Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал»
Скачати 147.71 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал»
Дата конвертації10.08.2013
Розмір147.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


ДОГОВІР № ______

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
м. Київ “___”________ 2010 р.
_______акціонерне товариство «_________________», код ЄДРПОУ_________, місце знаходження: ______________ (надалі – «Емітент») в особі ________________________, що діє на підставі ____________________, з однієї Сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЄЛЄС КАПІТАЛ» (надалі – «Зберігач»), юридична особа, що створена за законодавством України та здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності зберігача АВ № 520549, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 06.04.2010 року, в особі, Директора Гундаревої В.П., яка діє на підставі Статуту, з іншої Сторони,
надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона»,
уклали цей Договір про відкриття рахунків у цінних паперах, надалі іменується — «Договір», про наступне:
^ 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Терміни та поняття, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в наступному значенні:

Положення про дематеріалізацію – Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, що затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30 червня 2000 р. (далі – Положення)

^ Положення про депозитарну діяльність — Положення про депозитарну діяльність, затверджене Рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 999 від 17.10.2006 року;

Депозитарій - юридична особа, яка на підставі відповідної ліцензії провадить професійну діяльність на фондовому ринку України - депозитарну діяльність, з якою Емітент уклав Договір про обслуговування емісії цінних паперів;

^ Акції – акції, випущені Емітентом, випуск яких дематеріалізується відповідно до законодавства України та рішення загальних зборів акціонерів Емітента.

Реєстр акціонерів – перелік власників Акцій за станом на Дату закриття реєстру, що дає змогу ідентифікувати цих власників, визначити кількість, номінальну вартість належних власникам Акцій, складений на дату припинення ведення реєстру в паперовій формі та електронному вигляді.

^ Дата припинення ведення реєстру — дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів, визначена емітентом згідно з вимогами законодавства України, після якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів не здійснюється.

Реєстратор — _____________, код ЄДРПОУ _____, місце знаходження: ______, що здійснює професійну діяльність на фондовому рину України, а саме – діяльність з ведення реєстру на підставі Ліцензії від _____ серія ___ № ____ , виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Власник (власники) — власники Акцій, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на Дату припинення ведення реєстру.

Робочий день — кожний день за виключенням вихідних та святкових, визначених законодавством України;

Інші терміни та поняття вживаються в цьому Договорі у значеннях, встановлених законодавством України.
^ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Емітент доручає та сплачує, а Зберігач зобов’язується відкрити рахунки у цінних паперах Власникам, зарахувати Акції на рахунки у цінних паперах Власників та зберігати належні власникам Акції на їх рахунках у цінних паперах, надавати інші послуги та виконувати інші операції, визначені законодавством та цим Договором.

2.2. Зберігач надає визначені цим Договором послуги, керуючись законодавством України, внутрішнім положенням Зберігача, на підставі розпоряджень Емітента та Власників.

2.3. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Власників, окрім операцій, визначених цим Договором та Положенням про дематеріалізацію, Зберігач здійснює тільки після укладення договору про відкриття рахунку між Власником і Зберігачем та на підставі такого договору.
^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА

3.1.Для виконання цього Договору Зберігач зобов’язаний:

3.1.1. Прийняти в присутності уповноваженої особи Емітента від Реєстратора за Актом приймання-передачі наступні документи та інформацію:

 • Реєстр акціонерів у паперовій формі;

 • Реєстр акціонерів в електронному вигляді на магнітному носії та його резервної копії на додатковому магнітному носії у форматі, узгодженому зі зберігачем;

 • у разі обтяження Акцій Власників зобов’язаннями – копій всіх документів, що є підставою для обтяження акцій, засвідчених Реєстратором.

Акт приймання-передачі вказаних документів та інформації підписується керівниками або уповноваженими представниками та засвідчується печатками Реєстратора, Емітента та Зберігача;

3.1.2. Відкрити кожному Власнику рахунок у цінних паперах на підставі наданого Емітентом розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах Власникам за встановленою Зберігачем формою та отриманого від Реєстратора Реєстру акціонерів у строки, визначені Положенням про де матеріалізацію;

3.1.3. після відкриття Власникам рахунків у цінних паперах зарахувати Акції на рахунки у цінних паперах Власників на підставі розпорядження Емітента на зарахування Акцій, оформленого за формою Зберігача, та за наявності переказу Акцій з рахунку в цінних паперах Емітента, відкритого в Депозитарії;

3.1.4. за наслідками виконання операції зарахування, зазначеної у п. 2.1.3. Договору, надати Емітенту Довідку про проведену операцію, яка має містити дату проведення операції та перелік Власників цінних паперів, яким відкриті рахунки у цінних паперах із зазначенням:

 • реквізитів зберігача;

 • найменування або П.І.Б. власника рахунку у цінних паперах;

 • реквізитів власника цінних паперів (паспортні данні – для фізичних осіб, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб);

 • кількості акцій на рахунку у цінних паперах;

3.1.5. сформувати за наслідками зарахування Акцій на рахунки в цінних паперах Власників першу виписку з рахунку в цінних паперах та надати таку виписку кожному Власнику особисто при його зверненні;

3.1.6. щодо кожного з рахунків у цінних паперах Власників, які не уклали зі Зберігачем договорів про відкриття рахунків:

 • зберігати Акції на рахунку в цінних паперах;

 • вносити зміни до реквізитів власника цінних паперів (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком Акцій випуску (на підставі розпорядження Емітента);

 • зараховувати на рахунок у цінних паперах Власника перераховані Депозитарієм доходи у вигляді цінних паперів;

 • здійснювати безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

 • виконувати розпорядження спадкоємця Власника щодо переказу акцій з рахунку в цінних паперах спадкодавця на рахунок спадкоємця.

3.2. Зберігач зобов’язаний виконувати операції з ведення рахунків Власників, відкриті на підставі цього Договору у строки та в порядку, що передбачені законодавством та цим Договором.

3.3. В разі реорганізації Емітента та/або проведення ним корпоративних операцій щодо випуску Акцій, Зберігач зобов’язаний здійснити необхідні операції за рахунками у цінних паперах Власників за розпорядженням Депозитарію та/або Емітента відповідно до законодавства України на підставі окремого договору з емітентом.

3.4. З моменту укладення Власником договору зі Зберігачем (на підставі наданих Власником документів, необхідних для ведення та управління його рахунком у цінних паперах), Зберігач виконує розпорядження щодо цінних паперів Власника, що обліковуються на його рахунку, лише у випадку подання таких розпоряджень Власником особисто або через уповноважену ним особу.

3.5. Зберігач також зобов’язаний:

 • не використовувати цінні папери Депонентів як власні активи, а також не використовувати їх при здійсненні угод в інтересах Зберігача та третіх осіб;

 • не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Власникам, або інформації щодо самих Депонентів без отримання від них відповідних розпоряджень, крім випадків, прямо передбачених законодавством України та цим Договором;

 • не здійснювати операцій з Акціями у випадку виявлення Зберігачем порушень Емітентом або Власниками вимог законодавства України, вимог Зберігача щодо поданих документів та інших порушень, а також в інших випадках, встановлених Положенням про депозитарну діяльність;

 • не виконувати розпорядження Емітента або Власників, якщо виконання такого розпорядження буде суперечити законодавству України.


^ 3.6. Зберігач має право:

3.6.1. вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати наданих Зберігачем послуг за цим Договором, призупинити надання таких послуг і виконання розпоряджень Емітента за відсутності належної оплати Емітентом до моменту оплати;

3.6.2. при систематичному порушенні Емітентом умов цього Договору та у разі недосягнення Сторонами згоди щодо змін умов цього Договору, вимагати розірвання цього Договору;

3.6.3. вимагати від Емітента надання документів, що необхідні для виконання Зберігачем своїх зобов‘язань за цим Договором відповідно до вимог законодавства України, а також для проведення заходів з фінансового моніторингу;

3.6.4. надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, щодо розсилки поштою повідомлень власникам Акцій Емітента тощо за умови укладення окремого договору;

3.6.5. вносити зміни до внутрішніх документів Зберігача, які регламентують його діяльність та тарифів на депозитарні послуги;

3.6.6. в порядку та на підставах, встановлених законодавством України, у тому числі Положенням про депозитарну діяльність, проводити безумовні операції за рахунком Власника без надання розпоряджень Емітентом або Власником.
^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕМІТЕНТА

4.1. Для виконання цього Договору Емітент зобов’язаний:

4.1.1. надати Зберігачу документи для ідентифікації Емітента, як особи, що відкриває рахунки, а також анкету Емітента (з усіма заповненими полями) –форма зберігача, анкету уповноваженої особи Емітента (з усіма заповненими полями) –форма зберігача і картку зі зразками підписів та відбитком печатки Емітента –форма зберігача.

4.1.2. надати Зберігачу розпорядження про відкриття рахунків власникам Акцій та розпорядження на зарахування Акцій на ці рахунки не пізніше трьох днів після депонування в Депозитарії глобального сертифіката випуску;

4.1.3. надати Зберігачеві документи, необхідні для ідентифікації Емітента, що вимагаються відповідно до законодавства України та внутрішніх положень Зберігача;

4.1.4. оплатити послуги Зберігача щодо відкриття рахунків в цінних паперах Власникам Акцій та зарахування Акцій на такі рахунки згідно з цим Договором;

4.1.5. оплачувати послуги Зберігача згідно з тарифами, умовами та строками, передбаченими цим Договором;

4.1.6. надавати Власникам на їх вимогу інформацію про відкриття їм рахунків у цінних паперах у Зберігача, контактні телефони Зберігача та іншу інформацію про Зберігача;

4.2. В разі реорганізації Емітента, проведення ним корпоративних операцій щодо дематеріалізованого випуску цінних паперів, Емітент повинен надати розпорядження Зберігачу на проведення таких операцій відповідно до законодавства України та оплатити ці послуги Зберігачу згідно з його тарифами, діючими на момент проведення операцій, зазначеними у окремому договорі.

4.3. Емітент зобов’язаний інформувати Зберігача про будь-які зміни реквізитів Емітента протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дати виникнення змін у документах, що подавалися Емітентом Зберігачеві для ідентифікації. Внесення змін здійснюється Зберігачем на підставі наданого Емітентом розпорядження та інших необхідних документів, що підтверджують ці зміни, згідно з Внутрішнім положенням Зберігача та законодавством України.
^ 4.4. Емітент має право:

4.4.1. призначати уповноважену особу (осіб) Емітента для виконання Емітентом своїх обов’язків за цим Договором;

4.4.2. отримувати від Зберігача передбачену законодавством та цим Договором інформацію;

4.4.3. при систематичному порушенні Зберігачем умов цього Договору вимагати розірвання цього Договору.
^ 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Емітент оплачує послуги Зберігача згідно з цим Договором та відповідно до тарифів Зберігача, що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Оплата послуг Зберігача здійснюється Емітентом щоквартально в порядку та на умовах, встановлених Договором.

5.3. Зберігач готує та надає Емітенту щоквартально рахунок-фактуру та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) до 15-го числа місяця, наступного за останнім місяцем кварталу. Зберігач передає 1 (один) примірник рахунку-фактури, який Емітент повинен оплатити, та 2 (два) примірники Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), які Емітент повинен підписати. Емітент зобов‘язаний передати Зберігачу 1 (один) підписаний Емітентом примірник Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) до 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо протягом цього строку Емітент не надасть Зберігачеві підписаного Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) та не надасть письмових заперечень щодо наданих послуг, перелічені в Акті послуги вважаються наданими та підлягають оплаті.

5.4. Тарифи на здійснення Зберігачем операцій та надання послуг можуть бути змінені та введені в дію Зберігачем не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після відправлення Зберігачем Емітенту письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Емітента зі змінами тарифів Зберігача, він зобов'язаний не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання письмового повідомлення, направити Зберігачу письмово свої пропозиції на узгодження. Тарифи Зберігача не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

5.5. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів Емітент за проведення операцій по рахунках в цінних паперах Депонентів, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

5.6. Оплата послуг Зберігача Емітентом можлива на умовах передоплати.
^ 6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Сторони надають одна одній інформацію у письмовому вигляді та направляють таку інформацію та/або документи шляхом:

- поштою — на адресу відповідної Сторони, вказаною в цьому Договорі;

- за номером факсу, або за адресою електронної пошти, вказаними у в цьому Договорі;

- передачі уповноваженому представнику Сторони – під особистий підпис.

Емітент надає Зберігачеві необхідні для проведення операцій розпорядження виключно в оригіналі поштою або особисто.

6.2. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Емітента шляхом звірки підпису уповноваженої особи Емітента та печатки Емітента на наданих розпорядженнях зі зразками підпису уповноваженої особи Емітента та печатки Емітента на засвідченій картці зі зразками підписів та відбитком печатки.
^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Прострочення Емітентом строків оплати, встановлених цим Договором, більш як на 5 (п’ять) Робочих днів вважається порушенням умов Договору, в зв’язку з чим Емітент зобов‘язаний сплатити Зберігачеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день прострочки, від суми заборгованості за кожен день прострочки.

7.2. Якщо оплата Емітентом послуг Зберігача прострочена більше, ніж на 20 (двадцять) Робочих днів, Емітент, крім пені, сплачує Зберігачу штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від належної до сплати суми.

7.3. Прострочка платежу більше двох місяців вважається відмовою від виконання Емітентом взятих на себе зобов`язань за цим Договором і тягне за собою припинення Зберігачем операцій Емітента по обслуговуванню рахунків Депонентів, відкритих Емітентом, в тому числі здійснення Зберігачем інформаційних операцій за розпорядженням Емітента. В цьому випадку Зберігач може накласти обмеження доступу Емітента до рахунків Депонентів. Зняття обмеження доступу до таких рахунків можливе лише після оплати Емітентом заборгованості за депозитарні послуги Зберігача, включаючи операції обмеження та зняття такого обмеження, а також сплати емітентом пені та штрафу, визначених цим Договором.

7.4. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Емітента від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. У випадку невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх зобов’язань, передбачених даним Договором або законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за нанесені збитки іншій Стороні та повинна усунути дані порушення в найкоротші строки.

7.6. Будь-яка інформація щодо рахунків Депонентів вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам без письмової згоди власника, якщо інше не передбачено законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли незалежно від волі Сторін після підписання Договору чи внаслідок подій надзвичайного характеру.

8.2. Наявність обставин непереборної сили автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період їх дії та ліквідації їх наслідків.

8.3. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання. Якщо ці обставини триватимуть більш ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8.4. Належним підтвердженням дії обставин непереборної сили буде документальне підтвердження таких обставин уповноваженим державним органом України.
^ 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і скріплення печатками Сторін та укладений на невизначений строк.

9.2. Зміни до умов цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

9.3. Договір може бути розірвано:

9.3.1. у разі припинення здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за рішенням відповідного органу управління Зберігача або визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання у нього ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

9.3.2. у випадку недосягнення сторонами згоди щодо зміни тарифів відповідно до цього Договору;

9.3.3. у разі переведення всіх рахунків Власників, що відкривалися Емітентом за цим Договором, під особисте управління та обслуговування Власниками, з якими Зберігач уклав договори про відкриття рахунків у цінних паперах;

9.3.4. за взаємною згодою Сторін.

9.3.5. в інших випадках, встановлених законодавством та цим Договором

9.4. Договір може бути розірваний (окрім випадку його розірвання за умови, що передбачена п. 9.3.3.) тільки за умови відсутності цінних паперах на рахунках у цінних паперах Депонентів або наявності укладених Зберігачем договорів про відкриття рахунків у цінних паперах з кожним власником, а також за умови відсутності заборгованості по сплаті послуг Зберігача.

9.5. Сторона, що ініціює розірвання Договору, повинна повідомити іншій Стороні про це не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання листом з повідомленням про вручення. В такому випадку Емітент повинен погасити наявну заборгованість перед Зберігачем за надані послуги, укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах Власникам Акцій з іншим зберігачем, надати Зберігачеві розпорядження на переказ цінних паперів власників на рахунки, відкриті новообраним зберігачем та оплатити операцію переказу за тарифами Зберігача. Зберігач зобов‘язаний виконати надане Емітентом розпорядження.
^ 10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. АРБІТРАЖ

10.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть з приводу укладення та /або виконання цього Договору або у зв`язку з тлумаченням його положень, вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
^ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗБЕРІГАЧ:

ЕМІТЕНТ:

^ ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 33847438

Місцезнаходження: 01025, Київ, вул. Велика Житомирська, 20, поверх 9

Банківські реквізити: АБ «ДІАМАНТ» в м. Києві, МФО 320854, п/р 2650532368

Телефон/факс: (044)459-02-50 / 459-05-51

E-mail: depo@veles-capital.com.ua

Директор /_____________/ Гундарева В.П.

Посада Підпис ПІБ

М.П.

________________________________________

Код за ЄДРПОУ: _____________

Місцезнаходження:_______________________

________________________________________

Банківські реквізити:______________________

________________________________________

Телефон/факс: ___________________________

E-mail: _________________________________

___________ /______________/ __________

Посада Підпис ПІБ

М.П.

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconМ. Київ «01» квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconМ. Київ «1» грудня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» icon«справжній бізнес» товариство з обмеженою відповідальністю
Прошу надати дозвіл на працевлаштування Гончарова Олексія Вікторовича, грома-дянина республіки Білорусь, на посаду директора Товариства...
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія „музенідіс...

Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Карнеол", товариства з обмеженою відповідальністю "Южная лакокрасочная компания", товариства з обмеженою відповідальністю "Лакофарба...
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconПлатник податку на прибуток на загальних підставах, що діє від свого...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ортос Ессет Менеджмент»
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Техноплаза Україна", товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо – комерційне підприємство "Євросервіс", товариства з обмеженою...
Товариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал» iconТема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві»
Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює видавничу діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка