1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний
Назва1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний
Сторінка1/6
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ІЗ КУРСУ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"

Аваль — вексельне зобов'язання, здійснюване особою (авалістом), що бере на себе відповідальність за виконання зобов'язань (цілком або у визначеній частині вексельної суми) будь-ким із зобов'язаних за векселем осіб: акцептанта, векселедавця, індосанта. Оформляється або гарантійним написом аваліста на векселі чи алонжі (додатковому листі для передатних написів), або видачею окремого документа.

Агент 4 юридична або фізична особа, що здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) від його імені і за його рахунок без права підпису документів за угодами.

^ Агентська угода — вид договору, як правило у письмовій формі із фізичною або юридичною особою (агентом). У цьому договорі звичайно вказуються повноваження, надані агенту: сфера, характер і порядок здійснення діяльності; умови і розмір винагороди агента; права й обов'язки сторін; термін дії; санкції проти сторони, що порушила умови і порядок урегулювання спірних питань, пов'язаних із виконанням договору.

Акредитив — 1) іменний цінний папір, що являє собою доручення однієї кредитної установи іншій виплатити визначену суму фізичній або юридичній особі при виконанні зазначених в акредитиві умов;

2) банківський рахунок, що дає право виставляти на банк тратти;

3) грошовий документ, у якому міститься розпорядження банку або іншої
установи іншому банку чи іншій кредитній установі на виплату фізичній
або юридичній особі певної суми на вказаних в акредитиві умовах.

^ Акредитив безвідзивний 1) відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2) акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів.

^ Акредитив відзивний — 1) акредитив, дія якого може бути припинена до настання зазначеного в ньому терміну; 2) акредитив, що може бути анульований банком-емітентом за дорученням платника.

^ Акредитив грошовий — іменний документ, що видається банком особі, яка внесла визначену суму і бажає одержати її цілком або частинами в іншому місці протягом певного часу.

^ Акредитив документарний — акредитив для розрахунків між продавцем і покупцем, за умовами якого банк зобов'язується виплатити, відповідно до інструкцій покупця, певну суму продавцю після пред'явлення товаророзпорядчих документів.

^ Акредитив покритий — акредитив, за яким банк передає власні кошти платника або наданий йому кредит у розпорядження банка-поста-чальника.

Акредитив поновлюваний — акредитив, який використовується при регулярних закупівлях товарів в одного постачальника або через узгоджені проміжки часу.

^ Акредитив револьверний — акредитив, що відкривається не на повну суму платежів, а на частину, і автоматично поновлюється в міру здійснення розрахунків за чергову партію товарів.

^ Акредитив торговий — акредитив, що виник на основі товарної угоди.

Актив — частина бухгалтерського балансу; характеризує склад, розміщення і використання коштів, згрупованих за їх економічними ознаками в процесі відтворення.

Акцепт — 1) згода на оплату або гарантування оплати грошових, розрахункових, товарних документів або товару; 2) прийняття платником за переказним векселем зобов'язання оплатити вексель при настанні зазначеного в ньому терміну.

^ Акцепт вексельний — згода на оплату векселя. Оформлюється у вигляді відповідного напису акцептанта на векселі.

Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товариством (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним. Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у поділі майна у разі ліквідації акціонерного товариства. Є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. Випускається без встановленого терміну обігу і може бути погашена тільки за рішенням законодавчо правочинного акціонерного товариства або за його банкрутства.

^ Акції засновницькі — акції, що розподіляються серед засновників акціонерного товариства і надають їм ряд переваг, у т. ч.: підвищені дивіденди, додаткову кількість голосів на загальних зборах акціонерів, першочергове право на одержання акцій у разі їхнього додаткового випуску. Продажу або обміну не підлягають.

^ Акції золоті — пакети акцій підприємств, що перебувають у власності держави.

Акції іменні — акції, на бланках яких вказуються імена їхніх власників. Можуть вільно продаватися і перепродаватися, але угоди купівлі-продажу повинні бути відповідним чином оформлені і зареєстровані. Обіг іменних акцій фіксується емітентом у книзі реєстрації акцій або реєстратором (депозитарієм) — у реєстрі власників іменних цінних паперів.

^ Акції конвертовані — привілейовані акції, що дають право власникам за певних умов обміняти їх на прості (звичайні) акції.

Акції кумулятивні — привілейовані акції з гарантованими дивідендами, що накопичуються. Якщо дивіденди за такими акціями не можуть бути виплачені за якийсь період, вони накопичуються доти, доки емітент не зможе їх виплатити.

^ Акції на пред'явника — цілком оплачені акції, на бланках яких не вказуються імена власників. Перехід права власності на такі акції від одного власника до іншого не потребує реєстрації і будь-яких записів на бланку. Дивіденди за акціями на пред'явника виплачуються особі, яка пред'явила належні йому акції (сертифікат акцій) або документ депозитарію про те, що даній особі належить певна кількість акцій.

^ Акції привілейовані — акції, що надають власникам право першочергового одержання дивідендів за фіксованим відсотком, а також перевагу перед тримачами простих (звичайних) акцій при розподілі дивідендів і майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права голосу і участі в управлінні акціонерним товариством.

^ Акції прості — акції, власникам яких надаються всі майнові й особисті права на одержання дивідендів залежно від обсягу прибутку товариства, на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на зборах; на одержання частини майна у разі ліквідації товариства. Мають вільний обіг на відкритому ринку.

^ Акції трудового колективу — іменні акції, що випускаються підприємствами, організаціями, установами. Поширюються тільки серед власних працівників і не підлягають продажу громадянам, які не є членами трудового колективу. Не змінюють правового стану і форми власності підприємств та організацій, оскільки є тільки засобом мобілізації додаткових фінансових ресурсів. Власники не мають права на участь в управлінні підприємством. За своєю суттю аналогічні облігаціям.

^ Акції, допущені до обігу на біржі — акції, торгівля якими відбувається на фондовій біржі. Різні фондові біржі мають різні стандарти для внесення в списки акцій, що допускаються до обігу.

^ Акції, що котируються — акції, які мають вільний обіг на біржах, їхня ціна офіційно і регулярно фіксується на фондовому ринку.

Акціонер — власник акцій акціонерного товариства, компанії або підприємства, який одержує прибуток за акціями у вигляді дивідендів. За зобов'язаннями товариства відповідає тільки в межах належних йому акцій.

^ Акціонерне товариство — товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Андеррайтер — інвестиційний інститут або їхня група, що обслуговує і гарантує первинне розміщення цінних паперів, здійснює купівлю для наступного перепродажу приватним інвесторам. Бере на себе всі ризики, пов'язані з нерозміщенням цінних паперів.

^ Андеррайтинг, або передплата — первинне розміщення нових випусків цінних паперів на ринку шляхом купівлі для наступного поширення. Здійснюється звичайно групою інвестиційних дилерів (андеррайтерів).

Ануїтет — 1) рівномірні платежі або постачання коштів через однакові інтервали часу за однаковою ставкою відсотка; 2) один із видів термінової державної позики, за яким щорічно виплачуються відсотки та погашається частина суми.

Арбітраж — одночасна купівля та продаж однакових або подібних цінних паперів на різних ринках за сприятливої різниці цін.

Аудитор — незалежна організація, яка підтверджує акціонерам достовірність звітності їхнього акціонерного товариства.

Аукціон — спосіб продажу товарів із публічного торгу в попередньо обумовлений час і в певному місці.

Аутсайдер — брокер, який не є членом біржі. Може одержати тимчасовий цільовий дозвіл на роботу в торговому залі, взявши на себе зобов'язання дотримуватися правил роботи на біржі.

Банк — фінансово-кредитна установа, створена для залучення коштів і подальшого розміщення їх на умовах поверненості, платності і терміновості. Випускає, купує, продає і зберігає цінні папери, управляє ними за дорученням клієнта (довірчі операції); надає консультаційні послуги, здійснює розрахунки за дорученням клієнтів, а також інші операції з цінними паперами. Виступає і як емітент, і як інвестор.

^ Банк депозитний — банк, що приймає вклади від населення. Спеціалізується на залученні тимчасово вільних коштів приватних осіб і підприємств, наданні за рахунок цих коштів на нетривали^ час (найчастіше на 3—6 місяців) кредитів і здійсненні облікових операцій з короткостроковими комерційними векселями. Може виконувати різноманітні довірчі операції.

^ Банк інвестиційний — спеціальний інститут, який мобілізує довгостроковий позиковий капітал і надає його позичальникам (компаніям і державі) шляхом випуску і розміщення облігацій або інших видів позикових коштів. Функції інвестиційного банку: з'ясування характеру і обсягів фінансових потреб позичальників, узгодження умов банку, вибір виду цінних паперів, визначення термінів їхнього випуску з урахуванням стану ринку; емісія цінних паперів і подальше розміщення серед інвесторів, за необхідності — організація гарантійних банківських синдикатів, забезпечення вторинного ринку для раніше випущених цінних паперів.

^ Банк інноваційний — комерційний банк, що інвестує кошти в довгострокові програми. Створюється для кредитування новітніх науково-технічних досліджень і розробок. Кредит може видаватися під заставу акцій компанії, зайнятої реалізацією науково-технічної ідеї.

^ Банк іпотечний — спеціалізований банк, який видає довгострокові позики під заставу нерухомості. Ставки за позиками залежать від фінансового стану позичальника, для якого несплата заборгованості в термін спричиняє втрату нерухомості. Іпотечний банк випускає заставні, забезпечувані заставленою нерухомістю.

^ Банк кліринговий — комерційний банк, із яким локальний депозитарій уклав договір, узгоджений із Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, про організацію розрахунків за угодами з цінними паперами.

^ Банк комерційний — банк, незалежний від виконавчих органів державної влади. Спеціалізується на залученні депозитів, короткостроковому кредитуванні і розрахунковому обслуговуванні клієнтів. Веде також посередницьку діяльність.

Банк консорціумний — спеціалізований банк, акціонерами якого є в рівних частках декілька інших банків. Створюється, як правило, для проведення великомасштабних фінансових операцій, наприклад, на євроринках.

Банк спеціалізований — банк, що здійснює певний вид операцій або обслуговує певні категорії клієнтів.

^ Банк універсальний — банк, який здійснює всі основні види операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, довірчі й інші, за винятком емісії банкнот. Працює із широким колом осіб.

^ Банк Центральний — як правило, державний банк, наділений правом випуску банкнот, регулювання грошового обігу, кредиту і валютного курсу, зберігання офіційного золотого резерву країни.

^ Банківський кредит — основна форма кредиту, при якій кошти надаються банкам у тимчасове користування. Банківський кредит виступає як надання банками грошей у позику юридичним та фізичним особам і державі.

^ Банківський прибуток — результат діяльності, який полягає в перевищенні доходів над витратами. Розрізняють валовий і чистий прибутки.

Банківські операції — операції банків із залучення коштів та їх вкладання в позики, цінні папери і послуги, випуску в обіг і вилучення з нього грошей, здійснення розрахунків, фінансування та кредитування капітальних вкладень, касового виконання державного бюджету та інші.

^ Банківські ресурси — сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Банківські ресурси поділяються на власні та залучені.

Банк-кореспондент — банк, що виконує фінансові операції за до-говором-дорученням іншого банку. Платежі і розрахунки здійснюються через спеціально відкриті рахунки (кореспонденту з рахунком) або через рахунки в третьому банку (кореспонденту без рахунка).

Бенефіціар — особа, на користь якої відбуваються платежі, виставляється акредитив, перераховуються кошти за страховим полісом.

"Бик" — біржовий маклер або спекулянт, що грає на підвищенні курсів цінних паперів і валют на ринку. Купує цінні папери за курсом, зафіксованим при укладанні угоди, розраховуючи на підвищення курсу до моменту виконання угоди з метою одержання прибутку від курсової різниці.

^ Біржа валютна — біржа, яка здійснює угоди з іноземною валютою, що укладаються за ринковим курсом.

Біржа фондова — біржа, що спеціалізується на купівлі-продажу цінних паперів — акцій приватних компаній, облігацій, що випускаються урядом, місцевими органами влади і приватними компаніями. Основні функції: мобілізація тимчасово вільних коштів шляхом продажу цінних паперів; встановлення їхньої ринкової вартості; перерозподіл капіталу між галузями, компаніями і сферами економіки. Обслуговує в основному вторинний ринок цінних паперів.

^ Біржове котирування — визначення ринкової вартості цінних паперів протягом біржових торгів.

Біржовий індекс — середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило, акцій.

Бонди — облігації, забезпечені активами юридичної або фізичної особи, яка їх випустила. Засвідчують право власника на одержання фіксованого прибутку з поступовим погашенням вартості облігацій організацією, що їх реалізувала. Права власності на відповідну частку капіталу не дають.

Бони 1) боргові зобов'язання, що випускаються державним казначейством, окремими підприємствами, установами; 2) короткострокові боргові зобов'язання, що дають їхньому власнику право на одержання у певний термін від певної особи або установи певних матеріальних цінностей або послуг позикових коштів. Функції інвестиційного банку: з'ясування характеру і обсягів фінансових потреб позичальників, узгодження умов банку, вибір виду цінних паперів, визначення термінів їхнього випуску з урахуванням стану ринку; емісія цінних паперів і подальше розміщення серед інвесторів, за необхідності — організація гарантійних банківських синдикатів, забезпечення вторинного ринку для раніше випущених цінних паперів.

^ Банк інноваційний — комерційний банк, що інвестує кошти в довгострокові програми. Створюється для кредитування новітніх науково-технічних досліджень і розробок. Кредит може видаватися під заставу акцій компанії, зайнятої реалізацією науково-технічної ідеї.

^ Банк іпотечний — спеціалізований банк, який видає довгострокові позики під заставу нерухомості. Ставки за позиками залежать від фінансового стану позичальника, для якого несплата заборгованості в термін спричиняє втрату нерухомості. Іпотечний банк випускає заставні, забезпечувані заставленою нерухомістю.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconАкредитив в іншому (виконуючому) банку виконати

1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconПсихологічна служба в структурі освіти є системи освіти України
Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconНавчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconРеферат з філософії на тему: “ Культура як “виробництво людини””
Вона завжди залишається собою І завжди інша. Можна любити горний потік І не любити широке заболочене озеро, недаючі собі звіту в...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconХто з вчених вперше запропонував термін "екологія"?
Явище замору, тобто масової загибелі мешканців водного середовища, може бути спричинено
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconЗмістом діяльності старшокласників з цього напряму може бути історико-краєзнавча,...
Змістом діяльності старшокласників з цього напряму може бути історико-краєзнавча, пошукова робота щодо вивчення історії рідного краю...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconЛогічна сукупність вузлів мережі, що мають єдину систему адресації...
Прикладами можуть бути ipx-мережа, ip-мережа. Кожна мережа має свою власну адресу, цими адресами оперують маршрутизатори для передачі...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconІнститут географії нану
Виходячи з того, що районування проводить певний суб’єкт, у відповідності з поставленою перед ним метою, воно не може бути об’єктивним,...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconРеферат На тему: Ставлення до праці І проблеми мотивації трудової діяльності
Наприклад посада, котра дає право доступу до якогось ексклюзивного клубу, а отже, можли­вість проводити дозвілля з-поміж «сильних...
1 відкритий на певний термін акредитив, що не може бути анульований до кінця цього терміну; 2 акредитив, що не може бути змінений без згоди постачальника-одержу-вача коштів. Акредитив відзивний iconЩодо згоди на обробку персональних даних
Закону України "Про захист персональних даних" (далі – Закон), – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка