Терміни, що використовуються в договорі
Скачати 89.65 Kb.
НазваТерміни, що використовуються в договорі
Дата конвертації27.02.2013
Розмір89.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы

ДОГОВІР №_____________________


ПРО РОЗМІЩЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

НА СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ
м. ____________________ « ___ » ______________ 20__ р.
_____________________________________________________________________, далі «КЛІЄНТ», в особі (найменування організації-вкладника)

________________________________________________________, діючого на підставі________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (статуту, довіреності)

з одного боку, та ПриватБанк, далі «БАНК», в особі ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________________,
діючого на підставі__________________________________________ , з іншого боку, разом "СТОРОНИ", уклали Договір про наступне.

(статуту, довіреності)


^ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ


Банківський день - робочий день для банків України, в який банки відкриті для проведення операцій з використанням каналів взаємодії з Національним Банком України.

День повернення або виплати коштів КЛІЄНТУ - день списання БАНКОМ коштів з депозитного рахунку КЛІЄНТА і рахунку, на якому обліковуються нараховані проценти.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є внесення КЛІЄНТОМ та прийняття БАНКОМ тимчасово вільних грошових коштів, далі вкладу, у сумі та на строк, що зазначені у Додатковій Угоді до цього Договору, з обов'язками виплачувати КЛІЄНТУ суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

Цей Договір, складений на ____(_____) сторінках (з урахуванням зворотньої сторони аркушу), підписується СТОРОНАМИ на кожному аркуші.

Перша Додаткова Угода, складена на _____(____) сторінках, є невід'ємною частиною Договору, оформляється СТОРОНАМИ у письмовому вигляді та у той самий день, що й Договір, підписується СТОРОНАМИ на кожному аркуші.
^ 2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. КЛІЄНТ має право:

2.1.1. Отримувати інформацію про стан депозитного рахунку на свою письмову вимогу.

2.1.2. Вимагати від БАНКУ повернення суми вкладу, починаючи з дня закінчення строку розміщення грошових коштів, передбаченого пунктом 3.1. в редакції Додаткової угоди до цього Договору.

2.1.3. Достроково розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним Законодавством України та цим Договором.

2.2. КЛІЄНТ зобов'язується:

2.2.1. Надати Заяву про відкриття депозитного рахунку у БАНКУ (Додаток 1 до цього Договору).

2.3. БАНК зобов'язується:

2.3.1. Відкрити рахунок з обліку коштів вкладу КЛІЄНТА на підставі письмової Заяви КЛІЄНТА, з урахуванням умов пункту 4.10. цього Договору; прийняти на депозитний рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, грошові кошти КЛІЄНТА на строк, вказаний в пункті 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

2.3.2. Виплачувати КЛІЄНТУ проценти в строки, згідно з пунктом 3.12. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

2.3.3. Забезпечити повне збереження вкладу КЛІЄНТА.

2.3.4. Повернути КЛІЄНТУ вклад та нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку його розміщення, передбаченого пунктом 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, з урахуванням умов пунктів 3.2., 3.5. цього Договору; при достроковому розірванні Договору, повернення вкладу та нарахованих за вкладом процентів здійснюється БАНКОМ в день (дату) його дострокового розірвання, на підставі умов пункту 3.7. цього Договору.

2.4. БАНК має право:

2.4.1. Змінювати розмір процентної ставки за користування вкладом при зміні облікової ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів, з письмовим повідомленням про це КЛІЄНТА за п'ять банківських днів до зміни ставки, з вказанням дати зміни. У випадку згоди на зміну процентної ставки КЛІЄНТ зобов'язаний письмово повідомити про це БАНК до настання строку зміни, зазначеному у повідомленні. При неотриманні від КЛІЄНТА відповіді зі згодою на зміну розміру процентної ставки до дати настання строку змін, цей Договір вважається припиненим за ініциативою Банку, у відповідності зі ст. 188 ГК України, днем зміни процентної ставки, вказаним у повідомленні БАНКУ. При цьому БАНК зобов'язується повернути КЛІЄНТУ суму вкладу і виплатити нараховані проценти у відповідності із пунктом 1.3. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору та 3.3., 3.4. цього Договору, за фактичний строк користування вкладом, у день припинення Договору.

Переказ коштів здійснюється Банком на підставі розрахункового документа Банку.

Зміна умов Договору оформляється Додатковою Угодою до цього Договору.

^ 3. СТРОКИ І РОЗРАХУНКИ
3.1. Грошові кошти, що розміщуються КЛІЄНТОМ на депозитному рахунку, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.2. Перерахування коштів вкладу з депозитного рахунку КЛІЄНТА і виплата нарахованих процентів здійснюється виключно на поточний рахунок КЛІЄНТА, вказаний у пункті 5 цього Договору або поточний рахунок згідно з реквізитами, вказаними в письмовій заяві КЛІЄНТА, та на підставі письмової заяви КЛІЄНТА, якщо повернення вкладу виконується з використанням поточного рахунку КЛІЄНТА у БАНКУ. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому БАНКУ, підставою для перерахування коштів вкладу є платіжне доручення КЛІЕНТА, нарахованих процентів – письмова заява КЛІЄНТА, за виключенням умов пункта 2.4.1. , 4.2. цього Договору.

3.3. Нарахування процентів за вкладом проводиться за період розміщення грошових коштів, починаючи з дня, наступного за днем надходження вкладу на депозитний рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору. День повернення БАНКОМ вкладу у інтервал розрахунку процентів не включається.

3.4. Нарахування процентів за Договором проводиться щодня з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році.

3.5. У випадку невитребування КЛІЄНТОМ коштів вкладу у визначений пунктом 3.1. цього Договору строк, з урахуванням умов пункта 3.2. цього Договору, Договір вважається продовженим зі сплатою процентів у розмірі, передбаченому за вкладами на вимогу ПриватБанку , починаючи з дня закінчення строку розміщення вкладу, у відповідності з пунктом 3.1. цього Договору.

Повернення КЛІЄНТУ невитребуваного за строком вкладу та нарахованих процентів здійснюється БАНКОМ на підставі письмової заяви КЛІЄНТА з урахуванням умов пункту 3.2. цього Договору.

3.6. СТОРОНИ мають право розірвати Договір достроково, тільки за взаємною згодою, за винятком випадків згідно пунктів 2.4.1. , 3.10. цього Договору, з письмовим повідомленням про це іншої сторони. При цьому, у день (дату) розірвання Договору БАНК зобов'язується виплатити КЛІЄНТУ вклад і проценти, з урахуванням пунктів 3.11., 3.13. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору та 3.2., 3.9 цього Договору.

3.7. Датою дострокового розірвання Договору у разі обміну листами, згідно з пунктом 3.6. цього Договору, з ініціативи КЛІЄНТА, вважати день отримання КЛІЄНТОМ письмової згоди БАНКУ, з ініціативи БАНКУ - день отримання БАНКОМ письмової згоди КЛІЄНТА; у разі складання Додаткової Угоди про припинення дії Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається дата складання Угоди, або інша, що вказана у цій Додатковій Угоді.

У випадку припинення дії цього Договору згідно умов пункта 2.4.1., датою досторокового розірвання Договору вважається день зміни процентної ставки, зазначений у повідомленні БАНКУ.

3.8. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи БАНКУ проценти виплачуються за період фактичного користування вкладом відповідно до пунктів 3.3. цього Договору і 1.3. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

3.9. Якщо день виконання БАНКОМ зобов'язань доводиться на неробочий день, виплата проводиться в перший наступний за ним банківський день. При цьому проценти сплачуються за період, вказаний у пункті 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, з урахуванням умов пунктів 2.4.1., 3.9. цього Договору і 3.11., 3.13. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

3.10. Сторони домовилися вважати цей Договір скасованим у разі ненадходження грошових коштів на рахунок, вказаний у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, у сумі та строки, що наведені у пунктах 1.2.,2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

У цьому випадку, БАНК закриває рахунок, відкритий для обліку коштів вкладу, зазначений у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, днем, наступним за останнім днем очікування коштів вкладу у відповідності до умов зазначеного пункту, з додержанням умов пункту 4.10. цього Договору.


^

4. ІНШІ УМОВИ


4.1. Витрати, пов'язані з переказом коштів на рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, сплачуються КЛІЄНТОМ.

4.2. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів у іноземній валюті на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому банку, з урахуванням умов пункту 3.2. цього Договору, витрати, пов'язані з виплатою процентів і поверненням суми вкладу, сплачуються КЛІЄНТОМ. Останнє реалізується поданням КЛІЄНТОМ платіжних доручень міжнародного зразка (SWIFT), окремо на перерахування коштів вкладу та процентів, з поміткою у полі 71 символа BEN (щодо вибору способу та порядку відшкодування комісійних іноземного банку за міжнародні перекази за рахунок отримувача коштів - у відповідності до міжнародних правил розрахунків) .При цьому, зарахування коштів на користь КЛІЄНТУ за міжнародним переказом проводиться іноземним банком за вилученням суми комісії, окремо за кожним переказом .

Виплата процентів та повернення суми вкладу, з урахуванням умов цього Договору, здійснюється БАНКОМ у відповідності до операційного часу по виконанню відповідних платежів.

4.3. Все листування між БАНКОМ і КЛІЄНТОМ, у тому числі по зміні та розірванню Договору, може проводитись поштою або факсом з подальшою передачею оригіналів поштою (кур'єром) протягом двох днів. При цьому датою отримання іншою стороною переданого факсом листа є дата отримання і реєстрації його факсограми.

4.4. Всі попередні переговори, а також все попереднє листування з предмету цього Договору, втрачає силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.5. Всі зміни, доповнення до Договору можуть мати місце тільки за взаємною згодою, оформляються Додатковою угодою в письмовому вигляді, яка є невід'ємною частиною Договору.

4.6. Відмова від виконання зобов'язань і внесення змін у Договір допускається у порядку, передбаченому цим Договором.

4.7. У випадку зміни реквізитів, вказаних у пункті 5 цього Договору, КЛІЄНТ в п'ятиденний строк повідомляє про це БАНК.

4.8. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору.

4.9. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

4.10. Цим Договором БАНК повідомляє КЛІЄНТА, що у відповідності до законодавчих вимог, БАНК надає інформацію про відкриття/ закриття рахунку вкладу , зазначеному у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, до установи ДПІ за реєстрацією КЛІЄНТА (у електронному вигляді), іншу інформацію про стан рахунку – за запитами уповноважених посадових осіб у відповідності до законодавства; КЛІЄНТ надає згоду що до виконання БАНКОМ законодавчих вимог про надання інформації про стан рахунку за цим Договором, з додержанням законодавчих положень про збереження та відкриття банківської таємниці.

4.11. Підписанням цього Договору Сторони ухвалили додержання реєстру Тарифів Банку стосовно умов цього Договору у відповідності до пункту 3.11. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

4.12. Якість послуг, що надаються згідно до цього Договору, відповідають законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим операції з залучення коштів юридичних осіб на депозитні вклади у Банки.

4.13. У разі порушення будь-якою стороною цього Договору будь-якого грошового зобов'язання, винна сторона несе відповідальність перед іншою стороною виключно у вигляді сплати пені у розмірі 0,1 від облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від своєчасно неперерахованої суми, яка нараховується протягом одного місяця з моменту виникнення відповідного зобов'язання.

4.14. Всі відносини, що виходять з цього Договору, регламентуються чинним Законодавством України. Розбіжності, що витікають з цього Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

^ 5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ:

найменування підприємства ________________________________________________________________________,

його юридична адреса (фактичне місцезнаходження) ___________________________________________________,

організаційно-правова форма підприємства ___________________________________________________________,

форма власності ___________________________________________________________________________________,

код ЕДРПОУ ________________________.

зареєстрований р.

у__________________________________________________виконкомі _____________________________________,

справа реєстрації № ______________________________,поточний рахунок______________________________, МФО _______________________.

П.І.Б. головного бухгалтера____________________________________________________, телефон _____________.

Дата реєстрації в податковій адміністрації ____________р. у ДПА _________________________________________

району, м. ____________________________________________________________.


BENEFICIARY: “ _____________________________________________________________________________ “ADDRESS OF THE BENEFICIARY: _______________________________________________________________
__________________________________________ tel ______________________ fax _________________________.

BENEFICIARY BANK:

ADDRESS OF THE BANK:

INTERMEDIARY BANK:

CORRESPONDENT ACCOUNT:

SWIFT:

БАНК:

ПриватБанк: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50 ,

Кореспондентський рахунок в Облуправлінні НБУ 32009100400, МФО 305299, Код ЕДРПОУ 14360570.

Регіональный підрозділ БАНКУ:___________________________________________________________________

(ПІБ, контактні реквізити виконавця)
ПІДПИСИ СТОРІН:
Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА

__________________________ _____________________

м.п. м.п.

Схожі:

Терміни, що використовуються в договорі iconТерміни, що використовуються в договорі

Терміни, що використовуються в договорі iconПат «Банк Руский Стандарт Post» терміни І визначення, що використовуються
У даному документі терміни, що зазначені нижче, написані з великої літери, будуть мати такі значення
Терміни, що використовуються в договорі iconЗаконукра ї н и
У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних паперів сукупність певного виду емісійних цінних паперів...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон). Терміни,...
Терміни, що використовуються в договорі iconЗатверджено
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон). Терміни,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка