Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“
Скачати 118.24 Kb.
НазваПоложення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“
Дата конвертації21.03.2013
Розмір118.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Протокол № 13 від 04 серпня 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Закритого акціонерного товариства

комерційного банку “ПриватБанк“

(Нова редакція)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", Закону України " Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Статуту ПриватБанку (далі - Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних Зборів акціонерів Банку (далі – Збори). Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження на Зборах.

1.2.Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і статуту Банку і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких випадків до цього положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
^ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Збори є вищим органом управління Банку.

2.2. У зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства, незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є.

2.3. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

2.4. На зборах за запрошенням Правління та/або Наглядова Рада Банку (далі – Рада) можуть бути присутні інші особи (представники місцевої влади, службові особи, технічні працівники тощо), які не є акціонерами, без права голосу.
^ 3.КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
3.1.Збори акціонерів як вищий орган Банку вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2.До компетенції зборів належать:

а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

в) зміни розміру статутного капіталу Банку;

г) призначення та звільнення Голови та членів Ради;

ґ) призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку;

д) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні банки і дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Банку та зовнішнього аудитора;

е) розподілу прибутку,

є) строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

ж) затвердження внутрішніх Положень “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про ревізійну комісію”, “Про загальні збори акціонерів”, “Про порядок нарахування та виплати дивідендів”;

з) припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

и) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів Банку для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Повноваження, передбачені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “е”, “з”, “и”, “й” належать до виключної компетенції Зборів і не можуть бути делеговані іншим органам управління Банку. Повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Зборів, можуть бути делеговані Раді.

Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

3.2.1. Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, з таких питань:

 • зміна статуту Банку;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Банку.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах.
^ 4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Збори скликаються один раз на рік.

Про проведення Зборів держателі іменних акцій сповіщаються персонально з надсиланням повідомлення в письмовій формі з оповіщенням на адресу акціонера. Крім того, загальне повідомлення про проведення Зборів та про порядок денний друкується в засобах масової інформації з дотриманням вимог Закону України "Про господарські товариства". Повідомлення повинно бути зроблено не пізніше, як за 45 днів до дати скликання Зборів.

4.2. Збори скликаються за рішенням Правління Банку.

4.3. Всі витрати, пов’язані з організацією та проведенням зборів, відносяться на рахунок Банку.

4.4. Позачергові збори скликаються Правлінням Банку за власною ініціативою у разі неплатоспроможності Банку і в будь-якому іншому разі, якщо цього вимагають інтереси Банка в цілому, а також на письмову вимогу Ради чи Ревізійної комісії Банку. Правління Банку зобов’язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Радою або Ревізійною комісією.

4.5.Акціонери, що володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління Банку не виконало зазначені вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43 Закону України "Про господарські товариства" та цього Положення.
^ 5.ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
5.1. Вся робота по підготовці та скликанню зборів проводиться Правлінням Банку, за погодженням з Радою, і призначеними ним робочими органами з підготовки зборів - реєстраційною комісією і оргкомітетом . Рішення про скликання зборів оформлюється протоколом Правління. До складу реєстраційної комісії і оргкомітету входять члени Правління, Ради, Ревізійної комісії та акціонери Банку.

5.2. Правління та призначені ним робочі органи при підготовці зборів виконують такі дії:

 • за погодженням з Радою визначають дату та місце проведення зборів, формують проект порядку денного;

 • надсилають повідомлення незалежному реєстратору про дату проведення зборів та замовляють йому перелік акціонерів ( згідно з реєстром акціонерів) для реєстрації учасників зборів у день проведення зборів;

 • забезпечують інформування акціонерів та здійснюють публікацію у засобах масової інформації про проведення зборів;

 • готують проекти рішень з питань Порядку денного;

 • надають, на вимогу акціонерів, необхідну інформацію, пов’язану з порядком денним;

 • посвідчує довіреності акціонерів на право участі та голосуванні на зборах;

 • готують місце проведення зборів;

 • здійснюють реєстрацію учасників зборів або укладають договір з реєстратором на проведення реєстрації учасників;

 • вирішують інші організаційні питання.

5.3.Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до їх скликання.

5.4. Пропозиції по кожному питанню запропонованому для включення до порядку денного зборів, надаються до Правління в письмовому вигляді з виказанням мотивів внесення, відомостей про акціонера, який носить пропозицію, кількості належних йому акцій. До пропозиції повинен надаватись проект постанови (рішення) зборів або іншого документа, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

5.5. Рішення про включення пропозицій акціонера до порядку денного приймається Правлінням Банку. Про результати розгляду пропозицій акціонер - ініціатор оповіщається Правлінням персонально. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом повідомлення акціонера в письмовій формі.

5.6. Акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів. Місце і час ознайомлення з документами визначається комісією з підготовки зборів та вказується в повідомленні про Збори.

5.7. Збори не вправі розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до їх порядку денного.
^ 6.УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
6.3. Акціонери беруть участь у зборах особисто або через своїх представників.

6.4. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами Банку

6.5. Представники можуть бути призначеними на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

6.6. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності. Справжність підпису на довіреності на право участі та голосуванні на Зборах посвідчується Правлінням Банку або реєстратором, який здійснює ведення реєстру, або нотаріусом чи посадовими особами виконавчих комітетів селищних рад тощо, які можуть здійснювати нотаріальні дії.

Довіреність акціонерів-юридичних осіб - посвідчується підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи. Посадові особи, які за статутом юридичної особи, можуть діяти від імені без довіреності, для участі у Зборах повинні надати витяг з документу, згідно з яким обрано або призначено на цю посаду представника, завірений підписом керівника та печаткою юридичної особи.

6.7. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний з учасників. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів виконавчим органом Банку або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем Зборів.

6.8. Право участі у Зборах мають особи зареєстровані у реєстрі акціонерів на день проведення зборів.

6.9. Для реєстрації учасник Зборів повинен:

пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, - якщо учасник Зборів є представником акціонера - додатково пред’явити довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження на представництво інтересів акціонера.

6.10. Під час реєстрації встановлюється особа акціонера або повноваження його представника та реєструється довіреність, що визначена дійсною.

6.11. В умовлений час реєстрація учасників Зборів припиняється. Реєстраційна комісія підраховує кількість учасників та кількість голосів, що їм належать, для визначення правомочності Зборів.

6.12. У випадку, якщо на момент початку зборів кворум не зібраний, реєстрація за рішенням організаторів може бути продовжена, але не більше ніж на одну годину. Якщо протягом однієї години кворум не зібраний, збори оголошуються такими, що не відбулися.

6.13. При визначенні кворуму на зборах не враховуються акції, які на день проведення зборів знаходяться на балансі Банку.

6.14. Підсумки реєстрації учасників Зборів заносяться до протоколу реєстраційної комісії та підписуються всіма членами. Голова реєстраційної комісії докладає зборам про підбиття підсумків. Протокол реєстраційної комісії та перелік учасників зборів передаються голові зборів, а у випадку, коли кворум зібраний, зазначені документи передаються голові Правління.

6.15. Акціонери, які володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Банку.
^ 7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ
7.1. Відкриває збори особа, яку призначає Правління Банку, після чого голова реєстраційної комісії доповідає про наявність кворуму на зборах.

7.2. Головує на Зборах Голова Ради, а у разі його відсутності - голова Зборів, який обирається Зборами.

7.3. Голова Зборів:

- керує роботою Зборів;

- оголошує питання порядку денного Зборів і надає слово виступаючим;

- проводить голосування з питань порядку денного Зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретар Зборів веде протокол зборів.

7.5. Для підбиття підсумків голосування Збори обирають лічильну комісію та членів лічильної комісії.

7.6. Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів підбиваються членами лічильної комісії, про що складаються відповідні протоколи лічильної комісії, які є невід’ємним додатком до протоколу зборів.

7.7. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного.

7.8. Обговорення одного питання не може перевищувати 45 хвилин (не враховуючи тривалість доповідей з цього питання). Заяви про надання слова для виступу в порядку обговорення подаються секретарю зборів у письмовій формі, реєструються в порядку надходження та передаються голові Зборів. Заяви приймаються до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. В заяві повинна бути обов’язково вказана інформація про учасника (учасників) Зборів, що подав заяву з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (для представників юридичних осіб - додатково найменування юридичної особи) та кількість належних йому акцій.

У разі наявності принципових зауважень по змісту будь-якого, внесеного на розгляд зборів документів або рішення, учасник Зборів вправі подати письмово заяву про це голові Зборів. В заяві учасник Зборів повинен вказати:

- причину незгоди з нормами, що містяться в документі (рішенні). При цьому під причиною незгоди слід розуміти невідповідність норми документу (рішення) чинному законодавству або обмеження цією нормою прав акціонерів;

- альтернативну пропозицію Зборам по цьому питанню, при цьому альтернативна пропозиція не повинна суперечити змісту всіх прийнятих попередньо документів (рішень).

Така заява повинна бути розглянута Зборами та поставлена на голосування.
^ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
8.1. Збори визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів відповідно до Статуту.

8.2.Голосування на зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

8.3. Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, приймаються рішення з таких питань:

 • зміна Статуту Банку;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Банку;

8.4. По всіх інших питаннях рішення приймають простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. У разі, якщо "за і "проти" рішення, яке голосується подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленим. При виборах посадових осіб Банку, в тому числі, якщо на одну посаду запропоновано більш як одна кандидатура, вважаються обраними ті особи, які отримали найбільшу кількість голосів.

8.5. Збори вправі давати обов’язкові для виконання доручення органам управління та контролю Банку і посадовим особам Банку. Виконання цих доручень контролюється Радою. Про виконання доручень Правління доповідає на наступних зборах.

8.6. Рішення зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, і всіх органів і посадових осіб Банку, оформляються протоколом зборів, ведення яких забезпечується секретарем Зборів.
^ 9.ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ
9.1. Хід зборів і прийняті рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом зборів, ведення якого забезпечується секретарем Зборів.

9.2. Акціонери, що брали участь у зборах і не згідні з їх рішенням, можуть заявити окрему думку, яка заноситься до протоколу зборів.

9.3. Протокол зборів містить:

номер протоколу зборів, дату , час і місце проведення, кількість акціонерів за реєстром та належну їм кількість акцій, кількість зареєстрованих на зборах акціонерів (їх представників) та загальну кількість належних їм голосів;

Прізвища, ім'я та по-батькові запрошених на Збори осіб, їх посаду та найменування організації, яку вони представляють;

Прізвища, ім'я та по-батькові голови та секретаря Зборів, голови та членів лічильної комісії, учасників Зборів, які виступили на Зборах;

питання порядку денного, регламенту Зборів;

всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх рішення;

повні результати голосування і прийняті рішення;

перелік додатків, які містять інформацію щодо питань порядку денного.

9.4. Протокол зборів підписують голова Зборів і не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню Банку.

9.5. Голова та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за відомості, що внесені до протоколу зборів.

9.6. Копії протоколу чи засвідчені виписки повинні бути будь-який час надані на вимогу будь - якого акціонера за плату, розмір якої встановлюється Правлінням Банку.

9.7. Протокол зборів і всі додатки до них зберігаються у Правлінні протягом всієї діяльності Банку.

9.8. Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за збереження протоколів зборів.
10. ПОВТОРНІ ЗБОРИ
10.1. Якщо Збори не відбудуться через відсутність кворуму, правління Банку скликає повторні Збори з тим самим порядком денним.

10.2. Повторні Збори мають бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням та вимог Закону України "Про господарські товариства".

10.3. У повідомленні про повторні збори їх порядок може не викладатись, але обов’язково повинна міститись вказівка на те, що ці Збори є повторними.Схожі:

Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconПоложення про ревізійну комісію закритого акціонерного товариства...
Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconЗагальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconТкачук Микола Дмитрович Дата народження: 17 Травня 1987 Регіон проживання: Чернівці
Чернівецька філія закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconКолективний договір між Головою правління Президентом Товариства...
Зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту Київської районної Ради м. Харкова
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconУстановчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
...
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconПоложення про департамент розвитку персоналу
Закритого акціонерного товариства «Інюрполіс» (далі – Компанії), який забезпечує впровадження І реалізацію кадрової політики та відповідає...
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ icon2. Особливості забезпечення економічної конкуренції та її захист
Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку. Учасниками банку...
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconОргани управління й організаційна побудова банків у чомусь збігаються,...
Голов­ним органом управління банком є загальні збори акціонерів. Вони приймають найважливіші рішення — затверджують ста­тут, вибирають...
Положення про загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк“ iconМіщенко В.І. Банківські операції
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка