Умови та правила надання банківських послуг
Скачати 247.56 Kb.
НазваУмови та правила надання банківських послуг
Дата конвертації20.03.2013
Розмір247.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы

УМОВИ ТА ПРАВИЛА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


 1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

  1. Авторизація – процедура одержання дозволу на проведення операцій з використанням платіжної картки.

  2. Банківським днем вважається робочий день для Банківських установ України, у який Банк здійснює проведення операцій по переказу коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ.

  3. Держатель – фізична особа – клієнт або довірена особа клієнта, на ім'я якого випущена платіжна картка і яке на законних підставах використовує платіжну картку.

  4. Довірена особа – фізична особа (член родини, співробітник клієнта й інші), визначена в договорі між банком і клієнтом, якій клієнт довірив здійснення операцій з карткою за рахунок частини або всіх коштів на Картрахунку шляхом надання додаткової картки.

  5. Картрахунок – поточний рахунок, на якому обліковуються операції по платіжній Картці.

  6. Клієнт – особа, яка підписала з банком договір про відкриття картрахунку.

  7. Кредитний ліміт (кредитна лінія)– сума кредитних коштів на Картрахунку, наданих Банком Клієнтові на термін, обумовлених у договорі. Клієнт частково або повністю використовує кредит і зобов'язаний повернути його і відсотки за використання відповідно до умов договору.

  8. Звітний місяць – місяць, що передує даті виконання зобов'язань Клієнта перед Банком.

  9. Перевитрата платіжного ліміту (овердрафт) - короткостроковий кредит, що надається банком у випадку перевищення суми операції по платіжній картці над сумою встановленого платіжного ліміту.

  10. ПІН – персональний ідентифікаційний номер, який відомий тільки держателю платіжної картки і необхідний для його ідентифікації при здійсненні операцій з використанням платіжної картки.

  11. Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, яка використовується згідно умов договору.

  12. Платіжний ліміт – сума коштів, доступна держателю платіжної картки для здійснення операцій з використанням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів, а у випадку надання кредитного ліміту (кредитної лінії) – як сума кредитного ліміту і залишку коштів на картрахунку за мінусом заблокованих, але не списаних коштів.

  13. Розрахунковий документ - документ по операціях, які виконані за допомогою платіжної картки (сліп, квитанція торгового термінала), або інший документ за діючим законодавством, що підтверджує здійснення операції з використанням картки.

  14. Ризикові операції – операції по платіжній картці Клієнта, визначені Банком за критеріями діючого законодавства та/або платіжних систем, виходячи з ймовірності можливого шахрайства та/або порушення діючого законодавства.

  15. Незнижуваний залишок – мінімальна сума коштів на картковому рахунку Клієнта, обумовлена в договорі клієнта з банком, якою Клієнт не може розпоряджатися до закінчення терміну дії картки.

  16. Стоп-лист - список карток (номерів платіжних карток), по яких заборонене проведення операцій.

 2. ^ УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  1. Для надання послуг Банк відкриває Клієнту Картрахунки), видає Клієнту Картки, їх вид і термін дії визначені в Заяві, підписанням якої Клієнт і Банк заключають Договір про надання банківських послуг. Датою заключення Договору являється дата відкриття рахунку, що вказана в розділі „Відмітки Банку” Заяви:

  2. Клієнт передає, а Банк приймає грошові кошти (далі - вклад) у розмірі і на термін, вказані в Заяві. Банк для зарахування суми вкладу відкриває Клієнтові особовий рахунок (номер рахунку вказаний в заяві) і зобов'язується виплатити Клієнтові вклад «Копилка» (при випуску пенсійної картки - вклад «Пенсійний накопичувальний») і проценти на умовах й у порядку, передбачених даними Умовами.

   1. Максимальна сума поповнення вкладу - 10 000 гривень (або 2000 дол. США, або 2000 євро) протягом кожного місяця, починаючи з дати укладання договору.

   2. Сторони мають право виключити пункт про вклад із Заяви з даного договору відповідно до діючого законодавства, попередивши про це другу сторону за два банківських дні до дати виключення. При виключенні пункту з ініціативи Клієнта, Клієнтові повертається сума вкладу й виплачуються проценти за неповний строк вкладу, нараховані на наступних умовах:

- при поверненні до закінчення 3-х місяців проценти нараховуються, виходячи із процентної ставки по внеску, що діє на дату укладання договору, помноженої на коефіцієнт 0.33;

- при поверненні в період понад 3-х до 6 місяців проценти нараховуються, виходячи із процентної ставки по внеску, що діє на дату укладання договору, помноженої на коефіцієнт 0.5;

- при поверненні в період понад 6-ти до 12 місяців проценти нараховуються, виходячи із процентної ставки по внеску, що діє на дату укладання договору, помноженої на коефіцієнт 0.67

   1. Сума нарахованих процентів за цілу кількість років, що пройшли з моменту оформлення вкладу, сплачується в повному обсязі.

   2. Нарахування процентів по вкладу починається з дня, наступного за днем надходження коштів на вклад, та здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році, за ставкою по вкладу, що діє на дату укладання договору. День повернення вкладу в період розрахунку процентів не входить. Проценти нараховуються наприкінці терміну вкладу й виплачуються в перший банківський день по закінченні терміну вкладу, обумовленого в Заяві, шляхом зарахування на депозитний рахунок.

   3. Якщо по закінченню терміну вкладу жодна із сторін не виявить бажання виключити пункт 1.3. з даного договору, вклад вважається продовженим на термін, зазначений у п.1.3.1 даного договору. Вклад продовжується неодноразово без появи Клієнта в БАНК. При цьому вирахування нового терміну вкладу починається з дня, наступного за датою закінчення попереднього терміну вкладу.

   4. При продовженні терміну вкладу розрахунок відсотків на кожен новий терміну вкладу здійснюється по процентній ставці, що діє в БАНКУ для відповідних продовжуваних депозитних вкладів, на день закінчення попереднього терміну вкладу, без заключення додаткових угод до даного договору. Проценти за черговий термін вкладу нараховуються на суму коштів на рахунку, включаючи проценти, нараховані за попередній термін вкладу. Наступне продовження вкладу здійснюється в такому ж порядку.

   5. Операції по поверненню вкладу здійснюються у відділенні Банку, у якому був оформлений вклад, за пред'явленням паспорта або іншого документа, що його заміняє.

   6. Клієнт має право збільшувати розмір коштів на вкладі. Загальна сума поповнення вкладу протягом місяця, починаючи від дати укладання договору, не повинна перевищувати максимальної суми поповнення вкладу, зазначеної в п.2.2.1. даних Умов. У випадку вимоги Клієнтом вкладу повністю або частково зобов'язання сторін за даним Договором у частині вкладу припиняються.

 1. ^ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ
  1. У розмірі Платіжного ліміту відповідного Картрахунку Клієнт або його довірена особа використовують Дебетну й Кредитну Картки, як засіб для безготівкових розрахунків за товари (послуги), для перерахунку коштів з Картрахунків на рахунки інших осіб, а також як засіб для отримання готівки у касах банків, фінансових установ, через банкомати, і здійснення інших операцій, передбачених угодами сторін і законодавством України.

  2. Клієнтові або його довіреній особі Банком надаються послуги: поповнення Картрахунків, у тому числі третіми особами, підключення до системи Internet-banking (Приват-24), Mobile-banking шляхом одержання кодів доступу в банкоматах Банку; надання кредитного ліміту на умовах, зазначених у цьому договорі, а також інші послуги, обговорені додатковими угодами сторін. Операції по Картрахункам здійснюються відповідно до діючого законодавства, Правилами користування платіжними картками, які є невід'ємною частиною цього Договору.

  3. До Картрахунку Дебетної картки Клієнта Банк може надавати доступ його довіреним особам за допомогою додаткової картки при наданні Клієнтом в Банк відповідної Заяви.


 2. ОБОВ'ЯЗКУ БАНКУ
  1. ^

   Зберігати банківську таємницю по операціях Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства.

  2. Обслуговувати Картрахунки в порядку й на умовах, передбачених цим договором, правилами Міжнародних платіжних систем, по яким обслуговуються Картки, чинним законодавством.

  3. Клієнт доручає Банку списувати з Картрахунків суми коштів у розмірі здійснених Клієнтом або його довіреними особами операцій, відповідно до правил Міжнародних платіжних систем, а також вартість послуг, визначену Тарифами Банку при настанні термінів платежу.

  4. Нараховувати проценти на поточний щоденний залишок коштів, розміщених Клієнтом на Картрахунку Дебетної картки, відповідно до Правил і Тарифів Банку. Нарахування процентів по зарплатних, пенсійних, соціальних картках здійснюється тільки на залишок коштів цільового призначення (пенсії, заробітної плати, соціальних виплат). По закінченні кожного місяця з моменту підписання цього Договору Банк сплачує Клієнтові нараховані проценти шляхом їх зарахування на Картрахунок Дебетної картки до 6 числа місяця, наступного за поточним.

  5. Зобов'язання Банку по наданню кредитного ліміту згідно Заяви виникають із моменту надання платіжною системою операції до списання з відповідного Картрахунку в рахунок кредитного ліміту.

  6. Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів з рахунків Клієнта, відкритих у валюті кредитного ліміту, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим договором, при настанні строків платежів, а також списання коштів з Картрахунку у випадку настання термінів платежів по інших договорах Клієнта в розмірах, визначених цими договорами (договірне списання), у межах Платіжного ліміту Картрахунку. Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

  7. Продовжити термін дії Картки й всіх інших карток, випущених для Довірених осіб, з новою датою закінчення терміну дії, при наявності коштів у межах Платіжного ліміту на відповідному Картрахунку для оплати послуг з виконання розрахункових операцій по Картрахунку.

  8. Не рідше одного разу в місяць способом, зазначеним у Заяві, надавати Клієнтові виписки про стан Картрахунків і про здійснені за минулий місяць операції по Картрахунках. При підключенні Клієнта до системи INTERNET-banking (ПРИВАТ24) надання виписок здійснюється через даний комплекс. При підключенні Клієнта до комплексу Mobile-banking Банк надає можливість доступу до інформації про стан рахунку шляхом використання функції SMS-повідомлень.


 3. ^ ПРАВА БАНКУ
  1. Призупинити дію карток, а також відмовити в продовженні терміну дії карток, при здійсненні операцій, що суперечать інтересам Клієнта або Банку, з використанням карток або нанесеної на них інформації.

  2. Банк має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Клієнта, встановити на платіжну картку кредитний ліміт у валюті картки в розмірі не більше _____, з наступною зміною його розміру відповідно до кредитної історії.

  3. Здійснювати зміни Тарифів, а також інших умов обслуговування рахунків. При цьому Банк зобов'язаний не менш ніж за 30 днів до введення змін проінформувати Клієнта, зокрема у виписці по Картрахунку згідно п.4.8 цього договору. Якщо протягом 30 днів Банк не одержав повідомлення від Клієнта про незгоду зі змінами, то вважається, що Клієнт приймає нові умови.

  4. При непогашенні заборгованості Клієнта по кредитному ліміту, відсоткам, а також перевитраті платіжного ліміту, у тому числі в результаті курсової різниці, виражених в іноземній/національній валюті у встановлені даним Договором терміни, Банк має право здійснювати списання (стягнення) коштів у грошовій одиниці України/іноземній валюті з будь-якого рахунку Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в іноземній валюті/національній валюті України за договором, і покупку/ продаж іноземної валюти на Міжбанківському Валютному Ринку України. Списання коштів з будь-якого рахунку Клієнта, відкритого Банком, оформляється меморіальним ордером.


  5. Клієнт згідно Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” дає згоду на передачу та отримання Банком в/від бюро кредитних історій інформації про себе, а саме доступ до своєї кредитної історії, як для укладання договору про надання банківських послуг, так і для подальшої його дії, факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви.
 1. ^ ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
  1. Не використовувати Картки або нанесені на них дані, в цілях, не передбачених цим договором або суперечним чинному законодавству. Повернути протягом 10 днів по закінченні терміну дії Картки, або протягом 5 днів від дня підписання наказу про звільнення (для зарплатних карток), Картку, а також картки, випущені Довіреним особам Клієнта, крім загублених/украдених й Інтернет-карток, для знищення.

  2. ^

   Не використовувати Картрахунки для операцій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю.

  3. Одержувати виписки про стан Картрахунків і про здійснені операції по Картрахунках.

  4. При незгоді зі змінами Правил та/або Тарифів Банку надати Банку письмову заяву про розірвання цього договору й погасити заборгованість, що виникла перед Банком, у тому числі й заборгованість, що виникла протягом 30 днів з моменту повернення Карток, виданих Клієнту і його довіреним особам. При незгоді зі списанням коштів по Картрахунку письмово інформувати Банк про це протягом тридцяти п'яти днів з моменту списання.

  5. Погашати заборгованість по кредитному ліміту, процентах за його використання, по перевитраті платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених даним Договором, Правилами користування платіжними картками й Тарифами Банку.

  6. У випадку помилкового зарахування коштів на Картрахунок Клієнт зобов'язаний повернути ці кошти й доручає Банку здійснити їхнє повернення шляхом списання з відповідного Картрахунку.

  7. У випадку виникнення заборгованості Клієнта по Картрахунку в результаті курсової різниці, технічних помилок у роботі обладнання й в інших випадках, Клієнт зобов'язується погашати заборгованість протягом 30 днів з моменту її виникнення.

  8. Вживати заходів до запобігання втрати (розкрадання) Карток, ПІНа (персонального ідентифікаційного номера) або інформації, нанесеної на картку й магнітну смугу, або їхнього незаконного використання.

  9. Інформувати Банк, а також правоохоронні органи по факту втрати картки, ПІНа, або одержання звістки про їхнє незаконне використання. При настанні вищевказаних випадків необхідно звернутися у відділення Банку, у якому обслуговується Картка, або за телефонами (0562) 39-00-00, 8-800-500-00-30 (безкоштовно).

  10. У триденний термін після усної заяви про втрату картки, ПІНа надати письмову заяву в Банк, яка повинна містити докладне викладення обставин втрати картки та/або ПІНа або відомі Клієнтові відомості про їхнє незаконне використання, дату й час заяви Клієнтом про що зазначене.

  11. ^

   Письмово доручати банку постановку Картки в СТОП-ЛИСТ Платіжної системи.

  12. При невиконанні зобов’язань, передбачених даним Договором, Банк залишає за собою право вилучати любе інше майно, яке належить Клієнту, достатнє для погашення заборгованості в позасудовому порядку.


 2. ^ ПРАВА КЛІЄНТА
  1. Доручити Банку заблокувати кошти, що знаходяться на відповідному Картрахунку, звернувшись у Банк особисто, або за телефонами (0562) 39-00-00, 8-800-500-00-30, а також розблокувати кошти на Картрахунку на підставі письмової заяви, наданої Клієнтом у Банк.

  2. ^

   Доручати Банку здійснювати платежі з Картрахунків згідно інших угод.


 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Клієнт несе відповідальність за операції, які здійснені з Картками, у тому числі наданими Банком його довіреним особам. Неотримання виписки або несвоєчасне отримання не звільняє Клієнта від виконання своїх зобов'язань за договором.

  2. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю, пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки й передачі даних, а також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами.

  3. У випадку, якщо клієнт дає згоду на проведення операцій з картками або нанесеними на них даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їх можливе шахрайське використання надалі. Клієнт відповідає за операції, що супроводжуються введенням ПІНа.

  4. Клієнт відповідає за всі операції, що супроводжуються авторизацією, до моменту письмової заяви про блокування коштів на Картрахунку й за всі операції, що не супроводжуються авторизацією, до моменту постановки Карти в СТОП-ЛИСТ Платіжною системою.

  5. ^

   У випадку невиконання або неналежного виконання Банком і Клієнтом цього договору, сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.


 4. ^ НШІ УМОВИ
  1. У випадку опротестування Клієнтом операцій, які здійснені з використанням Карток або інформації, нанесеної на Картки, Клієнт надає протягом тридцяти п'яти днів з моменту втримання коштів письмову заяву Банку із вказівкою операцій, що опротестовуються, і причин опротестування. Банк надає Клієнтові відповідь протягом тридцяти днів з моменту звернення.

  2. ^

   Картрахунки відкриті на невизначений термін за винятком настання умови, викладеної в п.п.9.5, 9.6 даних Умов.

  3. У випадку наявності заборгованості по перевитраті платіжного ліміту по карті й непогашення її клієнтом протягом 6 місяців, картка закривається, наступне поновлення дії картки можливе тільки після повного погашення заборгованості Клієнтом.

  4. Відповідний Картрахунок може бути закритий на підставі Заяви Клієнта, або Банк має право закрити Картрахунок, письмово повідомивши Клієнта. При цьому Клієнт повинен, не пізніше 30 днів від дня повідомлення повернути Картку в Банк, після чого обслуговування Картки припиняється. Клієнт повинен погасити всі види заборгованостей перед Банком, у т.ч. ті, що виникли протягом 30 днів з моменту повернення Картки. Банк закриває Картрахунок у термін не раніше 30-ти днів від дня припинення обслуговування Картки.

  5. При відсутності на Картрахунку Дебетної картки коштів у розмірі, достатньому для оплати послуг банку для продовження дії картки й при ненадходженні коштів протягом 3 місяців з моменту закінчення терміну дії Дебетної картки, Банк стягує комісію за обслуговування рахунку відповідно до діючих тарифів. Зазначена комісія стягується Банком після закінчення зазначеного в цьому пункті терміну, щомісяця. У випадку якщо залишок на Картрахунку менше розміру комісії, встановленої Тарифами Банку, то розмір комісії за обслуговування Картрахунку встановлюється у розмірі залишку коштів на Картрахунку Клієнта. При нульовому залишку коштів на неактивному Картрахунку Дебетної картки останній закривається.

  6. При ненадходженні заробітної плати Клієнта на Картрахунок зарплатної картки протягом 6 місяців, пенсії або соціальних виплат на Картрахунок пенсійної (соціальної) картки протягом 6 місяців, термін дії відповідної Дебетної картки не продовжується, обслуговування Картрахунку здійснюється згідно п.9.5.

  7. Банк припиняє обслуговування зарплатної картки Клієнта у випадку розірвання «Договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток» між Банком і Підприємством, зазначеним Клієнтом в анкеті-заяві, або при звільненні Клієнта із цього Підприємства.

  8. У випадку припинення обслуговування Дебетної картки Клієнта обслуговування Кредитної картки згідно із даним Договору триває. Погашення заборгованості здійснюється Клієнтом самостійно - шляхом внесення готівки коштів та/або перерахуванням з інших рахунків Клієнта.

  9. ^

   Дія пунктів 3.3, 4.4, 4.7, 6.11 на операції по картках миттєвого випуску не розповсюджується.

  10. ПриватБанк не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору у випадку, якщо виконання таких зобов’язань стає неможливим, ускладнено або затримується зважаючи на виникнення форс-мажорних обставин, що включає опублікування чи зміну в тлумаченні чи застосування яких-небудь законодавчих чи нормативних актів, постанов, рішень і т.п. державними або місцевими органами України або інших держав, Національним банком України або центральними (національними) банками інших держав (в тому числі обмеження по конвертації і переказу коштів), в результаті яких виконання ПриватБанком своїх зобов’язань по Договору стає незаконним або неправомірним, а також саботаж, пожежі, стихійні лиха, війни і т.п..

  11. ^

   Договір діє до моменту неналежного виконання сторонами зобов'язань.ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Діючі правила основуються на Правилах міжнародних платіжних систем VISA International і MasterCard International.

  2. Використання платіжних карток (далі - Картка) регулюється законами України, Нормативними актами НБУ, Договором, а також діючими Правилами. 1. ^ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

  1. При одержанні Карти Держатель картки зобов'язаний негайно поставити підпис у відповідному полі Картки в присутності співробітника Банку.

  2. Разом із карткою в спеціальному конверті Держатель картки одержує ПІН. Держатель картки повинен запам'ятати ПІН, знищити ПІН - конверт разом із вкладишем і надалі зберігати ПІН у таємниці. ПІН відомий тільки Держателю картки, загублений ПІН відновленню не підлягає.

  3. Карткою має право користуватися тільки Держатель картки. Використання Картки в торговій точці та в пункті видачі готівки повинно здійснюватися в присутності Держателя картки.

  4. При здійсненні купівлі чи одержанні готівки в банку персонал обслуговуючої організації має право вимагати пред'явлення паспорта або іншого документу, що посвідчує особу.
 1. ^ КОРИСТУВАННЯ КАРТКОЮ

  1. Термін дії картки. Продовження терміну дії картки.

   1. Термін дії картки зазначений на лицьовій стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня зазначеного місяця.

   2. Дата закінчення дії карток, виданих довіреним особам Клієнта, збігається з датою закінчення дії картки Клієнта.

   3. Після закінчення терміну дії відповідна картка продовжується Банком на новий термін (шляхом надання клієнту картки з новим терміном дії), якщо раніше (до початку місяця закінчення терміну дії) не надійшла письмова заява Клієнта про закриття Картрахунку, а також при наявності коштів на картрахунку для сплати послуг за виконанням розрахункових операцій за Картрахунком (на передостанній день місяця закінчення терміну дії) та при дотриманні інших умов продовження терміну дії, передбачених Договором про відкриття картрахунку та обслуговування картки. Термін дії карток миттєвого випуску продовженню не підлягає.

  2. Використання картки.

   1. Місця прийому до оплати чи використання Картки відзначені логотипом, що відповідає типові картки: Electron, Visa, Visa Plus, Cirrus-Maestro, EC/MC.

   2. Картки типу Domestic можуть використовуватися тільки на території України.

   3. Картки на платформі PLUS використовуються тільки для одержання готівки у банкоматах з логотипом PLUS .

   4. По картках миттєвого випуску на базі Cirrus/Maestro можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківським і торговельних) із введенням ПІН-коду.

  3. Отримання готівки.

   1. Підставою для отримання готівки по Картці через банкомат є правильне введення ПІНа. У випадку триразового невірного введення ПІНа на картку автоматично встановлюється статус «Вилучити». У цьому випадку переоформлення вилученої картки здійснюється згідно тарифів банку.

   2. Операція по отриманню готівки в банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути скасована за умови виконання всіх необхідних для її здійснення дій (введення картки в щілину банкомата, набір ПІН-кода, вибір та підтвердження зробленої операції).

   3. По Інтернет-картці видача готівки не здійснюється, за винятком видачі залишку коштів з Картрахунку в касі Банку.

  4. Оплата товарів і послуг.

   1. При використанні Картки для оплати товарів/послуг Держатель картки зобов'язаний підписати розрахунковий документ (якщо це передбачено правилами виконання операції), попередньо переконавшись, що в цьому документі правильно зазначені номер Картки, сума, валюта і дата операції. Держатель картки несе відповідальність за правильність зазначеної в цих документах інформації.

   2. Якщо оплачений по картці товар/послуга повернений чи не отриманий, Держатель картки повинен отримати від працівника торгової фірми зворотній рахунок (розрахунковий документ), який містить номер картки і суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару/послуги здійснюється торговою фірмою шляхом зарахування суми на картковий рахунок Клієнта протягом 45 днів після оформлення зворотного рахунку.

   3. При неотриманні коштів по зворотному рахунку протягом 45 днів Клієнт повинен повідомити про це Банк для врегулювання питання з торговою фірмою, надавши копії зворотного рахунку й листування з торговою фірмою щодо цього питання.

  5. Суми операцій, здійснених з використанням усіх наданих до карткового рахунка Клієнта Карток, будуть списані Банком з цього карткового рахунка на підставі платіжних повідомлень від торгових точок.
 1. ^ КАРТКОВИЙ РАХУНОК.

  1. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунок виконується за 16-значним номером Картки/рахунку і може здійснюватися шляхом внесення готівки у касу Приватбанку або перерахуванням з рахунків в інших банках, за допомогою переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням відповідно до вимог чинного законодавства.

  2. Операції, здійснювані на території України держателями платіжних карток, здійснюються тільки у валюті України. Виключення складає одержання клієнтами готівки зі своїх картрахунків в іноземній валюті в касах і через банкомати Банку.

  3. У випадку якщо валюта операції, що проводиться, відмінна від валюти Картрахунку, сума операції конвертується у валюту Картрахунку по обмінному курсу ПриватБанку, діючому на дату проведення ПриватБанком операції, або по обмінному курсу встановленому тим банком, фінансовою установою або платіжною системою і/або мережею, через які така операція проводиться.

  4. Суми коштів по операціях, опротестованих Клієнтом, повертаються на Картрахунок після повного врегулювання питання з протилежною стороною – банком, що надав операцію до оплати, відповідно до правил міжнародних платіжних систем.

  5. Якщо основною карткою є картка миттєвого випуску, надання доступу (додаткових карток) довіреним особам до картрахунку не здійснюється, нарахування відсотків на залишок по картрахунку здійснюється в розмірі 0%. 1. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНИМ І КРЕДИТНИМ ЛІМІТАМИ (для Дебетних карток).

  1. Форми надання Кредитного ліміту.

   1. «Фінансовий» кредитний ліміт може бути використаний для отримання готівки з Картрахунку і безготівкових розрахунків за товари, що здійснюються, або послуги.

   2. «Торговий» кредитний ліміт може бути використаний для розрахунків за товари, що здійснюються, або послуги без можливості отримання готівки.

   3. У випадку встановлення «Автоматичного» кредитного ліміту на зарплатну картку, його розмір щомісяця визначається Банком на підставі зарахувань зарплати на картку по формулі:

Ліміт = Зср* P, де

 • Зср - середня зарахована заробітна плата працівника за останні три місяці;

 • Р - коефіцієнт, визначений банком.

  1. Правила погашення кредитного ліміту.

   1. Погашення кредитного ліміту - поповнення картрахунку Клієнта, здійснюється шляхом внесення коштів у готівковому чи безготівковому порядку і зарахування їх Банком на Картрахунок Клієнта. Погашення кредитного ліміту по кредитній картці може здійснюватись списанням коштів з Дебетної картки Клієнта на підставі Договору та/або доручення клієнта.

   2. ^ Термін погашення відсотків по кредитному ліміту – щомісяця за попередній місяць.

   3. Термін погашення кредитного ліміту – погашення заборгованості по кредитному ліміту в повному обсязі повинне проводитися протягом терміну дії платіжної картки щорічно не пізніше останнього дня місяця, зазначеного на платіжній картці (у полі MONTH).

  2. Правила нарахування плати за користування кредитним лімітом.

5.3.1. При наявності джерела погашення, починаючи з кінцевої дати внесення платежу (30-е число місяця) Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів з рахунків Клієнта, відкритих у валюті кредитного ліміту, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за Договором, при настанні строків платежів, а також списання коштів з Картрахунку у випадку настання термінів платежів по інших договорах Клієнта в розмірах, визначених цими договорами (договірне списання), у межах кредитного ліміту Картрахунку. Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

5.3.2. При виникненні перевитрати платіжного ліміту або порушенні Терміну погашення кредитного ліміту Клієнтові нараховується підвищена плата відповідно до діючих тарифів Банку.

5.3.3. Проценнтна ставка по кредитному ліміту на місяць, наступного за звітним, вказується Банком у Щомісячній виписці по Картрахунку за звітний місяць.

5.4. Банк може встановити статус «не обслуговувати» на картку Держателя при перевитраті платіжного ліміту.
6. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНИМ І КРЕДИТНИМ ЛІМІТАМИ (для Кредитних карток).

6.1.Форми надання Кредитного ліміту.

6.1.1. «Фінансовий» кредитний ліміт може бути використаний для отримання готівки з Картрахунку і безготівкових розрахунків за товари, що здійснюються, або послуги. Встановлюється на кредитні картки „Універсальна”, „Подія”, „ПриватАванс”, „Кредит на навчання”.

6.1.2. «Торговий» кредитний ліміт може бути використаний для розрахунків за товари, що здійснюються, або послуги без можливості отримання готівки. Встановлюється на кредитні картки „Товари в розстрочку”, „АвтоРозстрочка”

6.1.3. По можливості користування кредитними коштами повторно після погашення частини кредитного ліміту, кредитний ліміт класифікується по наступним типам: «поновлювальний» («Універсальна», «ПриватАванс» и «Товари в розстрочку», оформлені після 31.07.2005) и «не поновлювальний» («Подія» і «Товари в розстрочку», оформлені до 31.07.2005 включно).

6.2. Правила погашення кредитного ліміту.

6.2.1. Погашення кредитного ліміту - поповнення картрахунку Клієнта, здійснюється шляхом внесення коштів у готівковому чи безготівковому порядку і зарахування їх Банком на Картрахунок Клієнта. Погашення кредитного ліміту по кредитній картці може здійснюватись списанням коштів з Дебетної картки Клієнта на підставі Договору та/або доручення клієнта.

6.2.2. Порядок і терміни погашення кредитного ліміту:

 • „Універсальна”: обов’язковий платіж – 7% від залишку заборгованості на кінець звітного місяця, повинен бути внесений до 25-го числа місяця, наступного за звітним. Платіж включає нараховані до сплати відсотки і частину заборгованості по кредитному ліміту.

 • «Товари в розстрочку» (оформлені до 31.07.2005 включно): обов’язковий платіж – 10% від загальної суми здійснених витрат з використанням картки на кінець звітного місяця, повинен бути внесений до 25-го числа місяця, наступного за звітним. . Платіж включає нараховані до сплати відсотки і частину заборгованості по кредитному ліміту.

 • «Товари в розстрочку» (оформлені після 31.07.2005): 7 % від залишку заборгованості на кінець звітного місяця, о месяца, повинен бути внесений до 25-го числа місяця, наступного за звітним. . Платіж включає нараховані до сплати відсотки і частину заборгованості по кредитному ліміту.

 • „Подія”: обов’язковий платіж – 7% від загальної суми здійснених витрат з використанням картки на кінець звітного місяця, повинен бути внесений до 25-го числа місяця, наступного за звітним. . Платіж включає нараховані до сплати відсотки і частину заборгованості по кредитному ліміту.

 • „ПриватАванс”: обов’язковий платіж – 100% заборгованості по кредитному ліміту і нараховані до сплати відсотки до закінчення звітного місяця.

 • При наявності джерела погашення, починаючи з кінцевої дати внесення платежу (25-е число місяця) Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів з рахунків Клієнта, відкритих у валюті кредитного ліміту, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за Договором, при настанні строків платежів, а також списання коштів з Картрахунку у випадку настання термінів платежів по інших договорах Клієнта в розмірах, визначених цими договорами (договірне списання), у межах кредитного ліміту Картрахунку. Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.3. Правила нарахування плати за користування кредитним лімітом.

6.3.1. Нарахування відсотків здійснюється в останній операційний день кожного місяця, за кожний календарний день виходячи з розрахунку 30 днів у місяці, за фактично витрачені в рахунок кредитного ліміту коштів, із дня списання суми з карткового рахунка.

6.3.2. При виникненні перевитрати платіжного ліміту або порушенні Терміну погашення кредитного ліміту Клієнтові нараховується підвищена плата відповідно до діючих тарифів Банку.

6.3.3. Процентна ставка по кредитному ліміту на місяць, наступного за звітним, вказується Банком у Щомісячній виписці по Картрахунку за звітний місяць.

6.4. Банк може встановити статус «не обслуговувати» на картку Держателя при перевитраті платіжного ліміту або порушенні термінів і порядку погашення.

^ 7. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ ПРИ РИЗИКОВИХ ОПЕРАЦІЯХ И В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.

7.1. Оплата товарів, послуг по мережі Інтернет дозволяється тільки Держателям карток типу Classic (Mass), Gold, Platinum, Інтернет-карти.

7.2. При видачі Картки Банк автоматично блокує можливість використання Картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій у країні і за кордоном (крім Інтернет-картки).

7.3. У випадку, якщо Клієнт бажає отримати можливість оплати товарів/послуг по Інтернет, йому необхідно або подати заяву на розблокування Карткового рахунку, або оформити до свого карткового рахунку додаткову Інтернет-картку. В іншому випадку Клієнтові буде наданий додатковий номер Картки (без видачі самої Картки), яким він зможе користуватися при здійсненні покупок по Інтернет.

7.4. У випадку, якщо Клієнт не може скористатися своєю карткою через невідповідність режимів використання картки для здійснення ризикових операцій, йому необхідно звернутися в Банк за телефонами: +3-8-0562-39-00-00, 8-800-500-00-30 (безкоштовно), а також направити заяву на зміну режиму використання картки по факсу +3-8-0562-39-02-71. Після повної перевірки персональних даних Клієнта, параметри Картки змінюються протягом операційного дня або, за бажанням Клієнта і відповідно до Тарифів Банку, у межах однієї години.

7.5. Для замовлення послуги/товару по Інтернет Держатель картки повинен ввести тип Картки, номер Картки і термін дії Картки у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію при необхідності.

7.6. Відповідальність за всі операції, проведені в мережі Інтернет по Картках, прив'язаним до карткового рахунка Клієнта, покладається на Клієнта.

7.7. У випадку виявлення факту несанкціонованого доступу до карткового рахунку через Інтернет, Клієнт повинен подати заяву в Банк по даному питанню. Банк у свою чергу представляє інтереси Клієнта в Міжнародній Платіжній Системі з питань повернення несанкціновано списаної суми. Опротестування операцій по Інтернет-картці можливо не більш 3-х разів після чого картка підлягає переоформленню відповідно до тарифів Банку.

^ 8. ВТРАТА КАРТКИ АБО ЇЇ НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ.

8.1. При виявленні Картки, раніше заявленої як втрачена або незаконно використовуваної, Держатель картки повинен негайно сповістити про це в Банк.

8.2. Постановка Картки в Стоп-лист здійснюється на підставі письмової заяви клієнта, відповідно до Тарифів Банку. Картки миттєвого випуску постановці в Стоп-лист не підлягають.

8.3. У випадку виникнення у Держателя картки проблемних ситуацій йому варто звернутися в Банк за цілодобовими контактними телефонах: (0562) 39-00-00, 8-800-500-00-30 (безкоштовно).
БАНК

Закрите акціонерне товариство комерційний банк „ПриватБанк”

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна

Свідоцтво про реєстрацію № 92 від 19 березня 1992 року, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570

Голова Правління Банку О.В. ДУБІЛЕТ

Схожі:

Умови та правила надання банківських послуг iconРозділ 1 економічні основи функціонування ринку банківських послуг в україні
Вдосконалення банківських послуг в Україні у полі розшириння впливу іноземних банків
Умови та правила надання банківських послуг iconПоложення про територіальний центр соціального обслуговування (надання...
Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування...
Умови та правила надання банківських послуг iconЛіцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг
Умови та правила надання банківських послуг iconПрізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації
Предметом Цього Договору є надання таких консультаційно-маркетингових послуг: надання достовірної інформації про наявні вакансії,...
Умови та правила надання банківських послуг iconПравила надання та отримання послуг хостингу Серверів
Клієнт може отримувати Послуги на умовах Тарифних планів Підприємства, що передбачають надання Серверу в користування або Клієнт...
Умови та правила надання банківських послуг icon«правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Них осіб в ат «УкрСиббанк» (за текстом іменуються Правила) є пропозицією до укладення договору на відкриття та розрахунково-касове...
Умови та правила надання банківських послуг iconНаказ, Правила вiд 16. 03. 2004 №19 Про затвердження Правил користування...

Умови та правила надання банківських послуг iconДеякі особливості управління організаціями з надання соціальних послуг
Державна система соціальної підтримки зазнала значних трансформацій, що зокрема призвело до виникнення нових та реструктуризації...
Умови та правила надання банківських послуг iconДогов I р № про про надання послуг
Сторони, а кожен окремо «сторона», уклали цей Договiр про надання послуг (далі «Договір») про таке
Умови та правила надання банківських послуг iconЗаконодавство у сфері надання адміністративних послуг
Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод І законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка