Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна
НазваТернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


На правах рукописуМИХАЙЛЮК РОКСОЛАНА ВОЛОДИМИРІВНАУДК 336.71
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВСпеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович,


доктор економічних наук, професор


Тернопіль – 2008

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1. Фінансова стійкість банків як необхідна умова їх стабільного розвитку в умовах ринкової економіки 12

  1. Економічна роль і зміст діяльності комерційного банку в умовах ринкової трансформації 12

  2. Концептуальні засади фінансової стійкості банків 27

  3. Поняття механізму управління фінансовою стійкістю банків 45

Висновки до розділу 1 64

Розділ 2. Практичні засади забезпечення фінансової стійкості банків 67

  1. Основні методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків 67

  2. Стратегія управління ліквідністю та прибутковістю банків 93

  3. Монетарна політика центрального банку та її вплив на фінансову стійкість банківської системи країни 112

Висновки до розділу 2 133

Розділ 3. Основні напрями оптимізації механізму управління фінансовою стійкістю банків 137

  1. Перспективи вдосконалення методів управління фінансовою стійкістю комерційних банків 137

  2. Система управління банківськими ризиками та їх вплив на стійкість комерційних банків 152

 1. Державне регулювання та нагляд у механізмі управління фінансовою стійкістю банків 170

Висновки до розділу 3 185

Висновки 188

Додатки 194

^ Список використаних джерел 254


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Передумовою повноцінного функціонування ринкової системи господарювання є наявність ефективно діючої та цілісної інфраструктури. Важливе місце серед усієї сукупності складових елементів останньої належить кредитним та фінансовим інституціям, зокрема банкам, фондовим і валютним біржам, страховим, інвестиційним компаніям, кредитним спілкам. Усі вони – активні учасники грошового обігу, належна організація грошових потоків якого забезпечує безперервність процесу суспільного відтворення.

Проте ключовою ланкою з перерахованих фінансових інституцій є банки. Саме їм належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання, в спрямуванні необхідних обсягів грошових капіталів у найприбутковіші галузі економіки, що в кінцевому результаті приводить до підвищення матеріального добробуту населення країни. Так, загальний стан економіки країни свідчить про активність діяльності банків. Проте не варто забувати й те, що належний стан банків підтверджує економічний розвиток суспільства у цілому.

В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить від надійності банківського сектору. Визначальними факторами при формуванні довіри з боку вкладників, партнерів, інвесторів до банків є фінансова стійкість та стабільний розвиток останніх. Зокрема, і фінансова стійкість, і стабільний розвиток мають бути не лише короткочасними досягненнями банків, а їх стратегічними завданнями, від чого, в свою чергу, залежатиме динамічність ринкових перетворень та підвищення соціальних стандартів.

Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків – не породжена сьогоденням, вона має корені й у минулому, складна та до кінця не розв’язана. Вона є у розвинутих країнах ринкового типу, набула загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою зумовлено специфікою розвитку вітчизняних банків. Зокрема, порівняно короткий період їх діяльності, необхідність працювати в умовах підвищеного ризику, що пов’язано з економічною та політичною нестабільністю у країні, а також порівняно з банками провідних ринкових країн незначні обсяги власного капіталу. Саме тому ефективне управління і забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов’язком та основним стратегічним завданням кожного комерційного банку.

Дослідженням даної проблематики займались як зарубіжні, так і російські та вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення фінансової стійкості банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці як Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. Ними обґрунтовано місце фінансової стійкості у фінансовому менеджменті, її показники та критерії. Також значні напрацювання російських науковців: Л. П. Бєлих, М. З. Бора, В. В. Іванова, С. І. Кумок, Ю. С. Маслєнченкова, Г. С. Панової, Л. С. Сахарової, О. Б. Ширінської, Г. Г. Фетисова, якими визначено основні фактори, методи оцінки й аналізу фінансової стійкості.

Даним аспектам приділили увагу й такі вітчизняні науковці як О. Д. Вовчак, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Довгань, О. Д. Заруба, А. М. Мороз, М. І. Савлук – при розгляді загальних питань фінансового аналізу діяльності банків та менеджменту; В. В. Вітлінський, В. П. Пантелєєв та С. П. Халява, Н. М. Шелудько – при дослідженні теоретичних аспектів та проблем регулювання фінансової стійкості банків; Л. А. Клюско, С. А. Святко, Є. В. Склеповий, Л. Ю. Петриченко, Р. І. Шіллер – при визначенні складових стійкості, розгляді питань аналізу та оцінки фінансової стійкості банку; В. М. Кочетков – при обґрунтуванні методологічних та організаційних засад управління фінансовою стійкістю банків.

Варто зазначити, що досі нема єдиного загальноприйнятого тлумачення поняття “фінансова стійкість” комерційного банку та чіткого, цілісного механізму управління останньою. Зазначене обумовлює необхідність ґрунтовного дослідження як у теоретичному, так і в практичному плані базових аспектів управління фінансовою стійкістю комерційних банків.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження – складова науково-дослідних робіт кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету, зокрема держбюджетної науково-дослідної роботи на тему “Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання” (державний реєстраційний номер 0108U002110), а також комплексної програми “Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів” (державний реєстраційний номер 0106U011824), підрозділ “Оптимізація управління фінансовою стійкістю та перспективи посилення конкурентних позицій комерційних банків на ринку”. У межах даної теми автором розроблено базові аспекти управління фінансовою стійкістю комерційних банків.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад фінансової стійкості комерційних банків та розроблення основ механізму управління фінансовою стійкістю як форми її практичного забезпечення в сучасних умовах. Відповідно до цієї мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення:

 • обґрунтувати економічну роль та зміст діяльності комерційних банків в умовах ринкової трансформації;

 • з’ясувати сутність фінансової стійкості комерційного банку;

 • визначити методичні основи механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків;

 • визначити базові характеристики фінансової стійкості комерційного банку;

 • проаналізувати методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків у зарубіжній та вітчизняній банківській практиці;

 • сформулювати стратегію управління ліквідністю та прибутковістю банку;

 • визначити основні методи управління фінансовою стійкістю банків;

 • дослідити взаємозв’язок між банківськими ризиками та фінансовою стійкістю, а також сформувати комплексну систему управління банківськими ризиками;

 • сформувати та обґрунтувати практичні рекомендації щодо вдосконалення процесу державного регулювання і банківського нагляду.

^ Об’єктом дослідження є функціонування комерційних банків в умовах ринкової трансформації економічних відносин.

Предмет дослідження – механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків у системі заходів щодо забезпечення їх ефективної діяльності.

^ Методи дослідження. У процесі дослідження використані: 1) метод аналізу та синтезу при визначенні функцій банку й оцінки економічної ролі комерційних банків у системі кредитних відносин, а також при дослідженні систем і методів оцінки фінансової стійкості комерційних банків; 2) метод індукції та дедукції при з’ясуванні сутності фінансової стійкості комерційного банку; 3) методи концептуально-логічного аналізу при формуванні основних засад механізму управління фінансовою стійкістю комерційного банку; 4) коефіцієнтний та інтеґральний аналіз при дослідженні фінансового стану банків.

Інформаційну базу дослідження становлять методичні, інструктивні матеріали і нормативно-правові акти Національного банку України, наукові праці зарубіжних та українських економістів, енциклопедичні й довідкові видання, а також статистичні матеріали та публікації вітчизняних інформаційно-аналітичних періодичних видань із досліджуваної проблеми.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних засад управління фінансовою стійкістю банку та основних шляхів її зміцнення у ринкових умовах господарювання. Окреслена мета й виконання наведених вище завдань дали змогу отримати результати, наукова новизна яких полягає у наступному:

вперше:

 • запропоновано нове формулювання поняття “загальноекономічна стійкість” комерційного банку, під якою слід розуміти системну якісну характеристику стану комерційного банку, що обумовлений дотриманням збалансованості, взаємозв’язку і взаємоузгодженості складових елементів: фінансових (власного капіталу, активів та зобов’язань, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, ризиків) й організаційних компонентів (організаційна структура, кадровий потенціал, інформаційні технології та рівень контролю і банківської безпеки), і відображає здатність витримувати непередбачені втрати й забезпечує досягнення тактичних і стратегічних цілей та високі соціально-економічні результати функціонування;

 • визначено поняття “механізм управління фінансовою стійкістю” комерційних банків – як сукупність методів та інструментів управління, що суб’єкти управління застосовують і спрямовують на забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. На відміну від існуючих підходів, виділення даного механізму дає змогу системно охопити комплекс заходів, спрямованих на ефективне виконання банками своїх базових функцій в економіці;

удосконалено:

 • підходи до визначення дефініцій “стійкість”, “надійність” і “стабільний розвиток”, які є ознаками, що характеризують стан та діяльність комерційного банку. Зокрема, поняття “надійність” характеризує комерційний банк як грошово-кредитний інститут, здатний ефективно реалізовувати доручені йому функції, виконувати свою економічну роль та всі зобов’язання перед акціонерами і клієнтами. “Стійкість” є фундаментальною характеристикою внутрішнього стану комерційного банку, який відзначається здатністю витримувати максимальний рівень непередбачуваних втрат і зберігати стан ефективного функціонування. Поняття “стабільний розвиток” характеризує спроможність комерційного банку з плином часу і з певною швидкістю забезпечити зменшення даних втрат, а також динамічний, поступальний рух банку в межах визначеної стратегії в умовах конкурентного ринку;

 • визначення поняття “фінансова стійкість” комерційного банку, зокрема як якісної характеристики його фінансового стану, який відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функціонування. На відміну від існуючих підходів, що розглядають дану дефініцію як сукупність певних фінансових показників, динамічну характеристику банку щодо повноцінного виконання функцій, як поняття, тотожне з ліквідністю та прибутковістю, визначення, запропоноване у дисертації, акцентує увагу на сукупності характеристик стійкого фінансового стану;

 • класифікацію характеристик фінансової стійкості комерційного банку, до яких у роботі віднесено: рівень капіталізації, якість активів, якість зобов’язань, рівень платоспроможності та ліквідності, рівень прибутковості, якість управління капіталом, активами, зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю, рівень чутливості банку до ризиків та якість управління ними. На відміну від підходів, що зосереджують увагу на кількісному вираженні фінансової стійкості у вигляді відповідних фінансових показників, запропонована класифікація дає змогу якісно оцінити діяльність банку з позицій усіх напрямків формування його активів і пасивів;

 • формування стратегії управління ліквідністю та прибутковістю банку, яка має бути представлена у вигляді окремого документа, котрий чітко визначав би основи банківського менеджменту щодо забезпечення належного рівня ліквідності та прибутковості. Дану стратегію пропонується розглядати як процес реалізації певної послідовності заходів, а також завчасно підготовлених варіантів рішень на випадок суттєвих зовнішніх чи внутрішніх змін, які б у кінцевому підсумку забезпечували належний рівень ліквідності та отримання максимального прибутку;

одержали подальший розвиток:

  • визначення змісту діяльності комерційного банку, з точки зору його функціонування як високоризикового грошово-кредитного інституту, зважаючи на незначну частку власних коштів, орієнтацію на комерційні потреби, значні обсяги та високий ступінь ризику кредитних вкладень, а також інвестування коштів у різні сектори економіки, що передбачає наявність тісного взаємозв’язку зі широким колом контраґентів. На відміну від існуючих підходів до розуміння змісту діяльності комерційного банку, вона розглянута в контексті його ризиковості та суспільно-економічної відповідальності, що зумовлює необхідність останнього забезпечити власну фінансову стійкість;

  • трактування змісту “організаційна стійкість” комерційного банку, під якою слід розуміти якісну характеристику організаційних аспектів його діяльності, котрим притаманна здатність збереження структури та функціональних особливостей, незважаючи на випадкові чи передбачені трансформації. На відміну від існуючих підходів, які під організаційною стійкістю розуміють переважно адекватність структури банку обраній стратегії, у дисертації наголошено на тому, що організаційними аспектами є не лише організаційна структура банку, а й організація міцних і надійних зв’язків із іншими суб’єктами ринкової інфраструктури, організація високоякісного менеджменту, компетентність та досвід адміністрації, професійність кадрового потенціалу, організація систем контролю;

  • обґрунтування комплексу фінансових показників щодо оцінки фінансової стійкості комерційних банків. У даному контексті групу показників, що характеризують якість зобов’язань банку, доповнено коефіцієнтами збереженості та стабільності клієнтської бази.

^ Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що розроблені у дисертації рекомендації можуть бути використані як основа системи оптимальних фінансових рішень, із одного боку – на рівні комерційного банку, а з іншого – на рівні органів державного регулювання з метою визначення рівня фінансової стійкості банківської системи та її забезпечення.

Зокрема, сукупність пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю комерційних банків в Україні охоплює наступні положення: 1) пропозиції щодо розширення комплексу фінансових показників для оцінки фінансової стійкості банків, а саме введення до даного комплексу коефіцієнта збереженості й коефіцієнта стабільності клієнтської бази; 2) рекомендації щодо вдосконалення процесу управління банківськими ризиками, який має передбачати наступні етапи: а) ідентифікацію ризиків, яким піддається банк, класифікацію і ранжування ризиків; б) аналіз та оцінку ризиків, зокрема рівня окремих ризиків й інтеґральну оцінку сукупності ризиків; в) вимірювання та розроблення заходів щодо мінімізації ризиків; г) моніторинг та реалізація системи заходів для управління існуючими ризиками; д) контроль та кориґування впливу інструментів ризик-менеджменту; 3) пропозиції щодо вдосконалення системи державного регулювання і банківського нагляду, що спрямовані на підвищення надійності та фінансової стійкості вітчизняних банків, зокрема шляхом внесення відповідних змін у законодавчу базу, нормативні акти НБУ, зміни у порядку фінансового моніторингу комерційних банків із боку органів нагляду.

Обґрунтовані в дисертації наукові результати і практичні рекомендації прийняті до впровадження у Київській регіональній філії ВАТ КБ “Хрещатик” (довідка № 02-06/3328 від 04. 09. 2007 р.), філії “Тернопільська дирекція” АТ “Індекс-Банк” (довідка № 11-1332 від 29. 10. 2007 р.), Тернопільській філії АКБ “ТАС-Комерцбанк” (довідка № 01-08/1216 від 29. 10. 2007 р.). Науково-методичні розробки, запропоновані у дисертації, впроваджені у навчальний процес Тернопільського національного економічного університету при викладанні навчальних дисциплін “Банківські операції”, “Управління фінансовою стійкістю банків”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика” (довідка № 126-06/1587 від 05. 11. 2007 р.).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconEx professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), 11. 05. 00
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconНаціональна академія державної прикордонної служби україни імені...
Вступ
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconДипломну роботу студента на тему: “Інформаційна система "виробничі...
Дипломна робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 050106 “Облік...
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconКиївський національний університет будівництва І архітектури
Стан екологічної безпеки в Україні та наявний економічний потенціал її забезпечення ”
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут
«Фінансовий аналіз» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Тернопільський національний економічний університет на правах рукопису михайлюк роксолана володимирівна iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний...
У 1946 році Роланд Берілл (баррістер) І доктор Ланс Ваір (вчений, юрист) заснували в Англії товариство Mensa. У них виникла ідея...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка