Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є
Скачати 55.73 Kb.
НазваОргани управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є
Дата конвертації20.03.2013
Розмір55.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є загальні збори акціонерів. Вони приймають найважливіші рішення — затверджують ста­тут, вибирають раду банку чи раду директорів (далі — рада), за­тверджують баланси і звіти, визначають напрямок і цілі політи­ки банку тощо.

В той же час збори акціонерів недостатньо інформовані про поточні справи банку і в багатьох випадках просто підтримують рішення, запропоновані радою банку. У зв'язку з політикою ви­пуску дрібних акцій у великих банках на щорічних зборах ак­ціонерів не присутня основна маса дрібних власників акцій, які передають право голосу виборним особам.

Основні питання діяльності банку вирішує рада. Вона є пред­ставницьким органом власників банку, його акціонерів, і відсто­ює їхні інтереси. Найпершим обов'язком ради є забезпечення необхідного рівня прибутку на вкладений капітал. Водночас ра­да має також піклуватися і про захист інтересів інших зацікавле­них сторін — клієнтів банку тощо.

Рада формує вищі керівні органи, що провадять практичну діяльність відповідно до її рекомендацій і вказівок. Основні фун­кції ради такі:

Визначення стратегічних цілей банку і формування політики.

Визначення стратегічних цілей банку належить до сфери йо­го довгострокової стратегії. У великому банку цілі та завдання і програма конкретних дій для їхнього досягнення викладається в спеціальному меморандумі, що готується радою спільно з ке­рівниками структурних підрозділів.

Меморандум про політику банку має визначати такі важливі моменти:

1. Завдання або місію банку, яка є відправним пунктом при стратегічному плануванні; вона визначає, до чого банк прагне в своїй діяльності, і торкається рівня організаційних підрозділів, визначаючи коло їхніх обов'язків.

2. Цілі, які розшифровують завдання в часі та кількісному ви­раженні і можуть визначатися в балансових статтях, деяких роз­рахункових показниках та в конкретніших показниках, таких, як обсяг, ефективність і якість послуг.

3. Початкове становище ринку, яке має віддзеркалювати стан середовища в цілому та окремих сегментів, у яких діє банк. До­слідження кожного сегмента, здійснюване при аналізі початко­вого становища ринку, дозволяє відобразити в стратегічному плані чинники, що характеризують ступінь принадності ринку, і зробити відповідні висновки щодо якості тих чи інших сегмен­тів та доцільності їхнього обслуговування.

4. Оцінку чинників, що впливають на стратегію банку. По суті - це оцінка конкурентоспроможності банку. Ця оцінка провади­ться на етапі аналізу ринкових можливостей, а саме - при ана­лізі мікросередовища банку; при цьому має бути об'єктивна оцінка сильних і слабких сторін банку в порівнянні з конкурен­тами стосовно частки ринку, що обслуговується, якості і цін на­даних послуг.

5. Оцінку небезпек і можливостей. Оцінка і розгляд чинників мікроекономічного та макроекономічного порядку, що вплива­ють на стратегію банку, дає можливість виявити ті з них, які від­кривають перед банком нові можливості і які таять у собі зов­нішню небезпеку. Слід оцінити їхню відносну важливість і сту­пінь впливу на установу, виявляючи тим самим потенційні рин­кові можливості і небезпеки.

6. Стратегію розвитку господарського портфеля для кожної ділянки ринку, де діє банк, визначає пріоритетні напрямки інве­стицій. Стратегічний план має відображати чітко сформульова­ні цілі для кожної з таких ділянок ринку та розмір коштів, необ­хідних для їхнього досягнення.

7. Стратегічні зміни в регульованих чинниках. Оскільки рин­кові умови змінюються часто й несподівано, то все передбачити в стратегічному плані не має змоги. У зв'язку з цим у ньому відо­бражується набір змінних, що можуть коригуватися в процесі виконання вказаного плану. На втілення цих змін спрямовані цілі й завдання планів дій, вибір яких провадиться особливо ста­ранно для досягнення бажаних результатів.

8. Очікувані фінансові результати — це можливий результат діяльності банку за період, виражений у вартісній оцінці. Розра­хунок очікуваних фінансових результатів ґрунтується на кіль­кісно визначених цілях банківської стратегії, які коригуються чинниками, що впливають на організацію і розглядаються на всіх етапах банківського планування.

У дрібних банках письмовий меморандум про цілі політики звичайно не складається. Для банку, який не має філій, легше сформулювати принципи політики, ніж для великого банку з розгалуженою мережею філій, оскільки існує певна специфіка місцевих умов клієнтури.

Добір людей на керівні посади — ще одна важлива функція ради. Сучасний банк являє собою надзвичайно складне підпри­ємство з високим ступенем ризику. Тому для забезпечення його успішної роботи необхідні досвідчені, професійно підготовлені й відповідальні працівники.

Створення комітетів. Робота банку покладає велику відпо­відальність на людей, які приймають рішення. Помилки можуть дорого коштувати. Тому в банку звичайно створюється декілька постійних комітетів, куди входять члени ради директорів і спе­ціалісти банку. Більшість директорів не є банкірами, зате вони добре знають місцеві умови, специфіку галузей тощо. В коміте­тах вони можуть надати велику допомогу. Комітети збираються звичайно щотижня для розгляду поточних справ. Крім того, мо­жуть створюватися спеціальні комітети для вирішення екстра­ординарних питань.

У великому банку, як правило, створюються такі комітети: ад­міністративний (поточні питання), обліково-позичковий (ви­сновки про видачу кредиту), комітет з довірчої діяльності (інвестування коштів), тарифний (встановлення тарифних ставок), ревізійний (перевірка фінансового стану відділів банку).

Контроль за позичковими та інвестиційними Опера­ціями. Рада директорів періодично контролює структуру порт­феля кредитів і цінних паперів відповідно до затверджених цілей політики банку. У випадку зміни кон'юнктури (падіння попиту на кредит, підвищення процентних ставок тощо) може бути змі­нена й сама політика.

Консультації. Значна частина часу ради директорів банку іде на виконання консультативних функцій. До ради, як уже ска­зано, входять представники бізнесу, що мають великий Досвід і знають стан справ у регіоні. Вони консультують керівництво банку з різних питань поточної політики.

Періодична перевірка діяльності банку. Директори здій­снюють загальний контроль над операціями банку. На засіданнях (один раз на місяць або частіше) заслуховуються звіти, керів­ників відділів і обговорюється стан справ банку.

Директори займають ключові позиції в органах управління банку і несуть всю повноту відповідальності за свої дії. Директор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за по­дання недостовірних звітів, крадіжку і розтрату грошей, подан­ня неправдивих відомостей державним органам, необґрунтовану видачу позичок посадовим особам тощо. Директори можуть нести відповідальність також за збитки, що утворилися вна­слідок помилкових рекомендацій або халатності.

Для керівництва і здійснення практичних операцій рада ди­ректорів формує управлінські структури банку. За ступенем са­мостійності й обсягом повноважень управлінський склад має три рівні:

• вищі менеджери;

• адміністратори;

• особи, наділені наглядовими та ревізійними функціями;

Вищі менеджери мають більший ступінь самостійності при прийнятті рішень, і коло їхніх повноважень поширюється на всі сфери діяльності банку. Керівники цього рівня зосереджують увагу не на виконанні окремих банківських завдань і функцій, а прагнуть забезпечити кінцеві результати діяльності банку. Голо­вне в їхній роботі - координація діяльності окремих служб, ви­значення конкретних програм, консультації, оцінка результатів роботи відділів тощо.

До категорії адміністраторів належать керівники окремих функціональних підрозділів, відповідальні за свою ділянку ро­боти. Вони діють у рамках затверджених програм і повнова­жень. Головна мета їхньої діяльності — забезпечити нормальну роботу свого підрозділу.

Персонал третього рівня — наглядачі — це найкваліфікованіші оперативні працівники, яким доручається керівництво вузькоспеціалізованою групою або ділянкою і які допомагають в роботі рядовим працівникам, вирішують спірні і складні питан­ня, дають консультації в конкретних випадках, займаються навчанням персоналу.

Схожі:

Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є icon1. Управління та менеджмент, принципи та завдання менеджменту
Розрізняють три види управління: управління в технічних системах або управління речами; управління в живих організмах; управління...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є icon13 Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління І...
Організаційна культура та стиль керівництва (лідирування) в системі стратегічного управління
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconЯк спілкуватися з дитиною
У батьків може виникати багато неприємних почуттів – злість, розчарування, безпорадність, почуття провини за те, що не змогли чомусь...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconЧинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між...
До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом)...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Материнська кампанія: Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами Держави Україна, частка якої в статному...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconПоложення про кіровське районне управління юстиції у м. Донецьку
Кіровське районне управління юстиції у м. Донецьку (далі управління юстиції) є територіальним органом Міністерства юстиції України...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconАкти державного управління
Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconМіжрегіональна академія управління персоналом
Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів акб “Приватбанк”
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є icon1. Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" І "менеджмент"
Менеджмент – це: спосіб, манера спілкування з людьми; влада І мистецтво управління; особливого роду вмілість І адміністративні навички;...
Органи управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються, а в чомусь відрізняються від інших установ. Голов­ним органом управління банком є iconТема уроку: Налагоджування екрана та вирішення проблем, з ним. Налагодження...
Для перегляду чи зміни властивостей робочого столу в Панелі управління натисніть категорію Оформление и темы, а потім — Экран
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка