Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Скачати 62.81 Kb.
НазваОбсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 )
Дата конвертації19.03.2013
Розмір62.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал - 1,5 )

Ціна: 150грн

Лізинг як особливий вид оренди та його застосування підприємством
План

Вступ..................................................................................................................3


Розділ 1 Теоретичні засади лізингового кредиту..........................................7

1.1 Історичний розвиток лізингового кредиту.........................................7

1.2 Поняття лізингового кредиту та його функції....................................8

1.3 Види лізингового кредиту та форми лізингових угод......................12

    1. Якісні переваги лізингового кредиту над традиційними формами

фінансуванняі та кредитування............................................................19

Розділ 2 Механізм застосування лізингового кредиту на

підприємстві..........................................................................................24

    1. Процедура надання лізингового кредиту..........................................24

    2. Методологічні основи розрахунку лізингових платежів.................................................................................................29

    3. Недоліки в правовому забезпеченні лізингового кредиту................31

    4. Проблеми формування ринку лізингового кредиту в Україні

та шляхи їх вирішення......................................................................... 38

Розділ 3 Необхідність застосування лізингових відносин підприємствами

для розвитку національної економіки……………………………….45

Висновок..............................................................................................................54 Література...........................................................................................................56

Вступ

Непослідовність і суперечливість інвестиційної політи­ки стала однією з причин кризового стану господарської системи України. Тому, з огляду на об'єктивні законо­мірності розширеного відтворення стабілізація економіки значною мірою залежить від кардинальної зміни інвести­ційної політики, модифікації функцій інвесторів та інших учасників інвестиційного процесу.

Усі галузі економіки України (в тому числі найваж­ливіші базові галузі включно з машинобудуванням) по­требують якнайшвидшого здійснення технічного переозбро­єння і реконструкції. Виходячи з цього, пошук нових форм і методів фінансово-кредитного їх забезпечення за обме­женості фінансових ресурсів та недостатності власних фінансових коштів промислових підприємств набуває гли­бокої значущості. Формування фінансових ресурсів на оновлення машин та обладнання на нинішньому етапі роз­витку стає складною проблемою. Традиційна система фінансування і кредитування витрат на придбання обладнання виявилася неефективною, оскільки вона не змогла істотно вплинути на стан наднормативних запасів обладнання. Це негативно відбивалося на кінцевих результатах діяльності підприємств і знижувало ефективність функціонування всього народного господарства в цілому. В умовах станов­лення ринкових відносин не виправдало себе також і ви­користання довгострокового кредиту.

За наявного дефіциту державного бюджету, враховуючи повсюдну тенденцію нагромадження машин та обладнан­ня, технічний рівень яких часто значно відстає від світо­вих стандартів і не може забезпечити випуску продукції високої якості, конкурентоспроможної на світовому рин­ку, стає необхідним пошук нетрадиційних форм вирішен­ня цієї проблеми. Однією з форм вирішення цієї проблеми є використання інституту лізингового кредиту, спроможного значно пожвавити процес оновлення виробництва та інтегрування економіки України у структуру світового ринку.

Незважаючи на значне поширення в зарубіжній прак­тиці цієї форми виробничого інвестування, в господарській системі України вона використовується ще дуже мало, хоча на ринку інвестиційних послуг лізингові угоди й отрима­ли певну популярність.

Розглядаючи природу лізингових операцій, слід заува­жити, що за своєю сутністю вони являють собою кредитні угоди. Одержання орендарем у тимчасове користування на умовах повернення і платності вартості, втіленої в ма­шинах та обладнанні, свідчить про присутність тих кон­структивних ознак, які властиві кредиту, що підкріплюєть­ся також і активною участю в цих операціях банків.

Порівняльний аналіз законодавства України та країн із розвинутою ринковою економікою, проведений фахівцями Кабінету Міністрів України, підтвердив, що крім громіздкої процедури державної реєстрації підприємств та великої кількості перевірок їх фінансово-господарської діяльності, інтереси вітчизняного бізнесу ще більше зачіпає відсутність доступних форм фінансової підтримки. Такою формою, ефективність якої доведена світовою практи­кою, є лізинговий кредит.

^ Предмет дослідження: як відомо, суть лізингового кредиту полягає в тому, що банк, інша фінансово - кредитна установа або лізингова компанія замість надання кредиту підприємству придбаває (фінансує) для нього устаткування, укладаючи, з одного боку, договір купівлі-продажу із виробником від свого імені, з другого боку, оформлює переда­чу устаткування у використання підприємству за договором лізингового кредиту.

^ Об’єкт дослідження: Об'єктом лізингового кредиту може бути будь-яке нерухоме майно, що його мо­жна віднести до основних фондів, яке не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень на передачу лізингове користування.

^ Актуальність теми лізингових відносин полягає у великому їх значенні як на теоретичному так і практичному рівнях. Успіх лізингової діяльності значною мірою залежить від правильного поняття його змісту і специфічних особливостей практичного застосування. Тому насамперед треба з’ясувати, в чому полягає суть лізингового кредиту, яка його природа і потенціал, принципи й організаційні форми. Тільки повне засвоєння економічного механізму лізингових відносин дозволяє широко використовувати його в практичній підприємницькій діяльності.

На сьогодні не розроблені загальні методи класифікації і немає чітких правил, що дають змогу виділяти класи і типи з сукупності об'єктів для будь-якої предметної області. Немає техніки визначення досконалої структури класів та чітких правил вибору об'­єктів лізингового кредиту з їх сукупності. Здебільшого вибір класів чи типів є компромісним рішенням. Тому в літературі з питань лізингового кредиту існують дуже різноманітні за своєю структурою класифікації, наприклад, видів лізингового кредиту. У даному дослідженні ми намагатимемось дати класифікацію лізингових угод у найбільш детальному, з нашої точки зору розрізі, враховуючи всю повноту класифікаційної множинності об'єктів, важливих для лізингодавця. Всі класифікаційні ознаки в нашому дослід­женні є однаковими за класифікаційним рангом і не будуть розрізнятися за ступенем важливості. Також ми в роботі приведемо схеми механізмів надання лізингового кредиту, визначимо його основні функції, приведемо аргументи, які підтвердять якісні переваги лізингового кредиту над іншими формами фінансової підтримки підприємств.

Метою даної роботи є розгляд економічних та організаційно-правових засад лізингу, починаючи з визна­чення його економічної суті, розгляд окремих видів, меха­нізму лізингових операцій, структури та змісту договору лізингу і закінчуючи описом основних етапів та економіч­них основ лізингових угод.

Література
1. Черваньов Д.М. Нейкова Л.І. ,Менеджмент іноваційно-інвестиційної розвитку підприємств України. – К.: товариство “Знання”, КОО, 1999. –514с.

2. Закон України від 16.12.97 р. №723/97-ВР "Про лізинг", зі змінами, внесеними Законом України від 14.01.99 р. №394-XIV.

3.Щомісячний науково-практичний журнал Національний Банк України№6(88) червень 2003, Різникст.42-44.

4.Науково-теоретичний та інформаійно-практичний журнал Мінністерства Фінансів України13(86) січень 2003.

5.Кириченко О. Банківський менеджмент. -.- Основи, 1999р.

6.Щомісячний науково-практичний журнал Національний Банк України№89(90) серпень 2003, Різникст.42-44.

7.Щомісячний науково-практичний журнал Національний Банк України46(84) квітень 2003, 49.

8.Міщенко В.І., Луб’яницький О.Г., Слав’янська Н.Г. Основи лізингу. – К.: “Знання”, 1997

9. Кабатова ЕВ. Лизинг:правовое регулирование, практика.-М.: ИНФРА-М,1997.-204с.

10.Кочетков В.Н. , Краєва Е.В. “Организация лизинговых оперций”.- К.:Украинско-Финский-Институт мененджмента и бизнеса.-1998.-103с.

11.Мороз А.М., Банківські операції. – К.:2002р.

12.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:2000р.

13.Шатравин. В. А.. Эффективность лизинговых операций: - М.: , Ось - 89, 1998.

14.Коваленко Н., Човнюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні. // Банківська справа. – 2000. -- №1,6. – С.47, 29.

15.Комаров В. Міждержавний лізинг у СНД: становлення і проблеми розвитку. // Економіка України. – 1998. – №11. – С.76.

16.Ляхова О.О. Суб’єкти ринку лізингових послуг в Україні. // Фінанси України. – 2000. -- №11. – С.64.

17.Павлюк О. Фінансовий лізинг в Україні. // Галицькі контракти.—1998--№18.—С.22-23.

18.Слов’янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні. // Банківська справа. – 1999.-- №4.—С.19.

19.Шевченко О., Мринська О. Лізинг – альтернатива банківському кредитуванню. // Банківська справа. – 2000. -- №4. – С.31-34.

20.Щомісячний науково-практичний журнал Національний Банк України№8(88) ст.55”Лізинг у дыяльносты банків”.

21.Гроші та кредит: Пыдручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна;. За заг. ред.: Савлука,-К.:КНЕУ, 2001-20с.

Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал - 1,5 )

Ціна: 150грн

Схожі:

Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 72ст. (Times New Roman 14, інтервал 1,5)
Вступ
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 49ст (Times New Roman 14, інтервал 1,5)
Вступ
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 26ст (Times New Roman 14, інтервал 1,5) Ціна: 30грн
Основна характеристика тов „Деклар”
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 37ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 70грн Макроекономічне...
Вступ
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 26ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 50грн
Ринок монополістичної конкуренції. Диференціація як своєрідне суперництво
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconЗагальний обсяг: 46ст (Times New Roman 12, інтервал 1,5)
Регіональні особливості розміщення трудових ресурсів в київській області
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 44ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Особливості...
Вступ
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconЗагальний обсяг: 34ст (Times New Roman 12, інтервал 1,5)
Розділ Особливості застосування методів управління на прикладі зат «Галичина»
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconЗагальний обсяг: 39ст (Times New Roman 14, інтервал 1,5)
Розділ механізм управління ризиками на дп “Житомирський лікеро-горілчаний завод”
Обсяг: 56ст (Times New Roman 14, інткрвал 1,5 ) iconОбсяг: 10ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 30грн
Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія І практика: Навч посіб. — К.: Вища шк., 1994
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка