Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка5/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Припинення окремих видів банківських операцій
Рішень про припинення окремих видів банківських операцій протягом звітного року не приймалось.

Обмеження щодо володіння активами
Станом на 31.12.2010р. активи, що надані банком під заставу зобов’язань, обліковуються у сумі 7 713 785 тис. грн. (цінні папери в портфелі банку на продаж, основні засоби, капітальні інвестиції, майнові права за кредитними договорами з позичальниками банку, іпотека раніше пов’язаних з банком осіб, акції банку, акції ТОВ «РБ Капітал-Груп»).

Судом встановлено обмеження щодо володіння банком наступними активами, які обліковуються у банку:

 • приміщення Рівенського відділення №3;

 • приміщення колишньої Закарпатської філії;

- рухоме майно Банку згідно постанови про відкриття виконавчого проводження 23323925, від 30.11.2010.

Корпоративне управління
Система корпоративного управління у Банку функціонує згідно вимог чинного законодавства України з дотриманням принципів корпоративного управління та рекомендацій щодо його вдосконалення.

Органи управління та органи контролю Банку складають єдину систему органів управління та контролю Банку, через яку його акціонери регулюють та контролюють діяльність Банку. Система управління Банку створюється та діє за принципом підпорядкованості нижчих органів управління вищим органам управління.

Розподіл прав і обов'язків між різними органами банку, правила та процедури прийняття рішень щодо справ банку, а також розподіл прав і обов'язків між банком та іншими зацікавленими сторонами визначається Статутом банку та внутрішніми документами Банку, а саме положеннями, правилами та порядками щодо здійснення окремих операцій.

Структура управління Банку:

Згідно Статуту Банку органами управління Банку є:

1. Загальні збори Акціонерів Банку.

2. Наглядова рада Банку.

3. Правління Банку.

Органами контролю Банку є:

1. Ревізійна комісія Банку.

 1. Служба внутрішнього аудиту Банку.

Відповідно до вимог статті 78 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з дня призначення тимчасового адміністратора (з 16.03.2009 р.) повноваження Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Банку перейшли до тимчасового адміністратора.

Загальні збори акціонерів Банку:

Загальні збори акціонерів Банку (надалі за текстом – Загальні збори) є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку, Положенням про Загальні збори та інших внутрішніх документів Банку.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Банку або Правління Банку.

Рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії. У випадках, передбачених чинним законодавством, Загальні збори можуть скликатись акціонерами Банку.

Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, протоколи зберігаються за місцезнаходженням Банку. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання Акціонерами та посадовими особами Банку.

Після введення в Банку тимчасової адміністрації відбулась капіталізація Банку державою і станом на 31.12.2010 р.структура статутного капіталу АТ «РОДОВІД БАНК» є наступною:


Акціонери

АТ "РОДОВІД БАНК"

Вартість частки, тис. грн.

Кількість акцій, шт.

Участь у статутному капіталі

АТ "РОДОВІД БАНК"

Держава Україна


8 408 515

4 671 397 222

99,99 %

Інші акціонери (42 юридичні та 92 фізичні особи)

783

435 000

0,01%

Всього:


8 409 298

4 671 832 222

100%
Управління корпоративними правами держави здійснює Міністерство фінансів України (код за ЄДРПОУ 00013480), яке є уповноваженим органом та діє від імені держави Україна.

Постанова Правління Національного банку України від 16.04.2009 № 233 є дозволом на придбання істотної участі у Банку.

Рішенням від 26.06.2009 № 225-р Антимонопольного комітету України Міністерству фінансів України як уповноваженому органу держави надано дозвіл на придбання акцій банку, що забезпечує йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління банку.

З метою приведення діяльності Банку у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI в частині вимог щодо форми існування акцій, наказом тимчасового адміністратора від 06.10.2010 №536 був розпочатий процес переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування, емітованих Банком, у бездокументарну форму існування, а також був затверджений в новій редакції статут Банку. Державна реєстрація нової редакції статуту проведена 01.11.2010 року державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації.

Наглядова рада Банку:

Наглядова рада Банку (надалі за текстом – Наглядова рада) є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов’язки особисто. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальними зборами, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління Банку.

Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради.

Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Станом на 31.12.2010 року кількісний склад Наглядової ради Банку визначений - 7 (сім) осіб. На підставі письмових пропозицій Міністерства фінансів України наказом тимчасового адміністратора терміном на три роки до складу Наглядової ради обрані:

1. Гордієнко Микола Григорович - Голова Наглядової ради.

2. Кравченко Віктор Петрович - Заступник Голови Наглядової ради.

3. Дубровін Олександр Віталійович - член Наглядової ради.

4. Коцюба Володимир Олександрович - член Наглядової ради.

5. Кузькін Євген Юрійович - член Наглядової ради.

6. Матузка Ярослав Васильович - член Наглядової ради.

7. Прокопець Валерій Юрійович - член Наглядової ради.

Банком виконані вимоги ст.11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» про включення до складу Наглядової ради представників уповноваженого органу управління - всі члени Наглядової ради відповідно до довіреностей, виданих Міністерством фінансів України, є дійсними та законними представниками Держави Україна.

Правління Банку:

Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що визначені законодавством, Статутом Банку або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правління, а також договором, що укладається з членом Правління.

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років, який повинний бути вказаний у рішенні Наглядової ради про призначення. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад членів Правління Банку визначається Наглядовою радою Банку.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Банку.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Банку або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку.

Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав іншим членам Правління Банку. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Банку.
Процес формування Правління у звітному році відбувався з двох етапів:

І. Відкликані повноваження чотирьох членів Правління, які були призначені до складу Правління до часу введення тимчасової адміністрації:

- Дробноход Юрій Миколайович, заступник Голови Правління;

- Ушакова Любов Іванівна, заступник Голови Правління;

- Кайєв Андрій Олександрович, заступник Голови Правління;

- Абакшина Олена Сергіївна, головний бухгалтер.

ІІ. Визначений кількісний склад Правління Банку - 7 (сім) осіб та на підставі відповідних письмових пропозицій Міністерства фінансів України наказом тимчасового адміністратора терміном на п’ять років членами Правління призначені сім осіб.

Станом на 31.12.2010 року членами Правління банку є:

1. Попов Дмитро Анатолійович, перший заступник Голови Правління.

2. Жабська Ірина Миколаївна, перший заступник Голови Правління з фінансово-економічних питань.

3. Кайєв Андрій Олександрович, заступник Голови Правління з операційних питань.

4. Волощенко Віра Василівна, заступник Голови Правління з питань управління ризиками.

5. Желіховський Вячеслав Михайлович, заступник Голови Правління з юридичних питань.

6. Хелемський Геннадій Ілліч, заступник Голови Правління з питань корпоративного бізнесу.

Крім того, Райтбург Юрій Григорович призначений на посаду Голови Правління з дати, наступної після дати припинення в установленому порядку тимчасової адміністрації банку або з дати припинення його повноважень як тимчасового адміністратора. Заступлення на посаду Голови Правління можливе після отримання на це письмової згоди Національного банку України.

Комітети

Станом на 31.12.2010 року в Банку постійно діючими комітетами, яким делеговані окремі повноваження Правління, є Платіжний комітет та Кредитний комітет. Протягом звітного року тимчасовим адміністратором була тимчасово призупинена дія двох комітетів, а саме: Фінансового комітету та Комітету з управління активами та пасивами.

Основними завданнями Платіжного комітету є прийняття управлінських рішень, спрямованих на :

 • створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку;

 • планування поточної діяльності банку;

 • управління активами та пасивами, платоспроможністю та кредитоспроможністю банку;

 • виявлення загроз з боку ризику ліквідності, процентного і валютного ризиків для діяльності банку;

 • забезпечення виконання рішень тимчасового адміністратора.


Кредитний комітет створений з метою:

 • управління процесом формування якісного кредитного портфелю банку з урахуванням діючих обмежень

 • управління кредитним ризиком портфелю кредитних операцій банку з метою його оптимізації

 • координації та контролю за проведенням та дотриманням в банку єдиної Кредитної політики

 • забезпечення належного обґрунтування прийнятих рішень.

Крім того, до введення в банку тимчасової адміністрації, були створені Комітет по роботі з проблемними активами, Кадровий комітет, Тендерний комітет та Технологічний комітет, дія яких наказом тимчасового адміністратора також була призупинена.

Органи контролю

Служба внутрішнього аудиту Банку яка є органом оперативного контролю Наглядової ради Банку, підпорядковується Наглядовій раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі положення про відповідний структурний підрозділ Банку, що затверджується Наглядовою радою Банку.

Служба внутрішнього аудиту Банку не несе відповідальності й не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит. Служба внутрішнього аудиту Банку несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Наглядовій раді Банку щодо питань, віднесених до її компетенції й визначених законодавством України та Статутом Банку.

Начальником Служби внутрішнього аудиту призначена Марків Ілона Вікторівна.

Ревізійна комісія Банку здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Повноваження Ревізійної комісії Банку визначаються Статутом банку, а порядок її роботи – Положенням про Ревізійну комісію Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку. Ревізійна комісія Банку підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку.

Станом на 31.12.2010 Ревізійна комісія Банку повністю сформована у визначеній статутом Банку кількості – 3 (трьох) осіб, та строком на три роки до складу Ревізійної комісії обрано:

1. Трифонова Сергія Валерійовича, працівника Міністерства фінансів України -Головою Ревізійної комісії;

2. Захарчук Ольгу Валентинівну, працівника Головного контрольно-ревізійного управління України - членом Ревізійної комісії –;

3. Страхову Наталію Борисівну, працівника Міністерства фінансів України - членом Ревізійної комісії.

Банком виконані вимоги ст.11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» про включення до складу Ревізійної комісії банку представників Міністерства фінансів України та працівників Головного контрольно-ревізійного управління України.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка