Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей
Скачати 208.5 Kb.
НазваПрограма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей
Дата конвертації19.03.2013
Розмір208.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Біологія > Документы


Міністерство освіти і науки України

ОРІЄНТОВНА

ПРОГРАМА
нормативної дисципліни

Безпека життєдіяльності”

для студентів вищих навчальних закладів

освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта”

всіх спеціальностей

Рекомендовано

НМК з безпеки життєдіяльності

Науково-методичної Ради

Міністерства освіти і науки України

Київ 2005


Заплатинський В. М., Мухін В. В., Стеблюк М. І., Запорожець О. І., Іванова І. В., Применко В. І., Петухова Т. А., Русаловський А. В., Сидоренко В.В., Сусло С. Т., Флоренсова К. М., Яремко З. М. Безпека життєдіяльності. // Орієнтовна навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей. – К.: 2005. – 16 с.

Програму нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" розглянуто та схвалено на об’єднаному засіданні представників комісій з цивільної оборони, з питань культури здоров’я та з охорони праці Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, 06.06.2002 р.
Програму нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" розглянуто, схвалено та рекомендовано до використання в навчальному процесі науково-методичною комісією з безпеки життєдіяльності Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 19.12.2002 р. Протокол № 4.
^

© Заплатинський В. М.,

Мухін В. В.,

Стеблюк М. І.,

Запорожець О. І.,

Іванова І. В.,

Применко В. І.,

Петухова Т. А.,

Русаловський А. В.,

^

Сидоренко В.В.,

Сусло С. Т.,

Флоренсова К. М.,

Яремко З. М.

ВСТУППрограму нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" створено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. № 76 та від

повідно до положень Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини", затвердженої Міністром освіти і науки України 12 березня 2001 р.

У програмі відображені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції ООН “Про сталий людський розвиток”, Концепції національної безпеки України (схвалена постановою Верховної Ради України № 3\97-ВР від 16.01.1997 р.); постанові Кабінету Міністрів України щодо Концепції організації роботи з профілактики невиробничого травматизму від 22 січня 1996 р. за №114; Положенні "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 та інших міжнародних та національних документах.

У програмі враховано: досвід Європейської системи освіти у сфері ризику, рішення першої науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика" та наукові дослідження у сфері безпеки людини.
^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


На сучасному етапі розвитку цивілізації безпека людини та людства в цілому розглядається як основне питання. Концепція сталого розвитку людства ООН стала основою для вирішення низки проблем щодо безпеки людини, зокрема розвитку освіти в даній галузі.

Людина та її здоров’я є найбільшою цінністю держави, яка докладає чимало зусиль для створення умов безпечної життєдіяльності всього населення України. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки. Це відображено у Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" та реалізується через вивчення комплекту дисциплін: валеології, екології, охорони праці, ергономіки, цивільної оборони тощо, чільне місце серед яких посідає безпека життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності — наука, що вивчає вплив на людину зовнішніх та внутрішніх факторів та умови формування їх негативного впливу у всіх сферах життєдіяльності людини.

Об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, психологічному, духовному, суспільному). Предметом вивчення є умови негативного впливу на життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх і внутрішніх факторів.

Завданням безпеки життєдіяльності є виявлення умов позитивного та негативного впливу на життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх та внутрішніх факторів, обгрунтування оптимальних умов та принципів життя.

Безпека життєдіяльності використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Тому при вивченні дисципліни “Безпека життєдіяльності” студентам необхідні знання з біології, фізики, хімії, екології, психології, валеології, філософії, соціології, правознавства тощо.

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійний ха­рактер.

Програмою передбачено чотирнадцять тем об’єд­наних у п’ять розділів:

 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності.

 2. Людина в системі "людина-середовище".

 3. Середовище в системі "людина-середовище".

 4. Забезпечення безпечної життєдіяльності.

 5. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

Метою курсу є теоретична та практична підготовка май­бутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:

вміти:

 • аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

 • оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;

 • самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

 • забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

 • розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збе­ре­ження здоров’я людини та її гармонійний розвиток;

 • визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

 • оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

 • надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим;

 • визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності.


знати:

 • основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

 • характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

 • вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;

 • класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини;

 • методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

 • законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;

 • основні принципи колективної безпеки;

 • принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людства.

Підсумковий контроль – диференційо­ва­ний залік (залік з оцінкою) або іспит.

^

2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬрозділу

Розділи

Загальний обсяг,

год.

Кількість годин

Самостійна робота, год.

Всього

аудиторних

Види занять

ЛК

ПЗНаукові основи безпеки життєдіяльності

10

6

4

2

4Людина в системі "людина-середовище "

12

8

4

4

4Середовище в системі "людина-середовище"

10

6

2

4

4Забезпечення безпечної життєдіяльності

18

14

6

8

4Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

4

2

22
Всього

54

36

18

18

18


Примітка:

ЛК – лекційні заняття;

ПЗ – практичні та семінарські заняття.
Відповідно до спеціалізації студентів можливі зміни погодинного навантаження тем без зменшення загального обсягу годин.

^

РОЗДІЛИ ТА ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства — основа БЖД. Концепція БЖД.

Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємозв’язки та взаємозалежності. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі “людина ─ середовище ─ діяльність”. Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

^

ТЕМА 1.2. КОНЦЕПЦІЯ ДОПУСТИМОГО РИЗИКУ. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику. Прийнятний ризик та безпека. Екстремальні ситуації як ситуації багатофакторних небезпек. Типові моделі небезпек. Людський чинник у формуванні ситуації.

Класифікація негативних чинників та визначення їхнього рівня у індивідуальній діяльності. Методика прогнозування можливості виникнення негативних чинників в індивідуальній діяльності. Теорія катастроф.

Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності. Управління ризиком, можливі шляхи його зменшення.

^

РОЗДІЛ 2. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ"

ТЕМА 2.1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ


Людина — відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система. Єдність систем та цілісність організму людини. Гомеостаз.

Внутрішній і зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізіологічного стану людини від рівня впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Вплив психічного стану на функціонування організму. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику. Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація. Надійність фізіологічних систем людини. Можливі порушення діяльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності людини. Способи реалізації захисних властивостей організму людини.

^

ТЕМА 2.2. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ


Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки. Духовність, її роль у формуванні характеру та поведінки людини. Екологічне, валеологічне та ноосферне мислення.

Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку. Мислення, комунікативність, емоції, воля в системі забезпечення безпеки людини. Самооцінка. Потреби й активність особи. Зовнішні подразники та їхній вплив на зміну психофізіологічного стану організму. Стрес. Фобії. Типові моделі психологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму. Емпатія, егоцентризм і гуманність. Конфлікти та їх вирішення.

Методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.

^

ТЕМА 2.3. РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ ПРИ ОЦІНЦІ НЕБЕЗПЕК


Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температурної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період.

Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм.

Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

Роль нюху й смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температурної, вісцеральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.

Кількісний та якісний аналіз небезпек за допомогою аналізаторів людини.

^

РОЗДІЛ 3. СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА─СЕРЕДОВИЩЕ"

ТЕМА 3.1. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Класифікація середовищ життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.

Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини. Екологічна характеристика життєдіяльності. Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

^

ТЕМА 3.2. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора. Класифікація негативних факторів. Методи та технічні засоби визначення й оцінки рівня негативних факторів середовища.

 • Механічні фактори — причини виникнення, способи попередження їх негативної дії.

 • Термічні фактори та спеціальні засоби попередження і захисту від них. Загальні вимоги пожежної безпеки. Правила поведінки людей у разі виникнення пожежі.

 • Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них. Електричні фактори в природі та побуті, попередження ураження електричним струмом.

 • Природа іонізуючого випромінювання. Дія радіації на людину. Принципи забезпечення радіаційної безпеки

 • Хімічні фактори, їх класифікація, шляхи надходження небезпечних хімічних речовини в організм людини. Принципи хімічної безпеки. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини.

 • Біологічні небезпечні фактори та захист від них.


Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки. Нові види небезпек, що породжуються науково-технічним прогресом.

Природні стихійні лиха та небезпечні явища. Причини їх виникнення

Технічні засоби та технологічні процеси як джерела небезпек.

Аварії та катастрофи, їх причини. Методика визначення виникнення аварійної ситуації. Моделі аварійних ситуацій.

Джерела виникнення та види соціальних небезпек. Руйнівні ідеї та течії, їх наслідки для людини та людства в цілому. Недемократичні та псевдодемократичні системи влади.

Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.

^

РОЗДІЛ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 4.1. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИМетоди та засоби забезпечення безпеки. Типові моделі ситуацій з недопустимим рівнем ризику. Роль інформації у формуванні рішень. Резерв часу. Визначення комплексу адекватних дій для зниження рівня індивідуального ризику. Засоби індивідуального та колективного захисту. Необхідні технічні засоби та психофізіологічні резерви організму, що зменшують шкідливий вплив та наслідки у екстремальних ситуаціях.

Методика захисту і виживання в умовах техногенних катастроф, природних стихійних лих та автономного існування людини в природі.

Культура життєдіяльності як фактор попередження виникнення небезпечних ситуацій та зменшення їх шкідливого впливу.

Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності. Ергономічні вимоги до середовища. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови, рівень освітлення середовища. Відповідність техніко-технологічних засобів вимогам та можливостям людини. Принципи ергономічного проектування. Людський чинник в управлінні соціальними структурами. Організаційні фактори. Проектування та організація праці.

^

ТЕМА 4.2. СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я


Основи теорії і практики культури здоров’я людини. Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. Проблеми здоров’я в житті людини. Здоров’я та патологія. Показники індивідуального здоров’я і здоров’я колективу. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я людини. Прогнозування здоров’я. Захворюваність (інфекційна, неінфекційна, гостра, хронічна) та смертність як показники стану здоров’я населення. Фактори ризику, групи ризику. СНІД. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. Профілактика шкідливих звичок. Профілактика суїциду.

Здоров’я родини. Фактори ризику в сім’ї. Репродуктивне здоров’я, вагітність, попередження спадкових хвороб. Догляд за дітьми та їх виховання. Профілактика фізіологічних та психоневрологічних порушень.

Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлення. Необхідне фізичне та розумове навантаження і стан здоров’я людини. Методика визначення рівня здоров’я людини.

^

ТЕМА 4.3. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ


Вплив харчування на життєдіяльність людини. Теорія харчування. Споживчі властивості та поєднання харчових продуктів.

Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів. Зберігання продуктів та їх обробка. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів.

Харчові добавки як можливі забруднювачі. Нітрати, нітрити, нітрозоаміни в продуктах, шляхи зменшення їх кількості.

Пестициди, їх токсичність. Період очікування. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві.

Важкі метали у продуктах харчування. Есенціальні та неесенціальні метали. Токсична дія важких металів.

Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

Кількість токсичних речовин у продуктах харчування: фонові допустимі залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових продуктах. Методика зменшення кільності речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини. Основні шляхи запобігання забруднення харчових продуктів.

^

ТЕМА 4.4. БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ТЕРОРИЗМУ


Криміногенні ситуації та найбільш характерні випадки їх прояву. Безпека в натовпі. Рекомендації щодо забезпечення особистої фізичної безпеки. Психологія спілкування в конфліктних ситуаціях кримінального характеру. Технічні засоби самооборони. Юридичні документи, що підтверджують права та межі самооборони. Захист особистої власності.

Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Загроза національній та глобальній безпеці в зв’язку з поширенням тероризму, стратегія захисту від тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

^

ТЕМА 4.5. КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА


Основи корпоративної безпеки. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об’єкта економіки. Економічні, природні, соціальні загрози та ризики.

Економічна війна, економічна розвідка та промисловий (комерційний) шпіонаж. Комерційна таємниця. Внутрішні фактори на підприємстві, що сприяють екстремальним ситуаціям. Захист промислової власності. Інтелектуальна власність та її захист.

Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки, її організація. Служба безпеки об’єкта економіки, її структура, підпорядкування, фінансування, організація роботи і завдання.

Комплексний план дій на випадок екстремальної ситуації. Особливості управління підприємством в екстремальних ситуаціях.

^

ТЕМА 4.6. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ


Роль своєчасно наданої та правильно проведеної першої медичної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого.

Візуальна діагностика стану потерпілого.

Медична аптечка. Використання підручних матеріалів при наданні першої медичної допомоги.

Порядок проведення реанімаційних заходів. Термін, послідовність та методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця. Діагностика відновлення життєдіяльності організму.

Перша медична допомога при зовнішніх та внутрішній кровотечах. Особливості тимчасової зупинки артеріальної, венозної, капілярної та внутрішньої кровотеч.

Види отруєнь. Перша медична допомога при укусах отруйних комах чи тварин, отруєнні через органи дихання, шкіру та кишково-шлунковий тракт.

Перша медична допомога при переломах та вивихах. Основні способи іммобілізації та евакуації потерпілого при різних видах ушкодженнь. Особливості транспортування потерпілого при переломах хребта, шиї, травмах голови.

Перша медична допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях. Види опіків. Обмороження, переохолодження організму.

Перша медична допомога при серцевому нападі, задусі, судомах, непритомності тощо.

^

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 5.1. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Законодавчі акти міжнародного гуманітарного права. Конституційні основи безпеки: право на життя, працю, свободу, соціальний, громадський та державний захист. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі безпеку життєдіяльності документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи. Система правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки. Державні органи, відповідальні за забезпечення безпеки життєдіяльності. Відповідальність за порушення законодавства.

Діяльність ООН — основа міжнародної безпеки і безпеки особи. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій. Концепція національної безпеки України. Стратегічний розвиток України у світлі завдань забезпечення сталого розвитку людства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромі­нювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 6. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 7. Про пожежну безпеку: Закон України.– К., 1993.

 8. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 9. Бедрій Я.І., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяль­ності: Посіб. для студ. техн. вузів.  Л., 1997. – 275 с.

 10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф.
  Э.А. Ару­стамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Даш­ков и К", 2000. – 678 с.

 11. Безпека життєдіяльності. /Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний. За ред. Є.П. Желібо: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ─2000, 2001. – 320 с.

 12. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. – Львів: За вільну Україну, 1997. – 275 с.

 13. Бизнес и безопасность: Журнал. – К.: Шанс.

 14. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

 15. Джигирей В. С., Жидецький . Безпека життєдіяльності. – Львів: – Афіша, 1999. – 254 с.

 16. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 192 с.

 17. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.

 18. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. для вузів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 141 с.

 19. Зубик В.Б. Экономическая безопасность предприятия. – Мн., 1998. – 391 с.

 20. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1987.

 21. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. – К.: КНБУ, 2000. – 232 с.

 22. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: Львівський банківський коледж, 1998. – 192 с.

 23. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. ─ Миколаїв: ТОВ “Компанія ВІД”, 2001. – 230 с.

 24. Назаров А.К. Теоретические основы безопасности жизнедеятель­ности: Учеб. пособие. – Курган: Изд-во КМИ, 1993. – 120 с.

 25. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

 26. Радиактивные загрязнения и их измерения / М.Т. Максимов,
  Г.О. Оджа­гов: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

 27. Руководство по обеспечению безопасности личности и предпри­нимательства: Практ. пособие. – М.: Виком, 1996. – 223 с.

 28. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с.

 29. Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Небабина. – Одесса: ОИУМ, 1997. – 52 с.

 30. Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. – М.: Наука, 1982. – 193 с.

 31. Черноушек М. Психология жизненной среды. – М.: 1989. – 174 с.

 32. Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возі­анов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. – К.: Вища шк., 1998. – 311 с.

 33. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека жит­тєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.Навчально-методичне видання


Міністерство освіти і науки України

ПРОГРАМА

для вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації
Безпека життєдіяльності

Рекомендовано

НМК з БЖД НМР

Міністерства освіти і науки України

Укладачі: Заплатинський В. М. к. с.-г. н., доцент кафедри ІТД Київського національного торговельно-економічного університету; Мухін В. В. доцент, к. в. н., зав. кафедри "Забезпечення життєдіяльності" Національного технічного університету України "КПІ"; Стеблюк М. І. к. б. н., професор, зав. кафедри цивільної оборони Національного аграрного університету, Запорожець О. І. д. т. н. зав. кафедри БЖД Національного авіаційного університету; Іванова І. В. к. м. н., доцент, зав. кафедри "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей" Одеського національного університету ім. Мечнікова; Применко В. І., д. т. н., професор кафедри БЖД Національного авіаційного університету; Петухова Т. А., викладач Південноукраінського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського; Русаловський А. В. зав каф. “Соціобезпеки” ВМУРОЛ, Сидоренко В.В., к. т. н., доцент каф. "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей" Національного педагогічного університету ім. Драгоманова; Сусло С. Т. доцент, начальник циклу цивільної оборони Національного транспортного університету, м. Київ; Флоренсова К. М. к. б. н., доцент, доцент каф. "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей" Національного педагогічного університету ім. Драгоманова; Яремко З.М. д. х. н., професор, зав. кафедри "Безпеки життєдіяльності" Львівського націо­наль­ного університету ім. І. Франка.


Схожі:

Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconПрограма нормативної дисципліни цивільна оборона для студентів вищих...
Бжд національного авіаційного університету; Сидоренко В. В., к т н., доцент каф. "Основ медичних знань та охорони здоров’я дітей"...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconЗатверджено
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconНака з
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconН. М. Духаніна аспірант Інституту вищої освіти апн україни
Духаніна Н. М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі»...
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconА Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»
Повна вища педагогічна освіта або інша повна вища освіта з педагогічною підготовкою
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconПрограми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін...
Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та „Цивільна оборона” / Укл. В. Алук'янчиков,...
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №  – С. 93-103
Програма нормативної дисципліни “ Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей iconМ едіаосвіта молоді в рамках б олонського процесу
Гриневич М. С. Медіаосвіта молоді в рамках Болонського процесу // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка