1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку
Скачати 84.68 Kb.
Назва1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку
Дата конвертації20.03.2013
Розмір84.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку..............................7

1.1 Формування кредитної політики в банку.........................................................7

1.2 Економічна сутність кредитного механізму..................................................10

1.2.1 Сутність банківського кредитування..........................................................10

1.2.2 Кредитний процес і його стадії...................................................................16

1.3 Економічна оцінка кредитної політики комерційного банку.......................22

1.3.1 Планування кредитної діяльності...............................................................22

1.3.2 Аналіз кредитної діяльності........................................................................24

1.3.3 Облік кредитної діяльності..........................................................................25

1.3.4 Моніторинг кредитної діяльності...............................................................28

1.3.5 Вимірювання економічної ефективності та ризикованості

кредитної діяльності.....................................................................................32

1.4 Маркетингові умови удосконалення кредитної політики

в банківських установах України...................................................................38

2 Аналіз кредитної політики „Райффайзен банк Аваль” ....................................47

2.1 Загальна характеристика „Райффайзен банк Аваль”...................................47

2.2 Аналіз організації кредитного обслуговування в

„Райффайзен банк Аваль”...............................................................................49

2.2.1 Аналіз Положення „Про організацію кредитної політики

„Райффайзен банк Аваль””...........................................................................49

2.2.2 Споживче кредитування фізичних осіб......................................................51

2.2.3 Кредитне обслуговування юридичних осіб...............................................55

2.3 Аналіз динаміки кредитного портфелю в структурі активів

„Райффайзен банк Аваль”................................................................................61

2.4 Структурно-динамічний аналіз кредитного портфелю

„Райффайзен банк Аваль”...............................................................................66

2.4.1 Структурно-динамічний аналіз наданих кредитів клієнтам....................66

2.4.2. Аналіз кредитного портфелю за строками погашення............................68

2.4.3 Кредитний портфель за суб’єктами кредитування....................................70

2.4.4 Кредитний портфель за видами кредитів...................................................73

2.4.5 Аналіз конкурентоспроможності „Райффайзен банк Аваль”

за наданими кредитами.................................................................................74

2.5 Аналіз кредитного ризику...............................................................................74

2.6 Аналіз економічної ефективності кредитних операцій

„Райффайзен банк Аваль”.................................................................................80

3 Програма заходів по удосконаленню економічної оцінки

кредитної політики банку „Райффайзен банк Аваль”.....................................87

3.1 Пропозиції по удосконаленню кредитування малого бізнесу в

„Райффайзен банк Аваль”.................................................................................87

3.1.1 Удосконалення механізму кредитування

суб’єктів малого бізнесу ............................................................................87

3.1.2 Розробка кредитної політики щодо кредитування суб’єктів

малого бізнесу..............................................................................................91

3.2 Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу

функцій у кредитному процесі в „Райффайзен банк Аваль”.....................95

3.3 Впровадження моделі аналізу дохідності карткового бізнесу....................100

3.4 Врахування рівня кредитного ризику при формуванні

цінової стратегії комерційного банку...........................................................112

3.5 Вплив запропонованих заходів на економічні показники..........................118

Висновки..................................................................................................................121

Перелік посилань.....................................................................................................128

Додаток А. Балансовий звіт....................................................................................132

Додаток Б. Звіт про прибутки та збитки................................................................135


ВСТУП

Кредитування - одна з найризикованіших операцій банків України на сучасному етапі їх діяльності. Про це яскраво свідчить, зокрема, питома вага проблемних кредитів у їхніх кредитних портфелях. Проблема зменшення ступеня кредитного ризику щодо прострочених та пролонгованих кредитів і мінімізація його виникнення в майбутньому є чи не найактуальнішою для вітчизняних комерційних банків в умовах фінансової кризи.

Однією з основних причин виникнення проблемних кредитів є відсутність адекватної методики оцінки кредитоспроможності позичальника та врахування ступеня кредитного ризику банку в момент прийняття рішення про можливість (доцільність) надання кредиту.

Всебічна оцінка фінансової стійкості позичальника та врахування можливих ризиків за кредитними операціями дають змогу комерційному банку ефективніше здійснювати управління кредитними ресурсами й одержувати стабільні прибутки. Для будь-якої кредитно-фінансової установи забезпечен­ня наданих позик є серйозною проблемою. Належне забезпе­чення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту. Тому таким актуальним є дослідження питань економічної оцінки кредитної політики комерційного банку.

В Україні створення та функціонування комерційних банків ґрун­тується на Законі України «Про банки та банківську діяльність», низці інших законів, положень та інструкцій Національного банку України.

Об’єктом дослідження є „Райффайзен банк Аваль”, який знаходиться за адресою: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 55. Воно надає послуги: послуги фізичним особам: поточні рахунки, комунальні платежі, відкриття карткових рахунків, депозити, обмін валюти, видача готівки по картках, грошові перекази, дорожні чеки, кредитування послуги юридичним особам: поточні рахунки, депозити, кредити.

Метою дипломної роботи є розробити програму заходів щодо удосконалення економічної оцінки кредитної політики комерційного банку.

Завданнями дипломної роботи є:

 • обґрунтувати формування кредитного портфелю банку;

 • розкрити фінансово-економічну сутність банківського кредитування;

 • описати кредитний процес і його стадії;

 • описати економічну оцінку кредитної політики банку;

 • обґрунтувати маркетингові умови удосконалення кредитної політики;

 • проаналізувати організацію кредитного обслуговування в банківській установі;

 • проаналізувати динаміку кредитного портфелю в структурі активів;

 • виконати комплексний аналіз кредитного портфелю комерційного банку;

 • проаналізувати кредитний ризик банківської установи;

 • проаналізувати процентні доходи і витрати.

В процесі роботи розроблено такі заходи:

 • обґрунтовано пропозиції по удосконаленню малого бізнесу;

 • розроблено моделі аналізу дохідності карткового бізнесу;

 • висвітлено пропозиції щодо ефективності кредитування шляхом розподілу функцій у кредитному процесі;

 • пропонується здійснювати врахування рівня кредитного ризику при формуванні цінової стратегії комерційного банку.

Вихідними даними до дипломної роботи є: Закон України „Про банки і банківську діяльність”, постанови, положення, інструкції Правління НБУ і Правління ”Райффайзен банк Аваль”, спеціальна література по темі дослідження (посібники, підручники, монографії, періодичні видання), звітність комерційного банку, а також результати власних спостережень за діяльністю банку.

Над даною темою роботи працювали такі вчені: Лагутін В.Д., Кочетков В.Н., Лютий І.О., Мороз А.М., Савлук М.І., Тиркало Р.І. і інші.

При виконанні даної роботи використані наступні методи наукового дослідження: індукції і дедукції, аналізу і синтезу, економіко-математичні, методи порівняльного аналізу, програмно-цільовий метод, розрахунково-аналітичний метод та метод техніко-економічного обґрунтування.

Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності „Райффайзен банк Аваль”.

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.91 № 872-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Закони України. – К.: 1996. – Т.1.

 2. Закон України „про інвестиційну діяльність” від 20 березня 1991 р. № 872-ХІІ.

 3. Зміни до Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кре­дитними операціями банків " затверд­жені постановою Правління Національ­ного банку України від 19.03.2003 p., № 119 // Додаток до журналу "Вісник Національного банку України " "Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності". — 2003. — Випуск 4.

 4. Положення НБУ „Про кредитування” від 28 вересня 1995 р. № 246.

 5. Алексєєв І.В. Банківський маркетинг: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Львів: Львівський банківський коледж. – 1998. – 96 с.

 6. Банки и банковские операции /Под ред. Жукова Е.Ф.- М.: Банки и биржи, Юнити.- 1997.- 471 с.

 7. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М.- К.: Ельтон.- 1993.- 328 с.

 8. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. В.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

 9. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вузів / Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. – К.: Основи, 1999. – 671 с.

 10. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 11. Банковский портфель-3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым операциям. Книга банковского бухгалтера й аудитора / Отв. ред. Ю. Й. Коробов. — М.: Соминтэк, 1995. — 250 с.

 12. Банковское дело: Учебное пособие / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – СПб: Издательство СПб университета, 1993. – 173 с.

 13. Банковское дело: Учебное пособие / Под ред. Лаврушина О.И. – М: Издательство Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

 14. Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. — М.: Банки й биржи: ЮНИТИ, 1996. — 192 с.

 15. Бор М. 3., Пятенко В. В. Стратегическое управление банковской деятельностью. — М.: СТРИКС, 1995. — 159 с.

 16. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. К.: Видавничий центр „Академія”, 2001 – 320 с.

 17. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – 3-є вид., стереотип. – К.: Знання, 2002. – 255 с.

 18. Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2000. — № 1. — С. 39—42.

 19. Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як спосіб зниження ризику // Банківська справа. - 1998. — № 6. — С. 17—19.

 20. Вітлінський В., Пернарівський О. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника // Фінанси України. -1998. — № 6. — С. 5—13.

 21. Вступ до банківської справи / За редакцією Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 22. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник/ за ред. Б.Л.Луціва. – 2-ге вид., перероб. – Тернопіль, Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 23. Інструкція № 10 «Про порядок регулювання та аналізу діяль­ності комерційних банків»: Затв. постановою Правління Національ­ного банку України № 469 від 30 грудня 1997 р.

 24. Заруба О. Банківський менеджмент та аудит. -К.: Лібра, 1996. -220 с.

 25. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. Навч. Посібник. -К.: Знання КОО. -1997. -172 с.

 26. Копилюк О.І. Шляхи реорганізації комерційних банків // Фінанси України. – 2003. – № 10. – с.142-149.

 27. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2001. – 224 с.

 28. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной апект. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.

 29. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В.В.Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; За ред. В.В.Вітлінського. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 251 с.

 30. Кредитование: Пер. с англ. — К.: Торгово-издательское бюро ВНУ, 1994. — 384 с.

 31. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – 2-ге, перероб., доп. – К.: Знання, 1999. – 181 с.

 32. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 215 с.

 33. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

 34. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій/ МАУП. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

 35. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

 36. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. – М.: ИКЦ „ДИС”, 1997. – 462 с.

 37. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків: постановою Правління Національного банку України № 323 від 29 вересня 1997 р.

 38. Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальників: Схвалено постановою Правління Національного банку України № 323 від 29 вересня 1997 р.

 39. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 40. Савлук М.І., Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. Гроші і кредит. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

 41. Тиркало Р.І., Шибиволюк З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку. -К.: Слобожанщина. -1996. -236 с.

 42. Шульга Н. П., Гаманкова О. О., Ковганич І. М. Оцінка кредитоспроможності клієнта: Рекомендації банкіру при видачі кредиту. - К.: Київ, ін-т банкірів банку «Україна», 1995. — 59 с.

Схожі:

1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку icon1 Теоретичні основи аналізу ефективності кредитної політики та управління...
Теоретичні основи аналізу ефективності кредитної політики та управління кредитним портфелем комерційного банку
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconУстановчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
...
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconТеоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
При цьому банки, проводячи грошові розрахунки І кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно...
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку icon1 Теоретичні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку
Вступ
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconЗміст Вступ Розді Теоретичні основи та сучасні напрямки комерційного кредитування підприємства
Розді Теоретичні основи та сучасні напрямки комерційного кредитування підприємства
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку icon1 Теоретичні основи удосконалення розрахунково-касових операцій комерційного
Вступ
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconПлан Вступ 2 розділ 1 Економічна сутність процесу формування кредитного...
Визначення кредитного ризику з урахуванням забезпечення та його використання при обчисленні ставки відсотка 33
1 Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку iconРозділ теоретичні основи формування ресурсної бази банку шляхом залучення депозитів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка