Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки
Скачати 61.44 Kb.
НазваДвнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки
Дата конвертації27.03.2013
Розмір61.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > ДокументыМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту виробничої сфери

Методичні вказівки

щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності

студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр

за спеціальністю 050201 Менеджмент організацій


Дніпропетровськ

ДВНЗ НГУ

2009

Методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр за спеціальністю 050201 Менеджмент організацій / Упоряд.: О.А. Барабан, О.В. Трифонова. – Д.: ДВНЗ НГУ, 2009. – 7 с.


Упорядники: В.І. Саллі, докт. техн. наук, проф.;

О.А. Барабан, канд. техн. наук, доц.;

О.В. Трифонова, канд. екон. наук, доц.
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту організацій (протокол № 8 від 07.09.2009),

Подано методичні рекомендацiї до організації проведення виробничої практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальності «Менеджмент організацій» та вимоги до змісту звіту з практики.
^


Відповідальний за випуск завідувач кафедри менеджменту організацій

д.т.н., проф. Саллі В.І.


Загальні положення
Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 050201 Менеджмент організацій студенти протягом 4 тижнів проходять практику зі спеціальності.

Практику проходять студенти, які склали заліки, іспити і захистили курсові проекти, передбачені навчальним планом, тобто не мають академічної заборгованості.

Допуск до практики оформляється наказом ректора Університету, відповідно до подання кафедри. В наказі наводиться розподіл студентів і керівників (з числа професорсько-викладацького складу кафедри), зазначається термін проведення та бази практик. Базою виробничої практики має бути підприємство будь-якої форми власності, яке за видом промислової діяльності належить до добувної та переробної промисловості.

Проект наказу складається виходячи з тих даних, що надали старости груп.

Перед початком практики кафедра проводить організаційні збори, на яких уточнюють проект наказу, розповідають студентам про організацію проведення практики, зміст, порядок та термін захисту звітів.

За результатами практики студент складає звіт, який містить такі елементи:

 • титульний аркуш (додаток А);

 • направлення на практику (за необхідності);

 • зміст;

 • вступ;

 • загальна частина;

 • додатки (форми фінансової та статистичної звітності).


Звіт подається в рукописному або друкованому вигляді на аркуші формату А4 з одного боку. Аркуш обмежується полями: зліва – 35 мм, зправа-10 мм, зверху та знизу – 20 мм. Всі сторінки мають мати наскрізну нумерацію і бути зшиті. В разі надання звіту у друкованому вигляді слід додати магнітний носій.

Підсумком практики є складання диференційованого заліку. При оцінці звіту враховується зміст, оформлення звіту та якість його захисту. Результати складання заліку з практики заносяться в екзаменаційну відомість і враховуються на рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Після захисту звіт зберігається на кафедрі протягом п'яти років.

Практика обов’язкова для усіх студентів. Студент який не виконав навчальний план без поважної причини та отримав незадовільну оцінку за практику, відраховується з Університету.
^ Права та обов’язки студента
Студенти зобов’язані:

 • одержати у керівника практики від навчального закладу направлення на практику, програму практики, щоденник та консультації з оформлення необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики;

 • дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку підприємства;

 • оформити звіт та скласти залік з практики у терміни, визначені навчальним планом.^ Програма практики
Місцем проходження виробничої практики, як зазначалось вище, має бути підприємство галузевої приналежності:

 • добувна промисловість (добування паливно-енергетичних корисних копалин; добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних);

 • переробна промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; легка промисловість; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (крім меблів); целюлозо-паперове виробництво; виробництво коксу; нафтоперероблення; хімічна та нафтохімічна промисловість; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; машинобудування; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води).

^ Мета практики – ознайомлення безпосередньо на підприємствах і організаціях з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва; відпрацювання вмінь і навичок спеціаліста (магістра) з менеджменту організацій; визначення напрямків подальших досліджень щодо удосконалення управління підприємством, а також придбання досвіду практичної діяльності менеджера.

До задач практики належать: ознайомлення зі специфікою економічної діяльності підприємства; вивчення організаційної та управлінської структури підприємства; аналіз статистичних та фінансових даних щодо результатів виробничо-господарської діяльності підприємства; визначення основних напрямків покращення управління підприємством.


^ Структура звіту про практику
Звіт складається з таких підрозділів:

 • характеристика підприємства (рік заснування і основні етапи розвитку; форма власності; види економічної діяльності; опис технології виробництва з наведенням схеми технологічного процесу; характеристика постачальників ресурсів; види продукції, асортимент та якість; характеристика системи збуту і споживання).

 • організаційна структура підприємства (схема, опис із зазначенням основних функцій підрозділів).

 • аналіз ТЕП роботи підприємства в звітному періоді (представити результати аналізу фактичних і планових показників або фактичних за два останні роки та зробити висновки щодо причин їх зміни).*

 • аналіз динаміки ТЕП за останні 5 років (зробити висновки щодо їх тенденції).

 • перспективний план розвитку підприємства, плани технічного розвитку, бізнес-плани, інвестиційні проекти тощо; заходи по підвищенню ефективності виробництв з розрахунками економічної ефективності.

* Примітка. До основних ТЕП належать:

 1. Обсяг виробництва (в натуральному та вартісному вимірі);

 2. Обсяг товарної продукції (в натуральному та вартісному вимірі);

 3. Реалізована продукція (в натуральному та вартісному вимірі);

 4. Середньооблікова чисельність персоналу, осіб:

 • ПВП, в т.ч.: робітники, керівники, спеціалісти та службовці.

 1. ФОП, тис. грн:

 • ПВП, в т.ч.: робітники, керівники, спеціалісти та службовці.

 1. Середня заробітна плата, грн:

 • ПВП, в т.ч.: робітники, керівники, спеціалісти та службовці.

 1. Продуктивність праці робітника, _/міс.;

 2. Витрати підприємства в цілому та по елементам, собівартість одиниці продукції або витрати на 1 грн товарної продукції.;

 3. Ціна, грн;

 4. Прибуток, тис. грн.

Додаток А

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Інститут економіки

Кафедра менеджменту виробничої сфери

ЗВІТ

про виробничу практику зі спеціальності

студента групи ________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр)

за спеціальністю 050201 Менеджмент організацій

Керівник від університету________________________ ___________________

(посада, ініціали та прізвище)


Дніпропетровськ

2009

Схожі:

Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconПвнз «Європейський університет» Факультет економіки та менеджменту...
Також студенти мають опанувати практичні навички ведення економічної роботи на підприємствах
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconПлан Сутність фінансового менеджменту. Розвиток фінансового менеджменту...
Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості І супроводжується...
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з управління організаціями невиробничої сфери для студентів напряму підготовки 0502...
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconКафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного...
Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту
Двнз «національний гірничий університет» факультет менеджменту кафедра менеджменту виробничої сфери Методичні вказівки iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка