Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“
Скачати 70.25 Kb.
НазваПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“
Дата конвертації20.03.2013
Розмір70.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Протокол № 13 від 04 серпня 2007 р.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

Закритого акціонерного товариства

комерційного банку “ПриватБанк“

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ревізійна комісія Закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (далі – Банк) є органом, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Правління Банку.

1.2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Банку, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

1.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними Зборами акціонерів Банку (далі – Збори).

1.4. Розміри та порядок отримання членами Ревізійної комісії винагороди встановлюються Зборами.
^ 2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
2.1. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Зборами з числа акціонерів або їх представників, що не є членами Наглядової ради Банку (далі – Рада), Правління і не є працівниками Банку. Ревізійна комісія обирається у складі не менше, ніж 3 особи строком на 3 роки.

2.2. У випадку неможливості виконання будь-яким членом Ревізійної комісії своїх обов'язків Голова Ревізійної комісії звертається до Правління з вимогою скликання позачергових Зборів для затвердження нового члена Ревізійної комісії.

2.3. Акціонер, який виконував обов’язки члена Ради або Правління Банку може бути обраний членом Ревізійної комісії не раніш, як через 2 роки після припинення його повноважень у Правлінні, чи у Раді.

2.4. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове відкликання члена Ревізійної комісії приймають Збори.
^ 3. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
3.1. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

 • виконання встановлених Зборами планів та основних напрямків діяльності Банку,

 • виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту Банку,

 • виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;

 • стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій,

 • дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;

 • вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності — вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців,

 • вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків,

 • вірність визначення розміру статутного капіталу Банку і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;

 • використання коштів резервного та інших фондів Банку, що формуються за рахунок прибутку;

 • розглядає звіти внутрішніх i зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Зборам;

 • стан каси і майна Банку.

3.2. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

 • проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Банку, який подається Правлінням, а також каси та майна;

 • розглядати кошториси витрат та плани Банку;

 • здійснювати ревізію бухгалтерських документів,

 • давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс,

 • вимагати позачергового скликання Зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Банку або виявлення зловживань посадових осіб Банку,

 • повідомляти Збори, а в період між ними — Раду про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Банку.

3.3. Члени Ревізійної комісії мають право

 • вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

 • вимагати особистих пояснень посадових осіб Банку,

 • брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Банку та Ради,

 • проводити службові розслідування,

 • вносити на розгляд Зборів або Ради питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб Банку;

 • вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Банку,

 • отримувати винагороду у розмірах та в порядку, встановленому Зборами.


^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
4.1. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки.

4.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління Банку.

4.3. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

 • по рішенню Зборів;

 • по рішенню Ради,

 • за власною ініціативою,

 • на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів


4.4. Голова Правління Банку чи його заступник можуть звернутися до Ради із заявою про проведення позачергової перевірки.

4.5. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування на підставах, вказаних в пп. 4.3., 4.4. цього Положення. Розслідування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності апарату Банку, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Банку, що стали відомі.

4.6. Підставами для проведення розслідування можуть бути:

 • заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб;

 • офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;

 • заяви окремих громадян;

 • заяви співробітників апарату управління Банку;

 • особисті визнання посадових осіб Банку;

 • повідомлення, опубліковані в пресі та інших засобах масової інформації;

 • офіційні заяви акціонерів Банку, висловлені ними на Зборах або направлені у Раду;

 • факти, виявлені під час проведення перевірок безпосередньо членами Ревізійної комісії.


4.7. Розслідування повинне бути розпочато не пізніше 3 днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше двох тижнів після його початку.

4.8. Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили розслідування, передаються до Ради не пізніше 3 днів після закінчення розслідування.

4.9. Ревізійна комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.10. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Ревізійної комісії не пізніш як за 7 днів до дати засідання під розписку, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

4.11. Якщо член Ревізійної комісії з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження в засіданні іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену довіреність. Передача одному члену Ревізійної комісії більше однієї довіреності не допускається.

4.12. Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря комісії з числа членів комісії.

4.13. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

4.14. На засіданні Ревізійної комісії головує Голова Ревізійної комісії.

4.15. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:

 • затвердження висновків по проведених перевірках;

 • матеріали, що дають підстави для проведення службових розслідувань;

 • проведення службових розслідувань по конкретних фактах;

 • затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;

 • додержання Статуту Банку та інших документів внутрішньої процедури Банку;

 • інші питання контрольно-ревізійної діяльності.


4.16. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

4.17. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

4.18. Секретар Ревізійної комісії веде книгу протоколів Ревізійної комісії, до якої вносяться всі рішення комісії.

4.19. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії, та секретарем Ревізійної комісії.

4.20. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, вправі висловити свою окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Ради та Зборів.

4.21. Книга протоколів або завірені виписки з неї повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Раді, Зборам та акціонерам Банку.

4.22. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по ним Правлінню Банку, яке вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Зборів.

^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
5.1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

5.2. Член Ревізійної комісії у разі порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Банку.

Схожі:

Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconТкачук Микола Дмитрович Дата народження: 17 Травня 1987 Регіон проживання: Чернівці
Чернівецька філія закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconКолективний договір між Головою правління Президентом Товариства...
Зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту Київської районної Ради м. Харкова
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconУстановчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
...
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconПоложення про департамент розвитку персоналу
Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» (далі – Компанії), який забезпечує впровадження І реалізацію кадрової політики та відповідає...
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ icon2. Особливості забезпечення економічної конкуренції та її захист
Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. Учасниками банку...
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconМіщенко В.І. Банківські операції
...
Положення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка