Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка3/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

* Кошти юридичних осіб, небанківських фінансових установ та державних органів влади

Найбільшу питому вагу займають кошти юридичних та фізичних осіб за строками погашення віл 3 до 6 місяців (43,6%) та від 6 місяців до 1 року (26,3%).

Протягом звітного періоду відтік коштів клієнтів склав 3 597 163 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів фізичних осіб – 3 041 680 тис. грн.


Значний відтік коштів юридичних осіб (на 66,41%) за звітний період пов'язаний як з кризовими явищами в економіці, зниженням довіри до банківської системи, проблемами з ліквідністю Банку, так і з погіршенням фінансового стану клієнтів, відсутністю у клієнтів вільних коштів, які вони можуть розмістити на депозитах, зниженням ділової активності підприємств, зменшенням оборотних коштів і, як наслідок, зменшенням залишків на поточних рахунках клієнтів – юридичних осіб.

Затримка з боку Банку виконання зобов’язань на фоні загального зниження рівня довіри до банківської системи спричинила скорочення обсягів залучення коштів від фізичних осіб та посилила бажання вкладників забрати свої кошти з Банку, що призвело до зменшення залучених коштів фізичних осіб протягом 2010 року на 44,0%.

В умовах незавершеності докапіталізації Банку, для підвищення ліквідності та підтримання роботи Банку у звичайному режимі (своєчасне проведення платежів клієнтів, виплати коштів за вкладами фізичних осіб тощо), одним з пріоритетних завдань Банку протягом звітного періоду було подальше залучення коштів юридичних осіб, залучення та утримання коштів фізичних осіб.

З метою утримання депозитного портфелю, для клієнтів Банку розроблена та впроваджена програма, якою передбачено пільгові умови при переукладанні депозитних договорів.

Процент переоформлення депозитних вкладів на нові строки за коштами фізичних станом на 01.01.2011 складає 63,0 %.

У 2010 році Банк не тільки зберіг клієнтську базу держателів пенсійних карток, але й наростив. Так кількість пенсіонерів, що отримували пенсію через платіжні картки Банку та тримали кошти на цих картрахунках, станом на 01.01.2010 р. становила 9,8 тис. клієнтів, а станом на 01.01.2011 року - 10,9 тис. клієнтів.

Станом на 01.01.2011 Банк має кредити Національного банку України на загальну суму 3 269 673 тис. грн., які були отримані для підтримки ліквідності та платоспроможності Банку, а саме:

 • кредити рефінансування – 2 158 477 тис. грн.;

 • стабілізаційні кредити – 997 150 тис. грн.;

 • кредити за операціями РЕПО – 114 046 тис. грн.

Сума нарахованих та несплачених відсотків за даними кредитами станом на 01.01.2011 складає 696 041 тис. грн.

Згідно укладених у 2010 році договорів, в забезпеченні за отриманими від Національного банку України кредитами знаходяться:

 • акції Банку - на суму 3 918 254 тис. грн.;

 • облігації ДІУ – на суму 77 200 тис. грн.;

 • нерухомість Банку - вартістю 114 500 тис. грн.

Крім того, в забезпеченні за кредитами Національного банку України залишаються:

 • майнові права за кредитними договорами з позичальниками Банку – на суму 2 641 757 тис.грн.;

 • іпотека (нежитлова нерухомість та майнові права на нерухомість Банку, земельні ділянки раніше пов’язаних з Банком осіб) - на суму 293 990 тис. грн.;

 • акції ТОВ «РБ Капітал-Груп» - на суму 333 992 тис.грн.;

 • нерухомість та капітальні інвестиції Банку - вартістю 211 292 тис. грн.;

 • облігації ДІУ – на суму 112 000 тис. грн.

Сукупна зовнішня заборгованість Банку станом на 01.01.2011 складає 200 098 тис. грн. В результаті проведеної роботи, Банком реструктуризовано 86,71% зовнішньої заборгованості.

Між Банком та американською державною компанією, якою гарантовані платежі за акредитивами (Коммодіті Кредит Корпорейшн [Commodity Credit Corporation]), підписаний Меморандум про взаєморозуміння, яким передбачені наступні умови реструктуризації заборгованості Банку:

 1. пролонгація строку погашення на 1-2 роки;

 2. сплата прострочених платежів трьома рівними щомісячними платежами за кожним акредитивом;

 3. збільшення маржі на 1,0%.

На сьогодні проходить процес затвердження кредитної документації компанією Коммодіті Кредит Корпорейшн.

Структура власного капіталу Банку станом на 01.01.2011 включає наступні складові:

 • статутний капітал без врахування емісійних різниць– «+» 8 409 298 тис. грн.;

 • фінансовий результат, резерви, інші фонди та емісійні різниці – «-» 7 255 571 тис. грн., в тому числі:

 1. емісійні різниці – «+» 535 524 тис. грн.;

 2. загальні резерви та фонди Банку – «+» 573 038 тис. грн.;

 3. результати переоцінки основних засобів та цінних паперів – «+» 115 995 тис. грн.;

 4. результати минулих років – «-» 4 216 004 тис. грн.;

 5. результати звітного року – «-» 4 264 124 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 статутний капітал Банку без врахування емісійних різниць становить 8 409 298 тис. грн., а частка держави у статутному капіталі Банку – 99,99%.

Статутний капітал Банку сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації простих іменних акцій у кількості 4 671 832 222 номінальною вартістю 1.80 гривень кожна.

В грудні 2010 року був розпочатий процес переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування, емітованих Банком, у бездокументарну форму існування. В порядку, встановленому нормативно-правовими актами ДКЦПФР, була визначена дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів – 14 січня 2011 року.Основними причинами зменшення розміру власного капіталу Банку на 73,4% ( з 4 336 435 тис. грн. станом на 01.01.2010 до 1 153 727 тис. грн. на 01.01.2011) за період, що аналізується, були:

 • зміна резервів переоцінки цінних паперів (згідно нормативно-правових актів Національного банку України);

Збільшення резервів переоцінки цінних паперів на 1 081 416 тис. грн. відбулося в результаті дооцінки цінних паперів до їх справедливої вартості в портфелі Банку на продаж, за рахунок результату продажу (списання дооцінки/уцінки при продажу та погашенні цінних паперів) або витрат від зменшення корисності цінних паперів в портфелі банку на продаж, а також за рахунок суми відстроченого податку. Справедлива вартість цінних паперів в портфелі банку на продаж визначається у відповідності до методики, яка затверджена внутрішнім положенням Банку «Про порядок придбання цінних паперів та здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб, визначення справедливої вартості та формування резерву під операції з цінними паперами».

 • негативний фінансовий результат звітного року.

Фінансовий результат діяльності Банку за 2010 рік набув від’ємного значення та дорівнював 4 264 124 тис. грн.

Основними причинами від’ємного результату діяльності Банку станом на 01.01.2011 є:

 • відрахування в резерви, які протягом 2010 року склали 3 154 712 тис. грн., а саме:

  1. 2 070 670 тис. грн. - відрахування в резерви за операціями з банками, в тому числі відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю, яка виникла в зв’язку з прийняттям на баланс АТ «РОДОВІД БАНК» зобов’язань за вкладами фізичних осіб – клієнтів ТОВ «Укрпромбанк» без передачі активів на відповідну суму (2 070 710 тис. грн.);

  2. 841 961 тис. грн. - відрахування в резерви за кредитними операціями Банку;

  3. 242 401 тис. грн. - відрахування в резерви за нарахованими доходами;

  4. 1 455 тис. грн. - відрахування в резерви за операціями з цінними паперами;

  5. 940 тис. грн. - розформування резервів на покриття ризиків і втрат

  6. 836 тис. грн. – розформування резервів під дебіторську заборгованість за господарськими операціями.

 • від’ємний результат від банківських операцій в зв’язку з незбалансованістю доходних активів та платних пасивів Банку (станом на 01.01.2011 – 859 396 тис. грн.).

Динаміка результату від банківських операцій період, що аналізується, мала тенденцію до зниження:

екв. тис. грн.

Показник

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

4 квартал 2010

Усього 2010 рік

Чистий процентний дохід

- 354 663

- 149 907

- 147 941

- 134 355

- 786 866

Чистий комісійний дохід

20 228

17 571

12 864

7 959

58 622

Результат від торговельних операцій

- 14 859

- 18 983

24 293

1 225

- 8 324

в т.ч. переоцінка

-16 320

-20 529

22 937

245

-13 667

Інші операційні доходи/витрати

- 61 375

- 61 516

3 886

- 3 823

- 122 828

Результат від банківських операцій

- 410 669

- 212 835

- 106 898

- 128 994

- 859 396Основними факторами від’ємного значення результату від банківських операцій протягом 2010 року були:

 • від’ємне значення чистого процентного доходу (786 866 тис. грн.);

Загальна сума процентних доходів за звітний період дорівнює 654 911 тис. грн., процентних витрат – 1 441 777 тис. грн.

Значне перевищення процентних витрат над процентними доходами виникло в результаті передачі на баланс Банку зобов’язань за вкладами фізичних осіб – клієнтів ТОВ «Укрпромбанк» на суму 6,87 млрд. грн. та не передачі відповідної суми активів, що призвело до незбалансованості доходних активів та платних пасивів Банку.

В структурі процентних доходів 52,9% (346 166 тис. грн.) займають доходи за кредитами, що надані юридичним особам, 22,6% (148 046 тис. грн.) - доходи за кредитами, що надані фізичним особам, 12,6% (82 732 тис. грн.) - процентні доходи за цінними паперами та 11,9% (77 967 тис. грн.) - процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках.

В структурі процентних витрат 50,0% (720 226 тис. грн.) займають витрати за коштами фізичних осіб, 22,3% (321 887 тис. грн.) - витрати за коштами юридичних осіб, у тому числі: кошти небанківських фінансових установ, бюджету та позабюджетних фондів та міжнародних фінансових організацій, 21,0% (303 430 тис. грн.) - витрати за кредитами Національного банку України, 5,9% (85 459 тис. грн.) - процентні витрати за міжбанківськими кредитами та 0,8% (10 775 тис. грн.) – витрати за субординованим боргом та цінними паперами власного боргу.

 • результат від торгівлі іноземною валютою у сумі 5 343 тис.грн. та негативний результат від переоцінки іноземної валюти у сумі (13 667 тис. грн.);

Негативний результат від переоцінки іноземної валюти сформувався за рахунок курсової різниці, яка виникає при формуванні резервів за активними операціями, сформованими в іноземній валюті, внаслідок зміни курсів іноземних валют. Протягом 2010 року, відбувалося падіння курсу долару США (з 7,98 грн. за долар станом на 01.01.2010 до 7,96 грн. станом на 01.01.2011) та ЄВРО (з 11,45 грн. за ЄВРО станом на 01.01.2010 до 10,57 грн. станом на 01.01.2011), що призвело до від’ємної курсової різниці при формуванні резервів за активними операціями.

 • від’ємне значення інших операційних доходів/витрат (122 828 тис. грн.).

Основними складовими інших операційних доходів є штрафи та пені, що отримані банком від клієнтів, та результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж.

Основними складовими інших операційних витрат є витрати на оперативний лізинг (оренду), інші операційні витрати (судові витрати, нотаріальні послуги, витрати на страхування кредитних ризиків юридичних та фізичних осіб та ін.), витрати на інкасацію та перевезення цінностей та інформаційно-консультаційні витрати.
Діяльність АТ «РОДОВІД БАНК» на фондовому ринку визначалася діючим законодавством України і здійснювалася відповідно до статусу банку як зберігача та торговця цінних паперів, в співробітництві з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

Банк є членом Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ), Позабіржової фондової торгової системи (ПФТС), Асоціації «Українські фондові торговці». Протягом 2010 року банком укладено та виконано 93 угоди з цінними паперами на загальну суму 5 724 547 тис.грн., в тому числі:

- комерційних угод на суму 5 724 418 тис. грн.;

- комісійних угод на суму 129 тис. грн.

Станом на 31.12.2010 р. в банку обліковуються цінні папери в сумі 592 704 тис.грн., що складає 6 % в сукупних активах банку проти 22 % на 31.12.2009 року. Основну суму цінних паперів в портфелі банку складають акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (68,82 %, в тому числі інвестиційні сертифікати 10,11%), облігації підприємств (31,18%).

Станом на 31.12.2010 р. регіональна мережа Банку налічує 110 відокремлених підрозділів, з яких 24 відділення типу «регіональне управління», 65 відділень типу «універсальне», 19 відділень типу «роздрібне» та 2 відділення типу «спеціальне». Операції всіх відділень відображаються на балансі Банку. Відділення Банку знаходяться в усіх областях України, що дає можливість підтримувати тісні партнерські взаємовідносини з системними клієнтами й розширювати клієнтську базу. Для покращення процесів управління регіональною мережею Банк визначив в межах кожної області відділення, що виконують функції координації процесів у регіоні.

Банком було проведено аналіз діяльності регіональної мережі на предмет виявлення найбільш витратних та неприбуткових відділень з мінімальною кількістю клієнтів і банківських операцій.

За період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р.:

- рішень про закриття та відкриття відділень не приймалось;

- були прийняті рішення про відновлення діяльності двох відділень;

- були прийняті рішення про тимчасове призупинення діяльності чотирьох відділень.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка