Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Скачати 110.95 Kb.
НазваЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Дата конвертації17.03.2013
Розмір110.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Протокол № 16 від 17 травня 2008 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПРАВЛІННЯ

Закритого акціонерного товариства

комерційного банку “ПриватБанк”

(Нова редакція) 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (далі - Банк).

  2. Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

  3. Правління підзвітне Загальним Зборам акціонерів Банку (далі – Збори) і Наглядовій раді Банку (далі – Рада) та організовує виконання їх рішень.

  4. Правління діє від імені Банку в межах передбачених цим Положенням та Статутом Банку.

  5. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Зборами та Радою.

  6. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Радою.
 1. ^ ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ПРАВЛІННЯ

  1. Голова Правління обирається Радою. Кандидатура Голові Правління Банку відповідним чином узгоджується з Національнім банком


України. Голова Правління та головний бухгалтер Банку заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним Банком України. Члени Правління затверджуються Радою за поданням Голови Правління та відповідним чином узгоджуються з Національнім банком України. Правління Банку обирається Радою Банку строком на 3 роки.

  1. До складу Правління входять :

 • Голова Правління;

 • Генеральний Заступник Голови Правління;

 • Перші Заступники Голови Правління;

 • Заступники Голови Правління;

 • члени Правління (керівники підрозділів);

 • головний бухгалтер (за посадою);

  1. Рішенням Голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямами діяльності (наприклад: фінанси, планування, реклама, збут, тощо).

  2. У випадку неможливості будь-яким членом Правління виконувати свої обов’язки, Рада приймає рішення про вибір до складу Правління нового члена.

  3. Будь-який член Правління може бути звільнений з посади Радою у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Банку в цілому або окремим акціонерам Банку.

Питання про звільнення члена Правління з посади розглядається Радою за поданням Голови Правління Банку.

Рішення про звільнення члена Правління з посади приймається простою більшістю голосів Ради.

 1. ^ КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

  1. Правління Банку вирішує всі питання поточної діяльності Банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів і Ради.

  2. Компетенція Правління Банку:

а) організує та здійснює керівництво оперативною діяльністю Банку, забезпечує виконання рішень Зборів і Ради;

б) затверджує положення про структурні підрозділи Банку;

в) розглядає і вирішує інші питання діяльності Банку згідно з Положенням «Про Правління», яке затверджується Зборами;

г) затверджує стратегічні, бізнес-плани та бюджети Банку в цілому, його підрозділів та звіти про їх виконання;

ґ) приймає рішення про відкриття територіально відокремлених безбалансових відділень Банку, затвердження їх положень;

д) приймає рішення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах встановлених Радою обмежень, а за наявності згоди Ради – в межах, що перевищують встановлені обмеження;

е) затверджує поточні плани діяльності Банку та заходи, необхідні для вирішення його завдань;

є) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників Банку (крім членів Правління), встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

ж) надає на затвердження Зборам акціонерів річний звіт та баланс Банку;

з) приймає рішення про отримання і надання довгострокових кредитів;

и) здійснює формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку;

і) утворює підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Банку;

ї) надає відповідні доручення керівникам філій і представництв;

й) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Банку;

к) приймає рішення про дату скликання та порядок денний Зборів;

л) приймає рішення про випуск власних облігацій;

м) приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Банку;

н) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб’єктів господарювання, концернів, асоціацій, об’єднань шляхом придбання (відчуження) часток (долей) в їх статутних капіталах, якщо сума не перевищує обмеження, встановлені для Правління Банку підпунктом «е» пункту 9.3.3. Статуту.

Повноваження, передбачені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “є”, “ж”, “з”, “и”, “і”, “ї”, “к”, “л”, “м” належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути делеговані. Повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Правління, можуть бути делеговані керівникам структурних підрозділів Банку.

 1. ^ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ

  1. Голова Правління обирається, призначається та звільняється Радою та заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним Банком України.

  2. Голова Правління:

а) діє без довіреності від імені Банку, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;

б) здійснює оперативне керівництво діяльністю Правління Банку;

в) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку, які стосуються оперативно-господарської діяльності Банку, розробляються згідно вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів, затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Банку та порядок здійснення банківських операцій, видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;

г) вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працівників, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Національного банку України;

е) вчиняє від імені Банку правочини (укладає договори, угоди, підписує контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні та ін.) без будь-яких обмежень, за виключенням розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами. Вчинення правочинів з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами Банку Голова Правління здійснює в межах встановлених Наглядовою Радою Банку обмежень, перевищення яких можливо тільки за наявності згоди Наглядової Ради Банку;

є) видає довіреності;

ж) здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов’язані з діяльністю Банку;

з) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб’єктів господарювання, концернів, асоціацій, об’єднань шляхом придбання (відчуження) часток (долей) в їх статутних капіталах, якщо сума не перевищує обмеження встановлені для Голови Правління Банку підпунктом «е» пункту 9.3.3.цього Статуту.

Інші права, обов’язки і відповідальність Голови Правління Банку визначаються в трудовому договорі.

  1. Голова Правління видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Банку.

  2. Голова Правління організовує ведення протоколів засідань Правління.

  3. Генеральний Заступник Голови Правління заміщує Голову під час його відсутності та виконує всі його функції, а у разі відсутності одночасно Голови Правління та його Генерального Заступника – один з Перших Заступників (визначається наказом).

4.6. Генеральний Заступник Голови Правління Банку:

а) в межах суми, що еквівалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларів США, вчиняє правочини (укладає договори, угоди, підписує контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами. Ліміт повноважень може бути збільшений окремим рішенням Голови Правління, Ради або Зборів;

б) видає довіреності в межах повноважень Правління і Голови Правління.

^ Перші Заступники Голови Правління Банку:

а) в межах суми, що еквівалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларів США, вчиняють правочини (укладають договори, угоди, підписують контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами. Ліміт повноважень може бути збільшений окремим рішенням Голови Правління, Ради або Зборів;

б) видають довіреності в межах повноважень Правління і Голови Правління.

^ Генеральний, Перші та Заступники Голови Правління Банку:

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, господарських судах, апеляційних господарських судах, Вищому господарському суді України, Верховному Суді України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, відповідача, третьої особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання (підписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред’являти необхідні документи, посвідчувати своїм підписом копії документів, та виконувати інші необхідні дії, пов’язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати присуджене майно або гроші.

^ Секретар Правління:

а) видає довіреності в межах повноважень Правління і Голови Правління.

При виконанні Генеральним та Першими Заступниками Голови Правління Банку повноважень по наданню довіреностей, вказані особи повинні дотримуватися наступних вимог:

 • тексти довіреностей повинні бути затверджені Головою Правління Банку;

 • довіреності надаються на вчинення правочинів в межах сум, встановлених Статутом або рішеннями Зборів, Ради чи Голови Правління;

 • довіреності повинні надаватись за допомогою електронної системи оформлення та обліку довіреностей.

4.7. Керівники філій, представництв та відділень Банку діють на підставі виданої уповноваженою особою довіреності.

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

  1. У своїй діяльності Правління зобов'язане представляти інтереси Банку та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Зборів та Ради.

  2. Кошти на витрати Правління виділяються по кошторису, який щорічно затверджується Радою.

  3. Все листування по справах Банку здійснюється від імені Правління та за підписом Голови Правління або інших уповноважених осіб.

  4. Порядок та розмір оплати праці членів Правління встановлюються Радою. Оплата може здійснюватися у вигляді щомісячної виплати встановленої ставки посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. По рішенню Ради члени Правління можуть отримувати процент прибутку від діяльності Банку у розмірі, який встановлює Рада з урахуванням підсумків роботи за рік.

  5. Правління проводить чергові та позачергові засідання.

  6. Чергові засідання скликаються Головою Правління не рідше одного разу в квартал.

  7. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності та можуть скликатися за ініціативою Голови Правління, його Заступника або членів Правління (ініціатива не менш як 1/3 складу Правління).

  8. Про наступне засідання Правлінця його члени повинні бути повідомлені письмово не пізніш як за 3 дні до дати проведення засідання.

  9. Порядок денний засідання передається всім членам Правління разом з повідомленням про дату проведення засідання.

  10. Під час проведення засідання Правління на обговорення можуть вноситися питання, що не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Правління не заявить своїх заперечень.

  11. Засідання Правління правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні 1/2 членів Правління.

  12. Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатися неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління та його перший Заступник, навіть у тому разі, якщо вони були належним чином повідомлені про проведення засідання.

  13. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління особисто.

  14. Секретар Правління перед початком засідання перевіряє наявність членів Правління.

  15. Після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного Правління вирішує питання про включення до порядку денного додаткових питань відповідно до п.5.10. цього Положення.

  16. При голосуванні кожен член Правління має один голос.

  17. Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні, а з питань, що вимагають одностайності, — всі присутні особи. Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос Голови Правління (під час відсутності Голови Правління — Заступника Голови) дає перевагу.

  18. Правління може прийняти рішення про проведення письмового, таємного голосування.

  19. Рішення з питань, переданих до компетенції Правління Зборами акціонерів, повинні прийматися одностайно.

  20. Засідання веде Голова Правління, а при його відсутності — Заступник Голови, який його заміщує.

  21. Секретар Правління веде протокол засідання в книзі протоколів Правління.

  22. Протокол засідання Правління підписують Голова Правління (під час відсутності Голови Правління — Заступник Голови).

  23. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Ради та Зборів.

  24. Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Раді, Зборам, а також акціонерам Банку.

  25. За підсумками голосування Правління приймає рішення. На підставі цих рішень та на виконання їх Голова Правління або при його відсутності — Заступник, який його заміщує, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками Банку.

 2. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

  1. Члени Правління виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства. Статуту Банку, цього Положення, а також рішень Зборів та Ради, а також їх інструкцій.

  2. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку

  3. Члени Правління у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  4. Члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Банку порушенням покладених на них обов'язків.

  5. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності Банку.


Схожі:

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconТкачук Микола Дмитрович Дата народження: 17 Травня 1987 Регіон проживання: Чернівці
Чернівецька філія закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconКолективний договір між Головою правління Президентом Товариства...
Зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту Київської районної Ради м. Харкова
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” icon2. Особливості забезпечення економічної конкуренції та її захист
Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. Учасниками банку...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconУстановчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconМіщенко В.І. Банківські операції
...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” iconПоложення про департамент розвитку персоналу
Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» (далі – Компанії), який забезпечує впровадження І реалізацію кадрової політики та відповідає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка