Звіт-щоденник
Скачати 381.85 Kb.
НазваЗвіт-щоденник
Сторінка1/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір381.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
  1   2   3   4
Головне управління освіти і науки

Черкаської облдержадміністрації

ДНЗ "Звенигородського ЦППРК"

ЗВІТ-ЩОДЕННИК

про проходження виробничої переддипломної

практики із спеціальності "Сировар - майстер"

Учня (ниці) групи № _________________________________

____________________________________________________

(назва навчального закладу)

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Місце проходження практики

________________________________________
Термін практики з ___________ по___________

Керівники практики:
М.П. від підприємства ______________________
від навчального закладу ______________________

^ Пам’ятка учневі
1. Прибути на підприємство необхідно в терміни зазначені в договорі.

2. Звернутися у відділ кадрів, або до керівника підприємства для оформлення необхідних документів про проходження виробничої практики.

3. Отримати інструктаж з охорони праці, ввідний, інструктаж на робочому місці.

4. В тижневий термін вислати в центр витяг з наказу про зарахування на підприємстві про проходження виробничої практики, де вказане прізвище, ім’я, по батькові керівника практики та відповідального за охорону праці.

^ Вказівки по веденню щоденника
Щоденник є звітним документом учня за період виробничої практики на підприємстві, організації.

Облік виконаних учбово-виробничих робіт веде учень згідно детальної програми виробничої практики.

Виконана учнями робота оцінюється майстром виробничого навчання чи відповідальним працівником підприємства, організації, де учень проходить виробничу практику по 12-бальній системі.

В графі обліку виконаних робіт учень записує зміст всіх виконаних робіт і вказує устаткування, яке було використане при виконанні робіт.
Направлення на практику

1. Прізвище ___________________________________________________

2. Ім’я та по батькові __________________________________________________

3. Професія __________________________________________________

4. Курс __________________________________________________

5. Група __________________________________________________

6. Направляється для проходження виробничої переддипломної практики

7. Строки практики з "___"______________ 20__р. по "___"______________ 20__р.

8. Куди направлений (на) для проходження практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

9. Керівником практики від навчального закладу призначено ________________

_____________________________________________________________________

10. Направлення видано "___"______________ 20__р.

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи________________

М.П. (підпис)
Відмітки про прибуття на місце практики,

призначення перевід і вибуття.

1. Прибув (ла) на місце практики "___"______________ 20__р.

2. Призначено на робоче місце __________________________________________

3. Керівником практики від підприємства призначено ______________________

_____________________________________________________________________

4. Приступив (ла) до виконання програми практики "___"_____________ 20__р.
М.П. Керівник практики __________________________

(підпис)

5. Відмітки про переведення на іншу роботу, інший об’єкт практики

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Відряджений до навчального закладу "___"______________ 20__р.
М.П. Керівник практики __________________________

(підпис)


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Практична підготовка студентів, згідно з статтею 33 Закону України "Про освіту", є обов'язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу і ставить за мету оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування професійних умінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних ринкових відносинах, виховання в майбутніх спеціалістів потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Практика студентів організовується відповідно до діючих навчальних планів і включає такі етапи:

 • навчальну практику для одержання професійних навичок і робочої професії;

 • технологічну, переддипломну практики.

Переддипломна практика - заключна ланка практичної підготовки, основним завданням якої є практична підготовка до самостійної роботи на посадах молодшого спеціаліста, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних навичок зі спеціальності, уміння працювати з фактичним матеріалом про діяльність підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання, збір матеріалу для курсової роботи.

Щоденне керівництво за місцем проходження практики здійснюється керівниками практики шляхом перевірки і оцінки якості роботи практиканта і виявлення рівня набутих ним практичних навичок. Керівники підприємства зобов'язані створити всі необхідні умови практиканту для виконання ним програми практики, постійно здійснювати контроль за його роботою, ознайомити з правилами техніки безпеки і виробничої санітарії, забезпечити житлом. Використання практиканта на робочих місцях, не пов'язаних з програмою практики, не допускається.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі технологічних дисциплін навчального закладу. Вони періодично перевіряють хід практики, беруть участь у переміщенні студентів-практикантів по робочих місцях, надають методичну допомогу у підготовці документації.

Основні завдання проходження виробничої переддипломної практики закріплення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі навчання, удосконалення практичних умінь і навичок, безпосередньо на підприємствах, ознайомлення з інноваційною технологією, організацією праці та економікою виробництва і переробки продукції тваринництва, набуття навичок організаторської роботи з спеціальності.

Переддипломна практика проводиться групами (2-А особи) або індивідуально. Практиканти виконують роль дублерів технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва, економіста та інших працівників.

Студенти з дозволу керівника навчального закладу можуть самостійно підбирати місце проходження практики, пропонувати його для використання за наявності відношення з підприємства, установи, які мають необхідну виробничу базу, що відповідає вимогам практики та забезпечені спеціалістами відповідного профілю.

За наявності вакантних місць на період практики студенти можуть призначатись на посаду, передбачену освітньо-кваліфікаційною характеристикою і виконувати відповідні обов'язки.

Для безпосереднього керування проходженням практики наказом (розпоряджен­ням) керівника підприємства призначаються висококваліфіковані спеціалісти, які організовують і контролюють виконання студентами програми практики, щоденно оцінюють їх роботу, створюють для практикантів належні умови праці та побуту.

Від заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладачів навчального закладу, учні до початку практики одержують консультації та методичні поради щодо виконання програми практики, оформлення звітної документації, інструктаж з охорони праці.

^ Учні повинні:

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • виконувати в повному обсязі діючі на базі практики правила внутрішнього розпорядку, вказівки безпосереднього керівника практики з виконання її програми, систематично вести звіт-щоденник та іншу документацію;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно оформити і здати в навчальний заклад звітну документацію та скласти диференційований залік з практики (захист звітів-щоденників).

Учні, які мають академічну заборгованість, до проходження переддипломної практики не допускаються.

Учні, які не виконали програму виробничої переддипломної практики, не здали в навчальний заклад звітну документацію або не захистили її перед комісією, до здачі державних екзаменів не допускаються. їм видається академічна довідка про закінчення теоретичного курсу навчання, яка служить документом для прийняття на роботу. Учень може бути повторно направлений на переддипломну практику не раніше, ніж через десять місяців роботи за спеціальністю при пред'явлені позитивної характеристики з виробництва.

Звіт-щоденник повинен відображати відомості про виконання прктикантом усіх розділів програми практики, набуті уміння і навички з технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Звіт-щоденник повинен бути грамотно написаний, естетично оформлений, завірений підписами керівника підприємства (установи) і керівника практики від базового господарства, скріплений печаткою і разом з характеристикою поданий у навчальний заклад для перевірки і захисту в триденний строк після закінчення практики.

У період переддипломної практики, працюючи на посадах з виплатою заробітної плати, за учнями зберігається право на одержання стипендії на загальних підставах.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об'єм і строки проведення виробничої практики по професії „Сировар", кваліфікація, розряд визначаються учбовим планом і програмою, державного стандарту професійно технічної освіти 8272.2 - 2011р.

Учні проходять виробничу практику в складі цехових бригад та інших молокопереробних цехах базового підприємства, або мінізаводах, СП і де вони будуть працювати після закінчення училища.

При необхідності майстер переміщує учнів по виробничих місцях або бригадах у відповідності з складеним графіком.
^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета передвипускної виробничої практики, як заключного етапу учбового-виробничого процесу, є завершенням виробничого процесу та підготовка майбутнього робітника до самостійної високопродуктивної роботи на підприємстві. Основним завданням виробничої практики учнів являється:

 • закріплення і вдосконалення професійних знань і навичок по професії, усунення недоліків у підготовці учнів;

 • накопичення досвіду самостійного виконання операцій по обслуговуванню;

 • технологічного обладнання;

 • освоєння високопродуктивного обладнання;

 • виробничої технології і технологічної документації;

 • вивчення та обслуговування технологічного обладнання мінізаводів вітчизняного виробництва;

 • вивчення технології та обладнання зарубіжних фірм;

 • адаптація учнів в конкретних умовах роботи на робочому місці, цеху;

 • виховання в учнів трудової позиції (дисципліни),уваги до традицій підприємства;

 • удосконалення умінь і навичок самоконтролю та взаємного контролю;

 • формування професійно - цінних якостей (швидкість реакцій, координація і погодженість дій, уміння визначати на слух помилки в роботі обладнання).


^ ВИДИ РОБІТ

1. Підготовка робочого місця до роботи. Перевірка наявності і справності інструментів, пристосувань, обладнання, протипожежних інструментів. Ведення записів в журналі.

2. Виконання основної роботи на робочих місцях. Дотримання вимог норм, регламентів Дотримання мір по забезпеченню безпеки при виконані робіт. Участь в обговорені оцінки роботи бригади, в рішенні організаційних питань.

3. Вивчення і застосування передових високопродуктивних прийомів і способів праці, а також інструментів, пристосувань, які використовують новатори виробництва.

4. Самостійна розробка і виконання міроприємств по ефективному використанню робочого часу, запобіганню неякісного виробництва продукції, економному використанню матеріалів, сировини, інструментів, посуду, хімреактивів, води, енергоресурсів.

5. Підготовка робочого місця до здачі. Передача готової продукції в реалізацію. Ведення технологічних журналів, заповненню щоденників. Облік та звітність.
^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ-ЩОДЕННИКА

До складання звіту-щоденника учень повинен приступити з першого дня і систематично над ним працювати упродовж всієї переддипломної практики.

Звіт-щоденник повинен показати вміння учня чітко виконувати поставлені завдання, аналізувати господарську діяльність підприємства, орієнтуватися в питаннях організації виробництва, робити узагальнення і висновки. Особливу увагу при складанні звіту-щоденника необхідно приділити заходам із впровадження нової техніки і технології, досвіду новаторів виробництва та переробки продукції тваринництва і досягнутим при цьому результатам, а також відхиленням у технологічних процесах і заходах щодо їх усунення.

Безпосередньо в щоденнику, в графі 2, докладно описується робота, яку практикант виконував протягом дня відповідно до програми практики.

В графі 3 студент критично оцінює виконану роботу, пропонує прийоми і методи усунення недоліків. За кожен день записи в щоденнику завіряються підписом керівника практики від господарства.

Звіт-щоденник повинен бути естетично оформлений, написаний чорнилом одного кольору, розбірливим почерком, українською мовою.

В кінці звіту-щоденника учнем ставиться дата і особистий підпис.

Звіт-щоденник і виробнича характеристика завіряються підписами керівника господарства, і керівника переробного підприємства практики та скріплюються печаткою.

Після закінчення практики звіт-щоденник в триденний строк здається на перевірку в навчальну частину навчального закладу. Неохайно написані і не дооформлені звіти-що денники на перевірку не приймаються.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


п/п

ТЕМИ

кількість

годин

днів

1

Інструктаж з охорони праці на підприємстві. Медичне обстеження.2

Ознайомлення з підприємством, його цехами, робочим місцем.3

^ Самостійне виконання робіт складністю 4 розряду.Приймання та первинна обробка молока.

4

Механічна обробка молока.5

Теплова обробка молока.6

^ Виробництво сичужних сирів.Підготовка молока до зсідання, зсідання суміші.

7

Обробка згустку та сирного зерна.8

Формування та пресування сиру.9

Соління і дозрівання сиру.10

Пакування, маркування тари, зберігання сирів.11

^ Кваліфікаційна пробна робота.


  1   2   3   4

Схожі:

Звіт-щоденник iconКонкурсу на найкращу розробку уроку для платформи
Організатором конкурсу «Педагогічний «Щоденник» є Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти (оіппо). Технічне забезпечення...
Звіт-щоденник iconПравила ведення й оформлення щоденника Щоденник основний документ...
Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться інститут, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження,...
Звіт-щоденник iconЩоденник вибору профілю навчання

Звіт-щоденник iconНавчальні заклади Луганської області одними з перших приєдналися...
Навчальні заклади Луганської області одними з перших приєдналися до Всеукраїнської освітньої мережі «Щоденник ua» І почали роботу...
Звіт-щоденник iconКонкурс «Найкращий щоденник місяця (року)» проводиться з метою виявлення...
Стаття Конкурс «Найкращий щоденник місяця (року)» проводиться з метою виявлення класів, які виконують Закон учнівської республіки...
Звіт-щоденник iconЩоденник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичного факультету – ас. Бишевець О. В
Звіт-щоденник iconОблік
Формою первинної документації з обліку обслуговування користувачів є «Щоденник роботи шкільної бібліотеки», який складається з 3-х...
Звіт-щоденник icon«Щоденник» О. Довженка документ доби, свідчення про потворну природу...

Звіт-щоденник iconЗвіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Звіт складається за кожен квартал окремо І подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного
Звіт-щоденник iconВчителю до атестації Рекомендації щодо підготовки та проведення творчого звіту Творчий звіт
Творчий звіт – це комплекс заходів, що відбивають цілісну систему роботи педагога з розв’язування педагогічних, психологічних, соціальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка