Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Скачати 420.06 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Сторінка1/4
Дата конвертації07.03.2013
Розмір420.06 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ЧЕРКАСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Методичні рекомендації

щодо виконання та оформлення

науково-дослідницьких робіт

учнями-членами МАН

(для відділення екології та аграрних наук)

Черкаси – 2011

Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т.М. Пустовіт, О.А. Спрягайло. – Черкаси, 2011. – 24 с.


Укладачі:
Пустовіт Тетяна Миколаївна, методист відділення хімії та біології, екології та аграрних наук

Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості, Малої академії наук учнівської молоді.

Спрягайло Оксана Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та агробіології навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.


Обговорено, схвалено та рекомендовано до впровадження в діяльність Черкаської обласної Малої академії наук педагогічною радою ЧОЦЕНТМАНУМ.

^ 1. Загальні положення
Мала академія наук України – загальнодержавний науково-громадський проект, спрямований на пошук, підтримку, сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності учнів, школярів, студентів. На сьогодні Мала академія наук України об'єднує 27 територіальних відділень обласного рівня, які керують роботою близько 1000 районних територіальних відділень та наукових товариств учнів.
Учні-члени МАН поділяються на слухачів, кандидатів і дійсних членів.

Слухачі: учні 8-11 класів шкіл, учні Державних навчальних закладів, що виявляють цікавість до наукової діяльності, бажають одержати додаткові знання в окремих галузях науки і беруть участь у роботі секції чи гуртка.

^ Кандидати у члени МАН: учні гуртків, секцій, що виявляють здібності при поглибленому вивченні наукових дисциплін поза шкільною програмою; схильні до проведення наукових досліджень, технічної творчості; виступають на конференціях, виставках; є призерами олімпіад. Кандидат затверджується президією територіального відділення МАН за пропозицією наукових товариств, секцій, гуртків.

^ Дійсні члени МАН: кандидати, що мають самостійні наукові праці і навчаються в наукових гуртках і секціях не менше 2-х років.
Пройшовши кількарічну підготовку, кращі учні Малої академії беруть участь у щорічному загальнонаціональному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, який проходить у три етапи (район, область, фінал у Києві). Як сам конкурс, так і вся діяльність Малої академії структурована за 10 науковими відділеннями, що включають в себе 53 секцій за майже всіма науковими напрямками. Тематика учнівських науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.
Науково-дослідницька робота учня-члена МАН має бути самостійною науковою розробкою, яка включає елементи власних спостережень та досліджень і розкриває теоретичні та практичні проблеми обраної теми. У ході виконання дослідження школярі повинні набути навичок самостійної наукової роботи, освоїти сучасні методи виконання досліджень, навчитися працювати з літературою, розвинути уміння аргументовано відстоювати свою точку зору.

На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.
^ 2. Послідовність виконання роботи
Виконання науково-дослідницької роботи складається із наступних етапів:

  1. вибір теми;

  2. підбір літератури;

  3. складання плану роботи;

  4. вивчення матеріалу;

  5. виконання експерименту та обробка отриманих результатів;

  6. написання роботи;

  7. отримання відгуку та рецензії на роботу;

  8. захист роботи.


^ 2.1. Вибір теми

Обираючи тему науково-дослідницької роботи слід пам’ятати про те, що вона повинна бути актуальною, мати наукову новизну та практичне значення. Назва роботи має бути, по можливості, короткою, і конкретною, і повинна вказувати на мету дослідження. Слід уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження...», «Вивчення...», тощо.

У додатку А для ознайомлення подано теми деяких науково-дослідницьких робіт учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту.
^ 2.2. Підбір літератури

У процесі підбору літератури учень за допомогою наукового керівника складає попередній список джерел із обраної теми. Згодом веде самостійний пошук літературних джерел у довідково-бібліографічних відділах бібліотек та, за необхідності, в мережі INTERNET.

Важливо виявити якомога більше джерел, що дозволить комплексно дослідити тему. На основі проведеного пошуку складається список джерел, який у процесі роботи над темою може змінюватися та доповнюватися.
^ 2.3. Складання плану роботи

Після вивчення літературних джерел складається робочий план науково-дослідницької роботи. Його, як і перелік питань, що розкривають зміст теми, рекомендується робити розгорнутим. План передбачає, як правило, три розділи, назви і послідовність яких повинні відображувати логіку дослідження теми. У плані, крім розділів, мають бути вступ, висновки та список використаних джерел. У процесі написання роботи план може бути уточнений, доповнений, чи навіть змінений.
^ 2.4. Вивчення матеріалу

Після складання робочого плану слід детально вивчити матеріал, підібрати чи розробити необхідні методики. Вивчення джерел наукової літератури полягає в їх опрацюванні та систематизації. Це можуть бути виписки, цитати, короткий зміст наукового джерела чи характеристика фактичного матеріалу.
^ 2.4. Виконання експерименту та обробка отриманих результатів

Отримання та обробка фактичного матеріалу є одним з найбільш відповідальних і важких етапів роботи. Він виконується учнем відповідно до завдань наукового керівника та відображує специфіку обраної теми роботи.

^ 2.5. Написання роботи

Після такого, напевне, найважчого етапу, можна переходити до написання окремих розділів роботи. Рекомендується починати її не зі вступу, а з одного із розділів. Не обов’язково із першого. Головне при цьому – осмислити факти. Виклад матеріалу має бути логічним та послідовним.

Для підтвердження власних думок автор може використовувати цитати із різних джерел. При цьому будь-яка цитата має бути наведена із посиланням на літературне джерело. Посилатися на джерело необхідно і тоді, коли у тексті роботи наводяться конкретні цифри, факти, схеми і т. ін. з інших праць.

Закінчуючи розділ слід сформулювати висновок, який витікає із змісту даного розділу.

Після закінчення роботи над усіма розділами їх слід перечитати для того, щоб виявити повтори, протиріччя, порушення логіки. На цьому етапі в текст вносяться необхідні доповнення та зміни, здійснюється редагування, перевіряються посилання та ін.

Після написання розділів роботи слід перейти до підготовки вступу.

Заключним етапом є підготовка висновків, які витікають із змісту роботи.

Виконання учнем науково-дослідницької роботи – це творчий, а тому індивідуальний процес, однак при її написанні слід дотримуватись вимог до структури та оформлення, оскільки це виховує точність, вимогливість до себе та акуратність, необхідні для ведення наукової роботи.

^ 2.5.1. Вимоги до основних елементів тексту

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких...

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт...
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. Дсту 3008 – 95 («Документація....
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до оформлення письмових робіт з математики
Для забезпечення високої грамотності І загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених рекомендацій щодо оформлення учнями...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconВимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних...
Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка