Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Скачати 220.55 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Дата конвертації17.03.2013
Розмір220.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
ПРОГРАМА
для загальноосвітніх навчальних закладів
Біологія

10–11 класи
Рівень стандарту


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, технологічного напрямів, у класах фізико-математичного, фізико - хімічного, математичного, фізичного та інших профілів.

Мета навчання біології на рівні стандарту полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формування у школярів екологічного культури, ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:

  • формування в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні сучасної природничонаукової картини світу; методи наукового пізнання; місце біології серед інших наук; значення біологічного різноманіття; зв'язок між природними і суспільними процесами; принципи функціонування і структуру біологічних систем на різних рівнях організації живого;

  • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;

  • формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі;

  • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей.

Зміст курсу є логічним продовженням навчальних курсів основної школи, розподіляється за роками навчання таким чином:

10 клас - розділи: «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Організмовий рівень організації життя»;

11 клас - розділи: «Організмовий рівень організації життя» (продовження), «Надорганізмові рівні організації життя», « Історичний розвиток органічного світу».

На вивчення цих розділів відводиться:

^ 10 клас – 52 години (1,5 год на тиждень);

11 клас – 70 годин (2 год на тиждень).

В основу навчального змісту біології 10-11 класів покладено вивчення рівнів організації живого (молекулярний клітинний, Організмовий, популяційний, екосистемний, біосферний). На рівні кожної системи простежуються їх основні ознаки: обмін речовин і перетворення енергії, цілісність живих систем. Зміст курсу включає провідні теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинні, хромосомну теорії, еволюційні гіпотези, біологічні закони
Г. Менделя, Т.Моргана тощо.

Розпочинається курс розділом «Молекулярний рівень життя», який передбачає вивчення хімічного складу організмів і особливостей біохімічних реакцій. Наступні розділи програми передбачають опанування учнями закономірностей функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організмовому рівнях. Знання про принципи функціонування клітини становить основу розуміння законів спадковості й закономірностей мінливості. Ознайомлення з цитологією й генетикою готує учнів до вивчення індивідуального розвитку організмів. Екологічні закономірності вивчаються в розділі «Надорганізмові рівні життя». Завершується вивчення біології розділом «Історичний розвиток органічного світу»,що передбачає знайомство з основами еволюційних гіпотез та формуванням великих таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку.

Формуванню навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літературних джерелах слугують семінарські заняття, які учитель може планувати, враховуючи навчальні можливості учнів та доступ їх до науково-популярної літератури.

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

10-й клас

(52 год, 1,5 год на тиждень, із них 5 год - резервні)


К-ть г-н

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів


3

ВСТУП
Короткий нарис з історії розвитку біології. Видатні вчені-біологи України. Методи біологічних досліджень.
Сучасне визначення поняття “життя”. Основні властивості живого. Рівні організації живої матерії.

Значення біологічної науки в житті людини і суспільства.

^ Учень (учениця):
називає:

- основні властивості живого;

- рівні організації життя;
наводить приклади:
- значення біологічної науки в житті людини і суспільства;
- застосування різних методів у вивченні живої природи;
характеризує:
- методи біологічних досліджень (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання);
пояснює:
- зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками.
^ Розділ І. Молекулярний рівень організації життя

3

Тема 1. Неорганічні речовини
Елементний склад живих організмів.
Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.

^ Учень (учениця):
називає:
- органогенні елементи;
характеризує:
- хімічні елементи, найважливіші для організму людини;
- роль води та мінеральних солей в живих системах;
обґрунтовує:
- необхідність контролю хімічного складу води та їжі людини;
- необхідність квотування промислових викидів країнами світу;
пояснює:

- норми вживання води людиною в різних умовах оточуючого середовища;
- гранично допустиму концентрацію речовин у складі води, їжі, засобів побутової хімії, косметичних препаратів тощо;
- причини ендемічних та екологічних хвороб людини;
застосовує знання:
- для профілактики захворювань людини, що виникають через нестачу або надлишок деяких хімічних елементів.

8

^ Тема 2. Органічні речовини
Малі органічні молекули (ліпіди, моносахариди, амінокислоти, нуклеотиди). Макромолекули (полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти), їх будова, властивості, функції.
Єдність хімічного складу організмів.

^ Учень (учениця):
називає:
- органічні речовини, що входять до складу живих організмів;
наводить приклади:
- ролі органічних речовин у життєдіяльності людини;
- застосування ферментів у господарстві;
характеризує:
- молекулярний рівень організації живого;
- функції ліпідів і вуглеводів;
- поняття біополі мер;
- будову, властивості й функції білків і нуклеїнових кислот;

пояснює:
- взаємозв’язок будови органічних речовин з їх функціями;
- хімічну сталість організмів;

спостерігає та описує:
- властивості органічних молекул;
- дію ферментів;

розв’язує вправи:

- з транскрипції та реплікації;
застосовує знання:

- для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів;
дотримується правил:
- техніки безпеки при виконанні лабораторних і практичних робіт;
робить висновок:
- про єдність хімічного складу живої й неживої природи.

Лабораторні роботи
№ 1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей.
№ 2. Вивчення властивостей ферментів.
Практичні роботи
№ 1. Розв’язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації.
№ 2. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки.
№ 3 Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом.
^ Розділ ІІ. Клітинний рівень організації життя

5

Тема 1. Клітина
Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.
Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.
Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції.

Ядро. Будова ядра. Функції ядра.
Нуклеоїд прокаріотичних клітин.

^ Учень (учениця):
називає:
- методи вивчення клітин;
- типи організації клітин;
- функції поверхневого апарату клітин;
- функції ядра;
наводить приклади:
- про- та еукаріотичних організмів;
розпізнає:
- клітини прокаріотів і еукаріотів на фотографіях, малюнках і схемах;

- структури ядер клітин на схемах, електронних мікрофотографіях;
характеризує:
- клітинну теорію Т. Шванна та її роль в обґрунтуванні єдності органічного світу;
- будову клітини прокаріотів і еукаріотів;
- особливості будови і функції клітинних мембран;
- транспорт речовин через мембрани;
- поверхневий апарат клітини, його функції;
- будову і функції ядра;
- нуклеоїд прокаріотичних клітин;
пояснює:

- взаємозв’язок будови і функцій клітинних мембран;
- значення цитологічних методів у діагностуванні хвороб людини;
порівнює:
- два типи організації клітин;
- поверхневий апарат клітин бактерій, грибів, рослин і тварин;

спостерігає та описує:
- явище плазмолізу, деплазмолізу в клітинах рослин;
дотримується правил:
- виготовлення деяких мікропрепаратів;
робить висновок:
- про загальний план будови клітин всіх організмів.

Лабораторні роботи
№ 3. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.
№ 4. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин.

5

Тема 2. Цитоплазма, її компоненти
Цитозоль, органели, включення.

Рибосоми. Синтез білка. Цитоскелет. Клітинний центр.
Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.
Двомембранні органели. Мітохондрії і процес дихання. Пластиди і процес фотосинтезу.

^ Учень (учениця):
називає:
- органели, включення клітини;
наводить приклади:
- процесів, які відбуваються в цитоплазмі клітини;
розпізнає:
- компоненти клітин на схемах, електронних мікрофотографіях;
характеризує:
- цитоплазму, її складові;
- функціональне значення цитозолю і цитоскелета;
- будову і функції органел клiтини;

- генетичний код і його властивості;
- процеси біосинтезу білка, фотосинтезу, клітинного дихання;

пояснює:
- значення гліколізу, фотосинтезу, дихання;

- можливості регуляції продуктивності фотосинтезу;
- можливості штучного синтезу білків для діагностування та лікування хвороб людини;
порівнює:
- гіпотези походження органел еукаріотичних клітин;
- процеси, які відбуваються в цитоплазмі про- і еукаріотів;
спостерігає та описує:
- рух цитоплазми у клітинах рослин;
розв’язує вправи:

- з трансляції;

застосовує знання:
- про вплив факторів зовнішнього середовища на клітини для профілактики захворювань людини

Лабораторні роботи
№ 5. Рух цитоплазми в клітинах рослин.
Практичні роботи
№ 4. Розв’язання елементарних вправ з трансляції.

5

Тема 3. Клітина як цілісна система
Хромосоми. Каріотип.
Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

Обмін речовин і енергії в клітині.
Сучасна клітинна теорія.
Цитотехнології.

^ Учень (учениця):
називає:
- положення сучасної клітинної теорії;
наводить приклади:
- клітин, що не діляться;
- застосування цитотехнологій для лікування хвороб людини;
розпізнає:
- аутосоми і статеві хромосоми;
- структурні компоненти хромосом;
- фази мітозу і мейозу;
характеризує:
- будову і функції хромосом;
- стадії клітинного циклу;
- процеси мітозу та мейозу;
- клітину як цілісну систему;
- сучасну клітинну теорію;
обґрунтовує:
- подібність і відмінності в будові клітин організмів різних царств у зв’язку зі способом їхнього життя;
- значення стабільності каріотипу для існування виду;
- зв’язок пластичного і енергетичного обміну в клітині;
пояснює:

- значення вивчення каріотипу для діагностування і профілактики спадкових хвороб людини;
- можливості цитотехнологій;

- принципи штучного вирощування рослин на поживних середовищах;
- значення змін функціональної діяльності клітин та їх загибелі у виникненні хвороб у людини;
порівнює:
- обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів;
- клітинну теорію Т. Шванна з сучасною клітинною теорією;
- клітини про- і еукаріотів;
застосовує знання:
- про процеси життєдіяльності клітини для збереження здоров’я;
- для підтвердження ідеї матеріальної єдності світу.Лабораторні роботи

№ 10. Будова хромосом.
№ 11. Мітотичний поділ клітин.
Розділ ІІІ. Організмовий рівень організації життя

5

^ Тема 1. Неклітинні форми життя
Віруси, пріони, їх будова, життєві цикли.
Роль в природі й житті людини.

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних хвороб людини.

^ Учень (учениця):
називає:
- неклітинні форми життя;

- гіпотези походження неклітинних форм життя;
наводить приклади:
- хвороб людини, які викликаються вірусами і пріонами;
розпізнає:
- віруси і бактеріофаги на малюнках, схемах;

характеризує:
- будову та життєвий цикл вірусів;

- білки, які входять до складу вірусів, пріонів;
- нуклеїнові кислоти, що входять до складу вірусів;
- механізми проникнення вірусів у клітини людини, тварин, рослин, бактерій;

- особливості вірусів і пріонів, їх роль у природі й житті людини;
обґрунтовує:
- способи боротьби з вірусними захворюваннями;
пояснює:

- принципи профілактики вірусних хвороб людини, зокрема

ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- шляхи розповсюдження вірусних хвороб людини;
застосовує знання:
- про процеси життєдіяльності вірусів для профілактики вірусних хвороб людини, тварин, рослин;
дотримується правил:
- поведінки в місцях, де можливе зараження вірусами.


5

^ Тема 2. Одноклітинні організми
Прокаріоти. Особливості їх організації і життєдіяльності. Бактерії. Роль бактерій у природі та в житті людини.

Профілактика бактеріальних хвороб людини.

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.
Колоніальні організми.

^ Учень (учениця):
називає:
- одноклітинні організми;
наводить приклади:
- одноклітинних прокаріотичних організмів;

- одноклітинних рослин, тварин, грибів;
характеризує:
- особливості одноклітинних організмів;
- особливості прокаріотичних організмів;
- спосіб життя і стратегію бактерій;
- бактерії: автотрофні, сапротрофні, паразитичні, симбіотичні, аеробні та анаеробні;
- значення бактерій;
- явище колоніальності у одноклітинних організмів;
обґрунтовує:
- відмінності одноклітинних еукаріотичних організмів від клітин багатоклітинних організмів;
пояснює:
- роль бактерій в екосистемах;
- значення бактерій у господарській діяльності людини;
- значення мікробіологічної промисловості;
- шляхи розповсюдження бактеріальних хвороб людини;
- засади профілактики бактеріальних хвороб людини;
- принципи застосування антибіотиків у лікуванні бактеріальних хвороб;
- роль деяких Найпростіших у виникненні хвороб людини;
- роль одноклітинних грибів у природі й господарстві людини;
застосовує знання:
- про процеси життєдіяльності бактерій для профілактики інфекційних хвороб, у господарській діяльності людини.

Лабораторна робота
№ 6. Різноманітність бактерій, їх значення в природі та в житті людини.

8

^ Тема 3. Багатоклітинні організми
Багатоклітинні організми без справжніх тканин.
Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.
Будова і функції тканин.
Гістотехнології.
Органи багато-клітинних організмів.
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.
Колонії багатоклітинних організмів.^ Учень (учениця):
називає:
- багатоклітинні організми;
- тканини;
- органи;
- системи органів тварин;
наводить приклади:
- застосування гістотехнологій для лікування хвороб людини;
- колоній багатоклітинних організмів;
характеризує:
- тканинний, органний, організмовий рівні організації життя;
- стовбурові клітини багатоклiтинних організмів;
- типи тканин рослин і тварин;
- принципи організації та функціонування багатоклітинних організмів;
- принципи регуляції функцій у рослин і тварин;
- регуляторні системи організму людини: нервову, ендокринну, імунну;

пояснює:

-взаємозв’язок будови і функції тканин;

- значення процесу диференцiювання клітин, утворення тканин і органів;
- принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини;
- шляхи отримання і збереження інформації людиною;
- взаємодію систем регуляції у людини;
порівнює:
- організацію рослин, тварин і грибів;
- регуляцію функцій організму рослин і тварин;
- види регуляції в організмі людини;
застосовує знання:
- про регуляцію функцій організму людини для збереження власного здоров’я, свідомої поведінки в природі та колективах;

Лабораторні роботи
№ 12. Будова тканин тваринного організму.
№ 13. Будова тканин рослинного організму.11-й клас

(70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год - резервні)


К-ть

г-н

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів


4

^ Тема 4. Розмноження організмів
Нестатеве розмноження організмів.
Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

^ Учень (учениця):
називає:
- способи розмноження організмів;
наводить приклади:
- вегетативного розмноження у тварин і рослин;
характеризує:
- нестатеве і статеве розмноження організмів;
- будову статевих клітин;
- біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини;
пояснює:
- значення статевих клітин в забезпеченні безперервності життя виду;
- біологічне значення нестатевого розмноження;
порівнює:
- статеве і нестатеве розмноження;
робить висновок:
- розмноження - основа існування виду, механізм, що забезпечує регуляцію чисельності організмів в популяціях.

Лабораторна робота
№ 1. Будова статевих клітин.

6

^ Тема 5. Закономірності спадковості
Генетична термінологія і символіка. Методи генетичних досліджень.
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

^ Учень (учениця):
називає:
- основні терміни генетики;
наводить приклади:

- методів вивчення спадковості людини;
характеризує:
- закони Г. Менделя;
- основні положення хромосомної теорії спадковості;
- зчеплене успадкування;
- взаємодію генів;
формулює означення:
-ген, регуляторний ген, структурний ген, генотип, фенотип, домінантний стан ознаки, рецесивний стан ознаки, алельні гени, гетерозиготи, гомозиготи;

пояснює:
- механізми визначення статі;
- значення позаядерної спадковості;
обґрунтовує:
- роль спадковості в еволюції;
- значення законів спадковості для практичної діяльності людства;
порівнює:
- гомозиготи і гетерозиготи;
застосовує знання:
- законів генетики для складання схем схрещування, розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування);
- для побудови родоводу;
- для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини.

Практичні роботи
№ 1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

№ 2. Складання родоводів.

4

Тема 6. Закономірності мінливості
Комбінативна мінливість.
Мутаційна мінливість.
Види мутацій. Мутагени.
Модифікаційна мінливість.

^ Учень (учениця):
називає:
- значення спадкової мінливості;
- значення неспадкової мінливості;
- мутагенні фактори;
наводить приклади:
- спадкової мінливості;
- неспадкової мінливості;
характеризує:
- закономірності мінливості;
- причини модифікаційної мінливості;
- норму реакції;
- мутаційну мінливість, види мутацій;
- мутагенні фактори;
пояснює:
- адаптивний характер модифікаційних змін;
- значення комбінативної мінливості;
обґрунтовує:
- роль мутацій в еволюції;
порівнює:
- модифікаційну та мутаційну мінливість;
застосовує знання:
- про мутагени для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів.

Лабораторні роботи
№ 2. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
№ 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Практична робота
№ 5. Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій.

8

^ Тема 7. Генотип як цілісна система
Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
Генетика людини.

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
Диференціація клітин.
Химерні та трансгенні організми.
Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

^ Учень (учениця):
називає:
- завдання сучасної біотехнології;
- методи селекції;
наводить приклади:
- речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії;
характеризує:
- функції генів;
- значення генотипу і умов середовища для формування фенотипу;
- відносну сталість диференцiйованого стану клітин;
- генну інженерію;
- генну терапію;
- можливості сучасної біотехнології;
пояснює:
- значення картування геному людини;

- значення медико-генетичне консультування;
- можливості профілактики спадкових хвороб людини;
- можливості використання трансгенних організмів;
обґрунтовує:
- необхідність обережного ставлення до втілення продуктів від генетично модифікованих організмів;
порівнює:
- класичні методи селекції з біотехнологічними;

застосовує знання:
- для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій;
- про роль досягнень біотехнології у житті й господарській діяльності людини.7

^ Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів
Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
Регенерація.
Життєвий цикл у рослин і тварин.
Ембріотехнології.
Клонування.

^ Учень (учениця):
називає:
- періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів;
- критичні періоди розвитку людини;
наводить приклади:
- застосування ембріотехнологій людиною;
характеризує:
- запліднення у тварин і рослин;
- етапи онтогенезу у рослин і тварин;
- ембріогенез хордових тварин;
- постембріональний розвиток тварин;
- типи росту та його регуляцію;
- роль генотипу і умов існування в процесах росту людини;
- регенерацію у рослин і тварин;
- проблеми старіння і смерті організмів;
- життєві цикли організмів різних царств;

- спадкові та соціальні фактори формування психіки людини;
- вікові особливості психічної діяльності та поведінки людини;
пояснює:
- значення штучного запліднення;
- можливості подолання безпліддя у людини;
- біологічні основи контрацепції;
- вплив зовнішніх умов на формування та розвиток організму;
- можливості й небезпеку клонування організмів;
- взаємодію частин організму під час розвитку;
- чергування поколінь у життєвому циклі організмів;
- процеси старіння;
- можливості корекції вад розвитку людини;
- можливості регенерації у людини;
обґрунтовує:
- залежність онтогенезу людини від спадковості та традиційної культури країни;
порівнює:
- видову тривалість життя організмів різних царств;
- тривалість життя людини в різних країнах світу;
- гіпотези старіння людини;
застосовує знання:
- про вплив умов життя матері й батька на розвиток зародка і плода для підготовки до народження дитини;
робить висновок:
- про роль спадковості й факторів зовнішнього середовища в онтогенезі.

Лабораторна робота
№ 4. Ембріогенез хордових.*
^ Розділ ІV. Надорганізмові рівні організації життя

8

Тема 1. Популяція. Екосистема
Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Динаміка і коливання чисельності популяції.
Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів.
Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.
Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.

^ Учень (учениця):
називає:
- надорганізмові системи;
- основні характеристики популяції;
- екологічні фактори;
наводить приклади:
- угруповань, екосистем;
- пристосованості організмів до умов життя;
- подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов життя;
- біологічних ритмів;
- різних типів взаємозв’язків між організмами, харчових ланцюгів;
- екологічних пірамід;
характеризує:
- середовища життя організмів;
- екологічні фактори, їх взаємодію;
- форми біотичних зв’язків;
- добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів;
- структуру і функціонування надорганізмових систем;
- структуру популяції, екосистеми;
- ланцюги живлення;
- правило екологічних пірамід;
обґрунтовує:
- необхідність знань про середовище існування;

- значення колообігу речовин у збереженні екосистем;
- роль організмів продуцентів, консументів, редуцентів і людини в штучних і природних екосистемах;
пояснює:
- основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми;
- шляхи пристосування організмів до умов існування;
- зв’язки між організмами в екосистемі;
порівнює:
- середовища життя;
- організми, що пристосувались до життя в різних середовищах;
- природні та штучні екосистеми.

Демонстрування: колекцій, гербарних матеріалів, живих об’єктів, які ілюструють вплив різних екологічних факторів на рослини і тварини; моделей екосистем; фільмів про охорону природи.
Практичні роботи
№ 6. Складання ланцюгів живлення, схем колообігу речовин у екосистемах.
№ 7. Розв’язування задач з екології.

5

Тема 2. Біосфера
Загальна характеристика біосфери. Біогеохімічні цикли.
Вплив діяльності людини на стан біосфери.
Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані:

нестача продовольства, енергії, прісної води, а також забруднення навколишнього середовища. Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Раціональне природокористування, альтернативні джерела енергії, збереження біорізноманіття, охорона природи.
Природоохоронне законодавство України.
Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.

^ Учень (учениця):
називає:
- природоохоронні території;
- основні екологічні проблеми сучасності;
характеризує:
- біосферу, функціональні компоненти і межі біосфери;
- поняття про ноосферу;
- ріст чисельності людства і проблеми, які з ним пов’язані;
- форми забруднення навколишнього середовища;

- можливі шляхи подолання екологічної кризи;
обґрунтовує:
- вплив діяльності людини на видову різноманітність рослин і тварин, на середовище життя, наслідки цієї діяльності;
- значення збереження біорізноманіття;
- роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань для збереження рівноваги у біосфері;
- необхідність застосування альтернативних джерел енергії;
пояснює:
- роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері;
застосовує знання:
- про особливості функціонування популяції, екосистеми для обґрунтування заходів їх охорони;
- для проектування дій у справі охорони природи;
- визначення стратегії й тактики своєї поведінки в сучасних умовах оточуючого середовища;
- для прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми;
робить висновок:
- про цілісність і саморегуляцію живих систем;

- про власне відношення до вирішення екологічних проблем;
- про необхідність відстоювання власних прав на збереження середовища існування.
^ Розділ V. Історичний розвиток органічного світу

7

Тема 1. Основи еволюційного вчення
Становлення еволюційних поглядів. Гіпотези еволюції Ламарка і Дарвіна. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.
Макроеволюційний процес.
Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.


^ Учень (учениця):
називає:
- докази еволюції;
- наслідки еволюції;
наводить приклади:
- внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування;
- форм природного добору;
- адаптацій організмів до умов середовища;
характеризує:
- передумови розвитку еволюційного вчення;
- основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна;
- рушійні сили еволюції;
- природний добір, його види;
- основні положення синтетичної гіпотези еволюції;
- популяцію як елементарну одиницю еволюції;
- критерії виду;
- способи видоутворення;
- елементарні фактори еволюції;
- внутрішньовидові та міжвидові фактори еволюції;
- правило необерненості еволюції;

- поняття: конвергенція, дивергенція, паралелізм;
пояснює:
- синтез екології та еволюційних поглядів;
- різноманіття адаптацій організмів як результат еволюції;
порівнює:
- штучний і природний добір,
- географічне і екологічне видоутворення;
застосовує знання:
- для пояснення результатів еволюції, процесів виникнення пристосувань, утворення нових видів.

Практична робота
№ 8. Порівняння природного і штучного добору.

7

^ Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

^ Учень (учениця):
називає:
- таксономічні одиниці;
- ери, періоди розвитку Землі;
характеризує:
- різні погляди на виникнення життя на Землі;
- гіпотези походження еукаріотів;
- еволюційні події в протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери;
пояснює:
- принципи класифікації організмів;
робить висновок:
- про ускладнення тваринного і рослинного світу в процесі еволюції.
- про єдність органічного світу.

Демонстрування: скам’янілостей, відбитків, викопних решток рослин і тварин, фільмів, діафільмів, схем.

4

^ Узагальнення курсу
Основні властивості живих систем.
Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

^ Учень (учениця):
називає:
- властивості живих систем;
- можливості використання біологічних знань для власного життя і в забезпеченні існування людства;
наводить приклади:
- властивостей живого, що характерні для різних рівнів його організації;
характеризує:
- властивості живих систем;
- сучасний стан біосфери;
- перспективи сучасної біології в забезпеченні існування людства;
пояснює:
- загальні властивості живих систем;
- перспективи розвиту біосфери;
обґрунтовує:
- значення знань з біології у збереженні біосфери і людства як її складової;
застосовує знання:
- у власній діяльності;
- для оцінки моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень.


Екскурсії:
1. Способи розмноження рослин (оранжерея, теплиця, ботанічний сад, дослідна станція тощо).

2. Запровадження нових сортів рослин і порід тварин у господарствах (селекційна станція, племінна ферма).

3. Методи розведення птахів: інкубація, розвиток курчат (птахофабрика).

4. Різноманітність видів у природі (природничий музей).

5. Історія розвитку життя на Землі (природничий музей).

Укладачі програми: О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С.Вихренко, С.А.Данилов, О.В.Костильов,
І.Ю. Костіков, В.В, Курсон, М.Ю. Макарчук, Н.Ю. Матяш, Д.А. Шабанов
Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconБіологія програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, хіміко-технологічного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconСтрашко С. В., Горяная Л. Г., Билык В. Г., Игнатенко С. А. Биология:...
Програма: 7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на профільному рівні (природничо-математичний напрям) у класах біолого-хімічного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка