Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка1/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Публічне акціонерне товариство

РОДОВІД БАНК”


Річний фінансовий звіт

за 2010 рік


м. Київ


  1. Інформація про банк


Найменування банку:

Повне найменування:

- українською мовою - Публічне акціонерне товариство “РОДОВІД БАНК”;

- російською мовою - Публичное акционерное общество “РОДОВИД БАНК”;

- англійською мовою - Public Joint Stoсk Company “RODOVID BANK”.

Скорочене найменування:

- українською мовою - АТ “РОДОВІД БАНК”;

- російською мовою - АО “РОДОВИД БАНК”;

- англійською мовою - PJSC “RODOVID BANK”.
Місцезнаходження банку: Україна, 04136, м.Київ, вул.Північно-Сирецька, 1-3.
Організаційно-правова форма банку: акціонерне товариство.
Тип: публічне акціонерне товариство.
Органи управління банку: - Загальні збори акціонерів АТ "РОДОВІД БАНК";

- Наглядова рада АТ "РОДОВІД БАНК";

- Правління АТ "РОДОВІД БАНК".

Материнська кампанія: - Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами Держави Україна, частка якої в статному капіталі банку більше 50 %, чим здійснює контроль над банком (вирішальний вплив на управління та діяльність банку).
Звітна дата за звітний період: звіт складено за 2010 рік згідно з балансом та іншими формами звітності, що відображають фінансовий стан банку на кінець дня 31 грудня 2010 року.
Функціональна валюта звітності: національна грошова одиниця – гривня.
Одиниця виміру: тисяча гривень.
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати банк
Протягом року Банк здійснював свою діяльність на підставі Банківської Ліцензії № 27 від 14 липня 2009 року на право здійснення банківських операцій, визначених частиною першою та пунктами 5 -11 частини другої ст.47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Крім того, Банк здійснював свою діяльність на підставі письмового Дозволу № 27-5 від 23 вересня 2009 року на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» згідно з додатком до цього дозволу, виданих Національним банком України.
На підставі банківської ліцензії Банк здійснює та має здійснювати такі банківські операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Крім перелічених Банк без письмового дозволу здійснює та має здійснювати такі операції та правочини (угоди):

- надання гарантій і поручительств та інших зобов`язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;

- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
На підставі письмового дозволу Національного банку України від 23 вересня 2009 № 27-5 Банк також здійснює та має здійснювати такі операції:

- операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами – резидентами;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

- емісія власних цінних паперів;

- організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

- перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф`ючерсами та опціонами;

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
На підставі відповідних ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює та має здійснювати наступні види професійної діяльності на фондовому ринку:

- діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

- діяльність з торгівлі цінними паперами:

- андеррайтинг;

- дилерська діяльність;

- брокерська діяльність.

Банк також має ліцензію Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення окремих видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Стратегічна мета банку

Стратегічна мета банку на даному етапі визначається перш за все завданнями, які поставлені перед Банком державою, як найбільшим акціонером банку.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності банку в умовах нестабільної економічної ситуації, як і раніше, є збереження кола клієнтів, як юридичних так і фізичних осіб на досягнутому рівні, гарантування всебічного та якісного їх обслуговування з метою забезпечення стабільної ресурсної бази та стабільних джерел прибутковості банку, повернення довіри вкладників.

Стратегічною метою банку в умовах кризи є забезпечення фінансової стабільності та надійності, підтримання власного капіталу на необхідному рівні для здійснення статутної діяльності, мінімізація ризиків, які виникають в діяльності банку. Для цього банком розроблена Програма фінансового оздоровлення на 2010-2016 роки, яка затверджена рішеннями Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 09.06.2010 року №374 та від 18.08.2010 року №592.

Банк ставить собі за мету відбудуватися як фінансово стійка установа, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїй ролі та сутності в економічному просторі України.

Спеціалізація банку
АТ «РОДОВІД БАНК» є універсальною кредитно-фінансовою установою, що зорієнтована на здійснення комплексного банківського обслуговування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.
Характеристика банківської діяльності та результати від банківських та інших операцій

В зв’язку із погіршенням ліквідності та платоспроможності Банку, зменшенням регулятивного капіталу та недотриманням економічних нормативів НБУ, Національним банком України було введено тимчасову адміністрацію з 16.03.2009 до 15.03.2010.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15.03.2010 р. №133 «Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві АТ «РОДОВІД БАНК» була продовжена дія тимчасової адміністрації на 2 місяці з 16.03.2010 по 16.05.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 14.05.2010 р. №234 «Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві АТ «РОДОВІД БАНК» була продовжена дія тимчасової адміністрації на 4 місяці з 16.05.2010 по 16.09.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 02.09.2010 № 409 «Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «РОДОВІД БАНК» дію тимчасової адміністрації продовжено до 15.12.2010, тимчасовим адміністратором АТ «РОДОВІД БАНК» призначено фізичну особу – незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Райтбурга Юрія Григоровича.

Постановою Правління Національного банку України від 14.12.2010 № 546 «Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «РОДОВІД БАНК» дія тимчасової адміністрації продовжено ще на три місяці з 16.12.2010 до 15.03.2011.

Станом на 01.01.2011 регіональна мережа Банку має 110 відділень, які обліковуються на балансі Банку та розташовані в усіх регіонах України. Штатна чисельність працівників Банку станом на 01.01.2011 складає 1 991 особу, в тому числі: Центральний офіс – 683 особи.

Протягом звітного року Банк здійснював операції з підприємствами та організаціями різних форм власності, фізичними особами та проводив їх розрахунково-касове обслуговування.

Дані щодо основних показників діяльності Банку за 2010 рік наведені в Таблиці 1.

Основні показники діяльності Банку за 2010 рік

екв. тис. грн.

Показник

01.01.2010

01.04.2010

01.07.2010

01.10.2010

01.01.2011

Чисті активи

16 952 203

12 795 305

11 172 690

10 558 227

10 480 123

Кредитний портфель*


4 932 088

4 971 650

4 750 987

4 451 172

3 904 069

Залучені кошти*


7 741 713

5 222 818

4 579 151

4 254 567

4 144 550

Статутний капітал**


8 409 298

8 409 298

8 409 298

8 409 298

8 409 298

Фінансовий результат

-4 216 004

-3 186 664

-3 762 145

-4 208 753

-4 264 124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка