Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток
Скачати 63.14 Kb.
НазваРеферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток
Дата конвертації22.03.2013
Розмір63.14 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Банк > Реферат
РЕФЕРАТ

Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток.

Об'єкт дослідження: договір банківського вкладу.

Мета роботи: виклад на основі аналізу чинного законодавства головних теоретичних положень щодо юридичної природи договору банківського вкладу.

Актуальність дослідження: реалізація принципів свободи договору і диспозитивності цивільно-правового регулювання в умовах ринкової орієнтації суспільства, використання фінансових активів, які засвідчують права на матеріальні речі.

Методи дослідження: загальнонауковий аналіз, окремо-науковий, формально-науковий, окремо-юридичний, аналіз документів та ін.

Висновок: у виконаній роботі ми розглянули договір банківського вкладу, основні елементи договору банківського, проаналізували ЦК України.

Практичне значення: робота може бути використана у науково-дослідницькій діяльності, у написанні статей, докладів, а також навчальному процесі. Робота може стати у пригоді широкому колу читачів.

Перелік скорочень:

ЦКУ (ЦК) – Цивільний кодекс України;

НБУ – Національний банк України.

Ключові слова: ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ, ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС, ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНИ, ВКЛАД, ДЕПОЗИТ, СЕРТЕФІКАТ, БАНК.

ЗМІСТВСТУП 3

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 5

ВСТУПС рождения Бобби пай-мальчиком был.

(Молодец...)

Имел Бобби хобби — он деньги любил,

(Хороший мальчик...)

Любил и копил.

Із м/ф "Острів скарбів"
Моя робота написана з актуальної в умовах сучасної України темі. Договір банківського вкладу стає все більш популярним, у зв'язку з розвитком у нашій країні ринкових відносин, для цього необхідна стабільна банківська система, що діятиме на простих і зрозумілих правилах.

Мабуть, кожна людина хоче не тільки зберегти, а й збільшити свої заощадження. Банківські установи пропонують для цього свої послуги. Одна з них — відкриття і ведення депозитного рахунка. На ньому банк зберігає кошти клієнта (гроші, банківські метали), які отримує в управління. І за можливість ними користуватися банк сплачує клієнтові відсоток (доход). А оформляють все це договором банківського вкладу (депозиту).

Актуальність теми дослідження. Сьогодні в Україні продовжується процес реформування банківської системи. Зміни пов'язані з розвитком в Україні ринкової економіки, створенням сучасної банківської системи. Від рівня правової урегульованості банківських відносин багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні.

Однак, як свідчить аналіз правозастосовної практики, існує чимало прогалин у регулюванні відносин у банківській сфері взагалі та в регулюванні вкладних (депозитних) відносин.

До останнього часу питання про те, чи є договір банківського вкладу самостійним договором, чи ні, в юридичній літературі було дискусійним. Автори розглядали цей договір як різновид договору позики, як різновид договору зберігання, як з'єднання елементів, регулярного зберігання і одночасно позики або вважали, що він є самостійним договором.

З прийняттям ЦК України це питання в юридичній літературі України є вирішеним на користь авторів, які вважали договір банківського вкладу самостійним цивільним договором. Таким чином, все сказане вище зумовлює необхідність і актуальність дослідження.

Об'єкт дослідження. Комплекс суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення банками операцій з вкладами, а також аналіз чинного законодавства України і зарубіжних країн, спеціальної вітчизняної та іноземної наукової літератури з цього питання.

Предмет дослідження. Договір банківського вкладу (депозиту) як угода та вид цивільно-правового відношення.

Методи дослідження. Аналіз нормативно-правових актів проведений за допомогою загальнонаукових методів (системного, функціонального, аналітичного) та спеціально-юридичних методів (порівняльно-правового, історико-юридичного, формально-логічного) та інших засобів наукового пізнання.

Метою курсової роботи є дослідження основних положень правового регулювання договору банківського вкладу.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

 • дослідити поняття банківського вкладу;

 • охарактеризувати договір банківського вкладу згідно законодавства України;

 • дослідити основні правові характеристики договору банківського вкладу.

У літературі по темі даної роботи є чимало наукових праць учених-правознавців. Серед них роботи таких відомих юристів як: А.М. Мороз, М.І. Славук, М.Ф. Пуховкіна, В.А. Бірюкова, І.А. Бірюков, Ю.О. Заїк, В.М. Співак, Є.В. Богданов, М.І. Багринський, Є.О. Харитонова, А. Домбругова, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, К. Цвайгерт, Х. Кетц, Я.М. Шевченко, О.М. Лапітенко, М.І. Панченко і багатьох інших.

^

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 1. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз. М.І. Савлук. М.Ф. Пуховкіна та ін.: За ред. д-ра екон. наук. проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 2. Бірюков І.А. Цивільне право України. Загальна частина: Навч. посібник для вузів / В.А.Бірюкова. Ю.О. Заїк В.М.Співак. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.

 3. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. – X.: Консум. 1997. – 112 с.

 4. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. – Кн. 1. Общие положення. – М.: Статут, 2000. – 848 с.

 5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. – Кн. 2. Договори о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 796 с.

 6. Брагинский М.И. Договор хранения. – М.: Статут, 2001.

 7. Гражданское и семейное право Украины / Под ред. Е.О Харитонова. – Харьков: Одиссей. 1999.

 8. Домбругова А. Загальні положення про договір найму в новому Цивільному кодексі України // Юридична України. – 2003. – № 10. – С. 78-87.

 9. Збірник "Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних і цивільних справах". – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 10. Конституція України: Закон України. В редакції вiд 02.04.2008р., №254к/96-вр.

//http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96%2D%E2%F0

 1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України. В редакції від 14.01.2006р., № 2664-14.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України. В редакції вiд 20.06.2007р., №2121-14.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

 1. Про кредитні спілки: Закон України. В редакції вiд 29.01.2006р., № 2908-14.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2908-14

 1. Про Національний банк України: Закон України. В редакції вiд 09.07.2007р., № 679-14.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14

 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. В редакції вiд 01.01.2008р., № 280/97-вр.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

 1. Про державну виконавчу службу: Закон України. В редакції вiд 16.01.2007р., № 202/98-вр.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=202%2F98-%E2%F0

 1. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. В редакції вiд 23.02.2006р., № 3480-15.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

 1. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України. В редакції вiд 20.09.2001р., № 2740-14.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2740-14

 1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України. В редакції вiд 24.03.2006р., №15-93.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93

 1. Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: Постанова Правління Національного банку України. В редакції вiд 27.02.2008р., № 297.

// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.653.0#st1

 1. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Постанова Правління Національного банку України. В редакції вiд 10.10.2006р., № z1289-05.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1289-05

 1. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів: Постанова Правління Національного банку України. В редакції вiд 01.02.2004р., № 250.

// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0445-98

 1. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Інструкція Правління Національного банку України. В редакції вiд 02.02.2008р., № z1172-03.

//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0819-98

 1. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навч. посібник / О.В. Дзера. Н.С. Кузнецова. В.В. Луць та ін.; За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

 2. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Пер. с нем. – Т. 2. – М. Международньїе отношения, 1998. – 512 с.

 3. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 408 с.

 4. Цивільне право України: У двох книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 5. Цивільне право Україні: Навч. посіб. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луць та ін. – Ч. 2. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 792 с.

 6. Цивільний кодекс України. Х.: ПП "ІГВІНІ", 2005. – 400 с.

 7. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2004. — 1112 с.

 8. //http://lawer.in.ua/1/4

 9. //http://www.vuzlib.net/ck/5-65.htm

 10. //http://www.vobu.com.ua/ua/catalog/banktools/articles-2.htm

//http://www.yur-gazeta.com/oarticle/933/

Схожі:

Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconРеферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків,...
Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з математики у 7–х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconДіагностична контрольна робота з алгебри у 11-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Реферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток iconНазва реферату: Принцип колегіальності в медицині Розділ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка