Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку
Скачати 338.32 Kb.
НазваМетодичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2013
Розмір338.32 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
  1   2   3


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
за результатами районного семінару вчителів біології від 21.10.2013 року
Підготовка вчителя до уроку

Підготовка до уроку – один з головних обов’язків щоденної роботи викладача. Її необхідно починати з аналізу підсумків попередніх уроків за реалізацією поставлених цілей, а також відповідність їх щодо дидактичних, виховних і організаційних вимог.
Підготовка до уроку складається з наступних елементів:
1. Визначення змісту та відбір матеріалу запланованого на урок, з урахуванням його специфіки та складності.
2. Уточнення теми заняття, чітке визначення навчальної, виховної та розвиваючої мети заняття і шляхів її реалізації.
3. Визначення форми та методу проведення уроку, типу уроку та його структури, з розподілом часу.
4. Уточнення завдань для вправ і самостійних робіт, а також контрольних запитань.
5. Складання плану уроку та конспекту викладання матеріалу.
6. Підготовка матеріально-технічної бази, ТЗН, наочних посібників.
Під час підготовки до уроку значне місце займає складання плану. Складати план уроку можна як текст, таблицю в зошиті або на бланках затвердженої у даному навчальному закладі форми. Але незалежно від форми, у плані повинні визначатись:
 чітко і зрозуміло, по-можливості, коротко сформульована тема;
 визначена триєдина мета у відповідності з вимогами програми;
 вказане обладнання уроку (дидактичне, наочне, ТЗН);
 розписаний хід уроку ( за планом структури уроку у відповідності з його типом).

^ Орієнтовний алгоритм складання вчителем плану уроку

 1. Мета проведення уроку (дидактична розкрити зміст …; охарактеризувати особливості …; проаналізувати…; з’ясувати…; визначити…; вжити…; розповісти…);

розвивальна (сформувати в учнів уявлення про …; навчити учнів використовувати …сприяння розвитку …;розвиток зацікавленості …); виховна (сприяти вихованню …; виховувати патріотичні почуття…).

 1. ^ Очікувані результати (за результатами навчання на уроці учні зможуть…). Очікувані результати випливають з триєдиної мети уроку. Очікувані результати повинні відповідати предметним компетентностям, які визначені чинною навчальною програмою.

 2. Тип уроку.

 3. Ключові поняття та терміни уроку.

 4. Методи навчання, викладання ( або їх поєднання на різних етапах уроку).

 5. Обладнання уроку. Використання технічних та комп’ютерних засобів навчання, засобів наочності, джерел інформації ( підручники, періодичні видання, художня література та ін.)

 6. План проведення уроку.

 7. Хід уроку.

 8. Організаційний момент (перевірка готовності учнів до уроку).

 9. Перевірка виконання учнями домашнього завдання.

 10. Мотивація. Повідомлення теми, мети уроку, а також, що повинні вміти учні за результатами навчання на цьому уроці.

 11. Актуалізація опорних знань учнів.

 12. Вивчення нового матеріалу (записуються питання, які необхідно вивчити; номери завдань, задач, вправ, які виконують учні; запитання, які вчитель задає учням під час опанування ними нового матеріалу).

 13. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу.

 14. Оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною системою з коротким коментарем балів.

 15. Пояснення учням домашнього завдання, яке обов’язково записано на класній (мультимедійній) дошці, маркетрі, нетбуці.

 16. Підбиття підсумків уроку.


Приклад оформлення сторінки класного журналу з біології
^ Прізвище, ім’я учня

09/

10

10/

10

11/

10

Тематична

І семестр

Скоригована

1
н

6

7

72
9

н

9

93
10

8

8

8

з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

1.

09

10

Нестатеве розмноження. Статеве розмноження організмів

Вивчити параграф 5, повторити параграфи 1-4

2.

10

10

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 7 «Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір)»

Доробити практичну роботу

3.

11
10

Узагальнення знань по темі …

Повторити параграфи 1-5


^ ПАМ'ЯТКА САМОАНАЛІЗУ ВЧИТЕЛЕМ СВОГО УРОКУ

1. Чи доведена до самосвідомості учнів тема, цілі, завдання уроку?

2. Чи вдалося виконати намічений план уроку і досягти поставленої мети (навчальної, виховної, розвиваючої)?

3. Якою мірою? Наскільки якісно?

4. Чи були відступи від плану? Які причини?

5. Чи засвоїли учні матеріал? Чи зможуть вони застосувати його на практиці?

6. Як була організована діяльність учителя на уроці і діяльність учнів? Хто працював інтенсивніше — вчитель чи учні?

7. Чи були активними учні в ході уроку?

8. Які форми роботи для активізації розумової діяльності учнів планувались і як вдалося їх реалізувати?

9. Що можна було б поліпшити в організації уроку, його структурі,змісті, методах роботи?

10. Яку роль у підвищенні знань учнів відіграла самостійна робота,організована на уроці?

11. Чи використаний доречно дидактичний матеріал, наочність, ТЗН на уроці? Яку роль відіграли вони у підвищенні ефективності й якості знань учнів?

12. Що сприяло на уроці пошуковій роботі учнів?

13. Наскільки вдало використаний підручник на уроці?

14. Які моменти на уроці були найбільш ефективними? Що цьому сприяло?

15. Чи вдалося зацікавити учнів, захопити їх? Чим і як?

16. Чи раціонально використано час на різних етапах уроку?

17. Що необхідно виправити і як?

18. Як вели учні себе на уроці?

19. Що було невдалим на уроці?

20. Що не враховано при підготовці до уроку?

21. Що не передбачено на уроці?
Критерії оцінювання практичних робіт із біології за 12-бальною шкалою

1 бал - Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об'єкти; знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт

2 бали - Учень (учениця) намагається відтворити окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита), наводить елементарні приклади біологічних об'єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення

3 бали - Учень (учениця) відтворює окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення

4 бали - Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об'єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням

5 балів - Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; дає визначення окремих біологічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, частково оформляє їх

6 балів - Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів за планом; у відповідях допускає помилки; розв'язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою вчителя; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх без висновків

7 балів - Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять; характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; розв'язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до вчителя; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить висновки з допомогою вчителя

8 балів - Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об'єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; виправляє допущені помилки; розв'язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки

9 балів - Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки; дає порівняльну характеристику біологічним об'єктам явищам і процесам живої природи; розв'язує стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; самостійно розв'язує типові біологічні вправи і задачі; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки

10 балів - Учень (учениця) системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; розкриває суть біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі у межах програми; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки

11 балів - Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи; наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі; за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані висновки

12 балів - Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв'язків; самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв'язання; користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; вільно розв'язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки
Назва практичної роботи

ОцінюванняНазва практичної роботи

Оцінювання

7 клас
1

Будова рослинної клітини

+

1

Вегетативне розмноження рослин

+

2

Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

+

2

Визначення рослин класу Дводольні

+

3

Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

+/-

3

Визначення рослин класу Однодольні

+

4

Пагін і його будова. Різноманітність пагонів

+

4

Розпізнавання видів кімнатних рослин

+

5

Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями

+/-


6

Видозміни пагона

+


7

Будова і різноманітність листків

+


8

Внутрішня будова листка у зв’язку з функціями

+/-


9

Будова і різноманітність квіток

+


10

Будова і різноманітність плодів

+


11

Будова водорості

+/-


12

Будова мохоподібних

+/-


13

Будова плауна булаво подібного і хвоща польового

+/-


14

Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті

+


15

Будова голонасінних рослин

+


16

Будова нижчих грибів

+/-


17

Будова вищих грибів

+


8 клас
1

Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

+


2

Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

+/-


3

Вивчення будови прісноводної гідри (на постійних мікропрепаратах)

+/-


4

Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)

+


5

Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.

+


6

Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовищ існування

+


7

Визначення комах, за допомогою визначної картки.

+


8

Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів)

+/-


9

Порівняння та визначення черепашок молюсків

+/-


10

Зовнішня та внутрішня будова ланцетника (постійні мікропрепарати) *.

+/-


11

Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб.

+


12

Порівняння скелетів земноводних та риб. 

+


13

Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я.

+


14

Вивчення особливостей будови скелету птахів.

+


9 клас

1

Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м'язової тканин.* 

+/-

1

Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи 

+

2

Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

+/-

2

Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску

+/-

3

Мікроскопічна будова крові людини

+

3

Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження

+/-

4

Дія ферментів слини на крохмаль

+

4

Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу

+/-

5

Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна)

+

5

Антропометричні виміри

+

6

Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами)

+/-

6

Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам

+

7

Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло

+

7

Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахвова ямка, ротовий отвір)

+/-

8

Виявлення сліпої плями на сітківці ока

+/-

8

Дослідження різних видів пам'яті

+

9

Вимірювання порогу слухової чутливості

+/-

9

Визначення типу темпераменту

+

10

Безумовні і умовні рефлекси людини

+

10

Виявлення професійних схильностей

+/-
10 клас (1,5)

1

Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей

+

1

Розв'язання елементарних вправ з транскрипції та реплікації

+

2

Вивчення властивостей ферментів

+

2

Ознайомлення з інструкціями використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки

+/-

3

Будова клітин прокаріотів

+/-

3

Визначення наявності білків, жирів, вуглеводів в їжі.

+/-

4

Будова клітин тварин

+

4

Розв’язання елементарних вправ з трансляції

+

5

Будова клітин рослин

+

5

Причини і наслідки швидкого розмноження бактерій

+/-

6

Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин

+/-

6

Різноманітність бактерій, їх значення в природі та в житті людини

+

7

Вивчення будови одномембранних органел *

+/-


8

Вивчення будови двомембранних органел

+/-


9

Рух цитоплазми в клітинах рослин

+/-


10

Мітотичний поділ клітин

+/-


11

Будова хромосом

+/-


12

Будова тканин тваринного організму

+


13

Будова тканин рослинного організму

+


11 клас (2)

1

Будова статевих клітин

+

1

Розв'язання типових задач з генетики. Моногібридне схрещування

+

2

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння *

+/-

2

Розв'язання типових задач з генетики. Дигібридне схрещування

+

3

Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

+

3

Розв'язання типових задач з генетики. Хромосомна теорія. Взаємодія генів

+

4

Ембріогенез хордових *

+/-

4

Складання родоводів

+/-


5

Розв'язання типових задач на визначення виду мутацій

+


6

Розв'язування задач з екології

+


7

Складання ланцюгів живлення, схем колообігу речовин у екосистемах

+


8

Порівняння природного і штучного добору

+/-


Витяг із інструктивно-методичних матеріалів "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах", розроблені на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2011 N 930 "Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти"
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconМетодичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів...
Безпосередня підготовка полягає насамперед у створенні поурочного плану-конспекту, який допомагає цілеспрямовано провести урок. У...
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconМетодичні рекомендації учителям етики до нового 2013-2014 навчального...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 н р. м. Миколаїв 2012 р
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012/2013 навчального року
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку icon«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
...
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconУрок як основа форма організації навчання. Підготовка вчителя до...
Виникнення І розвиток професії вчителя. Основні функції та професіограма вчителя
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconПро методичні рекомендації з питань позашкільної освіти Лист монмолодьспорт...
Міністерство надсилає для практичного використання інформаційні матеріали І методичні рекомендації з питань розвитку позашкільної...
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconВідділ освіти Сквирської районної державної адміністрації
Аналіз роботи рмо вчителів географії за 2012-2013 н р. Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2013-2014 н р
Методичні рекомендації за результатами районного семінару вчителів біології від 21. 10. 2013 року Підготовка вчителя до уроку iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів біології 2013-2014 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2012-2013 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 25 чоловік, серед яких 15 чоловік мають вищу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка