Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
Скачати 135.75 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
Дата конвертації21.03.2013
Розмір135.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Біологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 – 2012 навчальному році
Тетяна Матущенко,

завідуюча навчально-методичним кабінетом

природничих дисциплін
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

У ^ 8-9 класах з поглибленим вивченням біології навчання біології здійснюватиметься за програмою для загальноосвітніх нав­чальних закладів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчаль­них програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009).

У ^ 10-11 класи з поглибленим вивченням біології – за про­грамою для профільного рівня надрукованою у збірнику програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм з біо­логії сформульовано стисло, що дає змогу вчителю творчо планувати вивчення матеріалу. Під час планування вивчення теми вчителю необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що передбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, конт­ролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальна програма передбачає проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самос­тійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики.

Зміст навчальної програми спрямований на досягнення завдань, що стоять перед шкільним предметом "Біологія". У сучасних умовах розвитку суспільства, знання про природу залишаються однією з основних складників змісту біологічної освіти, проте засвоєння знань пов’язується передусім зі здатністю учня застосовувати знання, можливістю набуття особистого досвіду творчої діяльності, посилення світоглядного компоненту, формування ціннісних орієнтацій та став­лень школярів. Біологічні знання повинні стати основою для форму­вання в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих як уміння вести спостереження, виконувати експе­римент, самостійно отримувати і переробляти інформацію тощо. Досвід твор­чої діяльності має реалізуватись через проблемний характер вивчення матеріалу.

Важливим компонентом процесу навчання біології є контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304) затверджено Критерії оцінювання навчаль­них досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчаль­них досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології містяться у програмах з біології.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з біології є по­точне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсум­кова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначено вимоги до оцінювання лабораторних(практичних) робіт щодо їх виконання, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи лабораторну (практичну) роботу учителю необхідно оціню­вати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сфор­моване уміння формулювати висновки до лабораторної (практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому включення в лабораторну(практичну) роботу для учнів 10-11 класів завдань "У висновку дайте відповідь на запитання…" є недоцільним і таким, що не відповідає критеріям оцінювання.

Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів.

Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчаль­них закладах", якщо від дати надання грифу даному посібникові ми­ну­ло не більше п’яти років.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опа­нування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Окремий урок тематичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не проводиться. Тематична оцінка вистав­ляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контроль­них, творчих робіт) та навчальної активності школярів.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зміст завдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель. Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з біології до результатів навчання, необхідно використовувати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контрольної роботи мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому на ряду із завданнями, які передбачають уміння учнів впізнавати біологічні факти, поняття, терміни, властивості організмів, особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати та характеризувати організми та процеси, порівнювати й класифікувати, використовувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, формулювати пояснення причинно-наслідкових зв’язків, висловлювати свою думку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оці­нювання, вимагає включення до контрольної роботи як завдань у тестовій формі так і відкритих завдань з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимагають від учня самостійно сформулювати від­повідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу) та збері­гаються в кабінеті біології протягом року.

Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології в класний журнал не виставляється.

Навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здій­нюється відповідно до типових навчальних планів (див. лист МОНмолодьспорт від 29.04.11 №1/9-325). У таблиці наведено розпо­діл кількості годин на викладання біології в основній школі:


^ Клас навчання

Кількість годин на тиждень

7

2

8

2

8 з поглибленим вивченням біології

4

9

3

9 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов

2,5*

9 з поглибленим вивченням біології

4


*Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в 9-х класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов міститься у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).
У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології за різними рівнями змісту становить:

^ Рівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,5

Академічний рівень

1,5

1,5

Профільний рівень

5

5


Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і профілю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 № 1/9-580).

Навчальним планом передбачено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Водночас ці програми мають відмінності у змісті і обов’язкових результатах навчання – вимогах до рівня засвоєння і застосування знань, розв’язування елементарних вправ та виконання лабораторних і практичних робіт.

Як зазначено у додатку до листа МОНмолодьспорту від 29.04.11
№1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік" навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової.

Міністерство освіти і науки молоді та спорту рекомендує з метою забезпечення умов для опанування учнями 10-11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми.

^ Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів рекомендує збільшувати кількість годин на вивчення біології за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення пред­метів, введення курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять.

Це дозволить запобігти порушень наказів Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" та наказів Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 "Про викорис­тання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах", від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми", а також значного перевантаження школярів і не виходити за межі гранично допустимого навантаження на учня.

Крім того, такий розподіл годин гарантує реалізацію Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі"), за якою кожен учень протягом навчання у старшій школі повинен обрати 3-4 курси за вибором.

Так, наприклад, за наявності годин варіативної складової, з метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту програми з біології рекомендуємо ввести такі курси за вибором або факультативи: "Молекулярні основи метаболізму", "Біохімічні основи життя", "Основи цитології", "Узагальнення шкільного курсу біології"; в 11 класі – "Нуклеїнові кислоти", "Основи генетики людини", "Основи популя­ційної генетики", "Розв’язування задач з генетики", "Біотехно­логія рослин з основами генної інженерії". Програми, які надруковані у збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання (Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009), що дасть можливість вчите­лю реалізувати завдання програми академічного рівня та якісно підготувати учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором(факультатив) програма якого розрахована на 35 годин і більше може вивчатися упродовж двох років.

Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі. Облік занять курсів за вибором, за рішенням навчального закладу, може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом.

^ Особливості навчальних програм з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Програми з біології для старшої школи передбачають вивчення живої природи як системи, яка має відповідні рівні організації з притаманними їм будовою та властивостями. Такий системно-струк­турний підхід надає можливість розглядати біологічні поняття як приклади вияву загальнобіологічних закономірностей, спрямовувати навчальну діяльність учнів на опанування сутності понять, застосо­вувати узагальнений підхід для пояснення процесів життєдіяльності.

Навчання біології на рівні стандарту й академічному рівні. Зміст програми для 11 класу академічного рівня має незначні від­мінності порівняно зі змістом програми рівня стандарту. Водночас програма академічного рівня відрізняється від програми рівня стан­дарту за рівнем вимог до результатів навчання. Наприклад, у змісті теми "Закономірності спадковості" програмами обох рівнів окреслено вивчення питань щодо взаємодії генів. Але програмою рівня стандарту визначається, що учні мають лише наводити приклади взаємодії генів, а програма академічного рівня вимагає, щоб учні не тільки наводили приклади а й характеризували взаємодію алельних і неалельних генів. Також програма академічного рівня, на відміну від рівня стандарту, вимагає від учнів уміння пояснювати цитологічні основи законів Г. Менделя і значення позаядерної спадковості.

Навчання біології в 11 класі на академічному рівні і рівні стандарту буде здійснюватись за підручниками, які об’єднують обидва рівні. Щоб запобігти перевантаженню учнів, які навчаються на рівні стандарту, і реалізувати в повній мірі зміст та вимоги програми академічного рівня вчителю під час планування вивчення теми необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів) відповідної програми.

Учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет "Екологія", навчальна програма якого охоплює 8 взаємопов’язаних тем:

Тема 1. Екологія як наука про довкілля;

Тема 2. Природа і людина: системний підхід;

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стій­кості геосистем до антропогенних навантажень;

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів;

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії;

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування;

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різно­ма­ніть;

Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної органі­зації території.

Зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі, а години біології розподілити як у наведеній нижче таблиці.^ Навчальний предмет


Кількість годин у розкладі занять

І семестр

ІІ семестр

Біологія, 52 год (1,5 години тижне­вого навантаження)

2

1

Екологія, 17 год (0,5 години тижне­вого навантаження)1Навчання біології на профільному рівні. Зміст програми профільного рівня реалізує принцип різнорівневої організації живої природи та відображення в ній еколого-еволюційного підходу.

Програма профільного рівня відрізняється обсягом понятійного апарату, глибиною розкриття понять, посиленням практичної скла­дової програми. Відмінності у змісті і вимогах до результатів навчання зумовлюють методичні і процесуальні особливості навчання біології на профільному рівні. Методика навчання біології на профільному рівні має бути насичена прийомами, що сприяють розвитку самос­тійності, дослідницьких умінь, інформаційної грамотності учнів. Перспективним є використання діяльнісного підходу, дослідницьких методів, різноманітних видів самостійних робіт, інформаційно-комуні­каційних технологій. Якісному засвоєнню знань, розвитку біологічних компетенцій учнів сприятиме залучення їх до різноманітної проектної діяльності: дослідницької, творчої, інформаційної, практико-орієн­товної. Для організації проектної діяльності доцільно викорис­товувати тематику практикумів.

^ Метою практикумів є поглиблення, розширення і узагальнення знань, отриманих учнями в процесі самостійного навчання і дос­лідницької діяльності. Тематика практикумів, як і кількість визначених в них робіт, є орієнтовною. Учитель може запропонувати учням для обов’язкового виконання одну роботу практикуму, на вибір учителя або учнів. Результати виконання можуть бути представлені у вигляді звіту, доповіді, наукового реферату, комп’ютерної презентації тощо. Доцільною буде організація обговорення з учнями класу процесу виконання і результатів роботи. Для проведення практикумів можуть бути використані години резервного часу. Оцінка за практикум виставляється у класному журналі в колонці з написом "Практикум" без зазначення дати та враховується в тематичному оцінюванні як поточна оцінка.

Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою
(лабораторні роботи №№ 3, 4, 5; практична робота № 9) виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічного забезпечення та профілю навчання. Учитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, відповідно профілю навчання, отже пропо­нувати власну тематику робіт.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" за­гально­освітні навчальні заклади мають право використовувати в орга­нізації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, під­ручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства.

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 11 кла­су гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" отримали підручники:

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) (авт. Тагліна О.В.), видавництво "Ранок".

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) (авт. Балан П.Г., Вервес Ю.Г.), видавництво "Генеза".

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) (авт. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.), видавництво "Освіта".

Біологія (профільний рівень) (авт. Коршевнюк Т.В., Бездольна І.С., Фруктова Я.С.) видавництво "Планета книжок".

Перелік навчально-методичної літератури, яка має відповідний гриф і схвалена до використання у загальноосвітніх навчальних закла­дах, друкується на початку навчального року в "Інформаційному збірнику" Міністерства.

Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчання біології в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів опублі­ковані у збірниках "Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році" / За заг.ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007, 2008, 2009. – Ч.І – 264 с. у 10 класі – на освітньому порталі інституту www.kristti. com.ua

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка