Нака з
Скачати 119.54 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації04.04.2013
Розмір119.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.03.2008 N 321/0/16-08

  Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" та Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з метою встановлення єдиних вимог до обліку бібліотечних фондів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів, що додаються.

2. Керівникам установ та організацій, віднесених до сфери управління МКТ України, впровадити наведені Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів в своїй роботі.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бенч О.Г.

Міністр В.В.Вовкун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

27.03.2008 N 321/0/16/-08

  ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

( У тексті Методичних рекомендацій слово "документ" в усіх відмінках замінено словами "бібліотечні фонди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (далі - Методичні рекомендації) визначають теоретично-методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку бібліотечних фондів.

2. Норми Методичних рекомендацій застосовуються:

а) бібліотеками та органами науково-технічної інформації, що утримуються за рахунок бюджетних коштів та надходжень від основної діяльності (далі - бібліотеки групи А),

б) бібліотеками, що знаходяться на балансі госпрозрахункових підприємств (далі - бібліотеки групи Б).

3. У Методичних рекомендаціях наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- бібліотечний фонд - об'єкт обліку бібліотечного фонду, матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носії,

- примірник - одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця бібліотечного фонду, яка включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього,

- основний фонд - фонди бібліотек, що складаються з бібліотечних фондів, призначених для видачі в тимчасове користування,

- обмінний фонд - фонди бібліотек, що використовуються для обміну, перерозподілу, безкоштовної передачі. Бібліотечні фонди обмінного фонду не обліковуються на рахунках та не використовуються для обслуговування користувачів,

- резервний фонд - організований в складі обмінного фонду фонд, що використовується для заміни в основному фонді бібліотеки втрачених або зношених бібліотечних фондів,

- cправедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

( Абзац сьомий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

- вільна ринкова вартість - вартість примірника, встановлена комісією з числа компетентних фахівців бібліотеки з урахуванням діючих цін на аналогічні документи.

^ II. Визнання та оцінка бібліотечних фондів

4. Для цілей бухгалтерського обліку бібліотечні фонди відносяться до інших необоротних матеріальних активів.

За актуальністю та ступенем використання, визначених спеціально створеною комісією з числа працівників бібліотеки, бібліотечні фонди класифікуються на:

- основний фонд,

- обмінний фонд.

В складі обмінного фонду може бути виділений резервний фонд.

Основні фонди класифікуються за видами, галузями знань, мовами. В розрізі основних фондів бібліотечні фонди обліковуються із застосуванням субрахунків аналітичного обліку.

5. Документи основного фонду (крім періодичних видань) обліковуються на балансових рахунках. Вартість придбаних періодичних видань для бібліотек групи А списується на видатки в періоді оплати, бібліотек групи Б - рівномірно протягом періоду передплати. Документи обмінного фонду відокремлені від основного фонду, на баланс бібліотеки-фондоутримувача не береться та не використовується для обслуговування користувачів.

( Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

6. Бібліотечні фонди оприбутковуються за вартістю придбання. Бібліотечні фонди, що надходять без зазначеної вартості, оцінюються комісією з оцінки бібліотечних фондів, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.

( Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

Придбані бібліотечні фонди обліковуються за первісною вартістю з урахуванням сум, сплачених постачальникам без урахування непрямих податків, інших витрат, пов'язаних з придбанням.

( Абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

7. Облік бібліотечних фондів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженою наказом МКТ України від 03.04.2007 р. N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за N 530/13797.

( Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

8. Одержані бібліотечні фонди оприбутковуються за встановленою в акті прийому-передачі чи накладній справедливою вартістю на дату отримання (що і є їх первісною вартістю).

Первісною вартістю бібліотечних фондів, внесених до статутного капіталу підприємства, на балансі якого є бібліотека (для бібліотек групи Б), визнається погоджена засновниками їх справедлива вартість.

( Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

9. Первісною вартістю бібліотечних фондів, виготовлених власними силами, визнається собівартість їх виготовлення з урахуванням витрат, безпосередньо понесених на операції з їх виготовлення.

10. Бібліотечні фонди обліковуються в кількісному виразі і за цінами оприбуткування.

11. Витрати, пов'язані з початковими палітурними роботами, збільшують первісну вартість бібліотечних фондів. Витрати, пов'язані з наступними палітурними роботами, списуються на адміністративні витрати для бібліотек групи Б, на видатки загального або спеціального фонду (в залежності від джерела фінансування операцій придбання бібліотечних фондів) - для бібліотек групи А.

12. Безоплатна передача бібліотечних фондів іншим бібліотекам, в основному та обмінному фондах здійснюється згідно законодавства.

13. Знос (амортизація) на бібліотечні фонди:

- для бібліотек групи А - не нараховується,

- для бібліотек групи Б - застосовуються методи, передбачені підпунктом 1 пункту 26 ПСБО 7 "Основні засоби".

( Абзац третій пункту 13 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

Списання бібліотечного фонду (в тому числі до обмінних фондів) здійснюється за документально підтвердженим фактом непридатності до подальшого використання (фізичного та морального зношення, втрати актуальності, або як непрофільних маловикористовуваних та дублетних бібліотечних фондів).

Операції списання бібліотечного фонду з балансового обліку здійснюються та обліковуються:

- у відповідності до чинних нормативних актів Державного казначейства України - для бібліотек групи А,

- у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку - для бібліотек групи Б.

14. У випадку втрати документа його заміна на аналогічний здійснюється шляхом списання документа за балансовою вартістю, а оприбуткування за первісною вартістю.

( Пункт 14 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

15. Кошти від реалізації бібліотечних фондів для бібліотек:

- групи А - залишаються в розпорядженні бібліотеки з правом подальшого використання на поповнення бібліотечного фонду,

- групи Б - є іншим операційним доходом підприємства, на балансі якого утримується бібліотека.

( Абзац четвертий пункту 15 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009 )

16. Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється в такі терміни:

- найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи з закритих шафах, - щорічно,

- рідкісні, цінні фонди - один раз на 5 років,

- фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць - один раз на 5 років,

- фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць - поетапно, один раз на 7 років,

- фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць - поетапно, один раз на 10 років,

- фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн. облікових одиниць - поетапно, один раз на 12 років,

- фонди понад 1 млн. облікових одиниць - поетапно, один раз на 15 років.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється шляхом звірки даних Інвентарної книги бібліотечного фонду та даних бухгалтерського обліку з наявними у фонді бібліотечними фондами та записами у формулярах користувачів.

17. Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів наведено в додатку 1.

Начальник управління фінансування,

обліку та звітності В.В.Жук

Додаток

до п. 17 Методичних

рекомендацій

з бухгалтерського обліку

бібліотечних фондів

Таблиця 1

  ^ Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також надають платні послуги

N з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку
Дт

Кт1.

Придбання в постійне користування бібліотечних фондів, придбаних за рахунок коштів загального або спеціального фонду1.1.

При попередній оплаті за поставку

112

364

1.2.

Якщо оплата була проведена після отримання книг

112

675

1.3.

Водночас проводиться другий запис:- при оплаті коштами загального фонду

801, 802

401
- при оплаті коштами спеціального фонду

811 - 813

401
1.4.

Сума ПДВ (якщо бібліотека зареєстрована як платник ПДВ):- при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675
- при оплаті коштами спеціального фонду


ПДВ не включено до податкового кредиту

811 - 813

364, 675
ПДВ включено до податкового кредиту (бібліотека зареєстрована як платник ПДВ і має право на податковий кредит)

641

364, 675
2.

Безоплатне отримання бібліотечних фондів (крім централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів):- на суму справедливої вартості

112

364
- водночас проводиться другий запис

812

401
3.

Безоплатне надходження у вигляді централізованого постачання та внутрішнього переміщення в межах головних розпорядників бюджетних коштів:- на суму справедливої вартості

112

401
4.

Отримання бібліотечних фондів за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису:- оприбуткування бібліотечних фондів на суму первісної вартості

112

684
- водночас проводиться другий запис

811, 812

401
5.

Списано витрати, понесені в операціях придбання бібліотечних фондів:- придбання здійснюється за рахунок загального фонду

801, 802

364
- придбання здійснюється за рахунок спеціального фонду

811 - 8136.

Відображено витрати, понесені на виготовлення документів власними силами:6.1.

- при фінансування коштами загального фонду Водночас проводиться другий запис

112 801, 802

825 401

6.2.

- при фінансуванні коштами спеціального фонду Водночас проводиться другий запис

112 811 - 813

825 401

7.

Списано літературу (списані на підставі акта документи як такі, що зношені, втратили актуальність, застарілі, загублені читачами та втрачені з інших причин)

401

112

8.

Списання бібліотечних фондів, які стали непридатними на підставі виправдних документів, та у разі реалізації

401

112

9.

Списання бібліотечних фондів внаслідок недостачі, установленої при інвентаризації, тощо

401

112

Одночасно проводиться другий запис на суму вартості відшкодованих збитків, яка віднесена на винних осіб

363

711
10.

Списання недостач бібліотечних фондів, установлених при інвентаризації

401

112

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені

0511.

Оприбуткування лишків бібліотечних фондів, виявлених під час інвентаризації

112, 811

711, 401

Таблиця 2

  ^ Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку бібліотечних фондів для бібліотек, які є на балансі госпрозрахункових підприємств

N з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків бух. обліку
Дт

Кт1.

Придбання бібліотечних фондів1.1.

Оприбутковано бібліотечні фонди

153

631

1.2.

Відображено ПДВ

641

631

1.3.

Введено в експлуатацію бібліотечних фондів

111

153

2

Створення бібліотечних фондів (власними силами)2.1.

Відображено фактичні витрати на виготовлення бібліотечних фондів

153

23, 661, 651 - 653, 201, 202

2.2.

Зараховано об'єкт до складу бібліотечних фондів

111

153

3.

Одержання об'єктів бібліотечних фондів як внесок до статутного капіталу3.1.

Відображено внесок учасника до статутного капіталу

46

40

3.2.

Одержано об'єкт бібліотечного фондів від учасника

111

46

4.

Реалізація об'єктів бібліотечного фонду4.1.

Відображено дохід від реалізації об'єкта бібліотечних фондів

311

742

4.2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

742

641

4.3.

Списано залишкову вартість об'єкта бібліотечних фондів

972

111

5.

Ліквідація об'єктів бібліотечних фондів5.1.

Відображено вартість ліквідованих об'єктів бібліотечних фондів

976

111

5.2.

Понесено витрати пов'язані з ліквідацією об'єктів бібліотечних фондів

976

661, 651 - 653

5.3.

Відображено дохід від реалізації об'єкта бібліотечного фонду

201, 202

746

6.

Безоплатна передача об'єктів бібліотечних фондів6.1.

Передано об'єкт бібліотечного фонду іншому підприємству

976

111

7.

Недостача об'єкта бібліотечного фонду


якщо винну особу не встановлено7.1.

Відображено суму недостачі в складі витрат звітного періоду

947

111

7.2.

Відображено на позабалансовому рахунку суму недостачі

072якщо винну особу встановлено7.3.

Відображено залишкову вартість відсутніх об'єктів бібліотечних фондів

947

111

8.

Одержано бібліотечні фонди в тимчасове користування (облік на позабалансову рахунку)

023
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 39/0/16-09 від 02.02.2009

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка