Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація




Скачати 72.99 Kb.
НазваУкраїнське товариство сліпих (утос) київська міська організація
Дата конвертації20.03.2013
Розмір72.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ (УТОС)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

02160, м. Київ, вул. Фанерна, 4, тел./факс 2-92-92-32, 292-99-44, 097-590-04-03, 063-965-67-77.

http://kmoutos.narod.ru , електронна пошта: kmoutos@ukr.net

Розрахунковий рахунок 26009213382001 в філії «Центрального РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит»

МФО 300937 ЄДРПОУ 26087553
03.01.2012р. м. Київ
НАКАЗ №11
В зв’язку з нагальною необхідністю підвищення трудової дисципліни, рівня виконання покладених завдань, статутних вимог

НАКАЗУЮ:
1.Ввести в дію з 03.01.2012р. «Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Київської міської організації УТОС».

2.Довести ці Правила до кожного працівника Київської міської організації УТОС.

3.Інструктору КМО УТОС Фількіній А.Є. організувати облік часу явки на роботу, тривалість обідньої перерви та часу відходу з роботи працівників організації. У випадку порушення встановлених Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками, доповідати встановлені факти голові правління КМО УТОС.

4. При необхідності відрядження, в тому числі місцевої, працівник КМО УТОС зобов’язаний повідомити вищестоящого керівника організації про мету командировки та час відсутності на затвердженому робочому місці.

5. В разі встановлення факту відсутності працівника на робочому місці без попереднього дозволу вищестоящого керівника УТОС, цей день в табелі робочого часу не проставляється, і не оплачується.

6.Контроль за виконанням даного наказу покладаю на інструктора КМО УТОС Фількіну А.Є.

Голова правління

КМО УТОС М.М.Новосецький

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова правління

Київської міської організації УТОС

М.М.Новосецький

________________________

03.01.2012р.


ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Київської міської організації УТОС

^

I. Загальні положення



1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального використання робочого часу працівниками Київської міської організації УТОС (далі за текстом – КМО УТОС) запроваджуються ці Правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, мотивації, а також заохоченням за сумлінну працю. До працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

^

II. Порядок прийому і звільнення працівників



3. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання строкових або безстрокових трудових договорів (контрактів).
4. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати заяву, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), довідку про стан здоров'я та інші документи.
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством. 
5. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати праці.
6. До початку роботи за укладеним трудовим договором чи при переведенні працівника у встановленому КЗПП порядку на іншу роботу керівник Київської міської організації УТОС, або особа, що його заміщає зобов'язаний:
6.1. роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати про умови праці;

6.2. ознайомити працівника з діючими Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

6.3. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

6.4. створити працівникам спеціальні умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;
7. Голова КМО УТОС, або особа, яка його заміщує зобов'язана видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу в даній організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.
8. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють в організації понад п'ять днів.
При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.
9. Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться за рішенням голови правління КМО після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Відомості про стягнення до трудової книжки не заносяться.
10. На осіб, які працюють за строковим трудовим договором, сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.
11. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, передбаченим законодавством.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову правління КМО письмово за два тижн.
За домовленістю між працівником і головою правління КМО трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.
12. Припинення трудового договору оформляються наказом (розпорядженням) голови правління КМО.
Голова КМО УТОС, або особа, яка його заміщує зобов'язана видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

^

III. Основні обов'язки працівників



13. Працівник зобов'язаний:

13.1. виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

13.2. працювати чесно і сумлінно, додержувати дисципліни праці;

13.3. вчасно і точно виконувати розпорядження голови правління КМО та свого безпосереднього керівника;

13.4. бережливо ставитися до майна КМО і вживати заходів до запобігання шкоді;

13.5. утримувати своє робоче місце в чистоті і належному стані, а також дотримуватись чистоти на території офісу організації;

13.6. дотримуватись встановленого порядку ведення, оформлення та збереження документів;

13.7. поводитися гідно, дотримуватись правил ввічливості та поважно ставитись до колег по роботі та членів організації.
14. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.
15. Коло обов'язків (робіт), що виконує кожен працівник по своїй спеціальності (кваліфікації, посаді) визначається трудовим договором, строковим трудовим договором (контрактом), Статутом КМО УТОС, цими Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

^

IV. Основні обов'язки керівництва КМО УТОС



16. Голова КМО УТОС, або особа, яка його заміщує, зобов'язана вчасно до початку роботи довести до працівника особисте завдання (доручення), щоб він був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

16.1. Керівники структурних підрозділів організації зобов’язані вчасно до початку роботи доводити до своїх працівників особисті завдання (доручення), щоб вони були ознайомлені із установленими завданнями і забезпечені роботою протягом усього робочого дня;

16.2. При необхідності командировки, в тому числі місцевої, працівник КМО УТОС зобов’язаний повідомити вищестоящого керівника організації про мету командировки та час відсутності на затвердженому робочому місці.

^

V. Робочий час і його використання



17. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати згідно КЗПП 40 годин на тиждень.
18. За загальними правилами час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється таким чином:

- для працівників КМО УТОС – початок роботи о 09:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, закінчення робочого дня о 18:00.

- для працівників КМО, що мають інвалідність – початок роботи о 09:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00, закінчення робочого дня о 17:00.

- для працівників КМО, які працюють неповний робочий місяць (на частину мінімальної заробітної плати) окремо встановлюються дні, часи роботи за погодженням з Головою правління ПО та Головою правління КМО.
19. За загальними правилами для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку з додержанням установленої згідно КЗПП тривалості робочого тижня.
20. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
21. Голова КМО УТОС, або особа, яка його заміщує зобов'язана організувати облік часу явки на роботу, тривалість обідньої перерви та часу відходу з роботи.

^

VI. Заохочення за успіхи в роботі



22. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи в виконанні особистих завдань, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження грамотою, почесною грамотою.

^

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни



23. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування мір дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших мір, передбачених чинним законодавством.
24. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів впливу:

1) догана;

2) звільнення.
25. До застосування дисциплінарного стягнення голова правління КМО повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення голова правління КМО повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові.

Примітка: правила внутрішнього трудового розпорядку Київської міської організації УТОС повинні бути доведені до кожного працівника організації.


Схожі:

Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconСтатут київської міської організації Українського товариства сліпих
...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconЗатверджено XIV з'їздом утос
Українське товариство сліпих (утос) є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України від­повідно...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconРозділ Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Українське товариство сліпих”, ”Українське товариство глухих”, а також фізичними особами- інвалідами, зареєстрованими відповідно...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconЗареєстровано
Українське товариство сліпих /утос/ є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України відповідно...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconЗаснування Київської міської організації утос
Українське товариство сліпих офіційно на державному рівні було створене 4 червня 1933 р для працевлаштування інвалідів по зору, покращення...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconДобропільська міська цбс методико-бібліографічний відділ
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського товариства сліпих (нікц утос)
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconІнструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Українське товариство сліпих (утос) київська міська організація iconКиївська міська рада
Розглянувши проект відведення земельної ділянки та відповідно до ст ст. 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України Київська міська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка