Затверджено наказ Міністерства фінансів України
Скачати 134.84 Kb.
НазваЗатверджено наказ Міністерства фінансів України
Дата конвертації01.02.2014
Розмір134.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

14.11.2013 № 947

Положення з бухгалтерського обліку запасів

бюджетних установ

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі — установи).

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:

балансова вартість запасів — вартість запасів, за якою вони включаються до підсумку балансу;

запаси — це активи, які:

утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі звичайної діяльності установи для подальшого споживання;

перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи;

операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (робіт, послуг) або їх споживання чи безоплатним розподілом (передачею) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи;

первісна вартість запасів — історична (фактична) вартість запасів, за якою вони оприбутковані на баланс установи;

переоцінена вартість запасів — вартість запасів після проведення їх переоцінки;

справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

3. Для цілей бухгалтерського обліку запаси установи включають:

виробничі запаси, зокрема сировину і матеріа­ли, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт, будівельні матеріали, інші виробничі запаси;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, зокрема молодняк тварин на вирощуванні, тварин на відгодівлі, птицю, звірів, кролів, сім’ї бджіл, дорослу худобу, вибраковану з основного стада, худобу, прийняту від населення для реалізації;

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації, малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення;

матеріали і продукти харчування, зокрема матеріали для навчальних, наукових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев’язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі  і мастильні матеріали, тару, матеріали в дорозі, запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання, інші матеріали;

готову продукцію, до якої включаються вироби виробничих (навчальних) майстерень;

продукцію сільськогосподарського виробництва, до якої включається продукція підсобних (навчальних) сільських господарств.

4. Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

5. За місцем зберігання всі запаси повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження запасів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

ІІ. Бухгалтерський облік запасів

1. Бухгалтерський облік запасів забезпечує своєчасне відображення господарських операцій з надходження, переміщення, вибуття всіх запасів, які належать установі.

2. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс установи за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є сума, сплачена постачальнику (продавцю), з урахуванням пунктів 8, 9 цього розділу.

Первісна вартість запасів, що виготовляються власними силами установи, дорівнює їх виробничій собівартості.

Первісна вартість запасів, отриманих у результаті обміну на інші запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів не суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.

Первісна вартість запасів, отриманих безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від інших установ, юридичних та фізичних осіб — суб’єктів господарювання, дорівнює балансовій вартості, за якою запаси обліковувались у сторони, що їх передала. Запаси передаються на підставі первинних документів, в яких зазначено вартість придбання (виробництва) цих запасів. Якщо вартість таких запасів неможливо визначити за наявними в сторони, яка їх передає, первинними документами або обліковими регістрами та іншими документами, або балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.

3. У разі якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості відповідно до пункту 2 цього розділу.

4. Молодняк тварин, одержаний від приплоду в своєму господарстві, оприбутковується за плановою собівартістю в день отелення, опоросу, окоту на підставі акта на приплід. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі щомісяця зважуються. Вартість приросту ваги визначається виходячи з фактичного приросту ваги тварин за звітний місяць за плановою собівартістю одиниці приросту.

Падіж молодняку тварин і тварин на відгодівлі розглядається як втрати виробництва, вартість їх відноситься на збільшення собівартості вирощеного поголів’я. У разі падежу тварин з вини матеріально відповідальних осіб завдані збитки  стягуються з винних осіб у порядку, встановленому законодавством.

Молодняк худоби, що переходить на наступний рік для подальшого вирощування і відгодівлі, а також молодняк худоби, що переводиться у звітному році до основного стада, оцінюється за фактичною собівартістю, але не вище справедливої вартості за вирахуванням витрат, пов’язаних з реалізацією.

5. Тара обліковується за вартістю, зазначеною у відповідних документах  постачальників. При поверненні або реалізації тари різниця між балансовою вартістю і вартістю реалізації (передачі) , відноситься на фактичні видатки або доходи установи відповідно.

6. Продукція виробничих (навчальних) майстерень обліковується за фактичною (виробничою) собівартістю.

7. Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств обліковується протягом року за плановою собівартістю. На підставі річних калькуляцій планова собівартість продукції коригується в кінці року до фактичної (виробничої) собівартості.

8. Витрати з наймання транспорту для перевезення запасів не збільшують вартості придбаних запасів, а відносяться на фактичні видатки установи за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

9. Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартості запасів, а відносяться на фактичні видатки установи.

Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) запасів, відносяться на фактичні видатки установи за кодом економічної класифікації видатків бюджету, що призначений для придбання цих матеріальних цінностей, або відносяться до податкового кредиту (якщо це передбачено законодавством).

10. Запаси в установах обліковуються за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерській службі.

11. Відповідальними за приймання, зберігання і відпуск запасів є матеріально відповідальні особи.

При отриманні запасів матеріально відповідальна особа на документі постачальника або на акті про приймання матеріалів повинна поставити свій підпис про одержання цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання.

12. Виявлені під час отримання матеріальних цінностей кількісні та/або якісні розбіжності з даними документів постачальників оформлюються актом про приймання матеріалів. Акт складається в двох примірниках комісією, створеною розпорядчим документом установи, з обов’язковою участю матеріально відповідальної особи та представника постачальника або незаінтересованої організації. Один примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних цінностей, другий  надсилається разом з претензійним листом постачальнику.

13. Облік запасів установи (за винятком дорогоцінних металів для протезування та медикаментів і перев’язувальних засобів) за місцем відповідального зберігання (знаходження) ведеться матеріально відповідальними особами в Книзі складського обліку запасів за одиницями обліку та кількістю. Працівниками бухгалтерської служби періодично здійснюється звірка фактичної наявності запасів із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку.

14. Облік дорогоцінних металів та списання матеріальних цінностей, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, здійснюються відповідно до законодавства.

15. У бухгалтерській службі облік запасів установи ведеться в кількісному і сумарному вимірах за одиницями обліку запасів та в розрізі матеріально відповідальних осіб.

16. Бухгалтерська служба установи систематично звіряє свої записи про облік запасів із записами, які ведуть матеріально відповідальні особи за місцями зберігання (знаходження) запасів. Для цього матеріально відповідальними особами надаються в бухгалтерську службу прибуткові та видаткові документи з реєстром приймання-здачі документів, який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру після перевірки правильності оформлення первинних документів повертається матеріально відповідальній особі, а другий залишається в бухгалтерській службі.

17. Додатково облік запасів установи може здійснюватися за номенклатурними номерами.

18. Аналітичний облік тварин на вирощуванні і відгодівлі ведеться таким чином, щоб забезпечити можливість одержання даних про живу вагу, приріст ваги тварин тощо.

19. Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснюється матеріально відповідальними особами за найменуваннями предметів та кількістю.

20. Аналітичний облік продуктів харчування у бухгалтерській службі установи ведеться за найменуваннями, кількістю, вартістю та матеріально відповідальними особами в оборотних відомостях. Записи в оборотні відомості вносяться на підставі даних накопичувальних відомостей з надходження та витрачання продуктів харчування. В оборотних відомостях щомісячно підраховуються обороти і визначаються залишки на початок місяця.

21. Оборотні відомості з метою перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного обліку можуть складатися за всіма субрахунками рахунків обліку запасів.

22. Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, ведеться за тими самими обліковими регістрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.

ІІІ. Бухгалтерський облік запасів,

отриманих як гуманітарна допомога,

дарунок, безповоротна допомога

1. Отримання установами запасів  як гуманітарної допомоги здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», інших нормативно-правових актів.

2. Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника  установи, до складу якої обо­в’язково входять працівник бухгалтерської служби та для нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів — представник установи вищого рівня. Комісія складає акт, у якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей. На підставі акта відповідні операції відображаються в бухгалтерському обліку.

3. Первісна вартість запасів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога, визначається відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 розділу ІІ цього Положення.

4. Бухгалтерський облік запасів, отриманих як гуманітарна допомога, ведеться бухгалтерською службою та матеріально відповідальними особами в загальному порядку, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеціального фондів кошторису.

ІV. Зміна вартості запасів та їх переоцінка

1. Переоцінка запасів установи може проводитися, якщо запаси морально застарілі, їх первісна (переоцінена) вартість суттєво відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше, та у випадках, встановлених законодавством. Рішення про переоцінку запасів приймається керівником установи.

2. Зміна первісної вартості запасів не належить до доходів установи.

3. Переоцінка запасів установи проводиться комісією з переоцінки, утвореною наказом керівника установи, і до складу якої входять:

керівник установи або його заступник (голова комісії);

головний бухгалтер чи його заступник (в установах, у яких бухгалтерська служба не утворюється — спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби), працівник централізованої бухгалтерії (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями);

особа, яка є відповідальною за збереження запасів;

інші посадові особи (за рішенням керівника установи).

Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці запасів.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості запасів, який затверджується керівником установи.

Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керівника установи, а за об’єк­тивність визначення реальної вартості запасів — на керівника установи і голову комісії.

Інформація про зміни вартості запасів заноситься до регістрів їх аналітичного обліку.

^ V. Облік руху та вибуття запасів

1. Запаси перестають визнаватися активом (списуються з балансу) у разі їх вибуття внаслідок продажу, списання, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

2. Якщо запаси (крім придбаних (виготовлених) у минулих роках) продані, балансову вартість таких запасів слід відносити на витрати того періоду, в якому нараховувався пов'язаний з ними дохід. Якщо вибуття запасів (розділення, передача, за винятком внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів у межах органу, упов­новаженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності (далі — уповноважений орган)) не пов’язано з отриманням доходу, балансову вартість таких запасів у періоді їх вибуття слід відносити на витрати.

У разі продажу запасів, придбаних (виготовлених) у минулих роках, балансову вартість таких запасів слід відносити на результати виконання кошторису.

У разі якщо запаси (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до пункту 9 цього розділу) безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов’язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів.

Списання використаних запасів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів), отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов’язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку установи, що передала ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від установи, що їх використала.

3. Суму будь-якого часткового списання вартості запасів та всі витрати запасів слід визнавати як витрати того періоду, в якому відбувається часткове списання вартості або виявлені втрати.

4. Суму будь-якого сторнування будь-якого часткового списання вартості запасів слід визнавати як зменшення суми, визнаної витратами в тому періоді, у якому відбулося сторнування.

5. Запаси, використані для створення інших активів власними силами, визнаються витратами на створення цього активу.

6. Відпуск запасів у використання, виробництво, продаж або інше вибуття здійснюється за балансовою вартістю або за методом середньозваженої собівартості.

7. Середньозважена собівартість визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді запасів.

Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі наявності в установі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. Середньозважена собівартість обчислюється на періодичній основі або при отриманні кожної партії запасів.

8. Видача запасів з місць відповідального зберігання (знаходження) проводиться оформлюється відповідними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Залежно від планової потреби в запасах та норм витрат центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю встановлюються ліміти, а за відсутності таких документів — установою самостійно.

9. Передача в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається в бухгалтерському обліку як зменшення фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.

В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) зберігаються в осіб, відповідальних за їх експлуатацію та збереження, і обліковуються у кількісному виразі.

10. Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, інструментів, виробничого, господарського інвентарю та інших запасів, які стали непридатними для подальшого використання, здійснюється на підставі актів списання (якщо інший порядок списання не встановлено іншими нормативно-правовими актами).

Акти складаються постійно діючою комісією, утвореною розпорядчим документом установи, і затверджуються керівником установи. У них вказуються дані, що характеризують запаси: найменування, кількість та вартість. Детально вказуються причини списання та спосіб знищення непридатних запасів (якщо реалізація їх неможлива).

Один примірник акта на списання використаних (списаних) запасів (крім малоцінних швидкозношуваних предметів), отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, надсилається установі, що передала ці запаси.

Суми, отримані від реалізації непридатних запасів, залишаються у розпорядженні установи (якщо інше не встановлено законодавством).

11. Списання з бухгалтерського обліку витраченого пального здійснюється на підставі подорожніх листів за фактичною витратою, але не більше норм витрат, установлених для окремих марок автотранспорту.

12. При списанні битого посуду щоквартально (або щомісячно) складається акт на списання битого посуду, який затверджується керівником установи.

13. За результатами місяця операції з обліку, переміщення та вибуття запасів групуються у накопичувальні регістри бухгалтерського обліку.

Записи в ці регістри вносяться за кожним документом і відповідним субрахунком бухгалтерського обліку.

Директор Департаменту

податкової, митної політики та

методології бухгалтерського обліку                                                                                         М. Чмерук

Схожі:

Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconЗолочівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з смт
України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 24. 12. 1999р за №442/311/155, відредактованого згідно...
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconНаказ
Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24. 12. 99 №442/311/155 та на виконання...
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconНаказ Міністерства фінансів України

Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconНаказ Міністерства фінансів України
Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України
З метою приведення структури управління психологічною службою відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України...
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...

Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconЗатверджено
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconНаказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconЗатверджено наказ Міністерства економіки України
Старобешівський професійний аграрний ліцей ім двічі Героя Соціалістичної праці П. М. Ангеліної 02542478
Затверджено наказ Міністерства фінансів України iconЗатверджено наказ Міністерства охорони здоров'я України
Прочитайте уважно цей листок-вкладиш перед тим, як розпочати застосування препарату!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка