Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Сторінка4/5
Дата конвертації05.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

^ НАПРЯМ: ФІЗИЧНА ХІМІЯ

Теми:

1. Леткі інгібітори корозії на рослинній основі.

2. Особливості інгібуючих властивостей рослинної сировини.

3. Гідрофобізація поверхні як спосіб захисту металів.

4. Проблеми захисту прокородованої металевої поверхні.

5. Порівняльна оцінка перспективності методів отримання колоїдного срібла.

^ РОЗДІЛ 4
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

4.1. Контрольні завдання ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з хімії (2011-2012р.)

9 клас
 1. рівень 1. Як пояснити, що атоми Флуору та Хлору, маючи аналогічну електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня, проявляють різні валентні стани. Вкажіть, які саме. 1. Дайте відповіді на запитання:

а). Чому рівняння реакції утворення води з водню і кисню записуються таким чином:


2 Н2 + О2 = 2 Н2О , а не таким:

Н2 + О2 = Н2О2 ?

б). У реакцію утворення води вступило 3 моль реагентів, а утворилося лише 2 моль продукту. Чи немає тут протиріччя ?

в). Кількість речовин А і Б рівні. Чи можуть бути рівними їх маси?

г). У реакцію утворення води вступив 1 моль водню. Покажіть прямим розрахунком справедливість закону збереження маси.

 1. Який об’єм оцтової есенції густиною 1,07 г/см3 необхідно взяти для приготування столового оцту об’ємом 200 см3 та густиною 1,007 г/см3 ? Масова частка оцтової кислоти в оцтовій есенції дорівнює 80%, а в столовому оцті – 6%. 1. рівень

1). В результаті додавання до хлоридної кислоти надлишку розчину арґентуму нітрату випав осад масою 2,87 г. Скільки грамів розчину з масовою часткою калій гідроксиду 2% потрібно для повної нейтралізації хлоридної кислоти?
2). У результаті взаємодії водяної пари з розжареним вугіллям одержали суміш газів об’ємом 300 мл, яку пропустили крізь розчин лугу. При цьому об’єм одержаних газової суміші виявився на 15 мл меншим за об’єм вихідної суміші. Виміри об’ємів газів проводили за нормальних умов. Обчисліть об’ємні частки компонентів у суміші газів, яку одержали при взаємодії водяної пари із вугіллям.

 1. рівень

1). У скільки разів збільшиться швидкість реакції:

CO + Cl2 = COCl2 ,

якщо концентрації вихідних речовин збільшуються у 2 рази.
2). Визначте невідомі речовини, якщо відомо, що вони вступають у реакції, які описуються такими схемами:
а). Cl2 + A + H2O → H2SO4 + E

б). E + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2 O

в). Cl2 + D + H2O → H2SO4 + E

Розпишіть схеми електронного балансу у окисно-відновних реакціях.
10 клас
1 рівень 1. На початку 18 століття Гулівер відвідав Велику академію наук в Лагадо і побачив, як учені одержують селітру з повітря.


а). Які речовини називають селітрами ? Наведіть приклади.

б). Яку селітру можна одержати з повітря ?

в). Які операції здійснювали вчені під час одержання селітри? Напишіть рівняння та вкажіть умови проведення реакцій.

г). Які властивості селітри дозволили лагадійцям використовувати її в сільському господарстві, медицині та для розважання населення ?


 1. При розчиненні суміші калій оксиду та натрій оксиду масою 12,5 г у воді утворився розчин лугів, що містить 15,2 г суміші утворених при реакції гідроксидів.Розрахуйте масовий склад вихідної суміші.
 1. При охолодженні реакційної суміші з 800С до 500С швидкість хімічної реакції зменшилась у 27 разів. Визначте температурний коефіцієнт реакції.  1. рівень

 1. Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
KClO3

+ HCl

A

+ P

E

+ H2O

D

+ F2

A

+ KJ

M

+ Zn; t0

X

+ AgNО3


Q
 1. Газова суміш складається з 20 л карбон діоксиду, 40 л кисню та 60 л водню. Розрахуйте відносну густину суміші за амоніаком.


3 рівень


 1. Мідні ошурки масою 1,6 г помістили у розчин нітрату арґентуму масою 340 г з масовою часткою солі АgNO3 5% . Обчисліть масу срібла, яка виділилася, і яка масова частка речовин у розчині, що залишився.
 1. Внаслідок спалювання вуглеводню масою 0,29 г утворився карбон ( ІV) оксид об’ємом 448 мл (н.у.) та вода масою 0,45 г. Відносна густина вуглеводню за воднем складає 29. Визначте формулу вуглеводню.

11 клас

1 рівень 1. Напишіть структурну формулу ” трикутної ” кислоти. У її будові гідроксогрупи розташовані біля подвійного зв’язку, а карбонільна група біля третього кута. 1. При температурі 400С реакція триває 13 хвилин. Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3. Скільки часу триватиме ця реакція при температурі 600С ? 1. Розшифруйте схему:
CaCO3

1

?

2

CaC2

3

?

4

?
С6Н5Сl

Напишіть рівняння реакцій, які потрібно провести для здійснення даного перетворення.

   1. рівень 1. Прожарили суміш сульфату, нітрату та карбонату невідомого двовалентного металу, у якій кількості речовин солей відносяться відповідно як 1 : 3 : 2.
  Масова частка металу у вихідній суміші становить 28.99%. Визначте невідомий метал.

 2. Обчисліть масу глюкози, яку було піддано спиртовому бродінню, якщо при цьому виділилося стільки вуглекислого газу, скільки його утворюється в результаті згоряння 80 см2 метанолу, густина якого дорівнює 0,8 г/см3.
  Реакція горіння метанолу протікає кількісно, а бродіння глюкози – з відносним виходом 90%.  1. рівень 1. 11 г суміші заліза й алюмінію обробили хлором. Продукти розчинили у воді, а до одержаного розчину додали надлишок розчину лугу. Осад, що утворився, відфільтрували та прожарили. Маса продукту виявилося 8 г. Обчисліть масу розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20%, який необхідний для вилучення алюмінію з вихідної суміші.

 2. Масова частка Карбону в речовині становить 51.89%, Хлору – 38,38%, решта – Гідроген. Відносна густина парів цієї речовини за повітрям дорівнює 3,19. Визначте істинну формулу речовини.4.2. Завдання, методичні вказівки та розв’язки до контрольної роботи з хімії першої Всеукраїнської заочної хімічної школи 2011 року

10 клас

Завдання 1.

Чому дорівнює маса водню, яка за нормальних умов займає об'єм 4 л? Який об'єм займатиме та сама кількість газу при температурі 27°С та тиску 150 кПа?

Розв'язок:

За нормальних умов (101325 Па і 273 К) молі різних газів займають об'єм 22,4 л (молярний об'єм газу ,).

Отже, 2 г водню (молярна маса = 2 г/моль) займає за н.у. об'єм 22,4 л. Розрахуємо масу водню за пропорцією:

2г -22,4л

х г - 4 л,

звідки маса водню:

За рівнянням Менделєєва-Клапейрона обчислюємо об'єм газу при температурі 27°С (300 К) та тиску 150 кПа (150000 Па):
===3 )

Відповідь: Маса 4 л водню (н.у.) дорівнює 0,357 г; об'єм водню при 27°С та 150 кПа дорівнює 2,97 л.
Завдання 2.

Скільки неспарених електронів мають атоми елементів з порядковими номерами: а) 9; б) 18; в) 25?

Електрони розміщуються навкруг ядра шарами, які називаються енергетичними рівнями. Рівні розщепляються на підрівні, причому число підрівнів збігається з номером рівня.

За запасом енергії підрівні можна розмістити в ряд, який називають енергетичною шкалою. В цілому енергетична шкала має такий вигляд:

1s2s2p3sЗр4sЗd4p5s4d5p…..

Ємкість підрівня визначається числом орієнтацій у просторі відповідних орбіталей: на s-підрівні - 1 орбіталь, на р-підрівні - 3 орбіталі, на d-підрівні - 5 орбіталей, на f-підрівні - 7 орбіталей. На кожній орбіталі одночасно може знаходитися не більше двох електронів (принцип Паулі).

Розв'язок:

а) елемент з порядковим номером 9 - це фтор 9F, його електронна формула 1s22s25.

Отже, на 2р - підрівні є один електрон неспарений.

б) елемент з порядковим номером 18 - це аргон 18Аг, його електронна формула 1s22s253s23р6.

Отже, всі енергетичні підрівні містять лише спарені електрони.

в) елемент з порядковим номером 25 – це марганець 25Мп, його електронна формула 1s22s253s23р63d54s2.

Отже, на 3d-підрівні є п'ять неспарених електронів.
Завдання 3.

У скільки разів зменшиться швидкість реакції, яка перебігає у газовій фазі, при зниженні температури від 60°С до 20°С, якщо температурний коефіцієнт реакції у дорівнює двом?

Розв‘язок:

Залежність швидкості хімічної реакції від температури визначається емпіричним правилом Вант-Гоффа за формулою: , де γ- температурний коефіцієнт реакції.

=2= =16

Відповідь. Отже, швидкість реакції зменшиться у 16 разів.
Завдання 4.

Який об'єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 0,6 (густина ρ=1,5 г/мл) потрібний для приготування 200 мл розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 0,06 (густина розчину ρ = 1,04 г/мл).

Масова частка визначається як відношення маси розчиненої речовини тх до загальної маси розчину .

Розв'язок:

Знайдемо масу розчину, який необхідно приготувати:

т=V= (г)

Знайдемо масу безводної сульфатної кислоти, необхідної для приготування цього розчину:
(г)

Знайдемо масу розчину сульфатної кислоти з , який містить 12,5 г H2SO4:

Знайдемо об'єм цього розчину кислоти:
*.V*Відповідь: Об'єм розчину V* = 13,9 мл.

Завдання 5.

Напишіть рівняння реакцій обміну в молекулярній та іонній формах:

1) H3Р04 + Са(NO3 )2=

2) (NH4)2S04 + ОН=

Розв'язок:

1а) Молекулярна форма:

2Н3Р04 + ЗСа(NО 3)2= Са 3 (Р04)2 + 6HNO3

2а) Молекулярна форма:

(NH4)2SO4 + 2NaOH = 2NН4ОН + Na2S04

Складаючи рівняння в іонній формі, треба пам'ятати, що сильні добре розчинні електроліти (сильні кислоти; сильні розчинні основи; розчинні солі) записують як суму іонів, що утворюються при їх дисоціації, а слабкі електроліти й нерозчинні речовини - у молекулярній формі:

Са(NO3)2 ; (NH4)2 SO4 ; Na2 SO4 ; NaOH; HNO3 - сильні добре розчинні електроліти;

H3PO4; NH4OH - слабкі електроліти;

Ca3(PO4)2 - нерозчинна речовина.
1б) Іонна форма:
2H3PO4 +3Ca2+ + =Ca3(PO4)2+ 6H+ +

2H3PO4 +3Ca2+ =Ca3(PO4)2+ 6H+
2б) Іонна форма:
(NH4)2SO4+ 2NaOH = 2NH4OH + Na2SO4
Завдання 6.

В окисно-відновних реакціях знайдіть, які елементи змінюють ступінь окиснення, вкажіть окисник і відновник. Підберіть коефіцієнти методом електронного балансу:Речовини, які віддають електрони в процесі хімічної реакції, а самі при цьому окиснюються, називаються відновниками. У них підвищується ступінь окиснення. Речовини, які приєднують електрони - окисники, в ході реакції вони відновлюються, при цьому у них знижується ступінь окиснення. Коефіцієнти в рівняннях для відновника і окисника підбираються згідно з правилом: загальна кількість електронів, відданих відновником, повинна дорівнювати загальній кількості електронів, приєднаних окисником.

Розв'язок:2

6


24

4

Відновник, окиснюється8

3

Окисник, відновлюється


8
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт...
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. Дсту 3008 – 95 («Документація....
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до оформлення письмових робіт з математики
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених рекомендацій щодо оформлення учнями...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconВимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних...
Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка