Постанова президії Центрального правління утос
Скачати 191.81 Kb.
НазваПостанова президії Центрального правління утос
Дата конвертації13.03.2013
Розмір191.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС

15 лютого 2012 року № 2 – 7 м. Київ

Про затвердження Положення про первинну

організацію УТОС і її ревізійну комісію

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту УТОС та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського товариства сліпих

Президія Центрального правління УТОС постановляє:

 1. Положення про первинну організацію УТОС і її ревізійну комісію

у новій редакції – затвердити (додається).

 1. Правлінням обласних і первинних організацій УТОС та

ревізійним комісіям первинних організацій у своїй роботі керуватись даним Положенням.

 1. Положення про первинну організацію УТОС і її ревізійну комісію,

затверджене постановою президії ЦП УТОС від 25 лютого 1992 року вважати таким, що втратило чинність.

 1. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника

голови ЦП УТОС Осадчого О.М.

^ Голова Президії

Центрального правління УТОС В.М.Більчич

За секретаря

Президії ЦП УТОС П.В.Клецко
Затверджено

Постановою президії ЦП УТОС

№ 2-7 від 15 лютого 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про первинну організацію Українського товариства сліпих

і її ревізійну комісію

(Нова редакція)

^ 1. Загальні положення


  1. Основою Товариства є первинна організація Українського товариства сліпих, створюється за рішенням президії ЦП УТОС в містах та інших населених пунктах, на УВП, підприємствах та філіях УВО, в цехах-філіях і територіально відокремлених ділянках системи УТОС при наявності не менше 100 членів Товариства і являється структурним підрозділом відповідної обласної організації УТОС.
  1. Первинні організації УТОС створюються за виробничою та соціальною ознаками і можуть бути:


а) територіальні первинні організації (ТПО) - об'єднують непрацюючих у системі членів УТОС, що проживають в даному районі або кількох суміжних районах (міжрайонні);
б) виробничі первинні організації (ВПО) - об'єднують членів УТОС, які працюють на УВО, УВП та їх відокремлених структурних підрозділах. Інваліди по зору, які з різних причин розірвали трудові відносини з підприємством УТОС, можуть перебувати на обліку за останнім місцем роботи, незалежно від місця проживання, або в одній із первинних організацій за місцем реєстрації;


в) виробничо-територіальні первинні організації (ВТПО) (до них відносяться організації, якщо на обліку буде знаходитись більше 50% працюючих в системі УТОС) , або територіально-виробничі первинні організації (ТВПО) (до них відносяться організації, якщо на обліку буде знаходитись більше 50% непрацюючих, і працюючих поза системою УТОС).


  1. Первинна організація легалізує свою діяльність у відповідних органах, згідно до чинного законодавства.


1.4. У своїй практичній роботі правління первинної організації керується Конституцією України, «Конвенцією про права інвалідів», Законами України "Про об'єднання громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", іншими законами України та підзаконними актами уряду України, Статутом Українського товариства сліпих, цим Положенням, постановами з'їздів УТОС, Пленумів і президії ЦП, розпорядженнями голови Центрального правління, рішеннями обласного правління УТОС до складу якого вона входить.

 1. ^ Органи первинної організації.
  1. Органами первинної організації є:

- загальні збори (конференція);

- правління первинної організації;

- ревізійна комісія;

- рада групоргів.


  1. Вищим органом первинної організації є загальні збори (конференція) членів первинної організації, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В первинних організаціях, де скликання зборів неможливо, рішенням правління скликається конференція, за нормами представництва, що встановлюються правлінням первинної організації.

За рішенням правління організації в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського міського правління УТОС або на вимогу не менше половини членів Товариства, які перебувають на обліку в даній первинній організації, можуть проводитись позачергові збори (конференції). У випадку прийняття такого рішення правлінням організації в Автономній Республіці Крим, обласним, Київським міським правління УТОС створюється оргкомітет по підготовці та проведенню в первинній організації позачергових зборів (конференції) та визначається модус представництва.
В період між зборами роботою первинної організації керує правління первинної організації
2.3. Звітно-виборні збори (конференція) проводяться один раз на п'ять років.


На звітно-виборних зборах (конференції) заслуховується та обговорюється звітна доповідь правління та ревізійної комісії і дається оцінка їх роботі, а також відкритим голосуванням обирається голова , правління первинної організації та ревізійна комісія.

  1. Голова правління обирається відкритим голосуванням з будь-якої кількості кандидатів строком на 5 років згідно до нормативних актів затверджених ЦП УТОС.


Головою правління первинної організації обираються інваліди I, П або ІІІ групи по зору.
Обраний голова ТПО (ТВПО) вступає в трудові відносини з обласною організацією УТОС у відповідності з чинним законодавством.
Голова первинної організації може бути усунений з посади за пропозицією обласного правління, президії ЦП УТОС лише за рішенням органу що його обрав, за бездіяльність в роботі, невиконання статутних вимог, рішень вищестоящих органів УТОС та за проступки несумісні з посадою.


Звільнення голови правління первинної організації за власним бажанням здійснює правління первинної організації з наступним затвердженням цього рішення на зборах (конференції) первинної організації, з попереднім повідомленням обласної організації УТОС, в складі якої знаходиться первинна організація.


  1. Правління та ревізійна комісія первинної організації обирається в кількості, встановленій зборами (конференцією) строком на 5 років.


Правління зі свого складу обирає заступника голови правління.
Правління первинної організації в період між зборами (конференціями) керує всією роботою первинної організації і направляє її діяльність на виявлення, облік і залучення в члени УТОС інвалідів по зору, що проживають у даному регіоні, на залучення їх до суспільно-корисної діяльності, проведенні культурно-масової, спортивної, фізкультурно-оздоровчої роботи, на поліпшення житлово-побутових умов та матеріального становища сліпих.


При виконані цих завдань правління первинної організації самостійно визначає напрямки та методи роботи, звертається до місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій з пропозиціями щодо вирішення проблем інвалідів по зору.


Правління первинної організації здійснює свою роботу на підставі щомісячних та річного планів, що затверджуються на засіданнях правління. Засідання правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
У разі невиконання Статуту УТОС, рішень вищестоящих організацій УТОС, нездатності керувати роботою первинної організації, за поданням обласного правління, рішенням президії ЦП УТОС, правління первинної організації може бути розпущено та призначені дострокові вибори нового складу правління. Для підготовки проведення зборів (конференції) рішенням обласного правління призначається організаційна комісія, яка керує роботою первинної організації до обрання нового складу правління.

2.6. Питання про виведення члена правління первинної організації з його складу ( у зв'язку з неможливістю виконання громадський роботи через тривалу хворобу (більше 6-ти місяців підряд), або у випадку заяви про добровільний вихід зі складу виборного органу і т.п), вирішується на правлінні первинної організації з наступним затвердженням на зборах (конференції) первинної організації відкритим голосуванням.


Рішення про виведення і поповнення складу правління первинної організації, замість вибулих, вважається прийнятим, якщо за цю пропозицію проголосувало не менше половини голосів учасників зборів (делегатів конференції).
2.7. В первинних організаціях (рішенням правління), незалежно від кількості членів первинної організації, створюються групи. Групорг обирається на загальних зборах групи строком на 5 років. У випадку, коли через територіальну роз’єднаність неможливо провести вибори групорга, він призначається правлінням первинної організації.

^ 3. Обов’язки правління первинної організації


Правління зобов'язане:


- виявляти, вести облік і залучати в члени УТОС інвалідів по зору, що проживають у певному регіоні;


- проводити активну роботу по залученню членів УТОС до суспільно-корисної праці на підприємствах системи і поза нею;


- встановлювати і підтримувати постійний зв'язок з членами Товариства, здійснювати заходи щодо соціальної реабілітації незрячих;


- сприяти широкому впровадженню пристосувань для по­легшення праці сліпих на виробництві, проведенню заходів по охороні залишкового зору, дотику та слуху інвалідів по зору, а також впровадженню виробничої та культурно-побутової тифлотехніки;
- організовувати та обладнувати стаціонарні та пересувні бібліо­теки, пункти видачі книжок, літератури;
- організовувати гуртки художньої самодіяльності, аматорські об'єднання та клуби за інтересами, секції, групи здоров'я;
- проводити серед членів УТОС інформаційно-роз'ясню­вальну, культурно-освітню, фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу, вечори відпочинку, екскурсії та інші масові заходи;
- створювати групи УТОС в цехах, на дільницях, населених пунктах;
- організовувати вибори групоргів, старших групоргів району, керувати їх роботою;
- заслуховувати групоргів щодо виконання ними своїх громадських обов'язків;
- відстоювати права та інтереси членів УТОС у відповідних державних, комунальних і громадських організаціях, в суді;
- сприяти членам УТОС в підвищенні їх загальноосвітньо­го рівня;
- допомагати виявляти сліпих і слабозорих дітей та сприяти влаштуванню їх в спецшколи та інші заклади;
- брати участь у розгляді питань, що стосуються ін­тересів інвалідів по зору;
- разом з профспілковими організаціями брати участь в розподілі житла для інвалідів;
- направляти членів УТОС, які по­требують оздоровлення, в санаторії та будинки відпочинку, вирі­шувати питання про видачу тифлоприладів, організовувати всі інші види соціальної допомоги. Домагатися прикріплення одиноких, хворих і сліпих похилого віку до служб соціальної та патронажної допомо­ги, взаємодіяти з організаціями, які виконують функції милосердя та охорони здоров'я, з державними та благодійними фондами, а також з підприємствами та установами, де працюють або працювали незрячі раніше;
- постійно співпрацювати з депутатами усіх рівнів у вирішенні питань інвалідів по зору;


- проводити щорічний персональний облік членів організації та надавати інформацію до обласного правління УТОС у встановлені строки;
- здійснювати фінансову діяльність в межах визначених повноважень та відповідно до затвердженого кошторису первинної організації, збирати вступні та членські внески;
- своєчасно перераховувати 20% суми отриманих членських внесків у відповідності до структурного підпорядкування організації в АР Крим, Київській міській, обласній організації УТОС;
- у відповідності до структурного підпорядкування, своєчасно надавати плани робіт та звіти про свою роботу, в терміни встановлені обласним правлінням, правлінням в АР Крим та правлінням Київської міської організації УТОС;


- на вимогу обласного правління, правління в АР Крим та правління Київської міської організації УТОС надавати відомості про роботу гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, тощо;

^

- діловодство первинної організації вести відповідно до інструкцій затверджених президією ЦП УТОС;- брати участь в роботі місцевих громад, Комітетів доступності при органах місцевого самоврядування;
- створювати постійно діючі комісії та раду групоргів (соціально-побутові, по роботі з молоддю, з питань працевлаштування, з культурно-масової роботи тощо);
- постійно скеровувати роботу правління і активу первинної організації на виконання доведених завдань вищестоящих органів УТОС, діяти відповідно до Статуту УТОС та Положення про первинні організації УТОС.

^ 4. Права правління первинної організації

Правління має право:

- приймати до Товариства нових членів;

- звертатися до місцевих органів влади та громадських організацій для вирішення соціальних проблем інвалідів по зору;

- організовувати та обладнувати інформаційні куточки, куточки з реабілітації, стаціонарні та пересувні бібліотеки, пункти видачі книг;

- створювати при правлінні постійно діючі громадські комісії з різних напрямків діяльності, залучати до роботи в них широкий актив членів організації;

- сприяти участі інвалідів по зору у громадському і політичному житті держави;

- брати участь в узгодженні нарівні з профспілковою організацією всіх питань, пов'язаних зі звільненням інвалідів по зору з ініціативи адміністрації, в обговоренні питань, пов'язаних з розподілом житлової площі;

- обстежувати житлово-побутові умови інвалідів по зору, що виявили бажання працювати на дому та при вирішенні питання про надання матеріальної допомоги;

- розглядати на засіданнях правління і приймати відповідні рішення, з усього кола питань, що відносяться до компетенції первинної організації;

- за порушення Статуту УТОС, застосовувати до членів Товариства заходи громадського впливу, передбачені Статутом УТОС;

- взаємодіяти з відповідними державними та місцевими органами з питань забезпечення безпеки пересування інвалідів по зору у населеному пункті;

- здійснювати спільно з місцевими органам соціального захисту контроль за наданням пільг, встановлених для інвалідів по зору.

^ 5. Кошти первинної організації

5.1. Всі заходи, що проводяться первинною організацією, фінансуються за рахунок членських внесків, спонсорських коштів та благодійних внесків.

5.2. Фінансування діяльності ВПО здійснюється за рахунок коштів УВО, УВП, а ТПО, як за рахунок вступних і членських внесків, так і за рахунок коштів місцевих органів влади та фінансової підтримки з Державного бюджету.

5.3. Використання коштів первинною організацією проводиться на підставі рішення правління первинної організації.

5.4. Територіальні первинні організації фінансується через відповідні обласні організації, на підставі кошторису витрат, затвердженого у відповідному порядку.

5.5. Кошти, отримані від сплати вступних та членських внесків (з розрахунку 80 % від загальної суми отриманих членських внесків), використовуються правлінням первинної організації на надання матеріальної допомоги, на заохочення активу первинної організації та на статутну діяльність, а 20 % загальної суми отриманих членських внесків перераховуються у відповідності до структурного підпорядкування організації в АР Крим, Київській міській, обласній організації УТОС.

5.6. Контроль за використанням коштів за кошторисом первинної організації здійснює відповідне обласне правління, правління в АР Крим, правління Київської міської організації, ревізійна комісія первинної організації, контрольно-ревізійний апарат ЦП УТОС.

5.7. Кошти первинної організації зберігаються у порядку, встановленому Центральним правлінням УТОС.
^ 6. Печатка і кутовий штамп первинної організації
6.1. Первинні організації, які є юридичними особами з моменту їх державної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади, у встановленому порядку, відкривають рахунки в місцевих відділеннях банків, мають штамп та печатку за зразком, затвердженим Центральним правлінням УТОС.
6.2. Первинні організації, які створені на підприємствах та те­риторіально відокремлених цехах, своєї печатки та штампу не мають, завіряються печаткою, штампом і бланками підприємств УТОС.
6.3. Первинні організації, які легалізовані шляхом письмового повідомлення у встановленому законом порядку, своєї печатки та штампу не мають і завіряються печаткою і штампом обласного правління, правління в АР Крим, правління Київської міської організації УТОС відповідно до підпорядкування.
6.4. Голова первинної організації несе персональну відповідальність за збереження печатки та кутового штампу організації, правомірність їх застосування.
6.5. При ліквідації первинної організації печатка і кутовий штамп підлягають знищенню в установленому порядку.

^ 7. Ліквідація первинної організації

Первинні організації припиняють діяльність за рішенням пре­зидії ЦП УТОС відповідно до чинного законодавства.


ПОЛОЖЕННЯ
про ревізійну комісію первинної організації Українського товариства сліпих1. Загальні положення.


1.1. З метою здійснення громадського контролю за діяльністю правління первинної організації на чергових звітно-виборних зборах (конференції) обирається ревізійна комісія первинної організації терміном на 5 років, у кількості встановленому зборами (конференцією), згідно до відповідної інструкції затвердженої ЦП УТОС.

1.2. Вибори ревізійної комісії проводяться відкритим голосуванням. Обраними до складу комісії є кандидати, за яких проголосувала більшість делегатів конференції.

1.3. Члени правління, секретар первинної організації не можуть бути обраними до складу ревізійної комісії.

1.4. На організаційному засіданні члени ревізійної комісії зі свого складу обирають відкритим голосуванням (більшістю голосів) голову, заступника голови та секретаря комісії.

1.5. Голова комісії обирається з будь-якої кількості кандидатів.

1.6. Питання про виведення члена ревізійної комісії або про поповнення її складу з мотивів, викладених у Статуті УТ0С (розділ IV п.25, 26) вирішується на зборах (конференції) первинної організації, якщо за цю пропозицію подано не менше половини голосів учасників зборів (делегатів конференції).

1.7. Ревізійна комісія працює на громадських засадах і всі витрати, пов'язані з її діяльності (згідно даного Положення) відносяться на рахунок коштів первинної організації, котрі передбачаються у кошторисі.

1.8. Свою роботу ревізійна комісія здійснює шляхом проведення ревізій діяльності правління лише первинної організації.

Ревізії проводяться один раз на рік і перед звітно-виборними зборами (конференцією).


1.9. У всій своїй діяльності ревізійна комісія підзвітна зборам (конференції), які обрали її. Звіт про роботу ревізійної комісії затверджують збори (конференція).


1.10. Ревізійна комісія первинної організації, що є органом громадського контролю, не виконує жодних адміністративних функцій і не має права втручатися в роботу правління первинної організації, давати розпорядження чи скасовувати його рішення. Розбіжності між ревізійною комісією та правлінням первинної організації вирішуються відповідним обласним правлінням УТОС.


1.11. Ревізійна комісія складає план роботи на рік, в якому передбачає проведення ревізій, засідань з розгляду пропозицій, заяв, скарг, що надійшли та інших питань.


Ревізійна комісія діє на підставі Статуту УТОС та цього Положення.


^ 2. Обов’язки Ревізійної комісії


Комісія зобов’язана перевіряти:
- організаційну роботу правління первинної організації по виконанню рішень з’їздів УТОС, пленумів Центрального правління і її президії, розпоряджень голови ЦП, рішень обласного правління, зборів (конференцій) первинної організації;


- дотримання Статуту Товариства та Положення про первинну організацію, виконання рішень правління первинної організації;


- проведену роботу з працевлаштування незрячих на підприємствах системи УТОС і поза нею;
- роботу постійно діючих громадських комісій;
- правильність витрачання коштів на утримання первинної організації, згідно затвердженого кошторису;
- правомірність витрачання коштів на оздоровлення та надання матеріальної допомоги членам УТОС і на преміювання активу;

 • стан роботи по організації огляду - конкурсу на кращу роботу з соціального захисту інвалідів по зору серед груп, групоргів та старших групоргів районів;
 • стан культурно-масової роботи, роботу гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій, гуртка гучного читання; роботу редколегій з випуску стінної, настільної та радіогазети;

- стан роботи по наданню соціальної допомоги одиноким, хворим і незрячим похилого віку;

- стан засобів орієнтування біля приміщення первинної організації і всередині його;


- роботу проведену правлінням з розгляду заяв і скарг членів УТОС, організацію прийому відвідувачів;

- стан діловодства, правильність ведення протокольного господарства та типової номенклатури справ. Плани роботи правління, постановку обліку і звітності;

 • стан збору членських та вступних внесків, правильність стану відомості їх сплати, наявність квитанцій у бухгалтерії підприємства, що фінансує виробничу первинну організацію, про прийом внесків, своєчасність здачі їх в касу, порядок зберігання бланків членських квитків та ведення облікових карток членів УТОС;

 • порядок використання коштів, отриманих від сплати вступних внесків, членських внесків та спонсорських коштів;

У разі виявлення протиправних дій з боку правління, голови або секретаря правління первинної організації, письмово інформувати про це обласне правління, а при необхідності - Центральне правління УТОС.

^ 3. Права Ревізійної комісії.

Комісія має право:

 • ознайомлюватися з усіма документами, інформаційними, довідковими та іншими матеріалами, що знаходяться в правлінні первинної організації;

 • залучати для проведення ревізій громадськість;

 • за погодженням з адміністрацією об’єднання, підприємства, філіалу, залучати до участі у проведенні ревізії (на громадських засадах) або для отримання консультацій спеціалістів даних підприємств;

 • вимагати від керівництва правління первинної організації, для використання у своїй роботі, надання необхідних документів, довідок, відомостей, пояснень (підписаних головою правління та секретарем), а також пред'явлення готівкових грошових коштів, цінних паперів та ін.;

 • запитувати від бухгалтерії підприємства, що фінансує виробничу первинну організацію, відомості про використання коштів згідно кошторису;

 • вносити до правління первинної організації пропозиції щодо усунення виявлених ревізією недоліків, упущень, намічати терміни їх виконання;

 • брати участь у засіданнях правління первинної організації з правом дорадчого голосу.


^ 4. Оформлення результатів ревізії.


4.1. Ревізійна комісія, після закінчення ревізії, ознайомлює голову і секретаря правління первинної організації з результатами перевірки та на підставі їх складає акт, в якому дає детальний аналіз діяльності правління первинної організації.

У викладі акта ревізії повинна дотримуватися сувора об’єктивність, ясність і точність опису виявлених фактів і даних. Не допускається включення в акт ревізії різного роду висновків, припущень і не підтверджених документами даних пов’язаних з діяльністю правління первинної організації. В акті ревізії слід вказувати які документи перевірені, за який період і яким порядком (суцільним, вибірковим).

4.2. Акт ревізії складається в трьох примірниках і підписується головою та членами комісії, головою і секретарем первинної організації.

Примітка: В разі незгоди члена ревкомісії з окремими фактами, викладеними в акті, він зобов'язаний підписати його і письмово викласти свої зауваження, які долучити до акту ревізії.

У разі заперечень по акту ревізії голови правління первинної організації, він робить про це застереження перед своїм підписом і не пізніше 5 днів з дня підписання акту надає комісії письмове пояснення (копія пояснення направляється до обласного правління УТОС).

Підписаний акт в 2-х примірниках надається голові правління первинної організації, який не пізніше місячного терміну, після проведення ревізії розглядає його на засіданні правління і один примірник з додатком виписки з постанови правління направляє до обласного правління. Другий примірник залишається в матеріалах правління, третій - у справах ревізійної комісії первинної організації.Схожі:

Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про затвердження Централізованих заходів Центрального правління утос на 2013 рік
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина І боярському будинку відпочинку утос та затвердження цін на путівки...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального Правління утос
За 11 місяців 2009 року, станом на 15 грудня 2009 року профінансовано з Держбюджету по даній програмі підприємства та організації...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
Станом на 01. 01. 2011 року згідно зі звітними даними, на підприємствах І в організаціях утос працює 5942 інваліди всіх нозологій...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Постанова президії Центрального правління утос iconПостанова президії Центрального правління утос
П-18 затвердити премію керівним працівникам за основні результати господарської діяльності за 4 кв. 2010 р в розмірах в залежності...
Постанова президії Центрального правління утос iconПрезидії Центрального правління утос
Протягом 1 півріччя 2007 року об'єднання І підприємства Товариства виготовили товарної продукції на 141,3 млн грн
Постанова президії Центрального правління утос iconПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Цп утос (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління І є дорадчим органом з питань вдосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка