Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел
Скачати 105.3 Kb.
НазваРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел
Дата конвертації19.03.2013
Розмір105.3 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Банк > Реферат
РЕФЕРАТ

Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел.

Об'єкт дослідження: кредитний ризик в кредитній діяльності комерційних банків.

Мета роботи: поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з дослідження кредитних ризиків та способів його мінімізації.

В роботі використані методи: описовий, порівняльний.
Банківська діяльність за своєю природою пов'язана з ризиками, тобто ризик є притаманною складовою у функціонуванні комерційних банків.

Ризик - це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів.

Оскільки кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, серед усіх різновидів ризиків у банківській діяльності кредитний ризик є для неї визначальним, бо саме він характеризує економіко-правові відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів.

Розуміння суті ризиків, правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності.

^ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ, БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ, ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ, РИЗИК, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ, УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ.

ЗМІСТ
ВСТУП 3

^ РОЗДІЛ 1. ТОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ 5

1.1. Сутність кредитного ризику як складової банківських ризиків 5

1.2. Сучасна класифікація кредитних ризиків 6

1.3. Особливості кредитної політики комерційного банку 10

^ РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКУ(НА ПРИКЛАДІ ПРОМІНВЕСТБАНКУ) 13

2.1. Організаційно-правова та економічна характеристика діяльності ПРОМІНВЕСТБАНКУ 13

2.2. Управління кредитним ризиком 28

2.3. Резерви під кредитні операції 30

2.4. Ефективність управління кредитним портфелем банку 32

Розділ 3.^ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД КРЕДИТНОГО РИЗИКУ 35

Висновки 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ

ВСТУП
Запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки будь-якої країни або регіонального об’єднання є її стабільна та надійна банківська система. Головне завдання банківської системи полягає в підтримці економічного зростання шляхом підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача. Саме такі завдання у сьогоденні вирішує й банківська система України в умовах стратегічного орієнтування країни на приєднання до європейських структур.

Функціонування банківської системи країни або регіонального об’єднання залежить від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу різноманітних факторів: макроекономічних, інформаційних, організаційних, регулятивних тощо, які стають причиною виникнення різноманітних банківських ризиків. Тобто, лише усвідомлення ризиків, що оточують банківську діяльність, досконале управління ними здатні забезпечити функціональну надійність банківських установ.

Найпоширенішою операцією комерційних банків є надання кредитів і проведення кредитної політики. Однак іноді банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою кредитною політикою. У зв'язку з цим актуального значення набуває вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних банків. Банки повинні управляти кредитним ризиком таким чином, щоб отримувати максимально можливий прибуток, одночасно намагаючись максимально знизити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів.

Оскільки кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, серед усіх різновидів ризиків у банківській діяльності кредитний ризик є для неї визначальним, бо саме він характеризує економіко-правові відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів.

Метою дослідження є поглиблення теоретичних та практичних знань з питань банківського менеджменту: управління кредитними ризиками у банках для подальшого застосування їх під час виконання конкретних практичних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень з управління кредитними ризиками з метою їх мінімізації.

Основними завданнями курсової роботи є:

  • поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з дослідження кредитних ризиків та способів його мінімізації;

  • проведення всебічної діагностики ситуацій з питань управління кредитними ризиками в діяльності комерційних банків;

  • визначення основних шляхів мінімізації кредитного ризику в комерційних банках.

Об'єктом дослідження є сфера економічних відносин, що виникають між кредиторами і позичальниками з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі на умовах повернення та платності.

Предметом дослідження є діяльність комерційного Промінвестбанку, спрямована на кредитування юридичних та фізичних осіб для забезпечення їх тимчасових потреб у грошових ресурсах.

Теоретико-методологічну основу курсової роботи становить сучасна економічна теорія ризиків, синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль кредитних ризиків у діяльності комерційних банків. При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і завдань використовувались аналітично-графічна формалізація кредитної діяльності комерційних банків, порівняльний аналіз динаміки показників.

Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, періодичні видання, а також дані статистичних щорічників Національного банку України, комерційного банку Промінвестбанк.

ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі досліджена тема: «Управління кредитними ризиками комерційними банками», яка є актуальною у сьогоденні для здійснення банківської діяльності в нашій країні і навіть в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Актуальність теми пов’язана з тим, головними завданнями банківської системи є підтримка економічного зростання країн шляхом підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача. Такі завдання у сьогоденні вирішує й банківська система України в умовах стратегічного орієнтування країни на приєднання до європейських структур.

Функціонування банківської системи країни або регіонального об’єднання залежить від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу різноманітних факторів, що оточують банківську діяльність, і які стають причиною виникнення різноманітних ризиків. І лише усвідомлення ризиків, досконале управління ними здатні забезпечити функціональну надійність банківських установ.

Найпоширенішою операцією комерційних банків є надання кредитів і проведення кредитної політики, тому що кредитні операції дають комерційним банкам основну частину доходу. У зв'язку з цим актуальне значення має вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних банків. Підтвердженням не вирішеності проблеми є чисельна увага до неї багатьох вчених-економістів як України, так і за кордоном. Отже не випадково питання банківської діяльності та пов’язані з нею знайшли своє відображення в нормативних актах чинного законодавства України.

Оскільки кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, серед усіх різновидів ризиків у банківській діяльності кредитний ризик є для неї визначальним, бо саме він характеризує економіко-правові відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів.

Більшістю дослідників кредитного ризику кредитний ризик визначено як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Кредитний ризик за конкретною кредитною угодою (індивідуальний) – імовірність понесення банком збитків від невиконання позичальником конкретної угоди.

Кредитний ризик за всім портфелем – це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Для зменшення величини кредитних ризиків у банках застосовується їх оцінка, яка повинна враховувати джерела виникнення таких ризиків: нездатність позичальника виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів; репутація позичальника в діловому світі, його відповідальність і готовність виконати взяті зобов'язання; недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування; зміни в економічній системі, які можуть здійснити вплив на фінансовий стан позичальника тощо.

Розвиток банківської системи України в останні роки характеризується динамічним зростанням обсягів кредитного портфеля, що об'єктивно спричиняє зростання рівня кредитного ризику. Цілком очевидно, що за такими умовами комерційні банки змушені постійно вдосконалювати стратегію та тактику своєї кредитної діяльності. У зв'язку з цим актуальним за сучасних тенденцій розвитку банківського сектору є аналіз і управління кредитним ризиком з метою зниження його рівня.

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення – на рівні кожної окремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому.

До методів управління ризиком окремого кредиту відносять: аналіз кредитоспроможності позичальника; оцінка кредиту; структурування позики; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави.

Для ефективного управління ризиками банк має забезпечити систематичне здійснення аналізу кредитних ризиків, спрямованого на виявлення та оцінку їх величини. Проведення аналізу ризиків повинно базуватися на вищенаведених методах та має охоплювати всі продукти, послуги та процеси банку і передбачати як якісну оцінку відповідних ризиків, так і оцінку їх кількісних параметрів (у разі можливості).

Досвід застосування механізмів управління кредитним ризиком та методів аналізу процесу банківського кредитування розглянуто в курсовій роботі на прикладі комерційного банку Промінвестбанк, який є одним із лідерів кредитування української економіки.

Слід відзначити, що Промінвестбанком, з метою створення максимально ефективної системи управління ризиками, проводиться цілеспрямована робота з удосконалення системи їх оцінки, аналізу й управління. Управління кредитним ризиком в Промінвестбанку спрямоване на забезпечення ефективності розміщення кредитних ресурсів з метою отримання прибутку та своєчасного повернення коштів банку. Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найважливіших методів, що застосовується банком, для зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту.

І безумовно, до головних напрямків мінімізації кредитних ризиків у банках належить впровадження новітніх інформаційних технологій керування кредитними ризиками на базі скорінгових моделей.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2006.

2. Банки України: підсумки // Україна-бізнес. - 2007. – №30.

3. Банківські кредити: одержання, оформлення застави, облік, погашення / Школа банкіра. Інформаційний випуск. - № 315. - 2002.

4. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. -2008. -№4. -с.54-59

5. Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності // Фінанси України (укр.) - 2002 - № 8 - C.86-96

6. Вітлинський В.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2000 – С.251

7. Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2006 - №9 -с.54-57

8. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III. Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 997-V (997-16) від 27.04.2008, / Вісник Верховної Ради N 33, 2008. - с. 440.

9. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ. Зі змінами і доповненнями станом на 01.12.2006 р.

10. Каласюк В. В., Галасюк В. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. - №5. - С. 54-56.

11. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (Постанова Правління Національного банку України 15.03.2004 N 104).

12. «Методичними рекомендаціями щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» (Постанова Правління Національного банку України 14.09.2004 N 147).

13. Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними // Фінанси України (укр.). - 2003. - № 11. - C.105-112

14. «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». Затверджено рішенням Правління Промінвестбанку України. Протокол № 25 від 24.01.2002 р.

15. Положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку України". Затверджено рішенням Правління Промінвестбанку України. Протокол № 25 від 24.01.2002 р.

16. www.pib.com.ua/index.php.ua/ (Промівестбанк)

Схожі:

Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел icon“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”,...
Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел icon“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”,...
Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки,...
Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, здійснюваний в умовах ват «Ясинівський коксохімічний завод»
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків:...
Кіл-ть сторінок: 55, кіл-ть таблиць: 2, кіл-ть малюнків: 2, кіл-ть літературних джерел: 24, кіл-ть додатків-1
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел icon„Управління завантаженням виробничих потужностей підприємства” (за...
Дипломна робота виконана на 122 сторінках, містить 22 таблиці, 10 рисунків, 15 додатків. При підготовці роботи опрацьовано 40 літературних...
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconКурсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту, 3 таблиці, 14 додатків, 16 джерел iconРеферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків,...
Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка