Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Сторінка5/5
Дата конвертації05.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5

11 клас

Завдання 1.

Визначте формулу кристалогідрату купрум(ІІ) нітрату, якщо відомо, що при прожарюванні наважки цієї сполуки масою 12,1 г вона зменшилась на 8,1 г.

Розв'язок:

Рівняння розкладу кристалогідрату купрум(ІІ) нітрату при прожарюванні:Зменшення маси наважки при прожарюванні на

8,1 г - це маса газової суміші (NO2,02,H20), що утворилась внаслідок реакції.

Розрахуємо масу та кількість речовини СиО:З рівняння розкладу кристалогідрату:Розрахуємо молярну масу кристалогідрату
Відповідь: формула кристалогідрату купрум(ІІ) нітрату Сu(NO3)2·3НгО
Завдання 2.

Скільки нейтронів містить ядро елемента, електронна формула якого закінчується так ... 4s23d3 ? Наведіть повну електронну формулу цього елемента.

Розв'язок:

Атом складається з позитивно зарядженого ядра й електронів, що нейтралізують його заряд. Ядро складається з протонів і нейтронів.

Протони - елементарні, позитивно заряджені частинки, які визначають загальний позитивний заряд ядра, число електронів і місце елемента в періодичній системі (його порядковий номер). Отже, повна електронна формула цього елемента 1s22s263s264s23d3. Цей елемент – ванадій (порядковий номер 23).

Нейтрони – електронейтральні елементарні частинки з масою, що приблизно дорівнює масі протона. В сумі протони й нейтрони визначають масове число елемента.

Число нейтронів у ядрі визначається як різниця масового числа і числа протонів (заряду ядра).

Так, в ядрі ізотопу число нейтронів: 51-23=28 (нейтр.)

Відповідь: Повна електронна формула 1s22s263s263d54s23d3; в ядрі ізотопу 28 нейтронів.
Завдання 3.

Визначте початкову швидкість реакції А + 2B = С, якщо вихідна концентрація речовини^ А дорівнює 0,4 моль/л, вихідна концентрація речовини В - 0,6 моль/л, а константа швидкості (фактор пропорційності) – 0,7 л2/(моль2·с). Якою буде швидкість, якщо в процесі реакції концентрація речовини А зменшиться на 0,2 моль/л.

Розв'язок:

Швидкість реакції V знаходимо за законом діючих мас: швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій речовин, які реагують.

Отже, початкова швидкість реакції

Якщо в процесі реакції концентрація речовини^ А зменшиться на 0,2 моль/л, то концентрація речовини (з рівняння взаємодії) зменшиться на 0,4 моль/л .

Нові концентрації:

Нова швидкість реакції:

Відповідь: Початкова швидкість реакції

V =0,1008 моль/л · с; нова швидкість реакції

V*= 0,0056 моль/л · с
Завдання 4.

Розрахувати молярну концентрацію розчину сульфатної кислоти, якщо на нейтралізацію 20 мл цього розчину використано 24 мл розчину калій гідроксиду з молярною концентрацією СКОН = 0,1 моль/л.

Розв'язок:

Реакція нейтралізації: Н24 + 2КОН = K24+ 2Н2О

Молярна концентрація (молярність) розчину С - це число молів розчиненої речовини νx в 1 л розчину (моль/л):Для розчину^ КОН з цієї формули можна знайти кількість речовини > кон, яка необхідна для реакції:

νкон = Скон · Vрозч = 0,1·0,024 = 0,0024 (моль)

З рівняння реакції: на нейтралізацію 1 моль H2S04 потрібно 2 моль КОН.

Отже, знайдемо кількість речовини , яка необхідна для реакції:

νкон : 2= 0,0024:2=0,0012(моль)

Розрахуємо молярну концентрацію розчину Н2S04:Відповідь: Молярна концентрація розчину

С =0,06 моль/л

Завдання 5.

Напишіть рівняння реакцій обміну в молекулярній та іонній формах:

1) Ва(ОН)2 + СН3СООН = 2) Fe2(S04)3 + NH4ОH =

Розв'язок:

1а) Молекулярна форма:

Ва(ОН)2 + 2СН3СООН = Ва(СН3СОО)2 + 2 Н20
2а) Молекулярна форма:

Fe2(SО4)3 + 6 NН4ОН = 2FeH)3 + 3 (NН4)2 SO4
Складаючи рівняння в іонній формі, треба пам'ятати, що сильні добре розчинні електроліти (сильні кислоти; сильні розчинні основи; розчинні солі) записують як суму іонів, що утворюються при їх дисоціації, а слабкі електроліти й нерозчинні речовини - у молекулярній формі:

Ва(ОН)2; Ва(СН3СОО)2; Fе2(S04)3; (NH4)2S04 - сильні добре розчинні електроліти; СН3СООН;H2O; NH4ОH - слабкі електроліти;

FeH)3 - нерозчинна речовина.

1б) Іонна форма:

2 Н20

2Н20

Н20

2б) Іонна форма:Завдання 6.

В окисно-відновних реакціях знайдіть, які елементи змінюють ступінь окиснення, вкажіть окисник і відновник. Підберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

КМпО4 + Na202 + Н2SO4 МпSО4 + 02 + Na2 SO4 +

K2 SO4 + Н2О

Речовини, які віддають електрони в процесі хімічної реакції, а самі при цьому окиснюються, називаються відновниками. У них підвищується ступінь окиснення. Речовини, які приєднують електрони - окисники, в ході реакції вони відновлюються, при цьому у них знижується ступінь окиснення. Коефіцієнти в рівняннях для відновника і окисника підбираються згідно з правилом: загальна кількість електронів, відданих відновником, повинна дорівнювати загальній кількості електронів, приєднаних окисником.

Розв'язок

+ +7 -2 + -1 + +6-2 +2 +6-2 0 + +6-2

КМпО4 + Na202 + H2SO4 MnSO4 + О2 + Na2SO4 +

+ +6-2 + -2

K2SO4 + Н2О


-1 0
2


10


5

Відновник, окиснюється

+7 +2

Мn5


2

Окисник, відновлюється+7 -1 +2 0

MnO4 + 5Na2O2 + 8H2SO4 2MnSO4+ 502 +5Na2SO4 + K2SO4 + 8H20

ЛІТЕРАТУРА

1. Методичні рекомендації щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН ( для наукових та педагогічних керівників). Протокол №1.-К., 2009.
2. Качаровська О.П. Хімія. Навчально-методичний посібник для слухачів настановної сесії заочної хімічної школи Малої академії наук України у 2011 навчальному році.-К., 2011.
3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.Організація та методика науково-дослідницької діяльності:Підручник.-3-тє вид., стер.-К.: Знання-Прес, 2003.


1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт...
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. Дсту 3008 – 95 («Документація....
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до оформлення письмових робіт з математики
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених рекомендацій щодо оформлення учнями...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconВимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних...
Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка