Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка6/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Організаційна структура Банку

Організаційна структура Банку являє собою систему, взаємодія між елементами якої забезпечує досягнення стратегічної мети банку. Організаційна структура Банку визначається двома основними моментами – структурою управління та структурою його функціональних підрозділів та служб, кожен з яких виконує певні операції і має свої права та обов’язки.

Станом на звітну дату діяла організаційна структура банку, затверджена наказом тимчасового адміністратора від «19» липня 2010 року № 377. Ця організаційна структура характеризується мобільністю та порівняно низьким рівнем бюрократизації процесу прийняття управлінських рішень, вона сформована по напрямкам дiяльностi та складається із структурних підрозділів: департаментів, управлінь та вiддiлів. Керiвництво дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Банку здійснюється Тимчасовим адміністратором та керівниками Банку за розподілом обов’язків між ними.

Вiдокремленi пiдроздiли регіональної мережi Банку органiзацiйно побудованi вiдповiдно до типових затверджених органiзацiйних структур.

В тимчасову організаційну структуру закладені принципи розподілу основних організаційних функцій центрального офісу за наступними блоками:

- підрозділи фронт-офісу (бізнес підрозділи – створення та продаж банківських продуктів),

- підрозділи бек-офісу (облік та супроводження банківських операцій),

- підрозділи мідл – офісу (бізнес - планування, аналіз, управління ризиком та ін.),

- підрозділи підтримки діяльності банку (ІТ, робота з персоналом, юридичне супроводження, господарська діяльність та ін.).
Корпоративна культура
Основні принципи корпоративної культури АТ «РОДОВІД БАНК» були сформульовані при створенні Кодексу Корпоративної етики Банку. В ньому викладено візію, місію, стратегічну мету Родовід банку та корпоративні цінності банку: Результативність, Одна команда, Довіра і повага, Орієнтованість на Клієнта, Відповідальність, Ініціативність, Досягнення результату. Також підкреслені основні засади при формуванні відносин банку з усіма зацікавленими сторонами: персоналом, клієнтами, акціонерами та інвесторами, засобами масової інформації та суспільством.

Кодекс покликаний встановити єдині стандарти поведінки у Банку з метою визначення підходів до ведення бізнесу та розуміння їх всіма працівниками Банку. Дотримання Кодексу корпоративної етики АТ «РОДОВІД БАНК» лягло в основу «родовідівської» культури.

Частка керівництва в акціях Банку на звітну дату становить 0,0000003%.
Істотна участь у Банку на звітну дату : 99,990688878 % акцій належить Державі Україна. Управління корпоративними правами держави здійснює уповноважений орган - Міністерство фінансів України.

Додаток 3

Баланс

за станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

5

  

АКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти

4

173 656

879 605

2

Торгові цінні папери

5

81 520

81 520

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

-

-

4

Кошти в інших банках

7

3 385

3 385

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

1 319 307

2 946 930

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

511 184

2 642 294

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

-

-

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

-

3

9

Інвестиційна нерухомість

12

4 534

4 500

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

32

7 441

7 441

11

Відстрочений податковий актив

32

-

-

12

Гудвіл

13

-

-

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

566 102

609 167

14

Інші фінансові активи

15

3 460 105

5 525 351

15

Інші активи

16

4 352 889

4 252 007

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

-

-

17

Усього активів
10 480 123

16 952 203

  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

4 876 026

4 374 334

19

Кошти клієнтів

19

4 248 384

7 992 139

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

-

43 455

21

Інші залучені кошти

21

56 086

56 147

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

32

-

-


23

Відстрочені податкові зобов’язання

32

36 642

45 478

24

Резерви за зобов’язаннями

22

6 603

7 542

25

Інші фінансові зобов’язання

23

29 298

22 358

26

Інші зобов’язання

24

22 946

20 123

27

Субординований борг

25

50 411

54 192

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

-

-

29

Усього зобов’язань 
9 326 396

12 615 768

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30 

Статутний капітал 

26

8 944 822

8 944 822

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(8 480 128)

(4 216 004)

32 

Резервні та інші фонди банку

27

689 033

(392 383)

33

Усього власного капіталу
1 153 727

4 336 435

34

Усього пасивів 
10 480 123

16 952 203

Тимчасовий адміністратор Ю.Г.Райтбург

В.о. головного бухгалтера Л.М.Симоненко
Додаток 5
Звіт про фінансові результати

за станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

5Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

  

(786 866)

184 973

1.1 

Процентні доходи 

28

654 911

1 331 198

1.2 

Процентні витрати 

28

(1 441 777)

(1 146 225)

2

Комісійні доходи

29

68 596

122 694

3

Комісійні витрати 

29

(9 974)

(17 303)

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 
-

43

5

Результат від операцій з хеджування 

40

-

-

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-

-

7

Результат від торгівлі іноземною валютою
5 343

(135 380)

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-

-

9

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-

-

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості
-

(1 887)

11

Результат від переоцінки іноземної валюти
(13 667)

55 207

12

Резерв під заборгованість за кредитами

4,7,8


(3 153 602)

(3 522 105)

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

(2 888)

(171 401)

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 
(49 270)

(42 537)

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

-

-

16

Резерви за зобов’язаннями

22

940

(5 679)

17

Інші операційні доходи

30

18 166

246 767

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості
-

-

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

(370 048)

(927 711)

20

Дохід/(витрати) від участі в капіталі

11

-

(6)

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування
(4 293 270)

(4 214 325)

22

Витрати на податок на прибуток

32

29 146

( 1 679)

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування
(4 264 124)

(4 216 004)

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

-

-


25

Чистий прибуток/(збиток)
(4 264 124)

(4 216 004)

26

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

(0,91)

(4,57)

27

Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію

34,35

(0,91)

(4,57)

Тимчасовий адміністратор Ю.Г.Райтбург

В.о. головного бухгалтера Л.М.Симоненко

Додаток 7

Звіт про рух грошових коштів

за станом на 31 грудня 2010 року (на кінець дня)

(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

При-мітки

за 2010 рік

За 2009 рік

1

2

3

4

5

  

Грошові кошти від операційної діяльності:Чистий прибуток/(збиток) за рік
(4 264 124)

(4 216 004)
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація
44 785

55 737

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами
3 154 712

3 697 300

4

Нараховані доходи
(85 954)

(323 422)

5

Нараховані витрати
99 912

586 759

6

Торговельний результат
-

(43)

7

Нарахований та відстрочений податок
(8 836)

(73 347)

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій
49 305

(40 658)

9

Прибуток/(збиток)від інвестицій в асоційовані компанії
-

-

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів
(12 079)

(24 296)

11

Інший рух коштів, що не є грошовим
(55 288)

422 034

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань
(1 077 567)

84 060
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами
-

165 287

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки
-

-

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках
-

564 462

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам
665 053

4 979 835

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами
(5 431)

(6 839 194)

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами
(100 062)

(4 144 376)

19

Чистий приріст/(зниження) за коштами інших банків
250 057

(1 109 949)

20

Чистий приріст/(зниження) за коштами клієнтів
(3 596 694)

1 576 853

21

Чистий приріст/(зниження) за борговими цінними паперами, що емітовані банком
(42 388)

(140 034)

22

Чистий приріст/(зниження) за іншими фінансовими зобов’язаннями
6 856

(74 887)

23

Чистий приріст/(зниження) за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання
2 824

7 693

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)
(3 897 352)

(4 930 250)
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

(Придбання)/продаж цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,17

(1 403 216)

(9 113 208)

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9,17

4 561 694

5 591 090

27

(Придбання)/продаж цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

-

-

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

-

-

29

(Придбання)/вибуття основних засобів

14

(991)

(64 502)

30

Дохід від реалізації основних засобів

14,17

(35)

(1 702)

31

Дивіденди отримані
166

-

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

-

-

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

-

-

34

(Придбання)/продаж асоційованих компаній

11

3

-

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11,17

-

-

36

(Придбання)/вибуття інвестиційної нерухомості

12

(34)

-

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12,17

-

-

38

(Придбання)/вибуття нематеріальних активів

14

(729)

(593)

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14,17

-

(177)

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)
3 156 858

(3 589 092)
Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

-

-

42

Повернення інших залучених коштів

21

(163)

(26 287)

43

Отримання субординованого боргу

25

-

-

44

Погашення субординованого боргу

25

-

-

45

Емісія звичайних акцій

26

-

8 409 298

46

Емісія привілейованих акцій

26

-

-

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26,27

-

-

48

Викуп власних акцій

26

-

-

49

Продаж власних акцій

26

-

-

50

Дивіденди виплачені

26

-

-

51

Інші виплаті акціонерам, окрім дивідендів

26,27

-

-

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)
(163)

8 383 011

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
(13 667)

55 207

54

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів
(754 324)

(81 124)

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
879 605

904 804

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

4

125 281

823 680


Тимчасовий адміністратор Ю.Г.Райтбург


В.о. головного бухгалтера Л.М.Симоненко

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка