, але не пізніше дня закінчення строку Гарантії, повністю відшкодувати Банку такі виплати та усі пов‘язані з цим витрати Банку, у валюті Гарантії. До повного такого відшкодування Принципал сплачує Банку проценти від суми боргу в розмірі 45 % (сорок п'ять) процентів річних (за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році-365(366) у валюті Гарантії, за період з моменту виконання Банком вимоги Бенефіціара до моменту зарахування суми боргу на належні рахунки Банку.

4.5. Банк має право самостійно відшкодувати здійснені Банком за Гарантією виплати та збитки/витрати Банку шляхом:

- договірного списання коштів з рахунків Принципала відкритих в Банку;

- звернення стягнення на Забезпечення у порядку, встановленому договором Забезпечення.

4.6. Банк має нічим не обмежене право на зворотну вимогу до Принципала (регрес) у розмірі суми Гарантії, процентів та будь-яких витрат (збитків).

4.7. Принципал зобов’язаний відшкодувати Банку витрати за Гарантією, враховуючи комісії, пов’язані з відправкою повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку (SWIFT, TELEX), комісії авізуючого банка та банка Бенефіціара, а також комісії пов’язані з переказом платежів за Гарантією.

4.8. Принципал не має права здійснювати розрахунки за Тендером через інші фінансові установи.

4.9. Принципал зобов'язаний регулярно надавати Банку під час дії цього Договору:

4.9.1. щоквартально, до 10 числа першого місяця наступного кварталу:

- фінансову звітність;

- довідки із банків, де відкрито поточні рахунки Принципала, про обороти коштів за цими рахунками за попередній квартал;

- довідки із банків про наявність/відсутність заборгованості за кредитами із зазначенням суми кредиту, строку повернення кредиту та наданого забезпечення;

4.9.2. інші документи за вимогою Банка.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За порушення строків повернення Банку коштів, сплачених Банком за Гарантією/сплати процентів, комісій та/або інших платежів за цим Договором Принципал сплачує Банку пеню від суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки, що діяла в період, за який нараховується пеня та за порушення п. 4.4 цього Договору Принципал сплачує Банку штраф у розмірі 30% (тридцять) процентів від суми невиконаного та/або не в повному обсязі виконаного зобов‘язання, за кожен випадок такого порушення.

5.2. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені, тощо) Принципал також зобовязаний відшкодувати Банку збитки.

5.3. Принципал не може бути звільнений від виконання зобов'язань та/або відповідальності за цим Договором ні при яких обставинах, у тому числі навіть тих, що не залежать від Принципала.
^ 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання представниками Сторін та скріпленням печатками Сторін.

6.2. Дія цього Договору припиняється у випадку настання будь-якої із таких обставин:

- закінчення строку, на який видана Гарантія;

- відкликання Банком Гарантії (якщо це передбачено Гарантією) та/або повернення Гарантії до Банку;

- відмова Бенефіціара від своїх прав за Гарантією.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє будь-яку зі Сторін від відповідальності за порушення цього Договору, яке мало місце під час його дії.
^ 7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути змінений за домовленістю Сторін, про що Сторонами укладається відповідна угода до цього Договору. Зміни цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій угоді.

7.2. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, про що Сторонами укладається відповідна угода до цього Договору.

7.3. Банк може розірвати цей Договір та відкликати Гарантію (якщо це передбачено умовами Гарантії) без згоди Принципала у разі порушення Принципалом платіжних зобов’язань за цим Договором.
^ 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Банк зобов'язаний забезпечити зберігання банківської таємниці стосовно Принципала, відповідно до законодавства України.

8.2. Принципал зобов'язаний зберігати інформацію, що стала відома йому в процесі обслуговування в Банку, якщо розголошення такої інформації може завдати збитки Банку.

8.3. Положення про зберігання банківської таємниці не поширюється на випадки, коли через невиконання або неналежне виконання умов цього Договору потерпіла Сторона застосовує методи для відновлення своїх порушених прав, у тому числі судове або позасудове стягнення.

8.4. Принципал дає згоду (відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність») на розкриття Банком інформації, що містить банківську таємницю у наступних випадках:

8.4.1. Якщо Принципал не виконує або неналежно виконує умови цього Договору.

8.4.2. При застосуванні методів судового або позасудового стягнення.

8.4.3. При здійсненні Банком платежів з використанням кореспондентських рахунків в інших Банках, залученні Банком коштів та/або при забезпеченні їх повернення.

8.4.4. При подачі заяви реєстратору для реєстрації обтяження майна в державному реєстрі обтяжень рухомого майна.
^ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір є укладений з дня його підписання представниками Сторін та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами по цьому Договору.

9.2. Цей Договір може бути змінено за письмовою Угодою, що підписуються Сторонами (їх належними представниками) та є невід'ємною частиною цього Договору.

9.3. У разі виникнення між Сторонами цього Договору спорів чи розбіжностей щодо виконання умов цього Договору чи у зв'язку з його виконанням, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів та взаємних консультацій. Спори та розбіжності за цим Договором у будь-який час можуть бути передані на розгляд суду відповідно до діючого законодавства.

9.4. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.

9.5. Принципал доручає Банку відповідно до цього Договору самостійно списувати зі своїх поточних рахунків (у т. ч. з рахунків в іноземній валюті) кошти на виконання платіжних зобов’язань Принципала перед Банком за цим Договором (договірне списання) та Договором забезпечення.

9.6. Принципал (його представник) цим свідчить і несе відповідальність за те, що:

9.6.1. йому відомі нормативно-правові акти та банківські правила з питань гарантій та що вони є для нього обов'язковими;

9.6.2. укладаючи цей Договір Принципал не знаходиться під впливом тяжких обставин (тяжкої обставини), а умови цього Договору є придатні та не є невигідні для нього;

9.6.3. особа, що укладає цей Договір від імені Принципала здійснює такі дії належним чином/із належними повноваженнями, на що є згода власника Принципала (уповноважених власником органів Принципала).

9.6.4. Сторони зобов‘язуються письмово повідомляти одна одну про будь-які зміни (зміна юридичної адреси, інших реквізитів, установчих документів тощо) та надавати відповідні документи/ їх копії на протязі п‘яти банківських днів.

9.6.5. Сторони є платниками податків на загальних умовах згідно діючого законодавства України.
^ 10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Банк:

АТ «ЕРДЕ БАНК»

Україна, 04070, м. Київ,

вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5А,

МФО 380667, код за ЄДРПОУ 34817907.


Заступник Голови Правління – Начальник Центру обслуговування клієнтів

_______________________ В.П. Третяк

М.П.


Принципал:

ПП «Юнона»

Україна, 07400, Київська обл., м. Фастів,

вул. Леніна, 35 А,

код за ЄДРПОУ 45210723.

Директор

________________________ Краснов О.П.

М.П.


Схожі:

Договiр iconУстановчий договiр

Договiр iconДоговір з відкритого неба1
Держави, що укладають цей Договiр, якi iменуються нижче колективно Державами-учасницями або iндивiдуально Державою-учасницею
Договiр iconДоговiр про надання гарантії (субсидіарної)
У відповідності до Даного Договору, поручник надає одержувачу гарантiї субсидіарну гарантію виконання одержувачем гарантiї наступного...
Договiр iconДогов I р № про про надання послуг
Сторони, а кожен окремо «сторона», уклали цей Договiр про надання послуг (далі «Договір») про таке
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка