Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць
Скачати 149.87 Kb.
НазваВсе те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць
Дата конвертації25.06.2013
Розмір149.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Активи – все те що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць

Автоматична фіскальна політика – політика яка впроваджуючи в економіку певну систему податків і трансфертів забезпечує їм можливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматичному режимі тобто без державного втручання

Автономне споживання та заощадження – споживання та заощадження яке не залежить від після податкового доходу

Альтернативна вартість зберігання грошей – дохід що його втрачають власники портфеля фінансових активів через зберігання вартості в формі більш ліквідних активів порівняно з її зберіганням у формі менш ліквідних активів

^ Базовий рік - рік який за вихідну базу для одчислення реальних змін вартісних показників

Баланс товарів та послуг – складова частина рахунка поточних операцій яка відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів та послуг

^ Банківські резерви – частина депозитних грошей які комерційні банки зберігають у формі безвідсоткових вкладів у Нацбанку і в формі готівки у власній касі

Безробіття – стан ринку праці коли пропозиція робочої сили перевищує попит

^ Безробіття добровільне – безробіття яке згідно з класичною теорією виникає в разі небажання робітників найматися на роботу на умовах низької зарплати

^ Безробіття природне – безробіття яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття

^ Безробіття структурне - безробіття яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією кваліфікацією географічними та іншими ознаками

^ Безробіття фрикційне - безробіття яке виникає внаслідок добровільної зміни місця праці

Безробіття циклічне - безробіття яке виникає внаслідок загального падіння виробництва і скорочення попиту на ринку праці

Бісектриса – така лінія графіка споживання яка відображає тотожність між споживчими видатками і післяподатковим доходом

^ Бюджетне сальдо – показник який характеризує стан державного бюджету і визначається як різниця між чистими податками та державними закупівлями

Бюджетний дефіцит – величина на яку державні закупівлі перевищують чисті податки

^ Бюджетний надлишок – величина на яку чисті податки перевищують державні закупівлі

Валовий випуск – сукупна ринкова вартість товарів та послуг вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду

^ Валовий корпоративний прибуток - прибуток отриманий від реалізації продукції плюс амортизація

Валовий прибуток – щорічний прибуток отриманий від реалізації інвестиційного проекту

^ Валові інвестиції – видатки на капітальні блага та запаси

Валютний (обмінний) курс – ціна грошової одиниці певної країни виражена в грошових одиницях іншої країни

^ ВВП – відставання ВВП (ВВП-розрив) – відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП яке виникає внаслідок циклічного безробіття

ВВП – сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду

ВВП номінальний - ВВП обчислений у поточних цінах

ВВП потенційний – реальний ВВП в умовах повної зайнятості

^ ВВП реальний - ВВП обчислений у поточних цінах

ВВП чистий – ВВП за мінусом амортизації

Вилучення – частина поточного доходу яка не спрямовується на сукупні видатки

Відсоткова ставка – плата за використання позичкових грошей у відсотках до їх суми

^ Відсоткова ставка номінальна – фактична відсоткова ставка на ринку позичкового капіталу

Відсоткова ставка реальна – номінальна відсоткова ставка мінус темп інфляції

^ Відсотковий дохід – дохід який нараховується за надання грошей у позичку

Вільний плаваючий валютний курс – валютний курс який формується лише під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку

^ ВНД – внутрішні первинні доходи резидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні

ВНД наявний – внутрішні та зовнішні первинні доходи резидентів плюс чисті поточні трансферти зовнішні

Гіперінфляція – приріст цін який вимірюється тисячами відсотків на рік

^ Гранична продуктивність капіталу – приріст продукту який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці капіталу

Гранична продуктивність праці – приріст продукту який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці праці

^ Гранична схильність до заощаджень – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною заощаджень і зміною післяподаткового доходу

Гранична схильність до імпорту – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною імпорту і зміною доходу

^ Гранична схильність до споживання – коефіцієнт який характеризує відношення між зміною споживчих видатків і зміною післяподаткового доходу

Граничний коефіцієнт податків – коефіцієнт який показує на скільки одиниць змінюються чисті податки в разі зміни доходу на одиницю

^ Грошова база – гроші високої ефективності за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса

Грошова маса – кількість номінальних грошей в обігу

Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт який відображає на скільки одиниць змінюється грошова маса за зміни грошової бази на одиницю

^ Грошові агрегати – окремі сукупності грошових активів які різняться між собою рівнем ліквідності

Депозитний мультиплікатор – коефіцієнт який відображає на скільки одиниць змінюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю

^ Депозитні гроші – грошові кошти які залучаються банківською системою з метою їх використання для здійснення активних операцій

Депресія – фаза економічного циклу яка виникає після закінчення фази падіння і створює передумови для пожвавлення виробництва

^ Державний борг – сума позик отриманих державою за мінусом повернених позик

Державний бюджет – баланс урядових доходів і видатків за певний рік

^ Державні закупівлі – урядові видатки на купівлю товарів та послуг колективного споживання і державне інвестування економіки

Дефлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років які мали більш високі ціни порівняно з базовим

Дефляція – Зниження загального рівня цін

Дискреційна політика – політика стосовно чистих податків і державних закупівель яка спирається на рішення уряду і парламенту з метою цілеспрямованого впливу на економіку

^ Довгострокова крива сукупної пропозиції – крива що відображає незалежність сукупної пропозиції від цін у довгостроковому періоді і прибирає вигляду вертикальної лінії яка започатковується в точці потенційного ВВП

^ Додана вартість – різниця між повною ринковою вартістю товарів та послуг і матеріальними витратами

Дохід особистий – дохід домашніх господарств який охоплює їх первинні та вторинні доходи

^ Дохід післяподатковий – особистий дохід домогосподарств за мінусом особистих податків

Економічний (діловий) цикл – цикл розвитку економіки в межах якого періоди піднесення виробництва чергуються з періодами його падіння

^ Експорт – товари та послуги що їх виробляють в одній країні і продають іншій

Ефект багатства – ціновий чинник сукупного попиту який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну реальної вартості фінансових активів з фіксованим номінальним доходом

^ Ефект відсоткової ставки – ціновий чинник сукупного попиту який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну відсоткової ставки

Ефект чистого експорту – ціновий чинник сукупного попиту що опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну чистого експорту

^ Закон Оукена – відкрита Оукеном емпірична залежність згідно з якою кожний відсоток циклічного безробіття викликає відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП на 25 відсотка

Закрита економіка – економіка країни в якій відсутні експорт та імпорт товарів та послуг

^ Залишок Солоу – внесок сукупної продуктивності факторів у зростання продукту який обчислюється за залишковим принципом

Заощадження – та частина після податкового доходу яка не використовується на споживання

^ Заощадження державні – це чисті податки мінус державні закупівлі

Заощадження національні – це приватні заощадження плюс державні заощадження

^ Заощадження приватні (змішана економіка) – це дохід мінус чисті податки та споживання

Золоте правило нагромадження – норма заощаджень за якої стійкий рівень капіталоозброєності забезпечує максимум споживання

Імпорт – товари та послуги що закуповуються певною країною в інших країн

Інвестиції автономні – інвестиції які не залежать від відсоткової ставки

Інвестиції заплановані – інвестиції що їх підприємства планують вкладати у виробництво згідно із своїм платоспроможним попитом

Інвестиції незаплановані – інвестиції що їх підприємства змушені вкладати в товарні запаси в умовах економічної рівноваги

Інвестиції чисті – валові інвестиції за мінусом амортизації

Індекс цін - індекс що показує як змінюється ціна певного “ринкового кошика” за певний період

Ін'єкції – приріст видатків поточного періоду які здійснюються за рахунок доходу попереднього періоду

Інфлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років які мали нижчі ціни порівняно з базовим роком

Інфляційний розрив – величина на яку фактичні сукупні видатки мають початково зменшитися щоб усунути інфляційний надлишок ВВП на умовах збереження повної зайнятості

Інфляція – загальний приріст цін в економіці

Інфляція витрат – інфляція яка викликається збільшенням середніх витрат на виробництво продукції

Інфляція галопуюча – приріст цін який вимірюється десятками або сотнями відсотків на рік

Інфляція неочікувана - інфляція яка є результатом не передбачуваних змін в економіці

Інфляція очікувана - інфляція яка є наслідком прогнозованих тенденцій в економіці та заходів запланованих державою

Інфляція помірна (повзуча) – приріст цін який становить не більш як 10% на рік

Інфляція попиту - інфляція яка викликається зростанням сукупного попиту

Капіталоозброєність – вартість капіталу яка припадає на одного працюючого

^ Квота – один із засобів протекціонізму у зовнішній торгівлі який кількісно обмежує імпорт або експорт товару

Кейнсіанська теорія – напрям макроекономічної теорії ключова ідея якого полягає в тому що ринок не здатний в короткостроковому періоді швидко відновлювати повну зайнятість і тому виникає необхідність державного впливу на сукупний попит

^ Керовано плаваючий валютний курс – валютний курс зміна якого регулюється державою завдяки цілеспрямованого впливу на кон’юнктуру валютного ринку

Кінцева продукція – частка валового випуску яка спрямовується на невиробниче споживання інвестування та експорт

^ Короткостроковий період – у макроекономіці період протягом якого зарплата є негнучкою і не змінюється при зміні сукупного попиту

Крива виробничих можливостей – крива яка відбиває максимально можливий обсяг виробництва продукту за повного й ефективного використання наявних ресурсів

^ Крива Лаффера – крива яка відображає залежність між податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету на основі припущення що за зниження податкових ставок від надмірного до оптимального рівня забезпечується максималізація податкових надходжень до бюджету

^ Крива Лоренця – крива яка характеризує фактичний розподіл доходів між домогосподарствами на основі зв'язку між відсотком сімей у складі населення та їх відсотком у сукупному доході

^ Крива сукупного попиту – крива яка відображає обернену залежність між ціною і сукупним попитом і має вигляд від’ємно похилої лінії

Крива сукупної пропозиції – вертикальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає лише зростання цін тобто виникнення інфляції

^ Крива сукупної пропозиції – висхідна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає одночасно зростання цін і реального ВВП у певному співвідношенні

^ Крива сукупної пропозиції – горизонтальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції яка за умов зростання сукупного попиту відображає незмінність цін і зростання лише реального ВВП

^ Крива Філіпса – крива яка показує зв'язок між безробіттям та інфляцією

Криза (падіння) – фаза економічного циклу яка виникає внаслідок падіння сукупного попиту і супроводжується скороченням виробництва

^ Критична величина інвестицій – приріст запасу капіталу який компенсує дію факторів спрямованих на зниження капіталоозброєності

Ліквідність – здатність активів випускати як платіжний засіб або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номінальної вартості

Ліцензія – один із засобів протекціонізму який надає право займатися певним видом зовнішньо торговельної діяльності

^ Метод “видатки-випуск” – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між сукупними видатками і виробленим ВВП

Метод “вилучення-ін'єкції” – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між вилученнями та ін'єкціями в економічному кругообігу

^ Мито – податок який накладає держава на імпортні та експортні товари

Мультиплікатор видатків – коефіцієнт який показує відношення між зміною реального ВВП і початковою зміною сукупних видатків

Мультиплікатор збалансованого бюджету – коефіцієнт який показує на скільки одиниць змінюється ВВП за зміни державного бюджету на одиницю

^ Мультиплікатор податків – коефіцієнт який показує на скільки одиниць обернено змінюється ВВП за дискреційної зміни чистих податків на одиницю

Неповна зайнятість – зайнятість в умовах перевищення фактичного безробіття порівняно з природним безробіттям

Нецінові чинники – чинники які впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію за даних товарних цін і тому зміщують їх криві у відповідний бік

^ Основний психологічний закон Кейнса – закон згідно з яким в разі збільшення доходу домогосподарств їхня гранична схильність до споживання зменшується

^ Очікуваний чистий прибуток – чистий прибуток який очікується від вкладення інвестицій

Паритет купівельної спроможності – принцип визначення валютного курсу на основі співвідношення іноземних та національних цін

^ Піднесення (зростання) – фаза економічного циклу яка виникає після закінчення фази пожвавлення і відображає збільшення виробництва порівняно з попереднім циклом

^ Повна зайнятість – зайнятість в умовах природного безробіття і виробництва ВВП на потенційному рівні

Податки автоматичні чисті – чисті податки величина яких змінюється залежно від змін ВВП як податкової бази

^ Податки автономні чисті – чисті податки величина яких не залежить від ВВП як податкової бази

Податки неприбуткові – усі податки за мінусом прибуткових Вони включають продуктові та інші податки об'єктом обкладання яких є не дохід

^ Податки чисті – валові податки за мінусом трансфертних платежів

Податки чисті продуктові – продуктові податки за мінусом субсидій

Пожвавлення – фаза економічного циклу яка виникає після закінчення фази депресії і створює передумови для піднесення виробництва

^ Політика дешевих грошей – монетарна політика спрямована на зниження відсоткової ставки з метою стимулювання ділової активності

Політика дорогих грошей – монетарна політика спрямована на підвищення відсоткової ставки з метою стримання ділової активності

^ Помилки та упущення – автономна стаття платіжного балансу яка відображає неточності в обліку зовнішньо економічних операцій  пов'язані з часовими та вартісними розбіжностями між митною та банківською статистикою

^ Попит на гроші для угод – попит на гроші що використовуються як платіжний засіб

Попит на гроші як активи – попит на гроші що використовуються як засіб збереження вартості

^ Поточні рахунки (депозити) – безстрокові внески в ощадні установи

Продуктові (непрямі) податки – податки на товари та послуги які встановлюються у вигляді надбавки до ціни виробника (податок на додану вартість акцизний збір мито тощо)

^ Продукція проміжна – частина валового випуску яка використовується для виробництва товарів та послуг і прибирає форму матеріальних витрат на виробництво

^ Резервні активи – стаття рахунка капітальних операцій яка відображає суму ліквідних активів національного банку і використовується для регулювання платіжного балансу

^ Рента – дохід від надання прав за використання власності на матеріальні активи

Ресурсові ціни – ціни на матеріальні та трудові ресурси

Рецесійний розрив – величина на яку фактичні сукупні видатки мають початково зрости з метою збільшення фактичного ВВП до потенційного рівня

^ Робоча сила – економічно активна частина населення яка має здібності до праці і бажає працювати

Середня схильність до споживання або заощадження – коефіцієнт який відображає відношення споживчих видатків або заощаджень до після податкового доходу

^ Система національних рахунків – система взаємопов'язаних статистичних показників які відображають Найважливіші аспекти економічної діяльності країни щодо виробництва і споживання продукції розподілу і перерозподілу доходів та формування національного багатства

^ СНР - економічні операції СНР – операції які відображають відносини між інституціональними одиницями що пов'язані з їх економічною діяльністю

СНР – інституціональна одиниця СНР – економічна одиниця що може володіти активами брати на себе зобов’язання і самостійно здійснювати всю сукупність операцій у сфері своєї основної діяльності

^ СНР - рахунки СНР – двосторонні балансові таблиці які відображають з одного боку ресурси а з іншого – їх використання

Споживання – основний компонент сукупних видатків який відображає видатки домогосподарств на купівлю споживчих товарів та послуг

^ Споживчі видатки – частина сукупних видатків що їх здійснюють домогосподарства на купівлю споживчих товарів та послуг

Стагфляція - інфляція що супроводжується падінням виробництва

^ Стійкий рівень капіталоозброєності – рівень капіталоозброєності якому відповідає тотожність капіталу що інвестується капіталу що вибуває

Строкові депозити – внески в ощадні установи які можуть вилучатися їх власниками у встановлений термін без втрати відсотків

Субсидії – урядові платежі що надаються окремим підприємствам і домогосподарствам які виробляють або споживають певні товари та послуги

^ Сукупна пропозиція – Кейнсіанська модель – модель згідно з якою між ціною і сукупною пропозицією існує пряма залежність оскільки зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді

^ Сукупна пропозиція – Класична модель – модель згідно з якою сукупна пропозиція не залежить від цін оскільки зарплата і ціни є абсолютно гнучкими

Сукупна пропозиція – короткострокова крива – крива яка відображає пряму залежність між ціною і сукупною пропозицією і прибирає вигляду додатньо похилої лінії

Сукупна пропозиція – такий обсяг реального ВВП який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку

Сукупний попит – такий обсяг реального ВВП який економіка має бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб

^ Суспільні блага – товари та послуги вигоди від яких отримує суспільство в цілому незалежно від потреби в них з боку окремих економічних суб'єктів

Товарні ціни – ціни на кінцеві товари та послуги

Трансфертні платежі (трансферти) – урядові виплати домогосподарствам і підприємствам замість яких не отримуються товари та послуги

^ Фактичне потенційне сальдо – сальдо державного бюджету яке визначається як різниця між фактичними чистими податками і державними закупівлями

Фіксований валютний курс – курс національної валюти який держава офіційно зобов’язується підтримувати

^ Циклічне бюджетне сальдо – величина яка відображає вплив економічних коливань на стан державного бюджету і визначається як різниця між фактичним і потенційним бюджетним сальдо

^ Ціни постійні – фактичні ціни того року що його беруть за базовий в разі обчислення макроекономічної динаміки

Ціни поточні – фактичні Зіни того року який є предметом обліку або аналізу

^ Чинники автономного інвестування – чинники які впливають на інвестиційний попит незалежно від після податкового доходу

Чинники автономного споживання - чинники які впливають на споживання незалежно від після податкового доходу

Чистий експорт – експорт мінус імпорт

Чистий прибуток – та частка валового прибутку від реалізації інвестиційного проекту яка залишається після сплати податку на прибуток та відсотків за інвестиційні кошти

Чисті неприбуткові податки – неприбуткові податки за мінусом субсидій

Швидкість обертання грошей – кількість разів витрачання грошової одиниці протягом року у процесі економічного кругообігу

Схожі:

Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconВартість клінічних досліджень та огляду спеціалістами смсч-9 для...

Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць icon1. Загальне поняття крадіжки
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись І розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць icon"Общий (укр.)"
Значення ознаки, що варіює І лежить у певних межах. Кожний інтервал має свою величину, верхню І нижню межу чи хоч одну з них
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconРозрахунок частки бюджетного відшкодування
України та за результатами звітного періоду має суму податку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету (одночасно заповнено...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconРозв’язування математичних задач: компетентнісний підхід
Коментар до Базового компонента дошкільної осві¬ти в Україні. Він передбачає, що педагог має не тільки домагатися засвоєння дітьми...
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconПроект 22-07-04 І нструкц І я з обліку бібліотечних фондів України Основні терміни І поняття
Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку
Все те що має ринкову вартість І є власністю певних інституціональних одиниць iconТема : Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків І...
Мета : формувати в учнів уміння рахувати десятками; утворювати числа з десятків та одиниць; удосконалювати обчислювальні навички...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка