«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Скачати 81.41 Kb.
Назва«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дата конвертації28.04.2013
Розмір81.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова профкому Директор НВК№2

____________

Наказ № _______

від _________________ 2011 р.

Посадова інструкція №

вчителя біології та завідуючого кабінетом
_______________________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)
І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя біології. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель біології призначається і звільняється з посади начальником управління освіти Хмельницької міської ради з погодження директора НВК № 2.

1.3. Він повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Учитель біології підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора НВК № 2 з навчально-виховної роботи.

1.5. Завідуючому кабінетом біології підпорядковується безпосередньо лаборант.

1.6. У своїй діяльності вчитель біології керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
^ II. Завдання та обов'язки

Основними напрямками діяльності вчителя біології є:

2.1. Організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.

2.4. Завідувач кабінетом біології:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

 • забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;

 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними про­грамами;

 • розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

 • контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпе­чення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпечних умов праці та навчання;

 • не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

 • систематично проводить первинний позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з лаборантом і учнями, відповідно їх оформляє у журналах;

 • перевіряє знання і виконання лаборантом й учнями правил та інст­рукцій з охорони праці;

 • не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів пові­домляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, про­водить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;

 • вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в Угоду з охорони праці;

 • допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;

 • бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які прово­дяться дирекцією школи;

 • чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять;

 • проходить періодичне медичне обстеження;

 • дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громад­ських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

2.5. Планування, здійснення навчання та виховання учнів.

2.6. Забезпечення умов для засвоєнні учнями освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог.

2.7. Проведення індивідуальної позакласної роботи з учнями з предмета, що викладається.

III. Права

Вчитель біології має право:

3.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Ста­тутом НВК № 2.

3.2. На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
^ IV. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель біології несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належ­ний санітарний стан приміщень.

4.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».

4.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку НВК № 2, законних розпоряджень директора комплексу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

4.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель біології несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.
^ V. Повинен знати

Вчитель біології та завідувач кабінетом повинен знати:

5.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та правила:

 • внутрішнього трудового розпорядку;

 • безпечної експлуатації електрообладнання;

 • пожежної і електробезпеки;

 • надання першої медичної допомоги;

 • виробничої санітарії та гігієни праці.

 • користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.2. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.

5.3. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальних програм з біології, основні напрямки й перспективи розвитку біологічної освіти.

5.4. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.5. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.6. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.7. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної біологічної освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.8. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

5.9. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.10. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

5.11. Основи формування системності знань школярів.

5.12. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.13. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.14. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.15. Сучасні методики навчання з біології.

5.16. Основну і додаткову літературу, першоджерела з біології.

5.17. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

5.18. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.
^ VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Учитель біології і завідуючий кабінетом біології повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

6.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення лабораторних робіт у кабінеті біології.

6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

6.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

6.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

6.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

6.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.


VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель біології:

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (в залежності від тривалості заміни).

7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

7.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.


З посадовою інструкцією ознайомлена __________________
Схожі:

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя, за­твердженої наказом Міністерства освіти І...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2
Міністерства освіти України від 31. 08. 1995 р. №463/1268. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую голова профкому Директор школи
Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи І профспілкової організації за...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую голова профкому Директор школи
Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи І профспілкової організації за...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено: Затверджую Голова Ради школи Директор езош №6

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«Погоджено» Голова пк «Погоджено» Головний санітарний лікар «Затверджено» Голова ради школи

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconПогоджено затверджую санітарний лікар директор лзош №11 лозівської райсес

«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 iconАкт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики
...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
«погоджено» «затверджую» Голова профкому Директор нвк№2 icon«погоджено» «погоджено» Голова Полтавської Президент Федерації облдержадміністрації...
День приїзду та реєстрація учасників турнірів А,Б,В: 26 червня 2009 року до 16: 00
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка