Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка11/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42

Примітка 1.23. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
Змін в обліковій політиці, які б привели до суттєвих виправлень в балансі та впливали на фінансовий результат роботи банку, в звітному році не було.
Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність.
Динаміка макроекономічних і монетарних показників 2010 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, вказують на певне покращення макроекономічної ситуації.

Починаючи з лютого 2010 року триває тенденція до зменшення інфляційного тиску, яка проявляється у постійному зменшенні індексу споживчих цін як у розрахунку до попереднього місяця, так і в річному обчисленні. У травні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція споживних цін. Попри збереження Кабінетом Міністрів України офіційного прогнозного показника індексу споживчих цін на 2010 рік на рівні 113,1% у розрахунку до грудня 2009 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2010 N 281) у 2011 році очікується зменшення цього показника до рівня, меншого, ніж 110%. Такі оцінки динаміки споживчої інфляції у 2011 році збігаються з поточними оцінками експертів міжнародних фінансових організацій, які співпрацюють з Україною в рамках відповідних програм.

Покращення макроекономічної ситуації та заходи, які були вжиті Національним банком України для стабілізації грошової одиниці, мали позитивний вплив на стан грошово-кредитної сфери. Зокрема, починаючи з другої половини лютого 2010 року на міжбанківському ринку спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти, що сприяло зміцненню гривні і дало змогу Національному банку України відновити операції з купівлі іноземної валюти. Левова частка приросту коштів населення та весь обсяг приросту коштів юридичних осіб приходився на депозити в національній валюті, що свідчить про підвищення довіри до гривні, а також про зменшення інфляційних та девальваційних очікувань.

Стабільне відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів у національній валюті.

Водночас зазначені позитивні тенденції поки що не активізували процеси кредитування, оскільки фінансовий стан значної кількості підприємств - потенційних позичальників після кризи все ще лишається важким, а вартість кредитних ресурсів (навіть в умовах тенденції до її зниження) - ще досить значною.

Ключове значення для забезпечення стабільності національної валюти та зниження темпів інфляції у 2010 р. мала стійкість фінансової системи. З огляду на це, вона розглядалася як пріоритет грошово-кредитної політики.

Національний банк впроваджував заходи щодо фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Покращення якості кредитного портфеля сприяло підвищенню рівня капіталізації банківських установ.

Для підвищення фінансової стійкості банків у наступному році регулятором передбачено: посилити моніторинг здійснення банками додаткової капіталізації; стимулювати банки до поліпшення якості управління ризиками та удосконалення кредитних процедур; забезпечити зважені підходи щодо застосування до банків заходів впливу тощо.

Водночас вживатимуться заходи щодо сприяння процесам консолідації у банківському секторі. Особлива увага приділятиметься моніторингу параметрів зовнішнього, у тому числі корпоративного, контролю щодо припливу та відтоку капіталу та недопущенню посилення ризиків, притаманних короткостроковому спекулятивному капіталу.

При цьому Національний банк враховуватиме сучасні світові тенденції змін методології та реформування міжнародних стандартів банківського нагляду та фінансового регулювання.

Слід зазначити, що стабілізація роботи банків дозволить їм підвищити кредитну підтримку процесів відновлення економічного зростання. У разі виникнення проблем з ліквідністю, вони вирішуватимуться через застосування механізмів рефінансування. Регулярний доступ до цих механізмів забезпечуватиметься на прозорих умовах, однакових для всіх банків.

Підтримуючи ліквідність банків на належному рівні, НБУ водночас ретельно відстежуватиме інфляційні ризики, здійснюючи, за потреби, мобілізаційні операції та регулюватиме процес розширення грошової пропозиції через зміну вимог до формування банками обов’язкових резервів.

Слід зазначити, що відновлення активної кредитної діяльності банків має відбутися за рахунок повернення до банківської системи коштів, які були вилучені вкладниками в період фінансової кризи. Враховуючи це, Нацбанк сприятиме відновленню довіри населення до банківської системи як через активну участь в удосконаленні системи гарантування вкладів, так і через співпрацю з урядом у питаннях забезпечення стабільної діяльності рекапіталізованих банків.

Стабілізації ресурсної бази банків та посиленню керованості грошово-кредитного ринку сприятимуть: розвиток безготівкових розрахунків; поширення використання спеціальних платіжних засобів; запровадження нових технологій і розширення спектра операцій; координація зусиль банків щодо створення уніфікованої інфраструктури та інші.

Національний банк підтримуватиме взаємодію з урядом у питаннях узгодження грошово-кредитної та фіскальної політики, а також розвитку фінансового сектора та забезпечення стійкості фінансової системи.

НБУ продовжує вжиття заходів з фінансового оздоровлення банків та стабілізації їх роботи. Покращення якості кредитного портфеля сприяє підвищенню рівня капіталізації банків. Для підвищення фінансової стійкості банків НБУ посилює моніторинг здійснення банками додаткової капіталізації, стимулює банки до поліпшення якості управління ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечує зважені підходи до питання про застосування до банків заходів впливу, приділяє увагу контролю за недопущенням провокування кредитних та економічних циклів із надмірною кредитною експансією та подальшим різким знеціненням активів. Одночасно вживаються заходи щодо сприяння процесам консолідації в банківському секторі. Особлива увага приділяється моніторингу параметрів зовнішнього, у тому числі корпоративного, контролю щодо припливу і відпливу капіталу та недопущенню посилення ризиків короткострокового спекулятивного капіталу.

Національний банк виходить з того, що головні резерви відновлення активної кредитної діяльності банків перебувають у площині повернення в банківську систему коштів, які були вилучені вкладниками в період економічної та фінансової кризи. З огляду на це НБУ сприяє відновленню довіри населення до банківської системи як через активну участь в удосконаленні системи гарантування вкладів в Україні, так і через співпрацю з Урядом у питаннях забезпечення стабільної діяльності рекапіталізованих банків.

Стабілізації ресурсної бази банків та посиленню керованості грошово-кредитного ринку сприяють заходи з розвитку безготівкових розрахунків, поширення використання спеціальних платіжних засобів, упровадження нових технологій і розширення спектра операцій, координації зусиль банків щодо створення уніфікованої інфраструктури та розширення сфери використання багатофункціональних банківських старт-карток і реалізації супутніх проектів у соціальній сфері.

НБУ для забезпечення окреслених завдань використовує наявні інституційні механізми та операційні важелі, дотримуючись середньострокових орієнтирів, забезпечуючи послідовність і прозорість політики, органічно поєднуючи незалежність у виконанні головної конституційної функції з узгодженістю своїх дій з макроекономічними та фінансовими заходами інших органів влади. Удосконалюється система комунікацій з громадськістю, маючи на меті через детальне роз’яснення цілей грошово-кредитної політики та заходів щодо їх досягнення отримувати суспільну підтримку своїх дій та формувати на ринку позитивні очікування.

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти.
В поточному році Банк частково застосував та буде застосовувати надалі нові та переглянуті стандарти та тлумачення відносно його операцій.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Доповнення до МСБО збільшує об’єм розкриття інформації про капітал Банку та методах управління капіталом. В даному звіті розкрита вказана додаткова інформація. Банк не застосовує у цьому звіті заміну звіту про фінансові результати звітом про сукупні прибутки та збитки. МСБО 1 використовувался при складанні звітів Баланс, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капитал.

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Банк застосовує зміни до стандарту у частині прозорості та вдосконалення принципів бухгалтерського обліку.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Інформація про операційні сегменти розкривається у звітності відповідно до принципу, що використовується для підготовки внутрішньої звітності та з використанням МСФЗ 8.

Банк застосовує перспективний підхід до застосування змін облікової політики та не визначає кумулятивний вплив застосування нової облікової політики до попередніх періодів.

Тому при застосуванні переглянутих стандартів розбіжності з попередніми даними не виникло, та Банк не розкриває у фінансовій звітності вплив застосування переглянутих стандартів фінансової звітності та не надає даних за Таблицею 4.7.1.

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

1

Готівкові кошти

19 614

347 446

2

Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)

27 238

171 977

3

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України 

48 375

55 925

4

Кореспондентські рахунки та депозити „овернайт” у банках:

78 429

304 257

4.1

України

68 881

69 410

4.2

Інших країн

9 548

234 847

5

Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох місяців

-

-


6

Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з іншими банками зі строком погашення до трьох місяців

-

-


7

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

173 656

879 605
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка