Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка17/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42

Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого самоврядування

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фі-зич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші кре-дити фізич-ним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Поточні та незнецінені:

-

19 600

-

458

29 196

570 986

-

620 240

1.1

Великі позичальники з кредитною історією більше 2 років

-

2 409

-

-

-

-

-

2 409

1.2

Нові великі позичальники

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Кредити середнім компаніям

-

17 191

-

-

-

-

-

17 191

1.4

Кредити малим компаніям

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Кредити фізичним особам

-

-

-

458

29 196

570 986

-

600 640

2

Кредити, умови яких протягом року були переглянуті

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Усього кредитів поточних та незнецінених:

-

19 600

-

458

29 196

570 986

-

620 240

4

Прострочені, але незнецінені:

-

6 832

-

-

177

44 289

-

51 298

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів

-

5 206

-

-

177

43 140

-

48 523

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

160

-

-

-

1 071

-

1 231

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

9

-

-

-

56

-

65

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

1 000

-

-

-

22

-

1 022

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

457

-

-

-

-

-

457

5

Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі:

-

2 650 819

-

12 031

210 640

1516 930

-

4 390 420

5.1

Без затримки платежу


-

1 251 883

-

4 258

18 151

89 140

-

1 363 432

5.2

Із затримкою платежу до 31 днів

-

59 658

-

42

2 298

33 508

-

95 506

5.3

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

166 725

-

216

7 645

46 019

-

220 605

5.4

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

95 412

-

-

6 658

115 237

-

217 307

5.5

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

1 041 798

-

6 514

51 733

672 822

-

1 772 867

5.6

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

35 343

-

1 001

124 155

560 204

-

720 703

6

Інші кредити

-

286 645

-

1 618

1 221

4 053

-

293 537

7

Резерв під знецінення за кредитами

-

(1 207 628)

-

(8 395)

(180 187)

(1 012 355)

-

(2408565)

8

Усього кредитів

-

1 756 268

-

5 712

61 047

1 123 903

-

2 946 930


Станом на 31.12.2009 року:

за рядком 1 таблиці 8.8 примітки 8 банк відображає стандартну заборгованість за кредитами клієнтів;

за рядком 4 таблиці 8.8 примітки 8 банк відображає нестандартну заборгованість за кредитами клієнтів, за якими заборгованість визнана простроченою, але резерв за ними не сформований, тому, що справедлива вартість забезпечення повністю покриває кредитний ризик;

за рядком 5 таблиці 8.8 примітки 8 банк відображає нестандартну заборгованість за кредитами клієнтів, за якими відбулося зменшення корисності і сформовано резерви;

за рядком 6 таблиці 8.8 примітки 8 банк відображає нестандартну заборгованість за кредитами клієнтів, за якими не сформовано резерви, тому, що справедлива вартість забезпечення повністю покриває кредитний ризик.

Дані про кредити та заборгованість клієнтів банку за 2009 рік зазначаються в Звіті «Баланс» за рядком 5, таблиці 8.1 примітки 8 за рядком 9 колонкою 4, таблиці 8.4 примітки 8 за рядком 11 без вирахування резерву, таблиці 8.6 примітки 8 за рядком 3 без вирахування резерву, таблиці 37.7 примітки 37 за рядком 5 та таблиці 37.11 примітки 37 за рядком 5.

Таблиця 8.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого самоврядування

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фізич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші
кредити
фізичним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами:

-

4 969

-

-

557

1 427

-

6 998

1.1

Нерухоме майно житлового призначення

-

-

-

-

557

-

-

557

1.2

Інше нерухоме майно

-

2 625

-

-

-

-

-

2 625

1.3

Цінні папери

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Грошові депозити

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Інше майно

-

2 344

-

-

-

1 472

-

3 816

2

Справедлива вартість забезпечення за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі

-

7 511 321

-

2 432

304 325

2 195 970

-

10 032 048

2.1

Нерухоме майно житлового призначення

-

105 736

-

15 308

177 560

401 351

-

699 955

2.2

Інше нерухоме майно

-

1 092 378

-

1 688

115 022

628 740

-

1 837 828

2.3

Цінні папери

-

182 542

-

-

-

15 413

-

197 955

2.4

Грошові депозити

-

3 000

-

-

-

15 229

-

18 229

2.5

Інше майно

-

6 127 665

-

3 436

11 743

1135237

-

7 278 081Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але не знеціненими кредитами та індивідуально знеціненими кредитами визначалась згідно існуючим методам оцінки, що визначені у законодавстві України та відображені у внутрішніх документах Банку (Порядок визначення вартості майна та майнових прав, які виступають (або мають виступати) у якості забезпечення кредитного портфелю ВАТ «РОДОВІД БАНК» (нова редакція)).

Оцінка вартості майна та майнових прав проводиться відповідно до наступних принципів, що лежать в основі професійної оцінки, визначають суть концепції ринкової вартості: (корисність, заміщення, очікування, розумна обережність, принцип найбільш ефективного використання).

При визначені ринкової (справедливої) вартості Банком використовувалися наступні підходи:

  • Витратний підхід при визначені ринкової вартості майна – підхід при оцінці майна, який базується на оцінці поточної відновної вартості поліпшень, аналогічних об'єкту, з урахуванням можливого зовнішнього зносу, фізичного стану і функціональної придатності. Банком враховується, що одержана величина не є реальною ринковою вартістю в готовому вигляді, тому провадиться додатково, залежно від специфіки майна, оцінка по порівняльному або доходному підходу.

  • Порівняльний підхід при визначені ринкової вартості майна – підхід при оцінці майна, який базується на співставленні одиничних показників подібних за кількісними та якісними характеристиками об’єктів, що на момент оцінки знаходяться в процесі продажу або тільки продані. Визначення ринкової вартості будується виключено на ринкових даних продаж – це офіційна інформація, що пропонується в службах масової інформації, щодо об’єктів, які запропоновані на продаж, офіційні листи з консалтингових підприємств або первинних виробників. За основу порівняння при оцінці приймається одиничний кількісний показник. Визначена вартості одиничного кількісного показника співставленого аналогу підлягає системі уточнюючих корегувань виходячи з виявлених відмінностей порівняно з об’єктом оцінки. Отриманні дані співвідносяться з ринковою вартістю визначеною Суб’єктом оціночної діяльності (при наявності звіту про оцінку). Приймається рішення щодо об’єктивності визначених ринкових вартостей, та визначається рекомендована ринкова вартість.

  • Дохідний підхід при визначені ринкової вартості майна – підхід при оцінці майна, який базується на визначенні ринкової вартості, виходячи з доходу (чистого прибутку) який дане майно генерує на протязі певного періоду і буде генерувати в майбутньому. В основу визначення вартості об'єкту дохідним підходом покладено визначення ставки дисконту і ставки капіталізації. Вартість майна, що приносить дохід визначається величиною, якістю і тривалістю періоду отримання тих переваг, які даний об'єкт, як очікується, приноситиме в майбутньому. При використання прибуткового підходу використовується два методи: метод дисконтованих грошових потоків (метод непрямої капіталізації) та метод капіталізації доходу (метод прямої капіталізації).

Співробітник служби заставних операцій або акредитований суб`єкт оціночної діяльності повинен винести об'єктивну думку про вартість майна на підставі аналізу умов ринку, даних з порівнянного продажу і погоджувати значення вартості, одержані за допомогою різних методів оцінки.

До специфіки застосувань даних підходів відноситься те, що базовим підходом щодо визначення ринкової вартості є порівняльний підхід, який корегується на значення вартості, що одержані за допомогою інших методів оцінки. Цей підхід є найбільш ефективний в умовах активного стану ринку, що забезпечує в необхідному об'ємі достовірні дані по здійснюваних операціях.

При визначені ринкової вартості Банком застосовується витратний підхід при оцінці особливих видів нерухомості, незавершених будівництвом об'єктів нерухомості, а також при оцінці в умовах браку ринкової інформації для застосування порівняльного або доходного підходу.

Дохідний підхід оцінки застосовується для оцінки цілісного майнового комплексу підприємства за умови приведення майбутніх доходів від експлуатації об'єктів в нинішню вартість. Одержані результати співставляються з ринковою інформацією по продажу аналогічних об'єктів.

Внутрішнім порядком Банку зафіксовані наступні базові підходи до оцінки в залежності від різних видів забезпечення:


Найменування майна

Підхід до оцінки


Житлова нерухомість

Порівняльний


Земельні ділянки

Порівняльний


Нежитлова нерухомість

Порівняльний
Окрім:Виробничі приміщення (приміщення, що розміщені в складі ЦМК та не мають альтернативного функціонального використання, як тільки в складі ЦМК)

Порівняльний, дохідний, витратний


Незавершене будівництво

Перспективне незавершене будівництво зі ступеню готовності більше ніж 85,0 %

Витратний, порівняльний

Незавершене будівництво

Витратний


Транспортні засоби

Порівняльний


Обладнання

Медичне обладнання

Порівняльний

Обладнання сфери послуг

Порівняльний

Складське обладнання

Порівняльний

Обладнання переробної промисловості

Порівняльний

Окрім:
Комплексні мініхлібопекарні

Порівняльний, дохідний

Промислове обладнання

Порівняльний

Окрім:
Обладнання для розміщення рекламних продуктів

Витратний

Спеціалізовані транспортні засоби та обладнання, що використовуються в будівництві

Порівняльний, витратний

Сільськогосподарська спеціалізована техніка

Порівняльний, витратний

Спеціалізовані транспортні засоби та обладнання, що використовуються в гірничо-видобувній галузі

Порівняльний, витратний

Комп’ютерне та периферійне обладнання

Витратний

Офісне обладнання

Витратний

Основне стадо (продуктивне та/або племінне), тварини на вирощувані та відгодівлі, ремонтний молодняк

Витратний


Товари в обороті (готова продукція)

Порівняльний


Майнові права

Документарний аналізБанківські метали

Документарний аналіз, порівняльнийЦінні папери

Документарний аналіз


Цілісні майнові комплекси

Стандартизовані майнові комплекси

Порівняльний, дохідний

Цілісні майнові комплекси, що мають індивідуальні характеристики

Дохідний, порівняльний

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка