4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику
Скачати 172.06 Kb.
Назва4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику
Дата конвертації05.04.2013
Розмір172.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Бухгалтерія > Документы
Шаблон портфоліо вчителя

I розділ. Візитна картка
• Прізвище, ім.’я, по-батькові учителя
• Предмет викладання
• Стаж роботи
• Категорія, звання
• Педагогічне кредо
• Назва навчального закладу
• Система або технологія, в якій працює педагог
II розділ. Освіта
• Назва навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність
• Назва курсу, рік проходження курсової підготовки, заклад
• Свідоцтва, сертифікати і дипломи, які підтверджують проходження курсової підготовки.......................................................................................

Творчий звіт учителя

^ Творчий звіт учителя — це форма методичної роботи, спрямованої на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з пи¬тань нових технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в закладах освіти.
Доцільно проводити творчий звіт як підсумок атестації або шкільний етап конкурсу «Вчитель року».
Творчий звіт учителя готує методична рада школи. Вона розробляє план проведення творчого звіту, організовує консультації, бібліографічні огляди, виставки творчих робіт, розробки дидактичних матеріалів і т. ін.

Послідовність творчого звіту
1. Підготовка вчителя до творчого звіту (підготовчий етап).
1.1. Збір і опрацювання інформації.
1.2. Підготовка короткої доповіді для творчого звіту з досвіду роботи вчителя.
1.3. Підготовка і організація постійної виставки творчого досягнення вчителя в предметному кабінеті та методичному кабінеті школи, РМК.
1.4. Висвітлення передового педагогічного досвіду вчителя протягом навчального року в педагогічній пресі, у виступах на телебаченні, радіо.
1.5. Оформлення матеріалів творчого досягнення вчителя.
1.6. Визначення дати і місця проведення творчого звіту.
^ 2. Проведення творчого звіту.
2.1. Урочисте відкриття творчого звіту вчителя. Вступне слово директора (методиста РМК чи ММК).
2.2. Короткий виступ-характеристика завуча школи.
2.3. Звіт учителя про власний досвід і творчі досягнення, напрацювання.
2.4. Осмислення й обговорення творчого доробку вчителя.
2.5. Огляд виставки творчого доробку вчителя.
^ 3. Урочисті привітання вчителя з творчим звітом.
3.1. Представники відділу освіти, РМКчи ММК.
3.2. Адміністрація школи та педагогічний колектив.
3.3. Учителі-предметники.
3.4. Учні, батьки.


^ 4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту і його впровадження у практику.


Для використання та висвітлення творчого звіту вчителя його узагальнений матеріал має містити такі питання:
а) загальна тема творчого звіту вчителя та його суть;
б) зміст творчого звіту;
в) рекомендації щодо його впровадження та використання.
^ Портфоліо вчителя.

Узагальнення і систематизація педагогічних досягнень

Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести» і «лист», «сторінка» або «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської означає «папка з документами» «папка спеціаліста». (Словник іноземних слів)

Загальна середня освіта є основним пріоритетним направленням в освітній політиці країни, а педагог — один з тих, хто втілює її в життя.

Сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти потребує «нового» типу вчителя — такого, що творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.

Проблема становлення і розвитку професіоналізму є загально-державною проблемою, вирішенню якої відводиться пріоритетне направлення. Не випадково основною метою освіти стає не проста сукупність знань, умінь і навиків, а заснована на них особиста, соціальна і професійна компетентність — уміння самостійно добувати, аналізувати і ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально й ефективно жити і працювати на світі, що швидко змінюється.

Вчитель є головною дійовою особою будь-яких шкільних перетворень, які вимагають від нього переорієнтації його діяльності на нові педагогічні цінності, що, у свою чергу висвічує одну з основних проблем в роботі по підвищенню профмайстерності педагогів — формування дослідницької культури.

Сьогодні вчитель поставлений в такі умови, коли опанування дослідницьких навиків виступає обов'язковою умовою його формування як педагогічного суб'єкта згідно новій парадигмі і методології освіти. Лише з таким педагогом можна говорити про якісну освіту, оскільки якість освіти— це показник розвитку суспільства, національної культури, національної самосвідомості.

Сьогодні існує багато підходів до формування навиків рефлексії (самооцінки) у вчителя. Вчителя не заженеш у формулу «знання — уміння — навики», і немає інструменту, яким можна виміряти все благородство душі вчителя, неповторні моменти його творчості в учбовому процесі, що повторюється. Нічим не вимірюються в праці вчителя і осяяння, які не виникають ні з чого і нізвідки, а готуються всім попереднім досвідом вчителя, його безконечними діалогами з самим собою.

З іншого боку, у вчителя повинно бути «досьє успіхів», в якому відбивається все радісне, цікаве і гідне з того, що відбувається в житті вчителя. Таким «досьє успіхів» може стати «портфоліо педагога».

Кожним педагогом в рамках спільної методичної теми ведеться власне дослідження за індивідуальною темою. Результати цієї роботи узагальнюються на засіданнях гімназичних і міських методичних об'єднань, публікуються статті в збірках і педагогічних виданнях. У кожного вчителя гімназії є науково-методична тека (портфоліо), в якій зібрана по розділах вся інформація про діяльність педагога, його досягнення, хід роботи над дослідницькою темою.

Конкурентноспроможність людини на ринку праці, як відомо, багато в чому залежить від його здатності опановувати нові технології, адаптуватися до умов праці, що змінюються, тому важливе використання технології «портфоліо вчителя» для педагогічного колективу, особливо для вчителів, що знов атестуються.

Коли ми говоримо про педагогічні технології, часто виникає образ технократичного феномену. Само слово «технологія» дійсно прийшло з технічного (а швидше виробничого) світу, хоча і сталося від грецького techne — мистецтво, майстерність, уміння. Роль нових технологій швидше слід розглядати як необхідну умову інтелектуального, творчого і етичного розвитку.

Згідно сучасних словників, портфоліо — це повна збірка власних досягнень, своєрідне досьє. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у всіляких видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.
Вимоги до оформлення портфоліо і принцип роботи
1. Системність і регулятивність самомоніторингу.

2. Достовірність.

3. Об'єктивність.

4. Націленість автора на самовдосконалення.

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

6. Акуратність і естетичність оформлення.

7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

8. Наочність результатів роботи.

9. Технологічність.Пропонуємо можливі розділи портфоліо.Розділ 1. Спільні відомості про вчителя

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних областях:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

трудовий і педагогічний стаж роботи в даному ВО;

підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;

найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;

дипломи різних конкурсів;

• інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

В цей розділ поміщаються:

матеріали про результати освоєння учнями навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі вихованців в шкільних та інших олімпіадах, конкурсах;

результати проміжної і підсумкової атестації учнів;

зведення про наявність медалістів;

відомості про вступ до вузів за фахом і тому подібне.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя, що атестується, за певний період.Розділ 3. Науково-методична діяльність

В цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

обґрунтування вибору того, хто атестується навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;

обґрунтування вибору того, хто атестується використовуваних освітніх технологій;

обґрунтування вживання тим, хто атестується в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

робота в методичному об'єднанні, співпраця з районним методичним центром, вузами та іншими установами;

участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах;

участь в методичних і наочних тижнях;

організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів і т. п.;

проведення наукових досліджень;

розробка авторських програм;

написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

інші документи.Розділ 4. Позаурочна діяльність

Розділ містить документи:

список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предметах;

список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги і т. п.);

програми роботи кружків і факультативів;

інші документи.
Розділ 5. Навчально-матеріальна база

В цьому розділі поміщається виписка з паспорту учбового кабінету (при його наявності):

список словників та іншої довідкової літератури по предметах;

список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);

наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);

наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

аудіо- і відеопосібники;

наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;

показники якості навченості учнів;

інші документи за бажанням вчителя. Основна мета портфоліо — оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання вчителя, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути всілякою.
Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки вчителя відносно його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, пояснювальної записки і так далі.
У документах збираються матеріали, що регламентують роботу педагога (положення про єдиний орфографічний режим, ведення і перевірку зошитів, норми оцінки та ін.).

У творчому досьє представлені збірки різних творчих, проектних, дослідницьких робіт вчителя, опис його авторських методик, розробок, програм; а також дані про основні направлення його творчої активності, участі в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходження курсів підвищення кваліфікації; карта творчого зростання та ін.

У діагностиці успішності вчителя містяться результати оцінки і самооцінки педагога: особистості вчителя, педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, якості освітнього процесу (аналіз роботи за 3 роки: зрізи знань, підсумки успішності, учбове навантаження вчителя, програмний банк, використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку кабінету).

Відгуки включають характеристики відношення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією, колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про творчу роботу, виступ на НПК, педагогічних читаннях, педрадах та ін., рецензія на статтю, методичний бюлетень про проведені відкриті уроки, висновок про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької), резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.

Підходи до побудови портфоліо можуть бути всілякими залежно від індивідуальних особливостей вчителя. Важливо, щоб вчитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів
^ Професійний портфоліо вчителя
Портфоліо - це колекція робіт вчителя за певний час. Форму його вибирає сам автор. Строгих правил ведення портфоліо немає. Це індивідуальна творчість.
^ Цілі ведення портфоліо вчителем:

 систематизація досвіду;

 чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації;

 об'єктивніша оцінка професійних умінь;

 допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі, надходженні в аспірантуру
Портфоліо необхідний для проведення всестороннього систематичного аналізу вчителем своєї педагогічної діяльності. Вчитель в своєму портфоліо відстежує ефективність власного викладання, проводячи самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це особистий план реалізації свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької діяльності. У портфоліо вчитель відстежує хід і результати учбового процесу. Весь об'єм значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче примушує поглянути на свою роботу критично. А сам процес пошуку відповіді на власні питання сприяє професійному зростанню педагога.

^ Правила складання портфоліо:

 якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності;

 визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки;

 зібрати наявні документи і матеріали і розташувати їх в певному порядку; скласти перелік;

 всі документи повинні бути датовані, в них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів рекомендацій;

 важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

 вказати джерела використовуваної для роботи інформації, описувати засоби і методи роботи;

 регулярно писати замітки, рефлексій.
Структура  КЕЙСУ

самоосвітньої діяльності вчителя

•  Мій педагогічний герб, моє творче кредо

•  Моя діагностика

•  Результати тестувань, анкетувань

•  Методична проблема, над якою я працюю

•  Самоосвітня робота з питань:

*  підвищення професійного рівня;

*  підвищення рівня знань з педагогіки;

*  підвищення рівня знань з психології;

*  підвищення загальнокультурного рівня;

*  робота з інструктивно-нормативними документами;

*  словник термінів

•  Самоаналіз уроку

•  Мій кращий урок

•  Відкритий виховний захід

•  Мої творчі методичні доробки

•  Оригінальний дидактичний матеріал

•  Проект, над яким я працюю

•  Мої публікації в пресі

^ Методические рекомендации по проведению

мастер-класса
В данных рекомендациях мы предлагаем ответы на следующие вопросы: что такое мастер-класс, каковы требования к его подготовки и представлению, каковы критерии его эффективности.

В педагогической литературе существует несколько десятков определений понятия «мастер-класс». В данных рекомендациях мы будем опираться на следующие определения, так как считаем, что в них обозначены ключевые свойства мастер-класса.

Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Учитель как профессионал на протяже­нии ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, включающую целеполагание, про­ектирование, использование последовательности ряда изве­стных дидактических и воспитательных методик, уроков, ме­роприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные ус­ловия работы с различными категориями учащихся и т.п.

Мастер–класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи.  

Мастер–класс – это форма занятия, которое построено не на сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников занятия, плюрализм мнений и др.

Мастер - класс – ярко выраженная форма ученичества именно у Мастера, то есть передача мастером ученикам опыта, мастерства,  чаще всего – путём прямого и комментированного показа приёмов работы.

Итак, обобщая представленные выше определения, мы можем выделить важнейшие особенности мастер-класса, а именно:

1. новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы;

2. метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мнениями;

3. создание условий для включения всех в активную деятельность;

4. постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций;

5. приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и участников мастер-класса;

6. формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться участникам;

7. представление возможности каждому участнику отнестись к предлагаемому методическому материалу;

8. процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание;

9. форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для Мастера.
^

Требования к организации и проведению мастер-класса:


Мастер-класс - это оригинальный способ организации деятельности педагогов в составе малой группы (7-15 участников)

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из заданий, которые направляют деятельности участников для решения поставленной педагогической проблемы.

^ Алгоритм технологии  мастер-класса:

* Презентация педагогического опыта учителем-мастером:

- дается краткая характеристика учащихся класса, обосновываются результаты предварительной диагностики, прогнозируется развитие учеников;

- кратко характеризуются основные идеи технологии;

-описываются достижения в работе;

-доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об эффективности технологии;

-определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера.

* Представление системы учебных занятий:

-описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии;

-определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать слушателям.

* Проведение имитационной игры:

-учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы эффективной работы с учащимися;

-слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии.

* Моделирование:

-учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера;

-мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу слушателей и управляет ею;

-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей учебного занятия

* Рефлексия:

 -проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и слушателей.
^

Позиция Мастера


Учитель - Мастер проводит урок со слушателями, демонстрируя приёмы эффективной работы с учащимися.

Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать знания. Он старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, незаметное руководство деятельностью.

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении.

Мастер исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через социализацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, его самокоррекции.

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять определённый стиль, проявляя свои  личностные качества: коммуникативность, общекультурное развитие, интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, темперамент и др. Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не обладают свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несёт идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов учительского мастерства.

Особо следует обратить внимание на:

—  речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника речи);

—  мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния на лице;

—  пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведение участников);

—  умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности;

—  искусство общения: психологическая избирательность, способность к педагогическому вниманию, эмпатия;

—  педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в голове», привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями;

—  психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и поддерживать «отстающих»;

—  коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию;

—  чувство времени.

^

Критерии качества подготовки и проведения мастер - класса


Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-класса мы предлагаем использовать следующие критерии.

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее представления, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике образования.

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей.

 Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения предмета, способность не только к методическому, но и  к научному обобщению опыта.

Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого в активную творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии.

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным).

Эффективность. Результативность, полученная для  каждого участника мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности.

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры),

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к распространению и популяризации своего опыта

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура интерпретации своего опыта.

Схожі:

4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconТворчий звіт учителя здійснюється в такій послідовності
...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconГоловна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку...
Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів І підбиття підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів,...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconВчителю до атестації Рекомендації щодо підготовки та проведення творчого звіту Творчий звіт
Творчий звіт – це комплекс заходів, що відбивають цілісну систему роботи педагога з розв’язування педагогічних, психологічних, соціальних...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconВивчення І впровадження епд та інноваційних педагогічних технологій
Епд у власну практику, 13% освітян системно використовують у навчально-виховному процесі кращий досвід вчителів України І росії,...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconНака з
Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconМетодичні рекомендації щодо складання письмового звіту про спортивний...
Д є збереження інформації про маршрут, її подальші аналіз та систематизація, оцінка спортивного результату та краєзнавчої роботи...
4. Підбиття підсумків, вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту І його впровадження у практику iconУрок №14 Тема. Демонстрація проекту. Підбиття підсумків проведеної роботи
Наші презентації ми об'єднали у проект: «Зимові свята у нашому районі». Мета проекту – дізнатися, які звичаї та обряди притаманні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка