Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках
Скачати 80.53 Kb.
НазваНаціональний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках
Дата конвертації18.03.2013
Розмір80.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ – ЦЕНТР МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ, ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ І БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

1. Методи організації та прогнозування готівкового і безготівкового обороту

2. Методи організації банківського кредитування

3. Суть, види і принципи організації бухгалтерського обліку в управлінні банком

4. Особливості побудови плану рахунків в НБУ

5. Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках

1. Методи організації та прогнозування готівкового і безготівкового обороту

Організація безготівкових розрахунків має сприяти процесу відтворення, тобто відповідати конкретним вимогам розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне отримання кожною господарською організацією коштів за поставлену продукцію та надані послуги, а отже, сприяти прискоренню обігу коштів у розрахунках. Водночас організація розрахунків мас забезпечувати умови для взаємного контролю постачальника й покупця за дотриманням господарських угод та банківського контролю за правилами розрахунків згідно з чинними інструкціями та законодавством.

Прогнозування готівкового обороту здійснюється з урахуванням основних напрямків державної грошово-кредитної політики, прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касових оборотів.

Для складання прогнозів готівкового обороту установи комерційних банків до початку кварталу, що прогнозується, одержують від своїх клієнтів необхідні звітні і прогнозні матеріали у вигляді касової заявки.

Крім касових заявок, комерційні банки одержують прогнозні розрахунки за окремими статтями:

  • від торговельних підприємств – прогнозні розрахунки надходження виторгу;

  • від підприємств місцевого транспорту, комунальних, зв’язку, видовищних закладів і підприємств побутового обслуговування – арктичні й прогнозні дані про надходження грошового виторгу від послуг;

  • від страхових органів – фактичні і прогнозні дані про надходження страхо-вих платежів від населення і про виплату населенню страхових відшкодувань;

  • від районних і міських фінансових відділів – фактичні й прогнозні дані про надходження податків і зборів;

  • від організацій соціального забезпечення, пенсійних фондів – дані про виплату пенсій та допомог.

^ 2. Методи організації банківського кредитування

Банк надає кредити на здійснення заходів, передбачених статутом позичальника, на підставі індивідуальної кредитно, угоди з урахуванням власного кредитного ризику.

У процесі кредитування рекомендується віддавати перевагу позичальни-кам, які забезпечують своєчасне та повне виконання договірних зобов’язань і зберігають свої кошти на депозитах та інших рахунках в інвестиційному банку. Обов’язковою умовою кредитування має бути використання власних коштів позичальника у фінансуванні комерційного контракту (цільової програми, технічного проекту). Отже, бажано, щоб позичальник і кредитор брали спільну участь у фінансуванні проекту чи контракту на паритетних засадах, хоч, як правило, банк бере на себе більшу суму (у межах 70-90% вартості контракту чи проекту). Але жоден з виданих кредитів не може перевищувати 25% власних коштів банку, а загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного банку.

У світовій банківській практиці найбільш поширеними методами кредиту-вання є кредитна лінія, автоматично поновлюваний (револьверний) кредит, контокорент, овердрафт.

Кредитна лінія – це юридичне оформлене зобов’язання банку надати позичальнику протягом визначеного періоду кредит у межах погодженого ліміту.

Сезонна кредитна лінія (seasonal of credit) відкривається банком за умови, коли фірмі періодично бракує оборотних коштів через сезонну циклічність виробництва чи необхідність створення.

Револьверний кредит. Револьверний, або автоматично поновлюваний, кредит – це позичка, що надається банком клієнту в межах встановленого ліміту заборгованості, який використовується повністю або частинами і поновлюється в міру погашення раніше виданого кредиту.

Контокорент – активно-пасивний рахунок, за яким банк визначає гра-ничну суму заборгованості завдяки встановленню лімітів кредитування, тобто визначенню максимально допустимого розміру дебетового або мінімально допустимого кредитного сальдо.

Овердрафт – це метод кредитування, за якого банк у межах узгоджу-ного ліміту здійснює платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку: в результаті на рахунку позичальника виникає дебетове сальдо, яке відбиває суму його заборгованості банку.

Разовий кредит. Разовими називаються кредити, рішення про надання яких приймається банком окремо за кожною позицією на підставі заяви та інших документів клієнта. Вона є найпростішою формою кредитування – дисконтна позичка, її часто надають позичальникам, які бажають запо-чаткувати власний бізнес. За дисконтної позички ставка процента є фіксо-ваною, оскільки необхідно відрахувати певну суму відсотків іще на початковій стадії надання кредиту. Наприклад, розмір позички становить 500 тис. грн., норма процента – 12 %, позичальник отримає лише 440 тис. гривень, а борг становитиме 500 тис. гривень. Банк має також право вимагати від позичальника попередньої оплати ціни за користування позичкою, в такому разі наприкінці терміну він сплачує лише фактично отриману суму кредиту.

Ломбардний кредит передбачає заставу майна або прав, які можна легко реалізувати. Така застава є гарантією повернення кредиту.

^ 3. Суть, види і принципи організації бухгалтерського обліку в управлінні банком

Бухгалтерський облік у банках за своєю сутністю нічим не відрізня-ється від бухгалтерського обліку, який здійснюється іншими підприємства-ми, а наявність особливостей у системі бухгалтерського обліку в банках обумовлена сферою їхньої діяльності – фінансові ринки, а відповідно і специфікою операцій, які вони здійснюють, та їх роллю в забезпеченні стабільності грошово-кредитної системи. У складі бухгалтерського обліку виокремлюють два види обліку: фінансовий та управлінський. Вони не є самостійними видами бухгалтерського обліку, а розглядаються як взаємо-зв’язані підсистеми цілісної системи бухгалтерського обліку.

Операційний процес з відображення операції в бухгалтерському обліку складається з трьох основних етапів:

  1. Дозвіл на операцію.

  1. Здійснення операції (укладання угоди, складання первинних документів, уведення їх в облікову систему, обробка, платіж).

  1. Контроль за операцією (здійснюється протягом усього процесу).

Ініціатором операції є так званий фронт-офіс, котрий відповідає за укладання угод, ідентифікацію операцій з оцінкою ризиків і підрахунком прибутків та збитків.

Метою діяльності фронт-офісу є отримання прибутку, мінімізація впливу ризиків фінансового ринку, протидія конкурентному середовищу, підтримання ліквідної позиції та розширення спектра банківських послуг і банківських продуктів.

Отримані від фронт-офісу документи працівники так званого бек-офісу перевіряють, реєструють, уводять всю необхідну інформацію в автоматизо-вану систему обробки даних та здійснюють наступний контроль за виконанням операції. Суб’єктами діяльності бек-офісу є підрозділи фронт-офісу, установи банків, податкові, судові та правоохоронні органи, уряд, контрагенти, статистичні органи тощо.

Бек-офіс належить до центру витрат, забезпечує дотримання прийня-тих стандартів, виконання відповідних процедур обліку та контролю.

^ 4. Особливості побудови плану рахунків в НБУ

План рахунків фінансових банківських установ – це систематизований перелік рахунків фінансового обліку, використовуваний для реєстрації господарських операції. Він є складовою частиною національної системи бухгалтерського обліку, а отже, служить для відображення бухгалтерської інформації.

План рахунків, розроблений відповідно до загальновживаних у міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, є обов’язковим для використання всіма банківськими установами України. На рахунках відображаються операції, визначені чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України. Облік валових доходів і валових витрат ведеться за окремими схемами, що рекомендуються НБУ та вибираються банками України самостійно згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Інформація, що відображається на рахунках бухгалтерського обліку, має бути докладною та зрозумілою для користувачів – керівництва банку, міжнародних фінансових організацій, контролюючих органів.

У процесі підготовки плану рахунків було враховано ту обставину, що Національний банк України та решта банків виконують неоднакові операції. Більше того, Національний банк України здійснює контроль та нагляд за діяль-ністю інших банків та розробляє методологію обліку. Так, постановою Правлін-ня Національного банку України від 21.11.97 № 388 було затверджено план рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та окремий план рахунків бухгалтерського обліку в Національному банку України. Істотні зміни до плану рахунків внесено постановою Правління НБУ від 16.12.98 № 520.

Різні цілі та завдання, різні операції спричинили різні назви класів рахунків та не завжди однакові номери балансових рахунків, що в цілому не суперечить принципам міжнародного обліку, які покладаються в основу побудови обох планів рахунків.

^ 5. Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках

Методологічне керівництво бухгалтерським обліком у банках здійснює Національний банк України, який з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів, чинного законодавства України встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації. Національний банк розробляє та затверджує план рахунків бухгалтерського обліку в банках, інструкції щодо його застосування, інші нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та звітності, що входять до його повноважень. Нормативні документи з питань банківського бухгалтерського обліку і звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з Державним комітетом статистики України.

^ Нормативний акт Національного банку Українице офіційний документ, юридична форма його правотворчої діяльності. Він містить правові норми з основних питань банківської діяльності, регулює відносини в межах банківської системи та містить визначені правила її діяльності. Нормативний акт є обов’язковим для виконання усіма банками, а також юридичними та фізичними особами під час здійснення банківських операцій.

Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Прав-ління Національного банку. Інструкції, положення, правила нормативного харак-теру затверджуються постановами Правління Національного банку України, вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили. Якщо нормативні акти регулюють правовідносини, суб’єктами яких є фізичні особи, то вони підлягають державній реєстрації згідно із законодавством Украї-ни. Набувають чинності нормативні акти Національного банку у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набувають чинності в терміни, визначені законодавством України.

Використана література:

1. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

2. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник / За ред. В.О. Романишина та Ю.М. Уманця. – К.: Атака, 2005. – 480 с.

3. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО – (Вища освіта XXI століття). 1999. – 359 с.

4. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.

Схожі:

Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках icon4. Грошові розрахунки підприємств (4 год.)
Сутність І призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств. Порядок відкриття поточних та інших рахунків...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconНака з
Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року та Положень (стандартів)...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках icon1 Частина. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Для організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід правильно визначити параметри таких видів...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconІнструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Р n 250, для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами,...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconВступ Дисципліну «Бухгалтерський облік»
Дисципліну «Бухгалтерський облік» студенти 3 курсу спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Менеджмент організацій»...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках icon2 Організація грошових розрахунків підприємств
Сутність розрахункових відносин І принципи їх організації в народному господарстві
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconМіждисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку
При дослідженні облікових проблем є необхідність застосування міждисциплінарних досліджень, для більш повного врахування етимології...
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconОрганізація обліку розрахунків по оплаті праці
Дослідження обліку розрахунків по оплаті праці на прикладі підприємства м
Національний банк україни – центр методичного забезпечення організації кредитування, грошових розрахунків І бухгалтерського обліку в банках iconРобоча програма дисципліни: Бухгалтерський облік для спеціальностей:...
При вивченні дисципліни значна увага приділяється методологічним основам бухгалтерського обліку: застосуванню елементів бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка