Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Скачати 51.72 Kb.
НазваБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Дата конвертації06.03.2013
Розмір51.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы


БІОІНДИКАЦІЯ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(23 назви за 1981-2007 рр.)

Укладач: зав.сектору

інформаційно-бібліографічного відділу

О.Б.Поліщук
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин і тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу забруднення повітря, їх просторовий розподіл, можливе нагромадження на значних територіях.

У деяких видів рослин і тварин змінюються особли­вості розвитку (швидкість росту, процес цвітіння, утво­рення плодів, інтенсивність забарвлення та ін.) у відпо­відь на різні подразнюючі фактори. Ці властивості людство помітило уже давно і використовувало для практичних потреб. У зв'язку з загальною екологізацією різних наукових напрямів, людського мислення за­галом методи біоіндикації усе частіше використовують сучасні науковці, зокрема і в моніторингу навко­лишнього середовища.

Моніторинг біологічних ефектів під впливом різних забруднювачів довкілля використовують у локальному, регіональному та національному масштабах.

Біоіндикація (грец. bіоs життя лат. іпdісо – вказую – оперативний моніторинг навколишнього середовища на основі спостережень за станом і поведінкою біологічних об'єктів (рослин, тва­рин та ін.).

Цей метод дедалі поширюється, оскільки має такі переваги:

 • вимірювання сумарного ефекту зовнішнього впливу;

 • вивчення впливу забруднення на рослини і тварин;

 • визначення впливу у просторі й часі;

 • можливість застосовувати профілактичні засоби.

Користуючись інструментальними методами дослі­дження, можна визначити характеристики повітря, води і ґрунту, але лише на момент відбору проб. Однак лишайники, наприклад, здатні накопичувати радіоактивні еле­менти, мікроелементи, вміст радіонуклідів у них може бути у 10 разів вищий, ніж у трав'янистих рослинах. Ли­шайники нагромаджують газоподібні й тверді речовини з атмосфери практично постійно і необмежено. Тому, відстежуючи процеси їх накопичення (відсутності), можна оцінити рівень забруднення середовища. Наприклад, біо­індикатором водного середовища може бути фітоплан­ктон. Його надмірний розвиток спричиняє евтрофікацію водоймищ – підвищення рівня первинної продукції, зу­мовлене збільшенням концентрації біогенних елементів, азоту та фосфору, що призводить до загибелі риби внаслі­док накопичення надмірної кількості азоту і фосфору, які різко прискорюють розвиток рослин.

У дніпровській воді виявлені черепашки, які раніше існували тільки у лиманних водоймах Чорноморського узбережжя, що свідчить про різке підвищення за остан­ні роки вмісту солей у Дніпрі. Локальними індикатора­ми прісних ґрунтових вод у західних лиманах та сухих руслах північного і західного Казахстану є угруповання мезофільних злаків (мезофіти – рослини, які пророста­ють при середньому зволоженні, помірно теплому ре­жимі і достатній забезпеченості мінеральним живленням); постійними індикаторами засолених ґрунтів в за­хідній Туркменії слугують галофіти (солестійкі).

Під впливом забруднень довкілля змінюються еколого-фізіологічні ознаки: пігментація, забарвлення рослин, їх спричиняє надлишок токсичних солей у ґрунті або нестача поживних речовин.

Біоіндикація має певні переваги як метод отриман­ня безпосередньої інформації про зміни стану біоти в конкретних умовах забруднення, але він повинен поєднуватись з хімічними й геофізичними дослідами для отримання не лише якісних, а й кількісних відомостей.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ.

Список включає 23 джерела (книги, статті із журналів, газет, збірників) українською та російською мовами. Охоплює період з 1981 по 2007 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться природничими науками.


 1. 581.5

А 47 Алексеенко Л.Н. Водный режим луговых растений в связи с условиями среды / Л.Н.Алексеенко. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. – 198 с.

 1. 581.5

А 72 Антропогенные изменения, охрана растительности болот и прилегающих территорий: материалы VІ Всесоюзного совещания, 5-7 сентября 1979 г. – Минск: Наука и техника, 1981. – 255 с.

 1. 577.4

Б 63 Биоиндикация состояния окружающей среды Москвы и Подмосковья / отв. ред. Д.А.Криволуцкий. – М.: Наука, 1982. – 144 с.


 1. 577.4

П78 Биотестирование как метод оценки природной среды / А.Н.Мисюра, Ю.Б.Смирнов, В.Я.Гасов // Проблеми фундаментальної та прикладної екології: матеріали ІІ Всеукраїнської конференції 9-10 грудня 1997 р. – Кривий Ріг, 1997. – Ч.1. – С. 42-43.

 1. Дідух Я.П. Фітоіндикація екологічних режимів рослинних угруповань урочища Холодний Яр / Я.П.Дідух // Ботанічний журнал. – 1992. – № 1. – С. 17-22.

 2. Дідух Я.П. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу / Я.П.Дідух // Ботанічний журнал. – 1994. – № 2-3. – С. 57-67.

 3. 504.064.3: 574 (075.8)

К 49 Клименко М.О. Біоіндикація / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк // Моніторинг довкілля: підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. – К., 2006. – С. 290 292.

 1. 581.5

Р 24 Кравкина И.М. Влияние атмосферных загрязнений на структуру хвои / И.М.Кравкина // Растения и промышленная среда: научная конференция: тезисы докладов. – Днепропетровск, 1990. – С. 102-103.

 1. 504 (075.8)

Л 33 Лебедева Н.В. Биологическое разнообразие: учебное пособие / Н.В.Лебедева, Н.Н.Дроздов, Д.А.Криволуцкий. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 432 с.

 1. 581.5 (031)

Л 50 Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник / Ю.Е.Алексеев, М.Г.Важрамеева, Л.В.Денисова, С.В.Никитина. – М.: Агропромиздат, 1988. – 233 с.

 1. Лисенко Г.М. Фітоіндикаційна оцінка провідних екологічних факторів «Хомутовського степу» (Донецька область) / Г.М. Лисенко // Український ботанічний журнал. – 1992.– № 5. – С. 50-54.

 2. 581.5 (075.8)

М 91 Мусієнко М.М. Фітоіндикація та фітомоніторинг / М.М.Мусієнко // Екологія рослин: підручник / М.М.Мусієнко. – К., 2006. – С. 344-404.

 1. 504 (03)

М 91 Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков. – К.: Знання, 2007. – 624 с. 1. 577.4

П 78 Проблемы экологического мониторинга и моделирование экосистем. Т.VІІІ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 289 с.

 1. 577.4

П 78 Прогнозирование экологических процессов / Л.Я.Ащепкова, А.Е.Кузьмина, Л.М.Мамонтова и др. ­– Новосимбирск: Наука, 1986. – 216 с.

 1. Реймес Н.Ф. Экологический мониторинг / Н.Ф. Реймес // География в школе. – 2000. – № 3. – С. 31-35.

 2. 577.4. (075.8)

С 21 Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: навч. посіб. для студ. вищ.навч. заклад. / Т.А.Сафранов. – Львів: Новий Світ-2000, 2003. – 248 с.

 1. Скиба Ю. Вплив урбанізації на зміни в рослинному покриві / Ю. Скиба // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 6. – С. 44-46.

 2. 574.4 (082)

Э 40 Сметана О.М. Зооіндикація антропогенного навантаженння на степові біоценози Криворіжжя / О.М.Сметана, Н.М.Сметана // Еколого-біологічні дослідження: наукова конференція. – Кривий Ріг, 2002. – С. 390-396.

20. 504 (075.8)

Ф 33 Федоренко О.І. Моніторинг навколишнього середовища / О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін // Основи екології: підручник / О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін. – К., 2006. – С. 306-318.

21. 577.4 (076.5)(075.8)

Ф 33 Фёдорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособ. для студ. высш. учеб.завед. / А.И.Фёдорова, А.Н.Никольская. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

22. 551.5

Ч 39 Шарыгин С.А. Живые индикаторы и геохимическая экология / С.А.Шарыгин // Человек и стихия: сборник за 1990 г. – Л., 1989. – С. 212-213.

23. 577.4 (07)

Ш 67 Школьный экологический мониторинг: учебно-методическое пособие / под ред. Т.Я.Ашихминой. – М.: АГАР, 2000. – 386 с.Схожі:

Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconПізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Біоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка