Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка4/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Опис сегментів контрагентів

АТ «РОДОВІД БАНК» є універсальною кредитно-фінансовою установою з клієнтською базою, основний потенціал якої складається з потужних підприємств, кожне з яких є провідним в своїй галузі і потенціал розвитку яких безпосередньо впливає не тільки на фінансово-економічний стан банку, але й на стан економіки країни в цілому.

Клієнти – юридичні особи – представляють майже всі галузі економіки: промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, будівництво, торгівлю і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення і збут та інші галузі.

Серед провідних клієнтів банку є: ЗАТ «Слов’янськолія» (харчова промисловість), КД «КОКТЕБЕЛЬ», ЗАТ «Завод марочних вин та коньяків «КОКТЕБЕЛЬ» (виробництво лікеро-горілчаної продукції), ВАТ "ПОЛТАВХІММАШ" (виробник хімічної промисловості та важкого машинобудування), Торговий Дім «Контініум-Галичина» (нафтопереробна галузь), ТОВ «СП «ГОНЧАРОВО», ТОВ «АГРО-ТОРГОВИЙ ДІМ «ДНІПРОВСЬКИЙ», ТОВ «Скорпіон» Сільськогосподарське Підприємство, СОЮЗ-3 сільськогосподарське ТОВ (сільське господарство), група видавничих підприємств ДАК "Укрвидавполіграфія", АТЗТ "Куряжський домобудівельний комплекс" (будівництво та виробництво будматеріалів).

Банк приймає участь в державних програмах, а також обслуговує державний сектор економіки. Зокрема, Банк співпрацює з Пенсійним фондом України, Державною іпотечною установою, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Протягом 2010 року Банк обслуговував зарплатні проекти з Кабінетом Міністрів України та Міністерством Фінансів по договорам, заключним в вересні та жовтні 2009 року.

Станом на 01.01.2011 було укладено угоди на відкриття та ведення кореспондентських рахунків з 57 банками. З них 71,93% - це банки-резиденти та 28,07 % - банки-нерезиденти. Банк є постійним учасником міжбанківського валютного ринку та грошового ринку.

Процедур злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення Банку протягом звітного року не відбувалось.

Управління ризиками
Система управління ризиками в АТ «РОДОВІД БАНК» охоплює всі види діяльності банку, які впливають на параметри його ризиків і передбачає як якісну оцінку ризиків, так і оцінку кількісних параметрів. В процесі управління ризиками Банк проводить ідентифікацію ризиків, оцінює їх величину, здійснює їх моніторинг та контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними видами ризиків.

Головною метою політики управління ризиками є визначення прийнятного для АТ «РОДОВІД БАНК» рівня ризиків, основних правил, процедур і інструментів управління ризиками для забезпечення досягнення стратегічних цілей та поточних завдань Банку.

Управління ризиками здійснюється шляхом:

 • встановлення цільових (оптимальних та прийнятних для Банку), критичних (небажаних, але достатньо керованих) та граничних (таких, що потребують негайних заходів) значень ключових показників ризику;

 • постійного моніторингу фактичних значень ключових показників ризику;

 • застосування адекватних заходів реагування у разі наближення фактичних значень ключових показників ризику до критичних та/або граничних значень.

Учасниками системи управління ризиками є:

 • Спостережна Рада в частині постановки стратегічних завдань, визначення допустимого рівня ризику, балансу дохідності та ризику;

 • Правління банку в частині організації процесу управління ризиками в банку, прийняття управлінських рішень, контролю виконання політик управління ризиками;

 • Кредитний комітет в частині аналізу кредитних ризиків, прийняття управлінських рішень та контролю;

 • підрозділи ризик-менеджменту в частині виявлення, оцінки, моніторингу та контролю ризиків, розробки та впровадження методології.

Відповідно до Закону «Про банки та банківську діяльність» з дня введення Національним банком тимчасової адміністрації повноваження Спостережної Ради та Правління банку перейшли до Тимчасового адміністратора.
Основними завданнями та функціями щодо управління ризиками Спостережної Ради АТ «РОДОВІД БАНК» є:

 • визначення та затвердження стратегії діяльності Банку;

 • визначення ризиків, які Банк вважає суттєвими;

 • визначення основних принципів та стратегії управління ризиками.


Основними завданнями та функціями щодо управління ризиками Правління АТ «РОДОВІД БАНК» є:

 • організація та виконання процесу управління ризиками шляхом реалізації стратегії діяльності Банку, політики управління ризиками, бізнес-планів та звітування перед Спостережною радою з питань управління значними ризиками;

 • затвердження та впровадження політик управління ризиками;

 • впровадження єдиної методології ідентифікації та оцінки ризиків;

 • здійснення контролю за управлінням банківськими ризиками.


Основними завданнями та функціями щодо управління ризиками Кредитного комітету АТ «РОДОВІД БАНК» є:

 • формування кредитної політики Банку;

 • забезпечення виконання принципу колегіальності при прийнятті рішень і належного обґрунтування доцільності здійснення Банком кредитних операцій, а також інших операцій, які мають кредитні ризики;

 • аналіз діяльності Банку щодо здійснення кредитних операцій, вироблення рекомендацій з підвищення їх ефективності;

 • організація розробки положень та методик, затвердження критеріїв оцінки кредитних ризиків та ефективності інвестиційних проектів;

 • прийняття остаточних рішень щодо здійснення кредитних операцій та інших операцій, які мають кредитний ризик в межах повноважень;

 • визначення порядку проведення операцій, які пов'язані з кредитним ризиком.


Основні завдання та функції щодо управління ризиками підрозділів ризик - менеджменту АТ «РОДОВІД БАНК».

За розробку та впровадження ефективної системи оцінки та управління кредитним та операційним ризиком в АТ «РОДОВІД БАНК» відповідають наступні підрозділи ризик-менеджменту (підзвітні відповідальному за даний напрямок члену Правління - заступнику Голови Правління з питань управління ризиками):

 • Департамент кредитних ризиків та ризиків забезпечення в частині ідентифікації, кількісної та якісної оцінки кредитних ризиків, а саме: оцінки ризиків нових банківських продуктів, оцінки кредитних ризиків по кредитним заявкам фізичних та юридичних осіб (в т. ч. інвестиційним проектам), оцінки ризику емітентів цінних паперів, оцінки ризику фінансових інститутів, розрахунку та контролю за дотриманням лімітів кредитного ризику (індивідуальні ліміти, ліміти на групи пов’язаних позичальників, емітентів цінних паперів), актуалізації методологічної бази щодо оцінки та роботи з кредитними ризиками, оцінки та моніторингу ризиків забезпечення;

 • Департамент аналізу кредитного портфелю та моніторингу кредитних операцій в частині організації та супроводженням роботи кредитних комітетів, контролю за виконанням кредитної процедури, моніторингу кредитного портфелю та розрахунку резервів під можливі збитки за кредитними операціями, впровадження та контролю за дотриманням лімітної політики;

 • Управління аналізу операційних ризиків в частині побудови та впровадження системи оцінки та управління операційними ризиками.

За впровадження системи оцінки та управління ризиком ліквідності, валютним, ринковим та процентним ризиком відповідають наступні підрозділи (підзвітні профільному заступнику Голови Правління):

 • Управління активами та пасивами в частині контролю за дотриманням економічних нормативів, розрахунку планової структури балансу, розрахунку адекватності регулятивного капіталу, лімітування відкритої (власної та неторгової) валютної позиції в розрізі окремих підрозділів, груп валют, операцій, розрахунку процентної маржі та спреду, аналізу розривів за строками процентних доходів та витрат;

 • Управління консолідованих позицій в частині оцінки рівня ліквідності активів та стабільності пасивів банку, оцінки волантильності високоліквідних активів, впливу значних концентрацій за активними і пасивними операціями на ліквідність банку.

Представники підрозділів ризик – менеджменту є членами наступник колегіальних органів (без наділення правом «вето»):

 • Правління Банку;

 • Кредитного комітету.

В ході процесу управління ризиками впродовж 2010 року найбільш значними та важливими за пріоритетністю для Банку були наступні види ризиків:

 • ліквідності, кредитний, валютний, ринковий, процентний та операційний ризик.

В умовах сучасного стану економіки країни особливу увагу Банк приділив підвищенню ефективності роботи з проблемними та потенційно проблемними активами шляхом:

- систематизації та централізації роботи з проблемною та сумнівною заборгованістю, підвищення результативності по її стягненню;

- для підтримки існуючої доходності кредитного портфелю Банком застосовуються схеми реструктуризації проблемної та потенційно – проблемної заборгованості позичальників фізичних та юридичних осіб (продовження терміну дії кредитних договорів, зміна графіків погашення за умови достатності джерел погашення, зменшення процентних ставок, анулювання штрафних санкцій за умови погашення простроченої заборгованості). Рішенням Тимчасового адміністратора затверджений Порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості за наданими кредитами позичальникам юридичним особам та фізичним особам-підприємцям;

Проводиться перегляд діючих умов кредитних продуктів, структурування видів кредитних продуктів для малого, середнього, корпоративного та роздрібного бізнесу з обов’язковим проведенням оцінки рівня ризиків продукту до їх впровадження.

Проводиться постійне удосконалення та актуалізація методів оцінки індивідуальних кредитних ризиків, систем кредитних рейтингів клієнтів (на кінець 2010 року повністю оновлений весь блок нормативних документів з оцінки індивідуальних кредитних ризиків).

Оновлено кредитну процедуру, концепція якої полягає в централізації прийняття рішень, підвищення рівнів уповноважених колегіальних органів Банку при прийнятті рішень (прийняття рішень по великим кредитам Правлінням Банку та Спостережною радою), застосування виключно багаторівневої системи оцінки індивідуальних кредитних ризиків (профільними службами РУ та ЦО АТ «РОДОВІДБАНК»).

Проводиться постійне удосконалення та актуалізація систем оцінки та моніторингу заставного майна, централізація бази даних та посилення контролю за перестрахуванням майна.

Банком удосконалено систему заходів, направлених на виявлення, оцінку і мінімізацію операційних ризиків, які забезпечать оптимальне співвідношення прибутковості і ризику по здійснюваним банком операціям.

Банком розроблена система антикризового управління, яка регламентується «Положенням про антикризове управління у АТ РОДОВІД БАНК» та включає в себе регламент роботи банку в умовах кризового управління, комплекс заходів для запобігання ризику ліквідності, зменшення валютного, кредитного ризику з метою нейтралізації і зменшення впливу фінансової кризи на стабільну діяльність Банку.

Комплекс заходів по зменшенню впливу фінансової кризи в частині кредитного ризику:

 • оформлення додаткового ліквідного забезпечення;

 • перегляд діючих заставних дисконтів;

 • перегляд, закриття лімітів на банки – контрагенти;

 • припинення спекулятивних операцій з купівлі – продажу цінних паперів, мораторій на придбання цінних паперів;

 • припинення бланкового кредитування;

 • скорочення діючих кредитних лімітів, лімітів повноважень, введення мораторію на проведення кредитно – інвестиційних операцій по всій системі Банку;

 • впровадження схем лояльності до позичальників в яких виникли фінансові труднощі.Банк є учасником державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво про реєстрацію банку у Реєстрі банків - учасників фонду №53 від 02 вересня 1999 року).
Платоспроможність банку
Станом на кінець дня 31.12.2010 за даними форми звітності 611 регулятивний капітал Банку склав 443,35 млн. грн. Зменшення розміру регулятивного капіталу Банку у звітному періоді (за 2010 рік) пов’язане в основному із формуванням в зазначений період резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, яка виникла в зв’язку з неотриманням активів ТОВ «Укрпромбанк». Загальна сума сформованого резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості становить 3 409,33 млн. грн. Крім того, на зменшення регулятивного капіталу в звітному періоді вплинуло формування резервів під активні операції Банку в сумі 1 435,49 млн.грн. (в тому числі, резервів під нараховані доходи), від’ємний чистий процентний дохід в сумі 786,87 млн.грн. у зв’язку з незбалансованістю доходних активів та пасивів Банку, внутрішньобанківські та інші адміністративні витрати 443,21 млн. грн., позитивний чистий комісійний дохід в сумі 58,62 млн.грн., інші операційні витрати та результат від торгівельних операцій в сумі 173,63 млн.грн., перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного контрагента, над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) в сумі 446,90 млн.грн.; уцінка основних засобів Банку на суму 30,83 млн.грн.; збільшення суми відвернень в цінні папери – 9,04 млн.грн.; зменшення суми резервів під стандартну заборгованість в сумі 1,99 млн.грн. При цьому за рахунок сформованих резервів під нараховані доходи зменшилася сума доходів, неотриманих більше 30 днів з дати нарахування, на суму 59,50 млн.грн., що збільшило розмір регулятивного капіталу, також позитивно вплинуло на розмір регулятивного капіталу Банку нарахування амортизації нематеріальних активів в сумі 0,72 млн.грн.

Оскільки регулятивний капітал Банку являється базою для розрахунку більшості економічних нормативів, значне його зменшення призвело до порушення залежних від нього економічних нормативів: адекватності регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), загальної суми інвестування (Н12), та ліміту загальної відкритої довгої валютної позиції (Л13-1).

Порушення економічних нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) відбулося внаслідок зменшення обсягу високоліквідних коштів та за недостатністю обсягу ліквідних активів Банку для виконання своїх поточних та короткострокових зобов’язань. Обсяги зобов’язань перед фізичними особами, строк виконання яких становить до 1 року, дорівнює близько 3 831,44 млн. грн.

Оскільки станом на 31.12.2010 сума невиконаних в строк з вини Банку документів клієнтів – фізичних осіб становила 17,75 млн. грн. (рахунок 9806), в зв’язку із цим нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5) приймають нульове значення .

Враховуючи, що основним чинником, який впливає на рівень платоспроможності та ліквідності банку є капітал, з метою покращення фінансового стану Банку, відновлення ліквідності, забезпечення платоспроможності Банку та приведення його діяльності у відповідність вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Банком була розроблена Програма фінансового оздоровлення на 2010-2016 роки (схвалена рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України рішенням від 08.06.2010 № 374). Програмою фінансового оздоровлення передбачено капіталізацію банку державою на суму 5,8 млрд. грн., а також передбачено ряд внутрішніх заходів, направлених на фінансове оздоровлення Банку.

За умови докапіталізації державою на суму 5,8 млрд. грн., Банк буде виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, будуть виконуватись всі економічні нормативи Національного банку України, створяться передумови для повної нормалізації роботи Банку та поновлення бізнесових напрямків роботи та відновлення платоспроможності Банку.

Показники платоспроможності станом на 31.12.2010 становили:


Показник

Нормативне значення

Фактичне значення

- норматив адекватності регулятивного капіталу(платоспроможності)

не <10%

3,94%

- норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів

не <9%

2,98%


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка