До практичних занять
Скачати 82.54 Kb.
НазваДо практичних занять
Дата конвертації29.03.2013
Розмір82.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Промислової теплоенергетики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ

0000 - «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ»

денної та заочної форм навчання

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДзДТУ

Протокол №___ від ___ 2009р.


^ Дніпродзержинськ ДДТУ

2008
УДК 532.016

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні категорії» / Укл. О.Д. Горбунов, І.М. Чернявська- Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2008.- 9 с.

Укладачі: О.Д. Горбунов, д.т.н., професор

І.М. Чернявська, асистент

Рецензент: А.Ф. Рижов, к.т.н., доцент
Відповідальний за випуск: М.І. Яловий, д.т.н, професор

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

/протокол № __від__________2008 р./


^ Коротка анотація видання. В методичних вказівках до практичних занять наведено мету, основні поняття та категорійний апарат, завдання для індивідуального виконання, питання для перевірки засвоєних знань та навичок з основних тем курсу


ЗМІСТ


стор.

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ……………..……………………………..……

4

Практичне заняття №1 РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ……………………


5

Практичне заняття №2 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ……………………


5

Практичне заняття №3 РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПРОЕКТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ…………………………………………………….


6

Практичне заняття №4 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СІТЬОВОГО ГРАФІКА…………………………………………………………………….


7

Практичне заняття №5 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ…………………………………………….


7

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………..…

8^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Методичні вказівки призначені до використання підчас проведення практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

Відповідно до робочої програми для розгляду на практичних заняттях виносяться наступні теми курсу:

1. Розрахунок технологічних показників енергозберігаючих проектів.

2. Розрахунок економічних показників енергозберігаючих проектів.

3. Розробка бізнес-плану проекту енергозбереження.

4. Розрахунок параметрів сітьового графіка.

5. Розрахунок показників інвестиційних проектів.

Кожне практичне заняття має наступну структурну схему:

 • мета заняття її формулювання відповідає основному змісту програми курсу, а саме вимогам щодо вмінь, знань та практичних навичок студентів;

 • основні поняття та категоріїнеобхідні для засвоєння матеріалу по темі та вирішення задач;

 • задачі для самостійного вирішення – спрямовані на формування у студентів здатності самостійно мислити і вирішувати завдання, на поглиблене опанування навчального матеріалу;

 • питання для перевірки засвоєних знань та навичоквикористовуються для перевірки рівня засвоєння студентами практичних навичок, набутих під час практичних занять.

На практичних заняттях студентами самостійно вирішуються задачі згідно навчальних посібників [1…6] відповідно до запропонованого варіанту. Варіанти вибираються по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки або посвідчення студента.

Практичне заняття № 1

^ РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з розрахунків технологічних показників енергозберігаючих проектів

Основні поняття та категорії: проект, признаки проекту, класифікація проектів, життєвий цикл проекту

Завдання № 1. Вирішуються задачі № 1…3 [2]

Питання для перевірки засвоєних знань

 1. Наведіть визначення проекту як стадії життєвого циклу.

 2. Назвіть необхідні компоненти створення проекту.

 3. За якими ознаками визначаються типи проектів?

 4. Наведіть характерні особливості проекта як об'єкту управління.

 5. В чому суть методу PERT?

 6. Як поєднуються процеси та функції проектного менеджменту?


Практичне заняття № 2

^ РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з розрахунків економічних показників енергозберігаючих проектів

Основні поняття та категорії: організаційна структура проекту, проектне фінансування

Завдання № 2. Вирішується задача № 5 [4].

Вихідні дані до розрахунку завдання № 2 вибираються із табл. 1[1] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента.

Завдання № 3. Побудова організаційної структури проекту.

Проводиться ділова гра: “Динамічне лідерство в проекті” [6]
Питання для перевірки засвоєних знань

 1. Наведіть приклади вертикальних та горизонтальних зв'язків в управлінні проектами.

 2. Які структури розрізняються відносно змісту проекту?

 3. Які структури розрізняються відносно взаємовідносин учасників проекту?

 4. Назвіть характеристику основних ролей в КМП.

 5. Назвіть основні параметри статуту проекту.


Практичне заняття № 3

^ РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПРОЕКТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок зі складання плану виробництва, маркетингового та фінансового планів, знайомство з програмним продуктом Sure Trak PM

Основні поняття та категорії: іерархія робіт, “дерево цілей”, декомпозиція проектних робіт

Завдання № 4. Вирішуються задачі № 11…16 [2]

Вирішуються задачі № 21,22 [2]

Завдання № 5. Робота з програмним продуктом Sure Trak PM

Питання для перевірки засвоєних знань

 1. Які завдання вирішують процеси планування в уп­равлінні проектами?

 2. Як здійснюється декомпозиція проектних робіт?

 3. Наведіть визначення ресурсів проекту.

 4. Які програмні продукти, що забезпечують потреби процесів планування управління проектами, наявні на вітчизняному ринку?

 5. Назвіть методи стиснення тривалості?Практичне заняття № 4

^ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СІТЬОВОГО ГРАФІКА

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з розрахунку параметрів сітьового графіка, побудова сітьової моделі та сітьового графіка в масштабі часу

Основні поняття та категорії: метод побудови «на графіку», табличний метод, критичний шлях, повний резерв

Завдання № 6. Вирішується задача № 1 [3]

Питання для перевірки засвоєних знань

1. Що таке сітьова модель?

2. Назвіть основні правила побудови сітьових моделей.

3. Що таке критичний шлях сітьового графіка?

4. Коли доцільно сітьовий графік розраховувати методом «на графіку»?

5. У яких випадках сітьовий графік розраховують табличним методом?
Практичне заняття № 5

^ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Мета заняття: розглянути цілі й задачі інвестиційної діяльності, навчитися робити оцінку економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів

Основні поняття та категорії: інвестиції, чиста приведена вартість, індекс прибутковості, період окупності, внутрішня норма рентабельності

Завдання № 7. Обчислення показників, які характеризують успішність

проекту. Вирішується задача № 17 [4].

Вихідні дані до розрахунку завдання № 7 вибираються із табл. 9 [1] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента.

Завдання № 8. Вирішуються задачі № 7,10 [3]

Питання для перевірки засвоєних знань

 1. Назвіть показники ефективності інвестицій. Наведіть методику їх розрахунку.

 2. Назвіть критерії ефективності інвестиційного проекту. Наведіть методику їх розрахунку.

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231с.

 2. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навчальний посіб­ник для студ. вузів. – К.: ЦНЛ, 2005. – 280 с.

 3. Клиффурд Ф. Грей, Зрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: «Дело и сервис», 2003. - 528с.

 4. Все про проектний менеджмент: Збірник навчальної літератури, методичних вказівок та програмних продуктів Українського відділення IPMA на компакт – диску.

 5. Керівництво з питань визначення компетентності й сертификації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua): / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.Ю. Биков. – К., 2000. – 84 с.

 6. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами: Монография / Украинская ассоциация управления проектами. 2-е издание. – К., 2000. – 312 с.


навчальне видання


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні категорії»


Укладачі: Горбунов Олександр Дмитрович, професор

Чернявська Ірина Михайлівна, асистент

51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2

Підписано до друку____________________

Формат _____________. Обсяг _________________. Друк. арк._______

Тираж _________. Прим. ___________. Замовлення № _________.Схожі:

До практичних занять iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
До практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
До практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
До практичних занять icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
До практичних занять icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
До практичних занять iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
До практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка