Що таке жива природа?
НазваЩо таке жива природа?
Дата конвертації01.05.2013
Розмір57.2 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Біологія > Вопрос
§ 57 Біосфера, її складові

 

Пригадайте

Що таке жива природа?

Як живі організми впливають на неживу природу? Які рослини і тварини живуть поряд з вами?
Жива оболонка Землі. Біосфера як єукупність рослин, тварин, грибів і бактерій не охоплює самостійного простору. Біосфера - це оболонка Землі, яку створюють живі організми, що заселяють час­тини літосфери, атмосфери та гідросфери. Основна маса живих організмів зосереджена біля поверхні Землі, тобто там, де найбільше взаємодіють усі земні оболонки. Проте окремі форми організмів, переважно бактерії, трапляються й у глибоких шарах літосфери - до 3 км і майже в усій тропосфері.

Живі організми безперервно змінюють навколишнє середовище - живу і неживу природу навколо нас. Так, рослини поповнюють запаси кисню в атмосфері і засвоюють вуглекислий газ.

Світло, тепло, умови зволоження, ґрунт - це ті компоненти неживої природи, від яких залежить життє­діяльність організмів. Важливою особливістю живих організмів є їхня здатність пристосовуватися до різно­манітних умов існування (мал. 172).^ Мал. 172. Навіть на голих скелях є місце для життя

Природне оточення групи організмів є для них середовищем життя. Так, деякі організми можуть жити навіть у кип'ятку і не гинуть у льодовиках. У результаті взаємодії організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворилися, приміром, ліс, степ, болото, озеро, які називають природними екосистемами (мал. 173).

^ Мал. 173. Болото (І), озеро (2)

Практичне завдання

Знайдіть навколо себе кілька різноманітних середовищ життя рос­лин і тварин. Поспостерігайте за ними, пам'ятаючи про те, що у своїх стосунках з природою слід керуватися головним правилом: «Не нашкодь!»

Живі організми поширюються на земній кулі нерівномірно. Проте поширення органічного світу небезладне. З відомих майже 350 тис. видів рослин і 1,5 млн видів тварин переважна більшість (близько 9/10 загальної кількості) зосереджена на суходолі. Тут панують рослини. Найрозвинутіший живий світ у лісах.

У Світовому океані найбільш заселеними є прибережні і припо­верхневі води. Близько 60 % площі Світового океану нагадують пустелі. Навіть у найзаселеніших районах океану на 1 м маса організмів у десятки разів менша, ніж у звичайному лісі.

Рослинність і тваринний світ на суходолі і в океані змінюється з широтою залежно від умов тепла і зволоження. Так, на екваторі, де багато тепла і вологи, ростуть вологі ліси (мал. 174, 1). Це найзаселеніше на планеті середовище життя. На частку вологих еквато­ріальних лісів припадає менше 10 % площі суходолу, але там зосе­реджено від 50 до 70 % усіх земних рослин і тварин. Натомість у полярних широтах, де мало тепла, живий світ бідний (мал. 174, 2).^ Мал. 174. Екваторіальний ліс (1); живий світ полярних широт (2)
Родючий шар Землі. Ґрунт - це особливе природне тіло, що утворилося в результаті взаємодії складових усіх оболонок Землі. Ґрунт - це верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спіль­ною дією сонячного світла і тепла, повітря, води, рослин, тварин і бактерій. Перелічені компоненти неживої і живої природи є не­обхідними чинниками утворення ґрунту (мал. 175).^ Мал. 175. Чинники ґрунтоутворення
Важливим для формування ґрунту є й час.

Для будь-якого ґрунту важливо, на якій гірській породі він утворився. Гірська порода є основою ґрунту, ніби «народжує» його, тому її називають материнською породою. Такими поррдами найчастіше є осадові гірські породи: пісок, глина, лес тощо.

Ґрунт відрізняється від гірської породи багатьма властивостями, але головна його відмінність - родючість, або здатність ґрунту передавати рослинам поживні речовини. Родючість визначається наявністю у ґрунті перегною.

Погляд у минуле

Як утворився ґрунт. На початковій стадії формування Землі як планети ґрунту не було. Близько 500 млн років тому на подрібнених сонцем, водою і вітром гірських породах оселилися живі організми - бактерії і рослини. З часом вони відмирали, розкладалися і врешті-решт створили перегній, або гумус, - найголовнішу складову ґрунту. Поступово перегній змішувався з подрібненими часточками породи. Завдяки цьому ґрунт ставав пухким, що сприяло проникненню в нього води, повітря, бактерій.

Поєднання різних чинників ґрунтоутворення зумовлює надзви­чайну строкатість ґрунтів, що відрізняються будовою, складом, кольором, потужністю гумусового шару. Тільки на території України налічують кілька сотень їх видів.

Сукупність усіх ґрунтів на певній території називають ґрунто­вим покривом. Його поширення тісно пов'язане із розподілом теп­ла і вологи на земній кулі. Тому на різних широтах формуються різні типи ґрунтів. Найпоширенішим типом ґрунтів є червоно-жовті (мал. 176, а).


^ Мал. 176. Типи ґрунтів: червоно-жовті (а); каштанові (б);чорноземи (в)
Такого забарвлення їм надає високий вміст заліза та алюмінію. Утворюються ці ґрунти під вологими еква­торіальними лісами. Велика кількість тут опадів зумовлює потужне вимивання з ґрунтів органічних решток, тому родючість червоно-жовтих грунтів досить низька. У тропіках, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, поширені сірі й бурі пустельні ґрунти.

Вони часто засолені, малопотужні, і через відсутність рослин майже не містять гумусу.

У помірних широтах, особливо на півдні, за умов посушливого клімату під трав'яною рослинністю формуються каштанові ґрун­ти (мал. 176, б). Потужність гумусового шару у них може сягати близько півметра, проте вміст перегною незначний.

Найродючіші ґрунти на земній кулі - чорноземи (мал. 176, в). Так їх здавна називають за темний колір. Ці ґрунти утворюються у посушливих умовах під пишним трав'яним покривом. Органічні речовини тут майже не вимиваються в нижні шари ґрунту, що сприяє утворенню потужного (інколи понад 2 м) шару гумусу. Чор­ноземи є національним багатством України. На них припадає понад 65 % усіх ґрунтів, що становить четверту частину всіх чорноземних ґрунтів світу.

«Вікно» в Україну

Мінливе «обличчя» чорнозему. «Зразковий» чорнозем пів­дня України - це такий, що має потужність гумусового шару близько 70 см. Однак «обличчя» чорнозему з плином часу помітно змінювало­ся. Адже за останні 10-15 тис. років, відколи почали утворюватися ці ґрунти, змінювалися температура і зволоження. Приблизно 3,5 тис. років тому чорноземи страждали через надмірно спекотливий і по­сушливий клімат, унаслідок чого зменшився гумусовий шар. Близько З тис. років тому, завдяки вологішому і прохолоднішому порівняно із сучасним клімату, гумусовий горизонт швидко наростав.

Упродовж останніх 2,5 тис. років на ґрунтоутворення значно впли­ває людина. Внаслідок розорювання ґрунтів і надмірного випасання худоби, особливо упродовж останніх кількох сотень років, чорноземи подекуди помітно втрачають свій родючий гумусовий шар.

Чорноземи змінюються сірими лісовими ґрунтами, що спосте­рігаються під листяними лісами помірного поясу. Тут опадів буває майже стільки, скільки може випаруватися, тому вимивання гумусу невелике. Ось чому сірі лісові ґрунти досить родючі.

Підзолисті ґрунти формуються також у помірних широтах, де випа­дає значна кількість опадів, що швид­ко просочуються і переносять перегній і поживні речовини на глибину. Тому ґрунт втрачає темний колір, а на глибині близько 20 см з'являється ха­рактерний шар попелястого кольору, схожий на золу (мал. 177). Такого кольору ґрунту надає мінерал кварц. Підзолисті малородючі ґрунти поши­рені під хвойними і мішаними лісами.Мал. 177. Підзолисті ґрунти

Тундрово-глеєві ґрунти утворю­ються у місцях з надлишком вологи та нестачею тепла у полярних широ­тах. Для них характерний перезво­ложений шар сизого кольору, який називають глеєм. Трапляються також прошарки мерзлого ґрунту, а на поверхні - торф.

Арктичні ґрунти поширені у високих широтах, де панують хо­лодний сухий клімат і багаторічна мерзлота. Тільки на короткий час ці ґрунти розмерзаються на незначну глибину, і тому шар перегною у них дуже тонкий, а в окремих ділянках його зовсім немає. Арктичний ґрунт не утворює суцільного покриву, а трап­ляється подекуди на ділянках, не вкритих снігом і льодом.

  

ПІДСУМКИ

Біосфера — це оболонка Землі, яку створюють живі організми, що заселяють частини атмосфери, гідросфери і літосфери.

• ^ Органічний світ різноманітний і численний, розподіляється він на земній кулі нерівномірно.

• Ґрунтовий покрив змінюється з широтою, що залежить від кліматичних умов.
Запитання і завдання для самоперевірки

Порівняйте поширені в Україні типи ґрунтів.

Як можна пояс­нити відмінності ґрунтового покриву на різних широтах?

Порівняйте, як розподіляються рослини і тварини на суходолі та у Світовому океані.

Як взаємодіють живі організми з неживою природою?

Що таке біосфера?

Що таке ґрунт?

Схожі:

Що таке жива природа? iconУроку з «Я І Україна». Тема: Що таке природа?
Мета: : закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологічну,...
Що таке жива природа? iconПрирода навколо нас. Жива І нежива природа. У природі все пов’язане
Обладнання: зошит з друкованою основою для 2 класу «я І україна», схема «Природа», схеми ланцюжків живлення, три скриньки з написами...
Що таке жива природа? iconПрирода навколо нас. Жива І нежива природа. У природі все пов’язане
Автор Йовенко Надія Іванівна, вчитель початкових класів Шевченківської зош І – ІІІ ступенів Броварського району
Що таке жива природа? icon1. Що таке природа. Якою буває природа
Світло, одяг, тепло, вода, їжа, меблі, ліки, повітря, папір, паливо, будматеріали
Що таке жива природа? iconТема тижня
Тема: Бесіда «Жива та нежива природа, яка нас оточує.» Експеримент: «Порівняймо пісочок І грунт». Д/г. «Допоможемо квіткам»
Що таке жива природа? iconКомпетентність дошкільника у сфері Природа
Природа не має ні початку, ні кінця, вона безкінечна у просторі й часі, перебуває у безперервному русі, змінах. Отже, у цьому сенсі...
Що таке жива природа? iconСамсара – круговорот народжень І смертей
«Перебуваючи під владою ілюзії, жива істота з’являється у безлічі форм, які надає їй зовнішня енергія Бога. Насолоджуючись гунами...
Що таке жива природа? iconРослини І тварини потребують нашого захисту. Будемо природі друзями
Природа чарує нас своєю красою. Вона викликає радість, здивування, а інколи-смуток. Природа дарує нам продукти харчування, допомагає...
Що таке жива природа? iconТема. Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі...
Мета. Продовжити формувати поняття природа нежива І жива, сформувати уявлення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність...
Що таке жива природа? iconII. природа взимку. Практична робота. Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи
Тема V. Природа влітку. Екскурсія до будинку природи (відділ природи краєзнавчого музею)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка