Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка9/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

- окреме відображення активів і пасивів - усі рахунки активів і пасивів оцінюються окремо, відображаються згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку;

- автономність - активи і зобов'язання Банку, як господарського суб'єкта, відображаються в обліку окремо від активів і зобов'язань інших суб'єктів господарювання (клієнтів і контрагентів Банку), а також його власників;

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

- нарахування і відповідність доходів і витрат - статті доходів і витрат обліковуються та оцінюються в період здійснення економічних операцій, незалежно від строків сплати або одержання коштів.

У своїй діяльності Банк визнає політику переоцінок, яка є механізмом перерахунку активів та зобов’язань та приведення їх до справедливої (ринкової) вартості. Переоцінка або перерахунок активів та зобов’язань веде до зменшення або збільшення власного капіталу або фінансового результату Банку (визнається як доходи / витрати за цінними паперами у торговому портфелі) Банку.

Банк проводить переоцінку основних засобів, якщо залишкова вартість об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю Банк здійснює, якщо для таких активів є активний ринок.

Оцінка об’єкта основних засобів та нематеріальних активів здійснюється незалежним оцінювачем, який визначає справедливу вартість цього об'єкта.

Під час переоцінки одного об'єкта основних засобів або нематеріальних активів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів або нематеріальних активів, до якої належить цей об'єкт.

Банком здійснюється формування резервів на покриття можливих втрат за фінансовими активами у національній та іноземній валютах, включаючи розміщені депозити, надані кредити, придбані цінні папери у відповідні портфелі, за нарахованими та не отриманими процентними доходами, які Банк оцінює в складі відповідного фінансового інструменту, дебіторською заборгованістю, за дебіторською заборгованістю за нарахованими та не отриманими доходами, залишками на кореспондентських рахунках та іншими фінансовими активами.

Банк створює резерв відпусток з метою забезпечення відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам.

Порядок розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за фінансовими активами визначено в Банку відповідно до нормативно – правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку про порядок проведення кредитних операцій, оцінку ризиків тощо.

Обсяг сформованих резервів зменшує балансову вартість відповідного фінансового активу.

Якщо позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то оцінка обслуговування позичальником боргу ґрунтується на кредитній заборгованості, що віднесена до нижчої групи.

Якщо емітент цінних паперів є одночасно позичальником банку, то значення показника ризику цінного папера не може бути більшим, ніж значення коефіцієнта резервування для заборгованості такого позичальника, яке визначено з урахуванням його фінансового стану та обслуговування боргу.

Джерелом формування резервів є витрати Банку.


Примітка 1.3. Консолідована фінансова звітність
У 2010 році консолідована звітність банком не складається.

Примітка 1.4. Первісне визнання фінансових інструментів
У банку активи і зобов'язання враховуються по вартості їхнього придбання - первісної вартості, тобто активи - по сумі фактично сплачених по них коштів, а зобов'язання - по сумі мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання. Вартість активів і зобов'язань, врахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту по курсу Національного банку України на момент складання балансу.

Примітка 1.5. Торгові цінні папери
До торгових цінних паперів відносяться будь-які цінні папери, щодо яких Банк під час первинного визнання прийняв рішення про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки і збитки.

Облік цінних паперів у торговому портфелі та їх оцінка здійснюється банком за кожним пакетом цінних паперів окремо в розрізі емітентів.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки / збитки. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання. Всі цінні папери в подальшому обліковуються за справедливою вартістю. Цінні папері, які обліковуються в торговому портфелі, не переглядаються на зменшення корисності і не підлягають резервуванню.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю щомісячно (за станом на перше число місяця, наступного за звітним до встановленого строку подання оборотно-сальдового балансу).

Для цінного папера справедливою вартістю є одне з таких оприлюднених на офіційних сайтах бірж (документально підтверджених в строк не пізніше 15 робочих днів) значень на найбільш сприятливому активному ринку цього цінного папера:

- котирувальна ціна покупця (ціна bid) за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця;

- останній біржовий курс, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом 10 робочих днів звітного місяця.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним Банк має право застосовувати інші методи визначення справедливої вартості, що не суперечать діючому законодавству.

Результати від торгівлі цінними паперами у торговому портфелі банку відображаються в Звіті про фінансові результати в статті «Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку».

Отримані процентні та дивідендні доходи від цінних паперів у торговому портфелі банку, відображаються у статті «Процентний дохід» Звіту про фінансові результати.

У звітному періоді у торговому портфелі не обліковувалось цінних паперів, що були об’єктами операції Репо.
Примітка 1.6. Кредити та заборгованість клієнтів
В звіті «Баланс» у статті «Кредити та заборгованість клієнтів» заборгованість за кредитами відображається як сума основного боргу за мінусом резервів під кредитні ризики.

Надані кредити первісно оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю (в сумі фактично наданих коштів, уключаючи комісійні та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цими операціями). Під «іншими витратами» розуміються витрати, сплачені позичальником, які для Банку є отриманими комісіями.

На дату балансу кредити оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації дисконту (премії) та нарахування процентів з урахуванням прийнятих Банком обмежень застосування ефективної ставки до відповідних кредитних операцій.

Банком здійснюється формування резервів за активними операціями: резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними ризиками у національній та іноземній валютах, включаючи розміщені депозити, надані кредити, враховані векселі, нараховані та прострочені понад 31 день відсотки. Суми сформованих резервів відображаються за рахунками 1,2,3 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

Оцінка кредитів та заборгованості клієнтів здійснюється з використанням внутрішніх методик та методів оцінки фінансового стану позичальників з урахуванням поточного стану обслуговування заборгованості за кожним окремим кредитним продуктом, оцінки рівня забезпечення за кредитом.

На основі комплексної оцінки визначається категорія кредитного ризику заборгованості.

У звітному році списання безнадійної кредитної заборгованості за активними операціями банку за рахунок сформованих резервів склало 365 561 тис. грн.

Повернення коштів по раніше списаним за рахунок резервів кредитам не відбувалося.

Нарахування відсотків за наданими кредитами здійснювалося щомісячно відповідно до принципів бухгалтерського обліку та згідно з умовами кредитних договорів.

Гарантії та поручительства, які є забезпеченням фінансового активу первісно в обліку відображаються в сумі визначеній договором гарантії або поручительства. Якщо у договорі не зазначена сума то облік здійснюється у розмірі справедливої вартості наданого кредиту та процентів за весь термін користування цим кредитом.
Примітка 1.7. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Облік цінних паперів в портфелі на продаж та їх оцінка здійснюється банком за кожним пакетом цінних паперів окремо в розрізі емітентів.

Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

Вартість придбання боргових цінних паперів може включати дисконт або премію, тому облік ведеться в розрізі складових частин: номінальної вартості, неамортизованого дисконту, неамортизованої премії, накопиченого проценту.

На кожну наступну після визнання дату балансу цінні папери, що придбані банком у портфелі на продаж, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити.

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на визначену дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним Банк має право застосовувати інші методи визначення справедливої вартості, а саме:

- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту ( подібного щодо виду цінного паперу, умов його обігу, галузі економіки емітента, валюти, дохідності, строку погашення);

- аналіз дисконтованих грошових потоків, використовуючи ставку дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості фінансових інструментів, що мають в основному такі самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента; процентна ставка) – для боргових цінних паперів;

- аналіз дисконтованих грошових потоків, використовуючи ставку дисконту, яка дорівнює поточній ринковій ставки дохідності (ставка КІАСR у відсотках щоденних) – для боргових цінних паперів.

Для цінного папера в портфелі банку на продаж, внесеного до біржового реєстру, справедливою вартістю є одне з таких оприлюднених на офіційних сайтах бірж значень на найбільш сприятливому активному ринку цього цінного папера:

- котирувальна ціна покупця (ціна bid) за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця;

- у разі відсутності таких котирувань на зазначену дату, останній біржовий курс, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх п’яти робочих днів звітного місяця.

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, переоцінюються на кожну визначену дату балансу. Результати переоцінки відображаються в капіталі банку.

Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на визначену дату балансу переглядаються на зменшення корисності .

Зменшення корисності цінних паперів – втрата економічної вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які відбулися після первісного визнання цінних паперів і мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.

Зменшення корисності визнається на кожну визначену дату балансу, якщо є об'єктивні докази однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу («збиткова подія»), які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.

Об'єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності цінних паперів, можуть бути відомості про:

- фінансові труднощі емітента (зниження класу емітента);

- фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов договору або прострочення виплати процентів чи основної суми;

- високу ймовірність банкрутства;

- реорганізацію емітента;

- зникнення активного ринку для цих цінних паперів через фінансові труднощі емітента;

- значне (більше 50%) або тривале (більше одного року) зменшення справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком порівняно з їх собівартістю.

Визначеною датою балансу є перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку подання оборотно-сальдового балансу.

Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок визнання зменшення їх корисності відображається в бухгалтерському обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення їх вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою вартістю до прийняття Правлінням банку рішення про їх списання.

Для розрахунку та формування резерву Банк здійснює перегляд цінних паперів, які класифіковані ним до портфеля на продаж, не рідше одного разу на місяць з дати визнання їх на балансі. За результатами аналізу фінансового стану емітентів, поточної вартості цінних паперів, грошових потоків і доходів за цінними паперами, а також усієї наявної в розпорядженні Банку інформації про обіг відповідних цінних паперів на фондовому ринку, визначаються нестандартні цінні папери, під які формуються резерви відповідно до Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.02.07 р. № 31.
Примітка 1.8. Цінні папери в портфелі банку до погашення
Протягом звітного року облік цінних паперів в портфелі до погашення банком не здійснювався.
Примітка 1.9. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або лізингоодержувачем за договором про фінансовий лізинг (оренду)) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Критеріями визнання інвестиційної нерухомості активом є:

- ймовірність того, що Банк отримає в майбутньому від використання інвестиційної нерухомості економічні вигоди у вигляді орендних платежів або збільшення власного капіталу;

- первісна вартість інвестиційної нерухомості може бути достовірно визначена.

Банк визнає об’єкт інвестиційною нерухомістю, якщо:

-будівля, споруда, що перебуває у власності Банку або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду) в частині, що дорівнює або перевищує 50 відсотків від загальної площі будівлі, споруди;

-будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Протягом 2010 року Банком не здійснювалося переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості.

Примітка 1.10. Основні засоби
Об’єкти основних засобів (придбані або створені) Банк визнає активами, якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Первісне визнання основних засобів банк здійснює за собівартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання.

Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, їх подальший облік Банк здійснює за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності всіх груп, крім груп «Земельні ділянки» та «Будинки, споруди та передавальні пристрої», які обліковуються за переоціненою (справедливою) вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Для визначення справедливої вартості Банк отримує оцінку земельних ділянок, будівель, споруд від професійних оцінювачів. Методи, які застосовуються для визначення справедливої вартості цих груп основних засобів включають порівняння з вартістю останніх продаж аналогічного майна.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрати на придбання або доведення об’єкту до робочого стану, не включаються до його первісної вартості.

Вартість усіх основних засобів підлягає амортизації (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій). Банк не нараховує амортизацію, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній вартості. Банком встановлено, що ліквідаційна вартість основних засобів дорівнює нулю.

Для розрахунку амортизації банк використовує прямолінійний метод.

Нарахування амортизації основних засобів Банк здійснює протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється Банком під час їх первісного визнання для кожної групи основних засобів.
Норми амортизації для основних засобів протягом звітного року становили: для будинків - 2% на рік; для охоронно-пожежних сигналізацій, структурованих кабельних мереж - 10% на рік; для оргтехніки, комп’ютерного обладнання, засобів зв’язку, меблів, приладів та інвентарю – 25% на рік; транспортних засобів та для інших основних засобів - 16,67% на рік.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів Банком нараховується у першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 процентів його вартості.

Строк амортизації завершених капітальних інвестицій за орендованими необоротними активами Банк визначає виходячи з строку оперативного лізингу (оренди) , визначеного у відповідному договорі.

Протягом звітного року Банком не змінювались методи, норми амортизації та діапазони строків корисного використання.

Банком було здійснено оцінку майна банку станом на 31 грудня 2010 року. Результати оцінки майна не було відображено в балансі Банку станом на 31 грудня 2010 року в зв’язку з несуттєвістю у відповідності до Облікової політики Банку на 2010 рік.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка