Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного
Скачати 220.19 Kb.
НазваПисьмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного
Дата конвертації06.03.2013
Розмір220.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Аваль - письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного кредитно-грошового документу.

Агрегат М0 - відображає масу готівки, яка перебуває поза банками в обігу, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касах банків сюди не входить.

Агрегат М3 - охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків.

Акредитив - розрахунковий чи грошовий документ, який засвідчує право фізичної чи юридичної особи отримати у банківській установі зазначену в ньому суму.

Акцепт - зобов'язання (згода) платника (трасата) на оплату або гарантування у визначений термін оплатити переказний вексель (тратту), виставлений до оплати рахунок, задовольнити інші вимоги про оплату; згода трасата на оплату векселя.

^ Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією.

Банк міжнарóдних розрахýнків– спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об’єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 30 країн.

Банківський кредит – форма кредиту, за якою грошові кошти надаються в позику банкам.

^ БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ - переказування банком певної суми грошей з рахунку переказодавця за його дорученням.

БАНКНОТИ - банківський білет, кредитні знаки грошей різної вартості, які випускаються центральними банками держав як засіб обігу та платежу

Біметалізм — грошова система, за якою в основі грошового обігу були два метали — золото і срібло.

^ Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-про-даж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці.

^ ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА - складова економічної і зовнішньоекономічної політики держави. Здійснюється шляхом впливу на операції з валютою, на розмір валютного курсу

^ ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ - централізовані спеціальні запаси іноземної валюти, сконцентровані в системі національного банку країни або у міжнародних фінансово-кредитних установах для гарантування своєчасного здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних операціях.

ВАЛЮТУВАННЯ - зазначення строку, з якого починається нарахування процентів на суми, які дебітуються або кредитуються.

^ ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ - реальна купівельна (платіжна) вартість грошової одиниці тобто можливість придбати певну кількість товарів і послуг на одну грошову одиницю в умовах даної кон'юнктури ринку та поточного рівня цін.

Вексель – ЦП, який засвідчує безумовні грошові зобов’язання сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселю.

^ Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками якого може бути будь-хто.

ГРОШОВА БАЗА- це готівка та обов’язкові резерви комерційних банків.

^ ГРОШОВА МАСА - показник фінансової статистики, що характеризує кількість (обсяг) грошей, які знаходяться в обігу. Регулювання грошової маси (суми грошових знаків і цінних паперів) здійснюється національним (центральним) банком країни.

^ ГРОШОВА РЕНТА - третя форма земельної ренти, яка передбачає сплату за користування землею не продуктами, вирощеними на цій землі, а грішми.

ГРОШОВА РЕФОРМА З ДЕНОМІНАЦІЄЮ – це обмін старих грошових знаків на нові проводиться в певній пропорції (укрупнення грошової одиниці) з одночасним перерахуванням у цій же пропорції між грошових показників.

^ ГРОШОВА РЕФОРМА КОНСЕРВАТИВНОГО ТИПУ - нова грошова одиниця, розширюючи сферу свого функцонального застосування, витсня стар грош поступово. В результат протягом певного часу, коли в обгу знаходяться дв грошов одиниц стара й нова, вдбуваться вдповдна сегментаця сфери грошового обгу.

^ ГРОШОВА РЕФОРМА КОНФІСКАЦІЙНОГО ТИПУ – обмін грошей змінюється таким чином, що частина старих грошей вилучається з обігу без заміни на нові.

ГРОШОВА РЕФОРМА ПАРАЛЕЛЬНОГО ТИПУ - це грошова реформа, що передбачає випуск в оборотнових грошових знаків здійснюється поступово і на паралельно з випуском старих грошових знаків і вони певний час функціонують одночасно.

^ ГРОШОВА РЕФОРМА ФОРМАЛЬНОГО ТИПУ – купюри одного зразка замінюються на купюри іншого зразка, а масштаб цін залишається незмінним.

ГРОШОВА СИСТЕМА - встановлена державою система організацій, дій, правил, законодавчих актів, яка регламентує грошовий обіг у державі і грошові відносини суб'єктів підприємницької діяльності.

^ ГРОШОВА СИСТЕМА ВІДКРИТОГО ТИПУ- це економічна система в якій втручання держави у регулювання валютних відносин всередині країнами є мінімальним, що виражається у повній конвертованості валюти і ринковому механізмі регулювання валютного ринку.

^ ГРОШОВА СИСТЕМА ЗАКРИТОГО ТИПУ-грошова система,в якії передбачається використання валютних обмежень завдякиізоляції національної економіки від світової.

ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ М1- вимірник грошей, що включає готівку, дорожні чеки і поточні чекові депозити; включає гроші в агрегаті М0 + запаси коштів на розрахункових і поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання.

ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ М2- це гроші в агрегаті М1 + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладів підприємств і організацій та інших спеціальних рахунках, кошти Держстраху, валютні заощадження.

^ Грошовий агрегат - це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ L – міра високоліквідних активів, що додає до М3 короткострокові цінні папери Державної скарбниці, комерційні папери, довгострокові євродолари, ощадні облігації та банківські акцепти.

^ ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ - капітал, нагромаджений суб'єктами підприємницької діяльності і неприбуткової діяльності, виражений у наявності резервів грошових коштів, які можуть бути використані для поповнення основних фондів, вдосконалення технології виробництва, на розвиток соціальних програм з метою підвищення ефективності діяльності та піднесення матеріального добробуту населення.

^ ГРОШОВИЙ МЕХАНІЗМ - система функцій і засобів впливу грошового ринку на економічні процеси у державі.

ГРОШОВИЙ ОБІГ [ОБРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНОЕ] - 1. Безперервний рух грошей як за-собу оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків 1 платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо. 2. Су-купність усіх платіжних засобів, що вико-ристовуються у країні в певний проміжок часу (величина грошового обігу

^ ГРОШОВИЙ РИНОК (ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК] - сфера обігу та умови соціально-економічного і політичного характеру, за яких відбувається формування ресурсів, пропозиція, попит, реалізація і споживання особливого товару грошей. Основними факторами, які характеризують Г.р. і впливають на його розвиток, є співвідношення попиту і пропозиції, від якого залежать ціни та обсяги купівлі, продажу, обороту. Розрізняють за регіональними ознаками: ринок країни, окремих її регіонів, міст, ринок світовий, окремої групи країн (напр.. Європейський ринок, ринок країн Балто-Чорноморської Асамблеї, ринок Великої Британії), за функціональними ознаками: національний Г.р., ринок зарубіжних валют, ринок цінних паперів, ринок позичкових капіталів тощо.

^ ГРОШОВИЙ ТОВАР - товар, який виконував чи виконує функції грошей, загального еквівалента. У різні часи таким товаром виступали свійські тварини, хутро, прикраси, зерно, пізнішецінні метали, коштовності. У країнах із слаборозвинутою економікою такі функції часто виконують споживчі товари, коли за відсутністю грошових ресурсів заробітну плату сплачують товарами.

ГРОШОВИЦ АГРЕГАТ М3 – вимірник грошей, що додає до М2 строкові депозити великого номіналу, довгострокові угоди про зворотний викуп, взаємні фонди грошового ринку.

^ ГРОШОВІ АГРЕГАТИ - різновиди грошей і грошових засобів, що різняться між собою ступенем ліквідності у певних умовах кон'юнктури грошового ринку, властивістю маневрового перетворення у готівкові гроші.

^ ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Зобов'язання держави і її органів, гарантійно обумовлені необхідністю сплати державних замовлень, виплати соціальних зобов'язань, викупу цінних паперів і сплати процентів та дивідендів на них, повернення і погашення кредитів.

^ Грошово-кредитна політика – одна з найважливіших підсистем економічної політики держави, сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредиту, що направлені на регулювання економічного росту, стримання інфляції, забезпечення зайнятості, вирівнювання платіжного балансу.

^ ДЕБЕТОВІ КАРТКИ - один з видів "пластикових грошей", якими можна здійснювати платежі на суму здійсненого вкладу на поточний рахунок банку. Д.к. не створюють додаткової купівельної спроможності для їх власника.

ДЕВАЛЬВАЦІЯ - офіційне зниження вартості грошової одиниці, проведене відповідно до законодавства країни керівними органами держави: зниження (зменшення) золотого вмісту у грошовій одиниці, зниження курсу грошової одиниці країни відносно твердої валюти інших держав.

ДЕВІЗИ - 1. Міжнародні платіжні засоби у вигляді векселів, чеків, переказів, акредитивів, виставлені іноземним банком, що мають бути оплачені за кордоном в іноземній валюті.

^ ДЕКРЕТНІ ГРОШІ - грошові знаки, які вводяться в обіг декретом органів влади, постановою уряду як тимчасовий засіб платежу. Справжня їх купівельна цінність визначається не тільки номіналом, а й кон'юнктурою ринку, співвідношенням попиту і пропозиції, рівнем цін, кількістю товарів, які можна купити надану суму грошей.

ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ - позбавлення державною владою монет з вмістом благородних металів (срібла і золота) сили законного платіжного засобу.

^ Депозитний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, що засвідчує право вкладника на одержання депозиту.

Державний борг – сума коштів, отриманих від випущених, але не погашених державних позик.

Державний кредит – специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а кредиторами юридичні або фізичні особи.

^ ДЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА - сукупність регулюючих заходів уряду щодо державних фінансів і грошово-кредитної сфери з метою отримання інфляції та оздоровлення платіжного балансу шляхом обмеження деяких видів ділової активності, що може призвести до уповільнення економічного піднесення.

ДЕФЛЯЦІЯ - Процес стримування збільшення грошової маси через вилучення з обігу надлишкових паперових грошей, випущених під час інфляції.

Дисконт – різниця між заданою вартістю у майбутньому та її теперішньою величиною.

^ ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА - облікова грошово-кредитна політика, підвищення або зниження облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал. Проводиться центральними банками. Підвищуючи облікову ставку, центральний банк сприяє зниженню попиту на кредитні гроші, знижуючи процент активізує попит.

ДОЛАРИЗАЦІЯ - широке використання конвертованої валюти (в основному доларів) у комерційно-торговельних операціях і грошовому обігу.

^ ДОЛАРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ - широке надпланове, непрогнозоване використання у грошовому обігу іноземної грошової одиниці - доларів при операціях товарообігу.

^ ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ - електронна система платежів - безготівкові розрахунки між продавцями й покупцями, банками та їхніми клієнтами, що здійснюються через комп'ютерну мережу, систему зв'язку із застосуванням засобів кодування інформації і її автоматичної обробки.

^ ЕМІСІЙНА СИСТЕМА - законодавче встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків. Є складовою частиною грошової системи.

ЕМІСІЙНЕ САЛЬДО - результат операцій центральних банків щодо випуску і вилучення грошей з обігу за певний період.

^ ЕМІСІЙНИЙ БАНК - емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило, - центральний національний банк країни

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА - запроваджена у 1979 р. форма організації валютних відносин і валютного обліку в середовищі країн ЄЕС (пізніше ЄС) з метою забезпечення стабільності валютного курсу цих країн і поліпшення міжнаціональних економічних зв'язків, стимулювання інтеграції їхніх економік. Є.в.с. виконує такі функції: підтримка стабільності ринкового курсу своїх валют в обумовлених межах котирування; виключне використання у валютних операціях єдиної грошової одиниці ЕКЮ (з 1999 р. впроваджена інша спільна валюта - євро), яка базується на визначеному опосередкованому "кошику" національних валют; надання фінансової допомоги (кредитів) урядам тих країн, які мають фінансові труднощі.

Заклад – застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателю.

Заставна – спосіб забезпечення будь-якого (в тому числі кредитного) зобов’язання.

^ ЗАСТЕРЕЖНИЙ МОТИВ ПОПИТУ НА ГРОШІ-економічні суб*єкти бажають мати запас грошей як ресурс купівельної спроможності на непередбачювані потреби.

Індосамент – передавальний напис на цінних паперах, який підтверджує перехід права на одержання боргу до іншої особи. Цей напис роблять на зворотному боці або на додатковому аркуші.

ІНКАСО - банківська розра-хункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на під-ставі розрахункових документів гроші, пере-раховані клієнтові за відвантажені товарно-матеріальні цінності чи надані послуги, і за-раховує ці кошти на банківський рахунок клієнта. Розрізняють чисте І. (І. простих і переказних векселів, чеків та інших платіж-них документів) і документарне І. (І. комер-ційних документів). За виконання І. банки стягують комісійну плату.

Інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість

ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ - одна із форм втручання центральних банків і казначейств у кредитно-фінансову і валютну сфери шляхом регулювання попиту і пропозиції на кредит, цінні папери, національну та іноземну валюту.

ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ - взаємозалежне підвищення заробітної плати та ринкових цін. У зв'язку із підвищенням цін працівннітних борговіх забовязень між суб’єктами економічних відносин.ики вимагають підвищення заробітної плати, але зростання доходів призводить до збільшення грошової маси, що веде до подальшого росту цін.

ІНФЛЯЦІЯ - знецінення грошей, що проявляється у формі підвищення цін на товари першої необхідності та послуги, зумовленого не підвищенням їхньої якості, а зниженням валютного курсу; зниженням реальної заробітної плати. Спричинюється передусім переповненням каналів грошового обігу надлишковою грошовою масою за відсутності адекватного збільшення товарної маси.

ІНФЛЯЦІЯ ВИДАТКІВ - інфляція, що проявляється у підвищенні цін на ресурси, фактори виробництва, внаслідок чого зростають витрати виробництва та обігу, а з ними і ціни на виготовлену продукцію.

ІНФЛЯЦІЯ ГАЛОПУЮЧА - інфляція, що розвивається стрімкими темпами. Виникає за кризових ситуацій в економіці.

ІНФЛЯЦІЯ ЕКСПОРТОВАНА - інфляція, що пере-носиться з одних країн в інші у процесі між-народних економічних зв"язків, які впли-вають на грошовий обіг, платоспроможний попит і ціни. ІНФЛЯЦІЯ ІМПОРТОВАНА - інфляція, що вини-кає під впливом факторів зовнішньоеконо-мічного походження (напр., надмірним при-пливом у країну іноземної валюти, підви-щенням цін на імпортні товари).

ІНФЛЯЦІЯ ПОВЗУЧА - інфляція, що проявляється у тривалому поступовому підвищенні цін.

ІНФЛЯЦІЯ ПОПИТУ - інфляція, яка викликається перевищенням попиту над пропозицією товарів і послуг, що веде до зростання цін.

Іпотека – вид застави нерухомого майна (землі, підприємств, споруд, будов, тощо, безпосередньо пов’язаних з землею) з метою отримання грошової позики.

Іпотечний кредит – особлива форма кредиту, пов’язана з наданням позик під заставу нерухомого майна.

Іпотечний сертифікат - це цінний папір, що засвідчує майнове право його власника на отримання платежів, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов’язаннями.

^ Казначейське зобов’язання – вид державних ЦП, що засвідчує внесення їх власником грошових коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами.

^ КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ - один із видів державних цінних паперів, що являють собою довгострокові державні зобов'язання; е ринковими цінними паперами

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ВЕКСЕЛІ - дер-жавні цінні папери, що являють собою ко-роткострокові грошові зобов'язання і випуска-ються на строк від 3 до 12 місяців.

^ КАЗНАЧЕЙСЬКІ НОТИ - 1. Різновид паперових грошей, що випускають у деяких країнах міністер-ства фінансів або державні фінансові органи в порядку казначейської емісії. 2. Один із видів середньострокових держав-них зобов'язань, що випускаються на пре-д'явника. 3. Різновид ринкових державних цінних паперів.

КВАЗІГРОШІ -безготівкові кошти на строкових та ощадних вкладах у комерційних банках.

^ КЕМБРІДЖСЬКИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ПОПИТУ НА ГРОШІ-підхід,який був розроблений Маршалом та Пігу. За цим підходом попит на гроші пропорційний доходу.Акцентував увагу на індивідуальному виборі і не заперечував впливів процентних ставок. за цим підходом гроші мають 2властивості;1.гроші фукц.як засіб обміну 2.гроші як засіб нагромадження.

Кліринговий банк – банк, який здійснює взаємозалік вимог економічних агентів.

^ КЛІРИНГОВІ РОЗРАХУНКИ - взаєморозрахунки на ос-нові клірингу, заліку взаємних вимог через клірингові банки, розрахункові клірингові палати.

Комерційний банк – фінансово-кредитна установа, яка діє на підставі ліцензії центрального банку і може здійснювати у сукупності такі види операцій – залучення коштів, розміщення коштів, касово-розрахункове обслуговування.

Комерційний кредит – товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних ресурсів і характеризує кредитну угоду між 2 суб’єктами господарської діяльності.

^ КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ] - вільний обмін гро-шових одиниць країни на валюту інших країн і на міжнародне визнані платіжні за-соби.

Консорціумний кредит – надається при тимчасовому добровільному об’єднанні комерційних банків для розв’язання конкретно господарських питань.

^ КОНТИНГЕНТУВАННЯ ЕМІСІЇ - законодав-че обмеження емісії банкнот.

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК - банківський рахунок фізичної або юридичної особи, що виконує фінансові, комерційні доручення від імені іншої особи і за її рахунок.

^ КОРИДОР ВАЛЮТНИЙ - межа коливання валютного курсу, що встановлюється з метою його дер-жавного регулювання і підтримки націо-нальним банком за допомогою закупівлі і продажу валюти.

^ Корпоративні облігації – облігація, що випускається для фінансування приватних підприємств. По корпоративним облігаціям підприємці отримують дохід за рахунок більш низької процентної ставки у порівнянні з банківським відсотком, а володар корпоративних облігацій отримує вигоду за рахунок більш низького оподаткування свого прибутку.

Кредит – це форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу.

Кредитна система – сукупність кредитних відносин, форм та методів кредитування, а також система кредитних інститутів.

Кредитна спілка – самоврядна демократична організація, в якій тільки її спілчани визначають види послуг, що надаються, та умови їх надання, метою не є отримання прибутку, а економія коштів її членів.

Кредитний документ – це документ, який засвідчує наявність кредитних відносин.

^ Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься)

^ КРЕДИТНІ ГРОШІ – це неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин та є борговими забовязаннями суб’єктів ринкової економіки.

Кредитор – це особа, яка надає позику.

Кредитоспроможність – здатність позичальника вчасно і в повному обсязі повернути кредит і сплатити за нього відсотки.

^ КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОШЕЙ - Здатність грошової одиниці вико-нати функцію платежу - бути обміняною на певну кількість товарів відповідних асорти-менту і якості. Залежить від рівня цін, тари-фів і послуг. Показником К.с.г. є індекс, зво-ротний до індексу цін.

^ Лихварський капітал – несе невиробничих характер, надається під високі відсотки. В давнину надавався купцям і це було дуже ризиковано.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЦІН - перехід від державного ціноутворен-ня до системи вільних ринкових цін (ринко-вого ціноутворення).

ЛІБОР - середня ставка процента, за яким лондонські банки нада-ють позики першокласним банкам на рин-ку європейських валют. Л. визначає нижню межу кредиту, що змінюється

Лізинг – довгострокова оренда з правом викупу.

^ ЛОМБАРДНА СТАВКА - процентна ставка, за якою централь-ний банк видає кредити комерційним бан-кам під заставу цінних паперів.

Ломбардний кредит – короткостроковий кредит, який видається під заставу рухомого майна. Предметом застави при л.к. можуть бути речі, цінні папери, дорогоцінні метали.

^ МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ТРАНСМІСІЇ -ме-ханізм впливу зміни пропозиції грошей на рішення суб'єктів господарств, підприємств щодо обсягів витрат на товари і послуги.

^ МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ -забезпеченість міжнародних тор-гово-економічних і кредитно-фінансових відносин взаємоприйнятними для країн-партнерів платіжними коштами. Характе-ризує здатність існуючої валютної системи безперервно здійснювати розрахунки між країнами за допомогою міжнародних пла-тіжних засобів.

^ МОНЕТА РОЗМІННА - дрібна металева монета, що вико-ристовується здебільшого для розміну папе-рових купюр,

МОНЕТАРНЕ ПРАВИЛО - згідно з цим правилом маса грошей в обігу щорічно має збільшуватись темпами, рівними потенціальному темпу зростання валового національного продук-ту. Для країн з розвиненою економікою він дорівнює 3-5 %.

^ МОНЕТИЗАЦІЯ ВВП – доведення маси грошової маси в обороті до рівня, достатнього для успішної реалізації всього обсягу вироблених товарів та послуг, погашення боргових забовязень.

^ МУЛЬТИПЛІКАТОР ГРОШЕЙ - числовий коефіцієнт, який відображає, наскільки зросте чи зменшиться пропозиція грошей при збільшенні чи зменшенні грошової маси на одну грошову одиницю.

^ Номінальна процентна ставка – ставка, яка пропонується фінансово-кредитними установами.

НОРМА ОБОВЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ – це встановлена ЦБ для всіх банків і інших депозитних установ норма обов’язкового збереження залучених коштів на кореспондентських рахунках ЦБ без права їх використання і без виплати відсотків на них.

НУЛІФІКАЦІЯ - позбав-лення документів юридичної сили; визнан-ня їх недійсними, анулювання: стосовно грошей - метод стабілізації валюти, коли держава скасовує знецінені грошові знаки, вилучає їх з платіжного обороту й замінює новими (в разі інфляції, девальвації, зміни політичної влади тощо).

Облігація – емісійний ЦП, яка містить зобов’язання емітента виплатити її власнику (кредитору) номінальну вартість по закінченні встановленого строку і періодично виплачувати визначену суму відсотка.

^ ОБЛІКОВА СТАВКА - ставка процента, під яку центральний банк надає кредити комерційним банкам для попов-нення їхніх грошових резервів і кредитуван-ня клієнтів. Чим вища О.с. центрального бан-ку, тим вищий процент утримують комерційні банки за наданий ними кредит, і навпаки.

ОВЕРДРАФТ - особлива форма надання короткострокового кредиту клієнтові банку у разі, коли сума банківського кредиту перевищує залишкове сальдо на рахунку клі-єнта.

^ ОПЕРАЦІЇ "АУТРАЙТ" - ва-лютні операції, в яких обмінний курс валю-ти обумовлений завчасно, задовго до здій-снення операції.

ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ – це найбільш застосований інструмент монетарної політики,що полягає у тому,що ку пуючи цінні папери на ринку ЦБ додатково спрямовуєв оборот певну суму грошей ціна збільшує банківські резерви,а потім загальну масу грошей

^ ОФШОРНІ ЗОНИ - окремі регіони, адміністративні центри де-яких країн; вищими державними органами визначені для цих зон спеціальні заохочу-вальні пільгові податки, митні збори, вільне ввезення та вивезення товарів 1 валют, пільгові процентні ставки за кредит, вільний обіг іноземних валют з метою заохочення іноземного капіталу взяти участь в еконо-мічному розвитку цих регіонів.

^ ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ - різновид кредит-них документів у вигляді письмових підтвер-джень ощадного банку або іншої кредитної установи щодо грошових вкладів, що гаран-тують право вкладника коштів після закін-чення встановленого строку отримати вклад з належними процентами.

^ ПАРИТЕТ ВАЛЮТНИЙ - законодавче встановлене співвід-ношення між двома валютами, яке є осно-вою валютного курсу. У часи існування золотого стандарту поняття П. в. визначало-ся золотим вмістом валют. У сучасних умо-вах визначається на підставі спеціальних прав запозичення (СПЗ) та за купівельною спроможністю валют.

^ ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ - визначене співвідношення вар-тості асортиментного набору товару або вартості послуг, згрупованих за певними споживчими і вартісними ознаками певної країни до аналогічного набору товарів і послуг інших країн, що вимірюється співвід-ношенням валютних курсів (паритетом ва-лют). Визначається (оцінюється) за так зва-ною формулою Паше на основі міжнародних індексів цін.

Пенсійний фонд – спеціалізовані фінансові посередники, основним завданням яких є акумулювання коштів з метою забезпечення статку громадян після забезпечення ними пенсійного віку.

позичальник – особа, яка отримує позику.

позичковий капітал – капітал, як правило у грошовій формі, який надається на умовах платності, строковості, поверненості.

позичковий процент – економічна категорія, яка являє собою ціну позичкового капіталу.

^ ПОПИТ НА ГРОШІ – це запас грошей, які прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент.

ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ – це загальна кількість грошових агрегатів, яка знаходиться на руках і на рахунках суб’єктів грошового ринку і може бути використана на ньому.

Процентна ставка – плата за кредит у відсотковому вираженні до суми кредиту у розрахунку на певний період часу: рік, місяць.

^ ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ - операція, що поєднує у собі ва-лютну (конверсійну) і депозитну операції. Во-на спрямована на регулювання банками і фір-мами (арбітражерами) валютної структури своїх короткострокових активів і пасивів з метою отримання прибутку за рахунок різ-ниці в процентних ставках по різних валютах.

РАНТЬЄ - особа (соціальна група людей), ос-новним джерелом доходу якої є проценти від наданих у позичку грошей або від придба-них цінних паперів.

^ Реальна процентна ставка – ставка, скорегована на величину очікуваного або фактичного рівня інфляції.

РЕВАЛЬВАЦІЯ - 1. Офіційне підвищення золотого вмісту наці-ональної валюти або фактичне підвищення валютного курсу відносно міжнародних ва-лютних грошових одиниць. Один із методів стабілізації внутрішнього грошового обігу після подолання інфляції. 2. Переоцінка ба-лансу, зокрема його основного капіталу і резервів, з тим, щоб врахувати ефект обез-цінення грошей.

Ремітент – особа, що отримує гроші при операціях з векселем.

^ РЕПО - Угода про зворотну купівлю раніше проданого товару.

РЕСТРИКЦІЯ - 1. Обмеження кредитів, що їх надає центральний банк ко-мерційним банкам. Таке обмеження приз-водить, як правило, до загального обмежен-ня кредитів, що надаються підприємствам, фірмам, отже, до зменшення капіталовкла-день, що викликає зниження темпів еконо-мічного зростання.

РЕФІНАНСУВАННЯ - від-шкодування старої державної заборгова-ності шляхом випуску облігацій нової пози-ки, головним чином, заміни короткотермі-нових зобов'язань, строк погашення яких закінчується, довгостроковими цінними паперами або облігаціями.

Рефінансування – повне або часткове погашення кредиту за рахунок отримання нових кредитів, зазвичай нові кредити беруть під менші відсотки.

^ РИНОК ЄВРОДОЛАРІВ - загальноєвропейський ринок американських доларів, що характеризуєть-ся високою мобільністю й оперативністю. Складається з кількох сотень банків-посеред-ників, що знаходяться у .найбільших фінан-сових центрах Європи.

^ Ринок позичкових капіталів – специфічна сфера товарних відносин, в яких об’єктом угоди є наданий в позику грошовий капітал і на нього формується попит і пропозиція.

Роялті - Платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування.

СЕНЬОРАЖ -дохід від емісії грошей.\

СИМВОЛІЧНІ ГРОШІ -засоби платежу, вартість або ку-півельна здатність яких набагато пере-вищує витрати на їх виробництво або ефект їх альтернативного використання не як гро-шей. Прикладом є розмінні монети, папе-рові гроші. Вартість їх виготовлення істотно нижча від їхньої вартості як грошових знаків.

СИМЕТАЛІЗМ - 1. В-во грошей зі сплавів дорогоцінних металів. 2. Забезпечення паперових грошей золотом і сріблом.

^ СІБОР - ставка за міжбанківськими депозитами в іноземній валюті на сінгапур-ському ринку.

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ - зви-чайний вексель з підписом однієї особи, яка має здійснити платіж.

^ СПЕКУЛЯТИВНИЙ МОТИВ ПОПИТУ НА ГРОШІ – це коли економічні суб’єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний запас грошей для того, щоб претворити їх у високодохідні фінансові інструменти.

Споживчий кредит – кредит, який надається на споживчі цілі населенню.

^ Ставка позичкового проценту – кількісний вираз позичкового проценту.

СТЕРЛІНГОВА ЗОНА -валютне угруповання держав, очо-люване Великобританією, грошові системи та розрахунки за зовнішньоекономічними операціями яких зорієнтовані на англійську валюту і здійснюються у фунтах стерлінгів.

^ Супрабанкывська система – сукупність фінансових посередників, які створені на базі багатосторонніх угод між державами.

ТЕЗАВРАЦІЯ (ТЕЗАВРУВАННЯ) -- 1. Нагромадження гро-шей населенням внаслідок вилучення їх з обігу та зберігання нагромадженої готівки поза кредитними установами. 2. Нагромадження приватними особами золота у фор-мі багатства, скарбу. 3. Формування золото-го запасу держави.

^ ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГ ЛІКВІДНОСТІ – теорія, я ку розробив Кейнс. Суть якої полягає в тому, що в основі попиту на гроші лежать 3 мотиви: операційний, спекулятивний, застережний.

ТРАНСАКЦІЙНИЙ ВАРІАНТ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ПОПИТУ НА ГРОШІ -

Трасант – особа, яка виписує вексель.

Трасат – особа, яка має заплатити за векселем.

Тратта – перевідний вексель, випущений експортером і призначений для оплати імпортеру, який може оплатити вексель за рахунок сплати за отриманий товар.

Фактор – перевіряє кредитоспроможність як покупця, так і продавця.

Факторинг – продаж дебіторської заборгованості разом з наданням бух., юр., консульт. послуг.

^ ФІДУЦІАРНА ЕМІСІЯ - емісія банкнот, інших грошових знаків, не забезпечена запасом дорогоцінних металів емісійного банку. Історично емісія банкнот здійснювалася лише за наявності золотого запасу, що становив певну частку вартості випущених банкнот. З часом від цього від-мовилися, і тепер Ф.е. є основною формою емісії грошей.

^ Фінансове посередництво – особливий вид зв’язку між постачальниками і споживачами капіталу, який полягає не лише в опосередкуванні руху капіталу, але й всієї необхідної інформації.

Фінансовий лізинг – це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Фірмовий кредит – кредити, які підприємство отримує поза безпосереднім зверненням до фінансових посередників.

ФЛОУТ- це підсумкове чисте збільшення загальгальної суми резервів у банківській системі. Дорівнює різниці між активом „грошові документи в процесі обігу” і пасивом – „відстроченим врахуванням грошових документів”

Форфейтинг – операції з приводу придбання фінансовим агентом (форфейтором) комерційного зобов’язання покупця перед кредитором.

Франчайзинг – фінансово-кредитна операція для забезпечення прибуткової діяльності малого бізнесу, ліцензія великого підприємства малому на продаж продукції чи надання послуг під його маркою.

Франшиза – ліцензія, яка надається на продаж продукції чи надання послуг при франчайзингу.

^ Центральний банк – банк, який має виключне право на емісію банкнот, розробляє та реалізує грошово-кредитну політику співпрацює з органами державної влади, комерц. банками та міжнародними фін. кредитними установами.

Чек – спеціальний грошовий документ встановленої форми, в якому чекодавець дає розпорядження банку сплатити вказану в ньому суму чекопред’явнику.

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ - кількість обертів на рік, яку кожна грошова одиниця із загальної їх маси, що перебуває в обігу, здійснює в процесі придбання товарів. Обчислюється як відношення номінального національного продукту до маси грошей в обігу.

Схожі:

Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconУкраїни Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"
Рядок 1 "Гарантії, що надані" для розрахунку статті використовуються групи позабалансових рахунків 900, 902
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconНезалежної аудиторської фірми “АПіК”
Відповідальність за ці фінансові звіти несе керівництво Банку. Нашим обов`язком є висловлення думки стосовно цих фінансових звітів...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconВажлива роль в системі міжнародних фінансів належить залученню фінансових...
Міжнародних фінансових організацій: (Міжнародного валютного фонду (мвф), Світового банну (СБ), Міжнародного банку реконструкції та...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconУстановчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconДоговiр про надання гарантії (субсидіарної)
У відповідності до Даного Договору, поручник надає одержувачу гарантiї субсидіарну гарантію виконання одержувачем гарантiї наступного...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconМікроконтроллери фірми microchip будуються на гарвардській архітектурі,...
Завдяки цьому можна одночасно зчитувати код чергової команди з пам’яті програм І дані з пам’яті даних. Це сприяє підвищенню швидкості...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconРеферат на тему:” Система оподаткування в Україні”
Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою та членами...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного icon"Фінансове забезпечення відтворення основних засобів (укр.)"
Це частина коштів фінансування діяльностіпідприємства, що відрізняється від інших джерел колом їх власників,альтернативними варіантами...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного iconХронологічний форма т резюме
Надавайте мету вашої роботи стисло І просто наприклад, „Посада в галузі соціального забезпечення (рівень початківця) Добробут Дітей"...
Письмове фінансове зобов’язання, форма гарантії банку або фірми, що сприяє підвищенню довіри до фінансових можливостей власників оборотного icon50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52...
Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", аналітичні дані рахунків 50, 60
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка