Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
Скачати 127.95 Kb.
НазваТеоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
Дата конвертації20.03.2013
Розмір127.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


ЗМІСТ
Вступ…….....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів......................................................................................5

1.1. Огляд літературних джерел.................................................................6

1.2 Економічна сутність і структура ресурсів комерційного банку.............................................................................................................................8

1.3. Особливості формування ресурсної бази комерційного банку………………………………………………………………...........................13

1.4. Методика аналізу ресурсної бази комерційних банків ..................23

Висновки....................................................................................................................34

Розділ 2. Оцінка ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк» і особливості їх формування за 2005 – 2007 Роки ..............................................................36

2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «ПриватБанк».............................................................................................................36

2.2. Аналіз структури та динамиці ресурсів ЗАТ «ПриватБанк» ..........43

2.3. Аналіз ефективності формування й використання банківських ресурсів.......................................................................................................................57

Висновки...................................................................................................................59

Розділ 3.шляхи вдосконалювання формування банків-ських ресурсів………………………...............................................................61

3.1. Напрямок розвитку політики формування банківських ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк»...………………….....................................................................61

3.2. Перспективи вдосконалення формування банківських ресурсів.71

Висновки....................................................................................................................77

Висновок.....................................................................................................................79

Список використаних джерел..................................................................................82

Додатки…………………………………………………………………………...…85

Вступ
У сучасних умовах розвитку економіки проблема пошуку й залучення коштів мають визначальне значення. Саме тому процес становлення й розвитку ринку банківських ресурсів здобуває першорядне значення.

Актуальністю роботи є зміцнення ресурсної бази комерційних банків як одної із головних передумов подолання кризи української економіки, оскільки від цього значною мірою залежить розв’язання проблеми підвищення інвестиційної активності.

У зв'язку із цим питання нарощування ресурсного потенціалу й забезпечення його стабільності за допомогою ефективного керування пасивами здобувають особливу гостроту й актуальність.

Метою дипломної роботи є оцінка досвіду й розробка основних напрямків удосконалювання формування ресурсної бази комерційних банків.

На підставі поставлених цілей були визначені наступні завдання:

- визначити економічну сутність і види банківських ресурсів;

 • вивчити й узагальнити теоретико-методичні основи по формуванню

ресурсної бази комерційних банків;

- провести аналіз структури та динаміки ресурсів КБ ЗАТ «Приватбанк»;

- зробити оцінку ефективності формування та використання банківських ресурсів КБ ЗАТ «Приватбанк»;

- розробити шляхи вдосконалювання діяльності комерційних банків по формуванню ресурсів.

Об'єктом дослідження виступає процес залучення банківських ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк».

Предметом дослідження є показники формування й використання ресурсної бази КБ ЗАТ «ПриватБанк».

Наукова новизна - розробка аналізу формування і вдосконалення формування банківських ресурсів. Практична цінність - проведення економічного аналізу, виявлення особливостей формування ресурсів банку.

У ході аналізу стану формування ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк» застосовувалися наступні методи:

- метод порівняльного аналітичного аналізу,

- метод угруповання даних,

- метод графічного відображення даних,

- метод абсолютних і відносних величин.

Робота складається із вступу, трьох основних частин, висновку, списку використаних джерел і додатків.

У першому розділі характеризується сутність банківських ресурсів з різних точок зору як вітчизняних, так і закордонних авторів, також розглядається види, структура та особливості їх формування .

У другому розділі наведена організаційно - економічна характеристика комерційного банку ЗАТ «ПриватБанк», проведено аналіз структури та динаміки ресурсів, ефективності їх формування та використання.

Третій розділ присвячений розгляду проблем та перспектив формування банківських ресурсів.

Загальний обсяг роботи складає 85 сторінок, 14 таблиць, 6 ілюстрацій. У роботі було використано 39 літературних джерел.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів
1.1. Огляд літературних джерел
Для детальнішого вивчення ролі формування банківських ресурсів, розкриття економічної сутності банківських ресурсів і їх структури, вивчення шляхів формування банківських ресурсів, проведення аналізу формування банківських ресурсів об'єкту дослідження, виявлення проблемних аспектів і визначення шляхів вдосконалення формування банківських ресурсів, були розглянуті і проаналізовані:

- законодавчі і нормативно-правові акти, регулюючі наочну область дослідження;

- підручники і навчальні посібники;

- статті в наукових журналах і збірках;

- джерела Internet.

Основними нормативно-правовими актами, регулюючими сферу банківської діяльності, є наступні:

- Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 р. [2]. Даний законодавчий документ є основоположним у визначенні діяльності банків по формуванню ресурсної бази, містить загальні поняття по даній темі;

- Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 20.05.1999 р. [3]. В даній роботі вказане джерело було використано для розгляду взаємодії НБУ та комерційних банків;

- Ухвала НБУ «Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків Украины»» від 28.08.01 р. №368 [5].

Основне коло питань банківських ресурсів та порядку їх формування, розглядається в підручниках «Банковское дело» О.И. Лаврушин, де до пасивних операцій автор відносить ………………..

………………………..
Ресурсна політика банків містить у собі чимало важливих складових, серед яких кредитна, депозитна, інвестиційна й валютна політика, політика страхування, посередництва, політика розширення діяльності банку й т.п. Розвиток всіх складових елементів ресурсної політики є однієї з головних завдань банків.

Нарощування власного капіталу комерційними банками є одним з напрямків удосконалювання ресурсної політики банків.

Зростання обсягу банківського капіталу спостерігається значними темпами, але капіталізація відбувається недостатньо швидкими темпами для подолання негативних тенденцій, які зложилося в економіці України. У світовій практиці використовується багато способів збільшення власного капіталу. Основні з них:

1) обмеження росту ризикованих активів шляхом продажу балансових активів;

2) дивідендна політика, що дає можливість підвищити ринкову ціну акцій банку й продати додаткові акції по більше високих цінах;

3) залучення нових акціонерів.

4) залучення коштів на умовах субординованого боргу;

5) злиття деяких банків з метою збільшення банківського капіталу

Наступним напрямком удосконалювання ресурсної політики банків є збільшення залучених коштів банків, оскільки для збільшення свого ресурсного потенціалу комерційні банки повинні приділяти особливу увагу мобілізації необхідної кількості ресурсів. Але відповідно до показника платоспроможності банку, притягнуті й позикові кошти не повинні перевищувати розміру власного капіталу більш ніж в 12 разів. Таким чином, у діяльності комерційного банку важливе значення має визначення оптимального співвідношення власного капіталу й залучених коштів.

Для пропозиції розвитку політики формування банківських ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк» був проведен аналіз його діяльність у 2007–2008рр..

В ході проведеного аналізу були зроблені висновки, що найбільш значеним джерелом формування банківських ресурсів є депозити фізичних та депозити юридичних осіб. Вони займають у питомій вазі зобоб’язень відповідно 45,5% та 34,4% . Також значним є формування ресурсної бази за допомогою коштів інших банків (частка в структурі зобов’язень 13,7 %).

Також требо зазначити, що в цілому політика формування ресурсної бази банку знаходиться на достатньому рівні і дуже сприяє розвитку та ефективному функціонуванню банка, але для подальшого удосконалення та збільшення обсягів формування ресурсів банку, були запропоновані напрямки розвитку політики формування банківських ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк».

ВИСНОВОК
Підводячи підсумки дипломної роботи, можемо зробити наступні висновки:

Метою даної дипломної роботи було оцінити досвід й розробити основні напрямки вдосконалення формування ресурсної бази комерційного банку.

Також були виконані наступні завдання:

- визначити економічну сутність і види банківських ресурсів;

 • вивчити й узагальнити теоретико-методичні основи по формуванню

ресурсної бази комерційних банків;

- провести аналіз структури та динаміки ресурсів КБ ЗАТ «Приватбанк»;

- зробити оцінку ефективності формування та використання банківських ресурсів КБ ЗАТ «Приватбанк»;

- розробити шляхи вдосконалювання діяльності комерційних банків по формуванню ресурсів.

Об'єктом дослідження виступив процес залучення банківських ресурсів КБ ЗАТ «ПриватБанк».

В результаті проробленої роботи в теоретичній частині були зроблені наступні висновки:

Ресурси комерційного банку - це його власний капітал і притягнуті на поворотній основі кошти юридичних і фізичних осіб, сформовані банком у результаті проведення пасивних операцій, які в сукупності використовуються їм для здійснення активних операцій.

У ринковій економіці ресурси комерційних банків мають першорядне значення. Вони служать необхідним активним елементом банківської діяльності. Комерційний банк, з одного боку, залучає вільні кошти юридичних і фізичних осіб, формуючи тим самим свою ресурсну базу, а з іншого боку - розміщає її від свого ім'я на умовах зворотності, терміновості й платності. При цьому комерційний банк може здійснювати свої операції тільки в межах наявних у нього ресурсів. Характер цих операцій жорстко залежить від якісного складу ресурсної бази банку. Так, комерційний банк, ресурси якого мають в основному короткостроковий характер, практично не має змоги здійснювати довгострокові кредитні вкладення. Отже, у ринкових умовах саме обсяг і якісний склад коштів, який розташовує комерційний банк, визначають масштаби й напрямки його діяльності. У зв'язку із цим питання формування ресурсної бази, оптимізація її структури й забезпечення стабільності стають досить актуальними в роботі банку.

Ресурси комерційного банку по способі утворення можна розділити на дві основні групи: власний капітал і притягнуті кошти.

Власний капітал являє собою кошти, що належать безпосередньо комерційному банку в період його діяльності.

Притягнуті кошти носять для банку тимчасовий характер. У Приватбанку на 1 січня 2009 р. власні кошти становили 10,29 %, а притягнуті - 89,71 %. Перехід на ринкові відносини якісно змінив структуру як власних, так і притягнутих ресурсів комерційного банку.

У практичній частині дипломної роботи була проаналізована ресурсна база комерційного банку ЗАТ «Приватбанк».

Ресурсна політика Приватбанку спрямована на вдосконалювання традиційних і розробку нових форм залучення ресурсів, підтримка ліквідності й оптимізацію структури пасивів. Це дозволяє максимально захистити інтереси вкладників і акціонерів Банку й одночасно сприяє розширенню масштабів його діяльності.

Аналіз ресурсної бази банку показав, що за 2005-2007р. розмір власних коштів банку зріс з 2 272 344 тис.грн. до 5 388 907 тис. грн. або на 137,15 %.

Аналіз притягнутих коштів КБ ЗАТ «Приватбанк» був проведений у розрізі по видах і власникам.

Найбільша питома вага в структурі ресурсної бази КБ ЗАТ «Приватбанк» по видах за станом на 1 січня 2008р. займають термінові депозитні рахунки фізичних осіб – 34,7 %, кошти юридичних осіб – 26% і кошти інших банків – 12,1 %. Частка інших притягнутих коштів склали: борговi цiннi папери, емiто ванi емiтованi банком – 5,8 %, іншi зобов'я зання – 5,4 %.

За підсумками проведеного аналізу ресурсної бази КБ ЗАТ «Приватбанк» були наведені основні рекомендації з вдосконалення формування ресурсної бази.

Стратегічною метою Приватбанку є вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів, збереження позицій на ринку внесків. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- впровадження нової ідеології роботи із клієнтами, заснованої на сполученні стандартних технологій з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Забезпечення впровадження ефективних методів роботи із клієнтами й підвищення якості їхнього обслуговування;

- посилення роботи з корпоративними клієнтами. Залучення в банк і закріплення на довгострокове обслуговування максимальна кількість клієнтів;

- забезпечення збалансованого стану структури активів і пасивів, впровадження сучасних методів керування ними.
Основними напрямками формування ресурсної бази Приватбанку можна назвати:

- забезпечення потреб масової клієнтури в заощадженні, нагромадженні й запозиченні коштів, проведенні розрахунків, веденні бізнесу;

- надання стандартного набору конкурентоспроможних продуктів і послуг, призначених для різних регіональних і соціальних груп клієнтів;

- подальший розвиток системи індивідуального обслуговування клієнтів, що включає повний спектр банківських продуктів і послуг, що відповідають міжнародним стандартам.

Таким чином, з обліком усіх запропонованих операцій можливо вдосконалити процес формування, ведення й використання ресурсів ЗАТ КБ “Приватбанк”.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Декрет Кабінету Мінстрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993.

 2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-ІІІ від 07.12.2000 // Урядовій кур'єр. –2001. – № 8.

 3. Закон України “Про Національний банк України” №679-XIV від 20.05.1999 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – З. 2–88.

 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001.

 5. Ухвала НБУ «Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків Украины»» від 28.08.01 р. №368.

 6. Аналіз банківської діяльності. /А.М. Герасимович, М.Д. Алексєєнко, И.М. Парасий-вергуненко і ін. Під ред. А.М. Герасимовича. –К.: КНЕУ, 2003. –599

 7. Баланс КБ ЗАТ «ПриватБанк» за 2005-2007 рр.

 8. Банковское дело. Учеб. / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика. – 1998 – 376 с.

 9. Банковское дело: Учеб. / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика. – 1998.

 10. Банківський менеджмент: Навч. Посіб. / Кириченко О., Геленко І., Ятченко А. – К.: Основи. – 1999.

 11. Банки и банковские операции. Учеб. / Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1997 – 324 с.

 12. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вигляду., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І. Савлу, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф.. А.М. Морозу. - К.: КНЕУ, 2002- 321 с.

 13. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 3-тє вигляду., стер.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 255 с.

 14. Вступ до банківської справи / Відп. ред. Савлук М.І. – К.: Лібра – 1995.

 15. Гроші та кредит: Підручник.-4-те вигляд.,перероб і доп., М.І. Савлук, М.А. Мороз, І.М. Лозепко та ін., за заг. ред. М.І. Савлука. –К.: КНЕУ, 2006.-744 с.

 16. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль. – 1996

 17. Енциклопедія банківської справи України. За ред. Стельмаха В.С. – К.: «Молодь». – 2001

 18. Євтух О. Розвіток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. – 2006. - №7. – З. 64–67.

 19. Загородній А. Р., Вознюк Р. Л., Смовженко Т. З. Фінансовий словник. – Львів: Центр Європи, 1997. – 576 с.

 20. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра ТОВ. – 1996.

 21. Збруцька О. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку// ВНБУ- 2007-№4- з. 20-27

 22. Карнаух Т. Банківські депозити //Бухгалтерия. – 2005. - №19. – З. 67–70.

 23. Півників В. Н. Аналіз банківській діяльності: теоретико-прикладний аспект. –К.: МАУП, 1999. -192с.

 24. Операції комерційних банків. /Р. Коцовська, В. Ричаковська, Р. Табачук, Я. Грудзевіч, М. Вознюк. –Львов: ЛБИ НБУ, 2001. -516с.

 25. Основи банківської справи / За ред. Мороза А.М. – К.: Лібра – 1994.

 26. Патрікац Л., Компанієц С. Фінанси і банківська діяльність: стан і перспективи розвитку. // Вісник Національного банку України. -2007. -№5. -С. 2-5.

 27. Прімостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків. //Финансы України. -2008. -№ 4. -С. 97-101.

 28. Раєвський До., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків// ВНБУ- 2001. - №3- з 182-190.

 29. Российская банковская энциклопедия. – М.: Энциклопедическая творческая ассоциация. 1995.

 30. Современный экономический словарь. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – М.: ИНФРА-М. 1997

 31. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука – К.: Головна редакція УРЕ. – 1974. – 834 с.

 32. Тарасовец О.М. Перспективи розвитку банківських послуг. //Фінанси України. -2007. -№ 1. -С. 91-95.

 33. Усоскин В. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПУ «Вазар - ферро». 1994 – 272 с.

 34. Шевченко Р.І. Банківські операції: Науково-методична допомога для самостійного вивчення дисципліни. –К.: КНЕУ, 2003. -276 с.

 35. Шевченко Р.І. Банківські операції. – навч.- метод. Посібник для самост. вивч диск.- К.: КНЕУ, 2003.- 276 с.

 36. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006 – 311 с.

 37. www.privatbank.ua (сайт КБ ЗАТ «ПриватБанк»)

 38. www.bank.gov.ua (сайт Національного Банку України)

 39. www.aub.com.ua (сайт Асоціації українських банків)Д о д а т к и


Схожі:

Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconПлан Вступ; Розділ I: Теоретичні основи формування фінансових ресурсів...
Проблеми, що потребують вирішення при формуванні та ефективному використанні фінансових ресурсів
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconТеоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства

Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconРозділ 1 економічні основи функціонування ринку банківських послуг в україні
Вдосконалення банківських послуг в Україні у полі розшириння впливу іноземних банків
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconМетодологічні засади формування
Розділ методологічні засади формування маркетигового комплексу туристичного підприємства
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності...
Теоретико-методологічні основи обліку І аналізу формування доходів за видами діяльності та характеристика ват «Півдгзк»
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconРозділ теоретичні основи формування ресурсної бази банку шляхом залучення депозитів

Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconРозділ I. Теоретичні основи щодо формування асортименту в роздрібній торговельній мережі
Перелік товарів, які реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, називається торговим асортиментом. Формування торгового асортименту...
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconАналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в україні
У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми...
Теоретичні й методологічні основи формування банківських ресурсів iconТеоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
При цьому банки, проводячи грошові розрахунки І кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка