Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312
Скачати 64.81 Kb.
НазваТиповий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312
Дата конвертації11.03.2013
Розмір64.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
Затверджено наказом Мінпраці України від 12.05.96 р. №43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р. за №287/1312

__________________________ «___» _________ ________ г.

(місце укладення договору)
Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від ______________ №_____________ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація ________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі керівника підприємства, установи, організації ____________________________________________

______________________________________, (іменований далі власник), з одного боку, і члени колективу

(прізвище, ім’я та по батькові)

(бригади) _________________________________________________________________________________

(найменування цеху, відділу, відділення, ферми, дільниці, секції, складу тощо),

(іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира) _______________________

__________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

з другого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для

____________________________________________________________________________________,

(найменування виду робіт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.
^ I. Загальні положення
1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).

2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відпові­дальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.
^ II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника
7. Члени колективу (бригади) мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді);

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

д) порушувати перед власником обгрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8. ^ Члени колективу (бригади) зобов’язані:

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9. ^ Власник зобов’язаний:

а) створювати членам колективу (бригади) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей;

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обгрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади), хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.
^ III. Порядок ведення обліку і звітності
10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником.

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває понад 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).

11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).
^ IV. Відшкодування шкоди
12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності — також висновків спеціалістів.

14. ^ Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.

Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода під­приємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.
Договір набирає чинності з __________________________________ і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією.

Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира).

Підписи:
Власник _________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник колективу (бригади) ________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

Члени колективу (бригади) __________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)
Члени колективу (бригади) __________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)
Члени колективу (бригади) __________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)


М.П. «___» ____________ _______ р.

Схожі:

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconПравила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Затверджено наказом Держнаглядохоронгіраці від 10 лютого 1999 року №21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconДоговір про колективну матеріальну відповідальність

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. №9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р за...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconЛист мон №1/9-950 від 30. 12. 10 року
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842)...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України
З метою приведення структури управління психологічною службою відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconМіністерство освіти І науки україни
України (наказ Міністерства освіти України від 20. 98. 93 р. №310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02. 12. 93 р за №176)...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconМіністерство освіти І науки україни
України (наказ Міністерства освіти України від 20. 08. 93 р. №310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02. 12. 93 р за №176)...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 icon      «затверджено»
України від 06. 10. 2010 №930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550), листа Міністерства...
Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність Затверджено наказом Мінпраці України від 12. 05. 96 р. №43 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 1996 р за №287/1312 iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових...
Міністерства освіти України, затверджених наказом Міносвіти України від 20. 12. 93 №455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка