Вступ
Скачати 47.98 Kb.
НазваВступ
Дата конвертації02.03.2013
Розмір47.98 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Загальний обсяг: 65ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна: 150грн
Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні засади функціонування банків як основної ланки кредитної системи………………………………………………………………………………5

1.1 Банки як основний елемент кредитної системи……………………………….5

1.2 Діяльність банків на кредитному ринку………………………………………13

1.3 Зарубіжний досвід функціонування банків в кредитній системі держави…20

Розділ 2. Особливості функціонування банків в кредитній системі України….33

2.1 Становлення та розвиток банків в кредитній системи України……………..33

2.2 Сучасний стан банківського кредитування в Україні………………………..38

2.3 Особливості кредитування окремих галузей економіки України…………44

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку банків як основної складової кредитної системи України………………………………………………………..52

Висновок…………………………………………………………………………….60

Список використаної літератури…………………………………………………..64

Вступ


В умовах перехідної економіки, на етапі формування та розвитку ринкових інститутів банківська система України ще сповна не мобілізувала й не реалізувала усі властиві їй стимулюючі можливості. Нерозв’язаними залишаються проблеми: підвищення рівня капіталізації банків; ефективності функ­ціонування банківської системи та способів оцінювання цієї ефективності; удосконалення державної стратегії розвитку банківської системи, яка б сприяла її надійній та ефективній діяльності. Відтак банківська система потребує удосконалення, розробки фундаментальних та прикладних засад її подальшого зміцнення, усунення негативних проявів, які мають місце в сучасній банківській практиці. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність проаналізувати теоретичні основи, охарактеризувати банківську систему, та місце комерційних банків у ній, запропонувати практичні рекомендації для поліпшення управління її розвитком, спрямувати цей розвиток у необхідне для економіки та суспільства русло.

Значний внесок у розробку питань теорії і практики функціонування бан­ківської системи здійснили зарубіжні вчені: Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, А.Пігу, Дж.Герлі, Е. Коен, Е. Шоу, М. Фрідмен, Ф. Мишкін, П. Роуз, Дж. Сінкі, А. Грязнова, Е. Жуков, В. Колесніков, Л. Красавіна, О. Лаврушин, Ю.А. Львов. Означеній тематиці присвячено праці вітчизняних вчених-економістів, зокрема: О. Барановського, О. Васюренка, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, Б. Івасіва, Г. Карчевої, О. Кі­рєєва, В. Кротюка, В. Лисицького, І. Лютого, Б.Луціва, В.Мі­щенка, А.Мороза, Л. Примостки, М. Пуховкіної, М. Савлука, В. Суторміної, Р. Тир­­кала, С. Циганова.

Не зменшуючи значимості наукових напрацювань в рамках загальної теорії банківської системи, досліджень стосовно зарубіжних банків, окремих проблем функціонування вітчизняної банківської системи, зокрема її платоспроможності та ліквідності, слід все ж констатувати, що залишаються недостатньо вивченими особливості, тенденції і перспективні напрями розвитку банківської системи України. В умовах трансформацій, які відбуваються в країні, вони потребують глибшого розроблення як у теоретичному, так і в методично-практичному аспектах.

Актуальність зазначених проблем, недостатній рівень вивчення економічною наукою теоретичних і дослідження практичних питань функціонування та розвитку банків в кредитній системи України в умовах світової економічної кризи обумовили вибір теми контрольної роботи.

Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних і науково-методологічних положень щодо функціонування банків­ у структурі кредитної системи в період становлення ринкових відносин, розробка шляхів забезпечення її стабільного та ефективного розвитку.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".- К.: Ін Юре, 2006.- 520 c. 

 2. Закон України "Про Національний банк України" - К., 2002.- 42 с. 

 3. Балабанов И.Т. Банковское дело / И.Т. Балабанов.- Санкт-Петербург: Питер, 2001.- 304 с.

 4. Васюренко О.В. Банківські операції / О.В. Васюренко.- Київ: Знання, 2004.- 324 с. 

 5. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C.94-101. 

 6. Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного банку / Я.В. Грудзевич // Фінанси України.- 2003.- № 5.- C. 106-111. 

 7. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі / М.П. Денисенко.- Київ: Алерта, 2004.- 478 с. 

 8. Жуков Е.В. Инвестиционные институты. Москва: Банки и биржи / Е.В. Жуков.- ЮНИТИ, 1998.- 199 с. 

 9. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита / Е.Ф. Жуков.- Москва: ЮНИТИ, 2000.- 359 с.

 10. Іванов В.М. Гроші та кредит / В.М. Іванов.- Київ: МАУП, 1999.- 230 с. 

 11. Івасів Б.С. Гроші та кредит / Б.С. Івасів.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.- 510с. 

 12. Івасів В.С. /Гроші,та кредит: Підручник / К:. ККЕУ, 1999. -404с.

 13. Каласюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників / В.В. Каласюк // Вісник НБУ. – 2001.- №9 - с. 54-57. 

 14. Каласюк В. В., Галасюк В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? / В.В. Каласюк // Вісник НБУ. - 2001. - №5. - С. 54-56. 

 15. Карманов Є. Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність / Є. Карманов // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C.44-46. 

 16. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В.В. Коваленко.- К.: Знання України, 2006.- 332 c. 

 17. Міщенко В.І.,Яценюк А.П.,Коваленко В.В.,Коренєва / Банківський нагляд:Навчальний посібник / О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с. 

 18. Мороза А.М /Банківські операції/ Підручник . К.:КНЕУ, 2000.- 384с. 

 19. П’ятаченко О.П Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника / О.П. П’ятаченко // Фінанси України.- 2004.- №6.-С.21-23. 

 20. Савлука М.І./Гроші та редит / За ред. -К.: Либідь, 1992. – 189с. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках / А.А. Сорока // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C.17-22

 21. Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави / М.В. Старинський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149. 

 22. Шевцова О.Й. Банківська система в контексті економічного розвитку та економічної безпеки / О.Й. Шевцова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.8-10 

 23. Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України / Н. М. Шелудько //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93.

 24. www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Укрстат.

 25. www.bank.gov.ua - офіційний сайт НБУ.

 26. www.aub.com.ua - офіційний сайт Асоціації українських банків.

Схожі:

Вступ iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ iconВступ до психології
Цей розділ представлений більш детально та розширено у зв’язку з тим, що вступ є дуже важливою ланкою у розумінні історії та логіки...
Вступ iconПлан вступ 1 вступ
Результати цього дослідження можуть бути використані при розробці концепції соціального захисту в Україні, що, на мій погляд, повинна...
Вступ iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ iconНнц «Інститут аграрної економіки» наану вступ
Вступ. Бюджетній політиці належить важливе місце в системі державних фінансів. У наукових дискусіях XX ст саме бюджетній політиці...
Вступ iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
Вступ iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Вступ iconПлан Вступ Клінічні ознаки гострих респіраторних вірусних захворювань...
Грз. Саме грвз за своєю питомою часткою займають провідне місце в структурі інфекційної патології людини. Експерти вооз підкреслюють,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка